DECRET nr.414 din 5 decembrie 1979
pentru stabilirea valorilor limita admisibile ale principalelor substanțe poluante din apele uzate înainte de evacuarea acestora
Textul actului publicat în B.Of. nr. 95/7 dec. 1979

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1. - In vederea protectiei apelor ca factor natural al mediului inconjurator, ca element de baza pentru viata si desfasurarea activitatilor social-economice, evacuarea substantelor de natura a polua apele se poate face numai in conditiile prevazute de Legea apelor nr. 8/1974 si cu respectarea prevederilor prezentului decret.

Art. 2. - Se aproba valorile limita admisibile ale principalelor substante poluante din apele uzate inainte de evacuarea acestora in cursurile de apa receptoare, prevazute in anexa nr. 1.

Pentru substantele poluante, altele decit cele din anexa nr. 1, valorile limita admisibile se stabilesc prin acordul sau autorizatia emisa de organul de gospodarire a apelor competent, pe baza standardelor de stat sau normelor tehnice de ramura, in functie de debitele de dilutie, de continutul celorlalte ape uzate evacuate in acelasi bazin hidrografic, de cerintele satisfacerii folosintelor de apa si de conditiile protectiei mediului inconjurator. Pentru substantele care nu sint prevazute in standardele de stat sau normele tehnice de ramura, valorile limita admisibile se stabilesc pe baza studiilor de specialitate, elaborate de titularul de investitie, care vor cuprinde si metodele de determinare a concentratiilor substantelor poluante, precum si tehnologiile de epurare adecvate. Aceste studii se vor intocmi concomitent cu stabilirea tehnologiilor de productie si vor fi avizate de Consiliul National al Apelor, Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator si Ministerul Sanatatii.

Prevederile alineatului precedent se aplica si pentru stabilirea valorilor limita admisibile ale substantelor poluante din apele uzate evacuate in subteran , in lacuri naturale sau de acumulare ori in Marea Neagra, precum si pentru evacuarea in cursurile de apa in care - cu dispozitive speciale de difuzie - se realizeaza rapoarte de dilutie mai mari de 100.

Art. 3. - Evacuarea in apele de suprafata - inclusiv in lacuri naturale sau de acumulare ori in Marea Neagra - si in apele subterane a substantelor poluante prevazute in anexa nr. 2 este interzisa, cu exceptia cazurilor in care nu prezinta pericol pentru viata si sanatatea oamenilor, animalelor, faunei acvatice si pentru economie si daca evacuarea acestor substante a fost autorizata de Consiliul National al Apelor.

De asemenea, este interzisa evacuarea, in apele prevazute la alin. 1, a apelor uzate contaminate cu germeni patogeni, provenite de la spitale, institutii de pregatire a preparatelor biologice, unitati zootehnice, abatoare si altele asemenea, fara o prealabila dezinfectie.

Art. 4. - Depasirea valorilor limita prevazute in anexa nr. 1, in cazurile in care nu prezinta pericol pentru sanatatea populatiei si economia nationala, se poate aproba, cu avizul Consiliului National al Apelor, Consiliului National pentru Protectia Mediului Inconjurator, Ministerului Sanatatii si Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, prin decret prezidential.

In cazurile in care gradul de dilutie a apelor uzate evacuate in cursurile de apa receptoare este redus, pentru satisfacerea cerintelor de apa din zona - in special privind alimentarile cu apa potabila a populatiei - se pot aproba, prin decret prezidential, la propunerea Consiliului National al Apelor, valori limita diferite de cele prevazute in anexa nr. 1, corespunzatoare unei calitati mai bune a apelor uzate evacuate.

Art. 5. - In mod exceptional, Consiliul National al Apelor poate autoriza, de la caz la caz, evacuarea in apele de suprafata sau subterane a substantelor prevazute in anexa nr. 2, numai daca sint incluse, in tehnologia de productie si in procesul de folosire si epurare a apelor, masurile necesare pentru incadrarea continutului acestor substante in valori limita care sa asigure inlaturarea oricarui pericol privind viata si sanatatea oamenilor, animalelor, faunei acvatice si pentru economie.

In scopul obtinerii autorizatiei, unitatile socialiste interesate vor prezenta , odata cu documentatia prevazuta de lege pentru emiterea acordului organului de gospodarire a apelor competent, studii care sa cuprinda date documentare, teste biologice, studii de specialitate privind admisibilitatea din punct de vedere sanitar, agricol si piscicol necesare pentru fundamentarea valorilor limita ale substantelor poluante prevazute in anexa nr. 2 si care se propun spre autorizare „ Aceste studii se avizeaza in prealabil de Ministerul Sanatatii si Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator.

Art. 6. - Valorile limita admisibile ale substantelor poluante din apele uzate inainte de evacuarea acestora in apele de suprafata - inclusiv in lacuri naturale sau de acumulare ori in Marea Neagra - si in apele subterane, stabilite potrivit prezentului decret, se inscriu de catre organele de gospodarire a apelor in acordurile si autorizatiile de folosire a apelor sau de evacuare a apelor uzate „

Art. 7. - In cazuri de revizii periodice, probe tehnologice sau la amorsarea instalatiilor de epurare biologica care implica depasirea valorilor limita prevazute in anexa nr. 1, Consiliul National al Apelor impreuna cu Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator si Ministerul Sanatatii, in functie de regimul hidrologic al receptorului natural, pot aproba depasirea acestor valori, pe o durata de cel mult 15 zile, daca prin aceasta nu se pune in pericol sanatatea populatiei, animalelor, faunei acvatice si nu se produc pagube pentru economia nationala. Aprobarea se solicita cu cel putin 15 zile inainte de data programata pentru revizie sau proba tehnologica, de catre ministere, celelalte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care au in subordine unitatile interesate.

Art. 8. - La stabilirea amplasamentelor, precum si a tehnologiilor de productie pentru noile obiective economice, si la elaborarea notelor de comanda privind proiectul de inginerie tehnologica, titularii de investitii vor avea in vedere, drept criterii, si costul instalatiilor de epurare, precum si al cheltuielilor ocazionate de exploatarea acestora, pentru respectarea conditiilor de evacuare stabilite prin prezentul decret.

Art. 9. - Pentru obictivele existente, precum si pentru cele in curs de aprobare ori executie si care nu sint prevazute cu instalatii de epurare sau tehnologii adecvate, in vederea respectarii valorilor inscrise in anexa nr. 1, termenul limita pina la care se vor realiza lucrarile necesare este anul 1990.

Consiliul National al Apelor, Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti interesate, in colaborare cu Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlul Gospodaririi Fondurilor Fixe, vor elabora un program, pentru perioada 1980-1990, de realizare ori completare a statiilor sau instalatiilor de epurare a apelor uzate sau altor masuri si lucrari necesare, in vederea respectarii valorilor limita stabilite prin prezentul decret. Obiectivele care produc modificari importante ale calitatii resurselor de apa vor fi programate cu prioritate, in perioada 19801985.

Programul va fi prezentat Consiliului de Ministri in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului decret.

Art. 10. - Incalcarea dispozitiilor prezentului decret atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, precum si materiala sau civila, dupa caz, a persoanei vinovate.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezentul decret.


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 16:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.