DECRET nr.49 din 12 februarie 1982
privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe și declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităților socialiste de stat
Textul actului publicat în B.Of. nr. 18/16 feb. 1982

DECRET NUMAR: 49 DIN 12/02/82 privind scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

APARUT IN BULETINUL OFICIAL NR. 18 DIN 16/02/82
Fondurile fixe, parte importanta din avutia nationala, trebuie sa fie gospodarite cu grija deosebita si folosite pe intreaga durata de serviciu normata, potrivit destinatiei lor, in vederea obtinerii unei eficiente economice maxime, promovarii progresului tehnic si cresterii permanente a productivitatii muncii sociale.
Fondurile fixe care, cu toate modernizarile ce li s-ar aduce, nu mai pot fi utilizate in conditii eficiente, au un grad avansat de uzura si durata de serviciu normata expirata pot fi scoase din functiune.
Bunurile materiale, altele decit fondurile fixe, vor fi administrate de catre colectivele de oameni ai muncii astfel incit sa se asigure desfasurarea cu eficienta maxima a activitatii fiecarei unitati socialiste, iar cele care nu mai pot fi folosite datorita schimbarii procesului tehnologic, sistarii fabricatiei sau altor cauze pot fi declasate.
In vederea reglementarii unitare a scoaterii din functiune a fondurilor fixe si declasarii unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAP. 1

Scoaterea din functiune a fondurilor fixe

ART. 1
Fondurile fixe din administrarea unitatilor socialiste de stat pot fi scoase din functiune numai in conditiile si cu aprobarile prevazute in prezentul decret.
Prin scoaterea din functiune a fondurilor fixe se intelege demolarea, demontarea sau dezmembrarea acestora, valorificarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din dezmembrare, precum si scaderea din gestiunea unitatilor a valorii fondurilor fixe.

ART. 2
Fondurile fixe cu durata de serviciu normata expirata pot fi scoase din functiune numai daca prezinta un grad avansat de uzura, nu mai pot primi o alta destinatie sau utilizare in cadrul economiei nationale, iar costul repararii si modernizarii lor depaseste 60% din valoarea de inlocuire a fondului fix.
Prin valoarea de inlocuire se intelege suma cheltuielilor necesare a se efectua pentru procurarea unui fond fix nou, echivalent cu cel propus a fi scos din functiune, la care se adauga cheltuielile de transport, montare si punere in functiune. Pentru fondurile fixe la care nu se poate stabili valoarea de inlocuire, aceasta se considera egala cu valoarea de inventar.

ART. 3
Propunerile de scoatere din functiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata sau care va expira in anul pentru care se fac propunerile, analizate si insusite de organele de conducere colectiva ale unitatilor socialiste de stat, se inainteaza odata cu lucrarile de fundamentare a propunerilor de plan potrivit metodologiei prevazute de lege pentru elaborarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala, numai dupa ce organele ierarhic superioare au efectuat toate redistribuirile intre unitatile subordonate acestora.
Propunerile de scoatere din functiune a fondurilor fixe vor fi insotite de masuri concrete privind valorificarea si recuperarea acestora. Pentru fondurile fixe care se propun a fi scoase din functiune se va mentiona atit valoarea lor de inventar, cit si valoarea reziduala, respectiv valoarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente, precum si a materialelor valorificabile rezultate din demolarea sau dezmembrarea fondurilor fixe, din care se scad cheltuielile efectuate cu scoaterea efectiva din functiune a acestora.
Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti examineaza propunerile unitatilor din subordine, in vederea redistribuirii, in conditiile legii, a fondurilor fixe care pot fi utilizate de alte unitati, inclusiv de unitati cu tehnicitate redusa, ateliere-scolare, unitati din sectorul cooperatist, ale industriei mici si micilor meseriasi, in care scop difuzeaza, cu cel putin 60 de zile inainte de analiza, listele fondurilor fixe disponibile propuse pentru scoatere din functiune la ceilalti titulari de plan din economie.
Listele cuprinzind fondurile fixe care nu mai pot fi utilizate in economie si care se propun a fi scoase din functiune se inainteaza, de ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, la Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finantelor si la Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii.
Propunerile de scoatere din functiune se analizeaza sub aspectul incadrarii in prevederile art. 2 din prezentul decret, in vederea prezentarii pentru aprobare a volumului fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata care urmeaza a fi scoase din functiune in anul urmator, de catre Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, precum si de catre Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii, in ceea ce priveste fondurile fixe de natura constructiilor.

ART. 4
Pentru fondurile fixe de natura utilajelor si instalatiilor cu ciclu lung de fabricatie care urmeaza a fi inlocuite, propunerile de scoatere din functiune se vor prezenta inainte de expirarea duratei de serviciu normate, tinind seama de ciclul de fabricatie al acestora, in conditiile prevederilor art. 3, in liste separate. Dupa aprobarea prin decret a propunerilor de scoatere din functiune, bancile finantatoare vor deschide finantarea, in conditiile prevazute de lege, in vederea comandarii pentru executie la furnizori a utilajelor si instalatiilor de inlocuire.

ART. 5
Volumul fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata, care se scot din functiune, desfasurat pe ministere, celelalte organe centrale, consilii populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si pe categoriile de fonduri fixe prevazute de Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe si listele utilajelor si instalatiilor cu ciclu lung de fabricatie intocmite conform art. 4 din decret, se aproba anual prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finantelor si Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, odata cu decretul privind desfasurarea pe titulari a prevederilor planului national unic de dezvoltare economicosociala.
Volumul aprobat prin decret al Consiliului de Stat se desfasoara, odata cu ceilalti indicatori de plan, pina la unitatile de baza, pe categorii si tipodimensiuni de fonduri fixe.

ART. 6
Fondurile fixe in exploatare, necesare procesului de productie si pentru care nu exista posibilitati efective de inlocuire, nu vor fi scoase din functiune, chiar daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 2. In asemenea cazuri, depasirea procentului maxim de 60% din valoarea de inlocuire pentru costul reparatiei capitale se aproba de Consiliul de Ministri, pe baza propunerilor organelor de conducere colectiva ale ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, dupa caz, si a documentatiei tehnico-economice de fundamentare a oportunitatii si eficientei reparatiei capitale.

ART. 7
Scoaterea efectiva din functiune a fiecarui fond fix cu durata de serviciu normata expirata, in cadrul volumului stabilit pentru anul respectiv, se aproba pe baza documentatiei intocmite in acest scop si in limita urmatoarelor plafoane, de catre:
a) adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderile de gradul IIVI si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carui conducator are calitatea de ordonator de credite tertiar si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior pentru fondurile fixe a caror valoare unitara de inventar nu depaseste
100.000 lei;
b) adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderi de gradul I si special si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carui conducator are calitatea de ordonator de credite secundar, precum si al institutiei de stat al carui conducator are calitate de ordonator de credite din tara pentru reprezentantele Republicii Socialiste Romania din strainatate si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior, pentru fondurile fixe a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 300.000 lei;
c) adunarea generala a oamenilor muncii din centrale si unitati asimilate acestora si se confirma de organul de conducere colectiva al ministerului, respectiv al organului central sau local, pentru folosirea fondurilor fixe proprii si ale unitatilor subordonate a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 500.000 lei;
d) consiliul de conducere al ministerului, respectiv al celorlalte organe centrale, precum si comitetul executiv al consiliului popular judetean si al municipiului Bucuresti, si se confirma de Consiliul de Ministri, pentru fondurile fixe proprii si pentru cele ale unitatilor subordonate a caror valoare unitara de inventar nu depaseste 5.000.000 lei.
Lista cuprinzind fondurile fixe care urmeaza a fi scoase efectiv din functiune, in limita volumelor aprobate prin decret al Consiliului de Stat, se afiseaza in toate unitatile detinatoare si pe sectii, pentru a putea fi examinata de catre intregul colectiv al oamenilor muncii, in vederea gasirii unor eventuale noi posibilitati de folosire a acestora, in cadrul unitatii.
Afisarea listei se va face timp de doua saptamini si cu cel putin 15 zile inainte de aprobarea scoaterii efective din functiune a fondurilor fixe.

ART. 8
Scoaterea efectiva din functiune a fondurilor fixe a caror valoare unitara de inventar depaseste 5.000.000 lei se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea titularilor de plan, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii , Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finantelor, Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii si al bancilor finantatoare, pe baza verificarii acestora la unitatile care le au in administrare.

ART. 9
Scoaterea efectiva din functiune a fondurilor fixe in limita volumului aprobat prin decret al Consiliului de Stat se va putea efectua si in anul urmator celui pentru care s-a dat aprobarea, daca aceasta operatiune nu s-a putut realiza pina la sfirsitul anului respectiv.

ART. 10
Comisiile de analiza, avizare si valorificare a fondurilor fixe care urmeaza a fi scoase din functiune, precum si documentatia necesara pentru aprobarea scoaterii efective din functiune a fondurilor fixe, sint cele prevazute in anexa nr. 1.

ART. 11
Scoaterea din functiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata neexpirata este interzisa.
In mod cu totul exceptional, atunci cind exista aprobari pentru executarea unor obiective noi de investitii ori dezvoltari de capacitati existente, al caror amplasament afecteaza unele fonduri fixe sau in alte situatii temeinic justificate, acestea pot fi scoase din functiune numai dupa aprobare prin decret al Consiliului de Stat, in baza unor fundamentari tehnico-economice si dupa analiza tuturor posibilitatilor de reutilizare in circuitul productiv a fondurilor fixe propuse pentru dezafectare.
In cazul in care pentru executarea unui obiectiv de investitii trebuie scoase din functiune - total sau partial - cladiri, constructii speciale, instalatii, utilaje sau plantatii, propunerile de scoatere din functiune a acestora se supun aprobarii dupa cum urmeaza:
a) prin decretul prezidential de aprobare a notei de comanda, pentru obiectivele de investitii importante;
b) prin decretul prezidential pentru aprobarea listelor de investitii, cuprinzind principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investitii ale caror note de comanda sint in competenta ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralelor si intreprinderilor.
In acest scop, notele de comanda precum si listele cu indicatorii care se prezinta Consiliului de Ministri, vor cuprinde si fondurile fixe ce se propun a fi scoase din functiune la fiecare obiectiv de investii, cu o fundamentare tehnico-economica privind necesitatea acestor dezafectari si cu specificarea aprobarilor existente care stau la baza propunerilor respective.
Valoarea neamortizata a fondurilor fixe care se scot din functiune, potrivit alineatului precedent, se suporta din devizul general al obiectivului de investitii ce urmeaza a se executa; in cazul in care fondurile fixe ce sint afectate de amplasamentul obiectivului respectiv nu sint supuse amortizarii, potrivit legii, valoarea care se include in devizul general se stabileste proportional cu durata de serviciu expirata.
In cazul retelelor electrice si de telecomunicatii sau de alta natura, aeriene sau subterane, care urmeaza sa fie deviate pe alt traseu din cauza executarii unui obiectiv de investitii pe amplasamentul acestora, cheltuielile corespunzatoare de realizare a lor pe noul traseu, inclusiv partea neamortizata a retelelor scoase din functiune, se includ in devizul general al obiectivului de investitii.

ART. 12
Fondurile fixe cu durata de serviciu normata neexpirata care urmeaza sa fie propuse a se scoate din functiune in conditiile prevazute la art. 11 vor fi analizate in mod temeinic in cadrul unitatilor socialiste, de catre comisiile constituite potrivit prevederilor din anexa nr. 1.
Propunerile acestor comisii vor fi examinate si verificate la fata locului de catre specialisti si cadre cu munci de raspundere din ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti. Dupa insusirea propunerilor de catre organele de conducere colectiva ale acestora, se vor elabora proiecte de decret pentru aprobarea scoaterii din functiune, care vor fi analizate si avizate de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finantelor, Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii, pentru fondurile fixe de natura constructiilor, si de bancile finantatoare.

ART. 13
Se interzice scoaterea efectiva din functiune a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata expirata inainte de aprobarea documentatiei de catre organele prevazute la art. 7 si 8 din prezentul decret, precum si a fondurilor fixe cu durata de serviciu normata neexpirata, inainte de aprobarea prin decret al Consiliului de Stat sau prin decret prezidential, dupa caz.

ART. 14
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, intreprinderile si celelalte unitati socialiste de stat vor lua masuri de valorificare cu maximum de eficienta a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente, asigurind executia tuturor operatiilor de reconditionare necesare, precum si a materialelor rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune, potrivit legii.
Dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune si valorificarea cu eficienta maxima a ansamblelor, subansambelor, pieselor componente si a altor materiale rezultate in urma efectuarii acestei operatii se fac in conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.
Ansamblele, subansamblele, piesele componente si materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe care se retin pentru a fi refolosite se inregistreaza la preturile legale, tinind seama de gradul de uzura sau de degradare stabilit de comisiile de scoatere din functiune. Materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe se valorifica potrivit legii.
Cheltuielile efectuate cu demontarea, manipularea si transportul fondurilor fixe scoase din functiune care se predau pentru a fi dezmembrate se suporta de catre intreprinderile de reparatii capitale specializate in acest scop.
In cazul in care dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune se face de intreprinderile ce le-au avut in administrare, cheltuielile efectuate cu operatiunile prevazute la alineatul precedent vor afecta rezultatele acestor unitati.

ART. 15
Sumele reprezentind contravaloarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si celorlalte materiale rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe retinute de unitati sau valorificate in exterior, diminuate cu cheltuielile efectuate cu operatiunile de demontare, transport, manipulare, reconditionare si altele, legate de valorificarea acestora, la care se adauga rentabilitatea medie planificata a activitatii respective din cadrul intreprinderii specializate care efectueaza dezmembrarea, se depun la unitatile bancare la care isi au conturile de finantare unitatile care le au in administrare, pina la data de 15 ale lunii urmatoare celei in care s-a terminat operatiunea de valorificare si vor fi utilizate potrivit legii.

ART. 16
In cazul in care se constata ca degradarea sau uzura avansata a fondurilor fixe propuse a fi scoase din functiune se datoreaza gospodaririi necorespunzatoare sau neefectuarii la timp si in bune conditii a lucrarilor de intretinere si reparatii, se vor lua masuri de recuperare a pagubei de la persoanele vinovate, potrivit legii.

CAP. 2

Declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor socialiste de stat

ART. 17
Unitatile socialiste de stat sint obligate sa se aprovizioneze cu materii prime si materiale in sortimentele si cantitatile strict necesare indeplinirii sarcinilor de plan, cu respectarea normelor de consum si normativelor, astfel incit sa nu se creeze stocuri supranormative si sa asigure depozitarea, manipularea si conservarea lor in conditiile prevazute de lege.
Ministerele, celelalte organe centrale si locale vor lua masuri de a preveni formarea de stocuri supranormative si de a asigura depozitarea, manipularea, conservarea si utilizarea in conditii corespunzatoare a materiilor prime, materialelor, produselor finite, a tuturor bunurilor materiale, altele decit fondurile fixe.

ART. 18
Bunurile materiale, altele decit fondurile fixe, din administrarea unitatilor socialiste de stat care nu mai pot fi folosite datorita schimbarii procesului tehnologic, sistarii fabricatiei si care datorita pastrarii indelungate s-au degradat partial sau total, pot fi propuse, in mod exceptional, pentru decalsare numai in conditiile si cu aprobarile prevazute in prezentul decret.
Prin declasarea bunurilor materiale, in sensul prezentului decret, se intelege:
a) trecerea bunurilor intr-o alta clasa de calitate, cu reducerea corespunzatoare a pretului;
b) scoaterea din uz a bunurilor degradate, care nu mai pot fi folosite decit prin demontare sau dezmembrare ori cel mult ca materiale refolosibile.
Bunurile materiale degradate care nu mai pot fi refolosite sub nici o forma vor fi scazute din gestiune si vor afecta costurile de productie, cheltuielile de circulatie sau finantarea bugetara, dupa caz.
Se interzice degradarea sau distrugerea materialelor si produselor refolosibile, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
In toate cazurile cind declasarea bunurilor materiale se datoreaza vinovatiei unei persoane se vor lua masuri de recuperare a pagubei, potrivit legii.

ART. 19
Propunerea de declasare a bunurilor materiale, altele decit fondurile fixe, se prezinta in scris, conducatorului unitatii, pe baza documentatiei intocmite in acest scop, de catre persoanele incadrate in munca cu atributii in domeniul respectiv, potrivit anexei nr. 3.
Analiza si avizarea propunerilor de declasare a bunurilor materiale se e fectueaza de comisii numite de conducatorul unitatii socialiste de stat.
Organul de conducere colectiva al unitatilor socialiste de stat hotaraste asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale, avizate de comisia constituita in acest scop.
Declasarea bunurilor materiale inainte de aprobarea propunerilor de catre organele prevazute la art. 20 este interzisa.

ART. 20
Competentele de aprobare a propunerilor de declasare a bunurilor materiale, altele decit fondurile fixe, apartinind unitatilor socialiste de stat, se stabilesc pentru fiecare unitate in parte, in limita urmatoarelor plafoane anuale:
-------------------------------------------------------------------------------Organul competent sa aprobe declasarea La unitatile La institutiile bunurilor economice bugetare -------------------------------------------------------------------------------a) adunarea generala a oamenilor muncii din intreprinderile de gradul II-VI si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carei conducator are calitatea de ordonator de credite tertiar, si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior............ 20.000 lei 5.000 lei b) adunarea generala a oamenilor mucii din intreprinderile de gradul I si special si organul de conducere colectiva al institutiei de stat al carei conducator are calitatea de ordonator de credite secundar, precum si al institutiei de stat al carei conducator are calitatea de ordonator de credite din tara pentru reprezentantele Republicii Socialiste Romania din strainatate, si se confirma de organul de conducere colectiva al centralei, respectiv al organului ierarhic superior.......... 50.000 lei 10.000 lei c) adunarea generala a oamenilor muncii din centrale si unitati asimilate acestora, pentru bunurile materiale din gestiunea proprie sau a unitatilor subordonate, si se confirma de organul de conducere colectiva al ministerului, respectiv al organului central sau local - gestiune proprie........... 50.000 lei - unitati subordonate......... 100.000 lei d) consiliul de conducere al ministerului, respectiv al celorlalte organe centrale, precum si comitetul executiv al consiliului popular judetean si al municipiului Bucuresti, pentru bunurile materiale din gestiunea proprie sau a unitatilor subordonate - gestiune proprie....... 100.000 lei 20.000 lei - unitati subordonate.......... 200.000 lei 20.000 lei -------------------------------------------------------------------------------Propunerile de declasare care depasesc plafoanele stabilite la lit. a), b) si c) se inainteaza organului ierarhic superior. Declasarea bunurilor materiale care depasesc plafoanele prevazute la lit. d) se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea titularilor de plan, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico- Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finantelor si al bancilor finantatoare, pe baza verificarii acestora la unitatile care le au in administrare.

ART. 21
Diferentele valorice rezultate in urma declasarii bunurilor materiale la unitatile economice se includ in cheltuielile de productie sau circulatie, dupa caz, in grupa cheltuielilor neproductive, iar la organele si institutiile de stat se suporta din finantarea bugetara.
Diferentele valorice rezultate in urma declasarii pieselor de schimb sau a materialelor procurate pentru lucrarile de investitii care se executa in regie se acopera de unitatile respective din fondurile de investitii, iar diferentele rezultate la cele procurate din fondurile cu destinatie speciala se suporta din aceste fonduri.

ART. 22
Sumele realizate de unitatile bugetare din valorificarea bunurilor materiale dupa diminuarea cu eventualele cheltuieli efectuate cu ocazia acestor operatiuni se fac venit la bugetul republican sau local, dupa caz, iar sumele realizate de unitatile economice diminueaza valoarea bunurilor materiale respective.
Pentru unitatile si activitatile autofinantate ale institutiilor de stat, precum si la unitatile la care cheltuielile nu se acopera integral din venituri propii, sumele rezultate din valorificarea bunurilor materiale ramin la dispozitia acestora.

ART. 23
Materialele si produsele refolosibile rezultate din operatiunea de declasare a bunurilor materiale pentru care se intocmesc balante materiale si este organizata, potrivit legii, colectarea si valorificarea prin unitati de stat specializate, vor fi predate acestora in termen de 30 zile de la data aprobarii declasarii. Alte materiale si produse refolosibile pot fi retinute pentru satisfacerea unor nevoi propii ale unitatii socialiste de stat sau pot fi valorificate in sectorul socialist, cu inregistrarea gestionara a cantitatilor rezultate si consumate.

CAP. 3

Dispozitii finale

ART. 24
Incalcarea prevederilor prezentului decret atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, a persoanelor vinovate, potrivit legii.

ART. 25
Constituie contraventie la prevederile prezentului decret urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:
a) de la 3.000 la 10.000 lei, incalcarea prevederilor art. 13;
b) de la 1.000 la 2.000 lei, incalcarea prevederilor art. 19 alineatul final.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control si inspectie din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Comitetului de Stat al Planificarii si Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii, de personalul de inspectie financiara al Ministerului Finantelor si de personalul de inspectie al bancilor, anume imputerniciti de conducerile acestor organe.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a a menzii se poate face plingere la judecatorie in termen de 15 zile de la comunicare.
Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 26
Dispozitiile prezentului decret se aplica in mod corespunzator organizatiilor cooperatiste si obstesti.
Organele centrale cooperatiste si obstesti vor elabora, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerului Finantelor, pina la data intrarii in vigoare a prezentului decret, norme metodologice proprii de scoatere din functiune a fondurilor fixe, precum si de declasare a unor bunuri materiale, ce le apartin.

ART. 27
Scoaterea din functiune a fondurilor fixe si declasarea unor bunuri materiale din administrarea unitatilor subordonate Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se fac potrivit reglementarilor speciale.

ART. 28
In vederea actualizarii valorii de inlocuire a fondurilor fixe, Ministerul Finantelor, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Directia Centrala de Statistica si Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si locale, vor efectua periodic - din 5 in 5 ani - reevaluarea fondurilor fixe existente in economie si vor opera noile valori in evidentele unitatilor care le au in administrare.

ART. 29
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.

ART. 30
Prezentul decret intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Romaniei.
Pe aceeasi data Decretul nr.112/1978 privind scoaterea din functiune in anul 1978 a unor fonduri fixe, precum si Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 771/1962 pentru aprobarea Regulamentului privind declasarea si casarea bunurilor aflate in administrarea operativa a intreprinderilor, organizatiilor economice de stat si a institutiilor bugetare, se abroga.
ANEXA 1 COMISIILE DE ANALIZA, AVIZARE SI VALORIFICARE A FONDURILOR FIXE CARE URMEAZA A FI SCOASE DIN FUNCTIUNE SI DOCUMENTATIA PRIVIND SCOATEREA EFECTIVA DIN FUNCTIUNE A FONDURILOR FIXE

I. Analiza si avizarea documentatiei de scoatere efectiva din functiune a fondurilor fixe si de valorificare a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din dezmembrarea acestora se efectueaza de comisii numite de conducatorii unitatilor socialiste de stat, dupa cum urmeaza:

1. La intreprinderi, centrale si unitati asimilate acestora, pentru fondurile fixe proprii, comisia se compune din cel putin 7 membri si anume:
- directorul tehnic sau inginerul sef, presedinte;
- conducatorul compartimentului mecanic sau energetic;
- inginerul sau tehnicianul constructor;
- conducatorul compartimentului financiar-contabil;
- muncitori de inalta calificare;
- delegat al organelor financiar-bancare;
- alti specialisti.
Conducatorii intreprinderilor, ai centralelor si unitatilor asimilate acestora, care au in componenta unitati cu autogestiune economico-financiara fara personalitate juridica situate la distante mari, in afara sediului principal, pot numi si la aceste unitati comisii de analiza si avizare a documentatiei, completate cu un delegat al intreprinderii sau centralei respective.
Pentru unitatile care isi desfasoara activitatea in strainatate, comisia se compune din 3-5 membri din cadrul acestora, avind functii similare celor prevazute la alin. 1.

2. La centrale si unitati asimilate acestora, pentru fondurile fixe ale unitatilor subordonate, comisia se compune din cel putin 5 membri si anume:
- directorul tehnic, presedinte;
- conducatorul compartimentului mecanic sau energetic;
- conducatorul compartimentului financiar-contabil;
- un inginer constructor;
- delegat al organelor financiar-bancare;
- alti specialisti.

3. La ministere, celelalte organe centrale de stat si la consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru fondurile fixe proprii si ale unitatilor subordonate, comisia se compune din cel putin 7 membri si anume:
- un adjunct al ministrului sau al conducatorului organului central de stat sau un vicepresedinte al consiliului popular judetean ori al municipiului Bucuresti, presedinte;
- conducatorul compartimentului tehnic;
- conducatorul compartimentului mecano-energetic;
- un inginer constructor;
- conducatorul compartimentului financiar-contabil;
- delegati ai Ministerului Finantelor si organelor financiar-bancare;
- alti specialisti.

4. La ministere, celelalte organe centrale de stat, institutii de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari, pentru fondurile fixe proprii, comisia se compune din cel putin 5 membri si anume:
- conducatorul compartimentului administrativ, presedinte;
- conducatorul compartimentului financiar-contabil;
- delegati ai Ministerului Finantelor si organelor financiar-bancare;
- alti specialisti din cadrul unitatii.

5. La consiliile populare municipale, orasenesti, comunale, la institutiile finantate din bugetele consiliilor populare ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari, la unitatile subordonate, la unitati autofinantate, precum si la cele finantate din alte fonduri legal constituite, comisia se compune din cel putin 5 membri si anume:
- secretarul comitetului executiv sau al biroului executiv al consiliului popular, respectiv persoana desemnata de conducatorul unitatii, presedinte;
- un contabil;
- delegat al organelor financiar-bancare;
- alti specialisti.

6. La subunitatile institutiilor de stat ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite dar sint situate la distante mari de sediul ordonatorului de credite, precum si la subunitatile cu autogestiune economico -financiara, comisia se compune din cel putin 5 membri si anume;
- conducatorul subunitatii, presedinte;
- un delegat al ordonatorului de credite;
- delegat al organelor financiar-bancare;
- alti specialisti din cadrul subunitatii.

7. La reprezentantele Republicii Socialiste Romania in strainatate, comisia se compune din cel putin 3 membri si anume:
- persoana desemnata de seful reprezentantei, ca presedinte;
- gestionarul de bunuri materiale;
- gestionarul de fonduri banesti.

8. In cazul in care structura organizatorica nu prevede functiile de la pct. 1-6, in comisia de analiza si avizare pot fi numite persoane care indeplinesc functii similare.

9. Lucrarile documentare ale comisiilor se asigura de un secretar desemnat de presedinte dintre membrii acestora.

10. Comisiile verifica la fata locului starea fondurilor fixe, indeplinirea conditiilor de scoatere din functiune si realitatea datelor cuprinse in documentatie.
Constatarile si concluziile comisiei se consemneaza intr-un proces-verbal de scoatere din functiune a fondurilor fixe, care se depune conducatorului unitatii in termen de 5 zile de la primirea documentatiei complete.
Daca sint necesare unele analize tehnice, termenul pentru depunerea procesului-verbal de scoatere din functiune a fondurilor fixe poate fi prelungit de conducatorul unitatii socialiste cu cel mult 10 zile, la cererea presedintelui comisiei.
Avizul favorabil al comisiei se supune dezbaterii si insusirii de catre organul colectiv de conducere al unitatii.

11. Daca documentatia insusita de organul de conducere al unitatii se refera la fonduri fixe ce depasesc competenta de aprobare a acestuia prevazuta la art. 7 din decret, documentatia impreuna cu procesul-verbal se inainteaza organului ierarhic superior.
Conducatorul organului ierarhic superior poate dispune verificarea starii de uzura sau a degradarii fondurilor fixe prin comisia de analiza, avizare si valorificare proprie.
Concluziile si propunerile comisiei se consemneaza in procesul-verbal de scoatere din functiune a fondurilor fixe, care se depune conducerii organului ierarhic superior in termen de 10 zile de la primirea documentatiei. Termenul de avizare poate fi prelungit, la cererea presedintelui comisiei, cu cel mult 15 zile, daca sint necesare avize, analize sau verificari suplimentare.

12. Comisiile de analiza, avizare si valorificare, precum si conducatorii unitatilor socialiste de stat, ai organelor ierarhic superioare, care nu-si insusesc documentatia prezentata, vor stabili masurile ce trebuie luate pentru folosirea in continuare a fondurilor fixe.
II. Documentatia privind scoaterea efectiva din functiune a fondurilor fixe se prezinta conducerii unitatilor socialiste de stat de catre conducatorul compartimetului care le are in exploatare ori de alte persoane desemnate in acest scop de conducerea unitatii.
Documentatia cuprinde nota privind starea tehnica a fondului fix propus a fi scos din functiune si termenul in care trebuie efectuata dezmembrarea sau dezafectarea, la care se anexeaza urmatoarele acte si avize:

1. Pentru fondurile fixe care se incadreaza in prevederile art. 2 si 12 din decret:
- devizul estimativ al reparatiei capitale, din care sa rezulte ca aceasta depaseste 60% din valoarea de inlocuire;
- comunicarea ministerelor, celorlalte organe centrale si a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in subordinea carora se afla unitatile care au propus scoaterea din functiune a fondurilor fixe, din care sa rezulte ca nu au fost solicitate pentru preluare de alte unitati socialiste, in termen de 60 zile de la transmiterea situatiei acestor fonduri fixe.

2. Pentru fondurile fixe care se incadreaza in prevederile art. 12 din decret, fiind avariate prin accidente, incendii sau calamitati naturale, in afara celor prevazute la punctul 1;
- actul constatator al avariei.

3. Pentru fondurile fixe care se incadreaza in prevederile art. 12 din decret si care sint utilizate la executarea de lucrari sub prestari de servicii in strainatate:
- avizele ministerului in subordinea caruia se afla unitatea si al Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, din care sa rezulte ca fondurile fixe in cauza nu mai pot fi folosite pentru executarea altor lucrari contractate sau in perspectiva de a fi contractate in strainatate si nici nu pot fi valorificate in strainatate, la o valoare cel putin egala cu valoarea subansamblelor, pieselor si materialelor ce se pot recupera in urma scoaterii efective din functiune;
- o calculatie din care sa rezulte ca cheltuielile necesare pentru transportul si efectuarea reparatiilor capitale in tara sint mai mari decit valoarea care s-ar recupera, pe calea amortizarii, de la scoaterea din functiune pina la expirarea duratei de serviciu normate.

4. Pentru cladiri (cod de clasificare 1) prevazute in Catalogul normelor de amortizare si duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe, anexa la Legea nr. 62/1968:
- avizul Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii.

5. Pentru constructii speciale de manipulare si transport in industria miniera (cod de clasificare 203.5-203.8), precum si sonde de titei, gaze si sare (cod de clasificare 201.2);
- avizul Inspectoratului geologic minier.

6. Pentru cai ferate si aparate de cale ferata (cod de clasificare 231.1
231.3), drumuri (cod de clasificare 232.1-232.2), poduri, viaducte, podete, pasarele poduri-apeducte (cod de clasificare 235), tunele (cod de clasificare 236), din afara unitatilor socialiste de stat:
- avizul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor.

7. Pentru constructii speciale pentru cultura fizica si sport (cod de clasificare 294):
- avizul Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport.

8. Pentru cazane de abur si apa calda (cod de clasificare 300), recipienti sub presiune, utilaje si instalatii de ridicat (cod de clasificare 65) supuse verificarii inspectiei de specialitate:
- avizul Inspectiei pentru cazane, recipienti sub presiune si instalatii de ridicat din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlul Gospodaririi Fondurilor Fixe.

9. Pentru generatoare de energie electrica cu puteri mai mari de 1000kW (cod de clasificare 306):
- avizul Ministerului Energiei Electrice.

10. Pentru aparate si instalatii de masurare, control si reglare (cod de clasificare 5) supuse verificarilor de stat:
- avizul Directiei generale a metrologiei de stat din cadrul Inspectoratului Genaral Stat pentru Controlul Calitatii Produselor.

11. Pentru masini, utilaje si instalatii pentru industria poligrafica (cod de clasificare 415):
- avizul Centralei industriale poligrafice din subordinea Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste.

12. Pentru mijloace de transport naval (cod de clasificare 62):
- proces-verbal de expertiza intocmit de Registrul naval roman la care nava este inregistrata.

13. Pentru mijloace de transport aerian:
- proces-verbal de expertiza intocmit de Registrul aerian roman la care aeronava este inregistrata.

14. Pentru calculatoare electronice:
- avizul Institutului central pentru conducere si informatica.
ANEXA 2 VALORIFICAREA ANSAMBLELOR, SUBANSAMBLELOR, PIESELOR COMPONENTE SI MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA FONDURILOR FIXE
1. Dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune se efectueaza dupa aprobarea documentatiei elaborate potrivit prevederilor din anexa nr. 1 de catre:
a) intreprinderile de specialitate care executa reparatii capitale in mod centralizat, pentru fondurile fixe de natura masinilor de forta si utilajelor energetice; masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru; aparatelor de masura, control si reglare si mijloacelor de transport de serie, dupa cum urmeaza: --------------------------------------------------------------------------Ministerul Intreprinderea care execu- Grupele de utilaje ta reparatiile capitale care se dezmembreaza -----------------------------------------------------------------------------1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------Ministerul Ener- Intreprinderea de retele elec- - Transformatoare elecgie Electrice trice Sibiu si Intreprinderea trice de retele eletrice Bacau Intreprinderea "Energoreparatii"- Turbine (cu abur, cu gaBucuresti ze si hidro), generatoare electrice din termo si hidrocentrale electrice.
Ministerul Intreprinderea de reparatii - Tractoare si buldozere Petrolului tractoare si motoare grele peste 80 CP Poiana Cimpina - Instalatii si trolii de interventie - Motoare termice peste 80 CP (exclusiv auto) Intreprinderea de utilaj pe- - Instalatii si subansamtrolier si reparatii Teleajen ble de foraj sonde titei-gaze - Unitati de pompare - Capete de eruptie - Masini-unelte Intreprinderea de reparatii - Motoare electrice pina utilaje electrice Cimpina la 200 kW - Pompe submersibile pentru apa si titei - Transformatoare - Utilaje si echipamente antigrizutoase si antiexplozive Uzina mecanica Medias - Compresoare de aer mobile Ministerul Intreprinderea de foraj si - Trolii si masini de exGeologiei lucrari geologice speciale tractie Bucuresti (Atelierul Scaieni - Trolii de mina Prahova) - Ventilatoare - Masini de incarcat - Masini-unelte - Capete de eruptie - Motoare termice sub 80 CP - Motoare electrice pina la 200 kW - Compresoare de aer stabile si mobile - Pompe centrifugale si submersibile - Instalatii de foraj (sondeze) - Instalatii si subansamble de foraj sonde titei - gaze Ministerul Uzina de utilaj minier si repa-- Motoare electrice Minelor ratii Baia Mare - Masini-unelte - Trolii si masini de extractie - Locomotive de mina - Ventilatoare - Masini de incarcat - Compresoare de aer stabile - Pompe centrifugale - Pompe de tulbureala - Instalatie pentru perforat gauri lungi - Mori de macinare - Celule de flotatie - Filtre Uzina de utilaj minier si repa- - Locomotive de mina ratii Criscior - Celule de flotatie - Motoare electrice - Masini-unelte Uzina de utilaj minier si repa- - Locomotive de mina ratii Alba Iulia - Masini de incarcat - Compresoare de aer stabile - Instalatii de foraj (sondeze) - Masini-unelte - Concasoare Intreprinderea de reparatii si - Locomotive de mina intretinere de utilaj minier - Combine de abataj Petrosani - Complex de sustinere mecanizata - Combine de inaintare - Motoare electrice - Transformatoare - Agregate hidraulice - Utilaje si echipamente antigrizutoase Intreprinderea de utilaj minier - Sapatoare de sant si Rogojelu canale - Masini-unelte - Transformatoare - Combine de inaintare - Complex de sustinere mecanizata - Combine de abataj - Ventilatoare - Pompe centrifugale - Motoare electrice - Excavatoare cu roata cu cupe - Masini de haldat - Pompe submersibile Intreprinderea de metale rare - Ventilatoare Bucuresti - Masini de incarcat - Compresoare de aer stabile - Celule de flotatie Ministerul Intreprinderea de asistenta - Autoturisme de oras si Industriei tehnica si service pentru de teren din fabricaConstructiilor autoturisme "Dacia" Pitesti tia Republicii Sociade masini liste Romania Ministerul Intreprinderea pentru intre- - Calculatoare electroIndustriei de tinere si repararea utilajului nice Masini-Unelte, de calcul si de electronica Electrotehnica profesionala Bucuresti Electronica Ministerul Intreprinderea de utilaj chimic - Masini-unelte universaIndustriei Borzesti le din administrarea Chimice unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice Ministerul Intrepriderea de utilaje si pie- - Locomotive abur cu Economiei se de schimb Reghin ecartament ingust Forestiere - Masini-unelte universi Materialelor sale din administrade Constructii rea unitatilor din subordinea M.E.F.M.C.
Intreprinderea de utilaje, piese - Motoincarcatoare (tip de schimb si reparatii Iasi UMT) pentru unitati

M.E.F.M.C.
Uzina mecanica Cluj - Motoare electrice pentru unitati

M.E.F.M.C.
Intreprinderea de utilaje si - Motoare S-15 si S-18 piese de schimb Sibiu pentru funiculare Intreprinderea Forestiera de - Gatere exploatare si transport Piatra - Masini de imbinat Neamt prin agrafe Intreprinderea forestiera de - Funiculare forestiere exploatare si transport Cluj Intreprinderea forestiera de - Motostivuitoare cu exploatare si transport Oradea furci laterale si motostivuitoare cu furci frontale Intreprinderea forestiera de - Incarcatoare frontale exploatare si transport Ploiesti Intreprinderea forestiera - Tractoare articulate de exploatare si transport forestiere Pitesti Intreprinderea forestiera - Trolii pentru tractoade exploatare si transport re articulate Baia Mare forestiere Intreprinderea forestiera - Incarcatoare frontale de exploatare si transport Suceava Ministerul Intreprinderea mecanica de ma- - Vagoane de marfuri si Transporturilor terial rulant "Grivita Rosie", calatori si Telecomunica- Triaj Bucuresti, Simeria, Rotiilor siori si Pascani Intreprinderea mecanica de ma- - Locomotive Disel electerial rulant Craiova trice si electrice Intreprinderea mecanica de ma- - Locomotive Disel hiterial rulant Cluj si Brasov draulice Intreprinderea mecanica de ma- - Masini-unelte univerterial rulant Pascani si I.R.A.- sale din administraTimisoara rea unitatilor M.T.Tc Intreprinderea de reparatii auto - Mijloace de transport Timisoara, "Grivita"-Bucuresti, auto existente in eObor-Bucuresti, Cimpina, Cluj- conomie, cu exceptia Napoca, Craiova, Suceava, Tecuci autoturismelor "Dacia si Tirgu Mures 1300"si a mijloacelor de transport auto din administrarea Ministerului Turismului Ministerul Intreprinderea de reparatii Plo- - Automacarale si macaConstructiilor iesti rale Industriale - Buldozere si tractoare - Automalaxoare de beton - Centrale de beton - Incarcatoare frontale Intreprinderea de reparatii Bra- - Excavatoare ila - Macarale - Sonete si berbeci mecanici Centrala de mecanizare construc- - Excavatoare tii industriale - uzina Bucuresti - Pompe si autopompe de beton - Macarale turn - Motocompresoare Intreprinderea "6 Martie" Timi- - Vibratoare soara - Masini de filetat tevi - Masini de tencuit - Convertizoare electrice - Instalatii de desecare Intreprinderea de utilaj greu - Mijloace de transport si de transport pentru construc- auto din parc propriu tii Ministerul Intreprinderea de transporturi - Mijloacele de transport Turismului auto Bucuresti auto din administrarea unitatilor din subordinea Ministerului Turismului Ministerul Unitatile specializate in lu- - Tractoare pina la 65 Agriculturii si crari de reparatii de tractoare CP si masini agricole Industriei Ali- si masini agricole mentare Intreprinderile judetene de - Mijloace de transport transport specializat pentru auto din dotare agricultura si industrie alimentara Intreprinderea "Frigotehnica" - Masini si instalatii Bucuresti pentru industria frigului Intreprinderea de constructii - Dragi, salupe, tractoasi reparatii nave si utilaje re pentru recoltat Tulcea stuf, motoare navale Intreprinderea de spirt si droj- - Utilaje specifice prodie Arad ductiei de spirt si drojdie Fabrica de productie utilaje - Utilaje specifice prosi constructii montaj "Rahova" ductiei de bere si Bucuresti cuptoare de var Ministerul Bazele judetene si a municipiului- Motoare, motostivuitoaAprovizionarii Bucuresti de aprovizionare teh- re, electrocare, elecTehnico-Materiale nico-materiala, cu ateliere trostivuitoare din si Controlului specializate de reparatii parcul propriu al uniGospodaririi tatilor din subordiFondurilor Fixe nea ministerului.
---------------------------------------------------------------------------Utilajele de natura celor prevazute la lit. a), aprobate a fi scoase din functiune, care prin gabaritul sau specificul lor nu pot fi transportate la unitatile specializate pentru executarea reparatiilor capitale, vor fi dezmembrate in unitatile care au in administrare de catre comisii constituite in acest scop, cu participarea unui specialist al intreprinderii de reparatii, care va stabili piesele recuperabile ce se vor expedia la intreprinderea de reparatii;
b) intreprinderile specializate in executarea reparatiilor capitale pentru utilajele de constructii din parcul propriu al fiecarui minister si din parcul republican;
c) intreprinderile care le au in administrare, pentru masini-unelte, cu exceptia unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice, Ministeru lui Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii si Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, in ceea ce priveste masinile-unelte universale pentru care acestea au intreprinderi specializate.

2. Unitatile care au in administrare masini-unelte la care se efectueaza dezmembrarea vor expedia piesele care se pot refolosi ca atare sau prin reconditionare la depozitele zonale de piese de schimb de pe linga intreprinderile producatoare de masini-unelte, din subordinea Ministerului Industriei de Masini-Unelte, Electrotehnica si Electronica. Reconditionarea pieselor care necesita aceasta operatie se va asigura de catre depozitele zonale de piese de schimb.
Piesele grele care urmeaza a se folosi de catre intreprinderile producatoare pentru fabricatia de masini-unelte se vor expedia de catre detinatori la aceste intreprinderi, potrivit dispozitiilor Ministerului Industriei de Masini-Unelte, Electrotehnica si Electronica.

3. Ansamblele, subansamblele sau piesele de schimb refolosibile, rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune, vor fi evidentiate in gestiunea unitatii detinatoare, care a efectuat dezmembrarea, sau in gestiunea depozitului zonal de piese de schimb, dupa caz.
La sfirsitul fiecarui an unitatile specializate in executarea reparatiilor capitale si celelalte intreprinderi care au dezmembrat fonduri fixe din functiune, precum si depozitele zonale de piese de schimb, vor transmite ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in subordinea carora acestea se afla, lista nominala a ansamblelor, subansamblelor si pieselor de schimb rezultate din dezmembrare in anul respectiv si existente in stoc la sfirsitul anului, cuprinzind valoarea si caracteristicile lor tehnice.
Pe baza listelor primite de unitatile subordonate, ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti vor transmite coordonatorilor de balante, odata cu propunerile de plan anual, listele cuprinzind ansamblele, subansamblele si piesele de schimb rezutate din dezmembrarea fondurilor fixe, existente in gestiunea unitatilor de reparatii, la celelalte unitati si in depozitele zonale din subordinea lor.
La elaborarea proiectelor de plan pe anul urmator si acoperirea necesarului de piese de schimb, coordonatorii de balante vor tine seama de existenta acestor piese.

4. Comisiile vor urmari ca ansamblele, subansamblele, piesele componente si materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune sa se utilizeze pentru executarea de fonduri fixe noi, ca piese de schimb sau pentru lucrari de reparatii, fie in starea in care se obtin, fie prin reconditionarea lor.
Metalele feroase si neferoase care nu se retin de unitati, materialele refractare, precum si celelalte materiale rezultate din operatiunea de scoatere din functiune a fondurilor fixe, pentru care este organizata colectarea si valorificarea prin unitatile specializate, vor fi predate acestora in termen de 30 zile de la data scoaterii din functiune.
Celelalte materiale obtinute prin dezmembrarea fondurilor fixe scoase din functiune pot fi retinute de unitatile care le-au dezmembrat pentru satisfacerea unor nevoi proprii sau pentru a fi valorificate, potrivit legii, in sectorul socialist.

5. Scoaterea efectiva din functiune a fondurilor fixe, prin demolare, demontare sau dezmembrare, se executa de echipe constituite in fiecare unitate socialista de stat, unui delegat numit de conducatorul unitatii.
ANEXA 3 ORGANELE IMPUTERNICITE A FACE PROPUNERI DE DECLASARE A BUNURILOR MATERIALE, DOCUMENTATIA NECESARA, COMPONENTA SI SARCINILE COMISIILOR DE ANALIZA SI AVIZARE A PROPUNERILOR
1. Propunerea de declasare a bunurilor materiale se face, in scris, conducatorului unitatii, de catre:
a) conducatorul compartimentului de productie sau pregatire a fabricatiei;
b) conducatorul compartimentului mecanic sau energetic;
c) gestionarul de bunuri materiale, precum si de alte persoane desemnate in acest scop;
d) comisiile sau subcomisiile de inventariere;

2. Propunerile de declasare, vizate si de sefii compartimentelor care le-au avut in administrare, vor fi insotite de o documentatie care va cuprinde:
a) o nota justificativa cu aratarea situatiei materialelor, descrierea degradarii (starea fizica si cauzele degradarii), prevenienta si timpul de cind sint detinute, precum si motivele pentru care se propun a fi declasate;
b) o specificatie cu denumirea bunurilor materiale, numarul de cod (simbol), unitatea de masura, cantitatea, pretul de inregistrare, materialele recuperabile (cantitati si valori), la care se anexeaza urmatoarele documente:
Pentru medicamente de uz uman sau veterian, dupa caz:
- buletine de analiza;
- avizul organului sanitar, respectiv veterinar, judetean sau al municipiului Bucuresti;
- listele cuprinzind medicamentele respective;
- actul prin care s-a dispus interzicerea consumului si retragerea din circulatie;
Pentru carti, reviste si publicatii:
- lista cartilor, revistelor si publicatiilor cu continut depasit.
Pentru prototipuri si modele experimentale ale masinilor si utilajelor care nu au dat rezultate:
- documentul in care s-a consemnat rezultatul experimentarii;
- avizul organului ierarhic superior sau al Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, dupa caz.
Pentru proiecte si documentatii tehnice privind produsele noi:
- avizul comisiei de omologare si al organului tehnic superior;
- dispozitia de anulare sau sistare a fabricarii produsului.
Pentru animale, pasari si colonii de albine:
- avizul organului veterinar din care sa rezulte ca acestea sint nevindecabile.
Pentru materiale:
- actul prin care s-a dispus schimbarea procesului tehnologic, respec tiv sistarea productiei;
- comunicarea organului ierarhic central din care sa rezulte ca nu au fost solicitate de alte unitati socialiste.
Ministerele, celelalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot stabili si alte elemente ce trebuie sa cuprinda aceasta specificatie.

3. Comisiile desemnate pentru analiza si avizarea propunerilor de declasare a bunurilor materiale se constituie dupa cum urmeaza:
a) la intreprinderi, centrale si unitati asimilate, din cel putin 7 membri si anume:
- conducatorul compartimentului tehnic, presedintele;
- conducatorul compartimentului aprovizionare-desfacere;
- conducatorul compartimentului financiar-contabil;
- seful laboratorului de analize fizico-chimice;
- inginerul sau tehnicianul constructor ori merceologul sau specialistul in calitatea materialelor;
- muncitori de inalta calificare;
- delegatul organelor financiar-bancare.
Conducatorii intreprinderilor care au subunitati dispersate in afara sediului principal, precum si cei ai centralelor si unitatilor asimilate acestora, care au in componenta unitati cu autogestiune economica fara personalitate juridica - fabrici, uzine, exploatari, sectii, santiere, ateliere, depozite si altele - situate la distante mari, pot numi si la acestea comisii de analiza si avizare a propunerilor de declasare a bunurilor materiale constituite potrivit alineatului precedent si completate cu un delegat al intreprinderii sau centralei respective.
Pentru subunitatile care isi desfasoara activitatea in strainatate se numeste o comisie formata din cel putin 3 persoane din cadrul acestora, avind functii similare celor de la alineatul precedent, si un delegat al subunitatii coordonatoare din fiecare tara, daca este cazul;
b) la ministere, celelalte organe centrale de stat, consilii populare judetene si al municipiului Bucuresti, din cel putin 5 membri si anume:
- conducatorul compartimentului administrativ, presedinte;
- conducatorul compartimentului financiar-contabil;
- trei specialisti din cadrul unitatii;
- delegati ai Ministerului Finantelor si organelor financiar-bancare;
c) la consiliile populare municipale, orasenesti si comunale, din:
- secretarul comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, presedinte;
- contabilul;
- delegatul organelor financiar-bancare;
- un specialist din cadrul unitatii;
d) la institutiile de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau tertiari, din:
- conducatorul compartimentului administrativ, presedinte;
- contabilul;
- delegatul organelor financiar-bancare;
- un specialist din cadrul unitatii;
e) la subunitatile institutiilor de stat ai caror conducatori nu au calitatea de ordonatori de credite si sint situate la distante mari de sediul ordonatorului de credite, din:
- conducatorul subunitatii, presedinte;
- un specialist din cadrul subunitatii;
- delegatul ordonatorului de credite;
- delegatul organelor financiar-bancare;
f) la reprezentantele Republicii Socialiste Romania in strainatate (diplomatice, consulare si economice), din cel putin trei membri si anume:
- persoana desemnata de seful reprezentantei, presedinte;
- gestionarul de bunuri materiale;
- gestionarul de fonduri banesti.
La reprezentantele incadrate cu mai putin de trei persoane, comisia poate fi completata cu personal de la alte subunitati care isi desfasoara activitatea in tara respectiva, cu aprobarea reprezentantei diplomatice;
g) in cazul in care structura organizatorica nu prevede functiile indicate la lit. a)-f), in comisia de analiza si avizare pentru declasarea bunurilor materiale pot fi numite persoane care indeplinesc functii similare.
Comisiile pot fi completate si cu alti specialisti, dupa caz, in functie de natura bunurilor materiale.
Lucrarile comisiei se efectueaza de un secretar numit de presedinte dintre membrii acesteia.

4. Propunerea de declasare a bunurilor materiale se preda comisiei constituite potrivit prevederilor de la pct. 3, care verifica la fata locului, in prezenta gestionarului, starea materialelor propuse pentru declasare, realitatea datelor cuprinse in documentatia prezentata, precum si daca degradarea nu este datorata gospodaririi, depozitarii, conservarii, manipularii necorespunzatoare.
Constatarile si concluziile comisiei se consemneaza in procesul-verbal de declasare a bunurilor materiale, care se depune la conducerea unitatii socialiste de stat, in termen de 5 zile de la primirea documentatiei complete.
Organul de conducere colectiva hotaraste asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale, avizate de comisie.
Propunerea insusita de organul de conducere colectiva, care depaseste competenta de aprobare a acestuia, se inainteaza organului ierarhic superior, in termen de 2 zile de la primirea procesului-verbal avizat de comisie.

5. Organul ierarhic superior poate dispune efectuarea, de catre comisia proprie, a unor verificari suplimentare la locul de depozitare ori completarea documentatiei cu alte elemente considerate necesare, dupa caz.
Pe baza concluziilor si propunerilor comisiei proprii, organul de conducere colectiva al organului ierarhic superior hotaraste asupra propunerii de declasare a bunurilor materiale in termen de 10 zile de la data primirii documentatiei.
Propunerea insusita de organul ierarhic superior, care depaseste competenta de aprobare a acestuia, se inanteaza titularului, de plan in termenul prevazut la alineatul precedent.

6. Analiza si avizarea propunerii de catre comisia constituita la nivelul ministerelor si celorlalte organe centrale si locale, precum si aprobarea propunerii, se efectueaza in termen de 15 zile de la data primirii documentatiei.

7. Ori de cite ori comisia de analiza si avizare a propunerii de declasa re a bunurilor materiale, precum si organele de conducere colectiva, nu-si insusesc aceste propuneri, vor da indicatii concrete cu privire la folosirea materialelor.

8. Dupa obtinerea aprobarii corespunzatoare, in cazul bunurilor materiale, operatia de declasare se efectueaza in prezenta comisiei sau a cel putin 2 delegati numiti de conducerea unitatii respective.
Rezultatele operatiunii de declasare se consemneaza intr-un proces-verbal care se depune la conducerea unitatii.
----------------


Marți, 23 iulie 2024, 05:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.