LEGE nr.107 din 3 octombrie 1992
pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 258/15 oct. 1992

LEGE Nr. 107 din 3 octombrie 1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart , adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978)

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 15 octombrie 1992 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Romania adera la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978).
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN CONVENTIA INTERNATIONALA privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, 1978*) Partile la aceasta conventie, dorind sa promoveze siguranta vietii si a bunurilor pe mare si sa protejeze mediul marin, prin stabilirea de comun acord a standardelor internationale de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart , luind in considerare faptul ca acest scop poate fi atins in conditiile cele mai bune prin incheierea unei Conventii internationale referitoare la standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, au convenit asupra urmatoarelor:

ART. 1
Obligatii generale conform conventiei (1) Partile isi asuma responsabilitatea sa aplice prevederile conventiei si ale anexei**) care constituie parte integranta a conventiei. Orice referire la conventie constituie, in aceeasi timp, o referire la anexa.
(2) Partile isi asuma responsabilitatea promulgarii tuturor legilor, decretelor, ordinelor si regulamentelor si luarii tuturor celorlalte masuri necesare aplicarii integrale a conventiei astfel incit sa se asigure de faptul ca, din punctul de vedere al sigurantei vietii si a bunurilor pe mare si al protectiei mediului marin, navigatorii de la bordul navelor sint atestati si apti pentru efectuarea serviciului.
------------------*) Traducere.
**) Anexa va fi comunicata autoritatilor competente direct interesate.

ART. 2
Definitii In contextul prezentei conventii, cu exceptia unor prevederi contrare, s-au formulat urmatoarele definitii:
a) parte desemneaza un stat pentru care conventia a intrat in vigoare;
b) administratie desemneaza guvernul partii care autorizeaza arborarea pavilionului sau;
c) dovada de atestare desemneaza un document valabil, indiferent de numele sub care acesta este cunoscut, emis de catre administratie sau cu autorizatia acesteia, sau recunoscut de catre administratia care autorizeaza detinatorul acesteia sa execute functia dupa cum este stabilit in acest document sau dupa cum se prevede prin regulamentele nationale;
d) atestat desemneaza atributul de detinere legala a unei dovezi de atestare ;
e) organizatie desemneaza Organizatia Interguvernamentala Consultativa Maritima (I.M.C.O.);
f) secretar general desemneaza secretarul general al organizatiei;
g) nava maritima desemneaza o nava, exceptind nava care naviga numai in ape interioare sau in ape din zone adapostite sau foarte apropiate acestora unde se aplica regulamentele portuare;
h) nava de pescuit desemneaza o nava utilizata pentru capturarea de peste, balene, foci, morse sau alte vietati marine;
i) Regulamentul de radiocomunicatii desemneaza Regulamentul de radiocomunicatii anexat sau considerat ca fiind anexat celei mai recente conventii internationale de telecomunicatii in vigoare in acel moment.

ART. 3
Domeniul de aplicare Conventia se va aplica navigatorilor de la bordul navelor maritime, autorizate sa arboreze pavilionul unei parti cu exceptia celor care efectueaza serviciul la bordul:
a) navelor militare, navelor auxiliare sau altor nave, care sint proprietatea unui stat sau exploatate de acesta si sint angajate numai pentru serviciul guvernamental necomercial; cu toate acestea fiecare parte trebuie sa se asigure, prin adoptarea unor masuri adecvate care sa nu afecteze operatiunile sau capacitatile operationale ale acestor nave, ca persoanele care efectueaza serviciul la bord indeplinesc cerintele conventiei in masura in care acest fapt este rational si posibil;
b) navelor de pescuit;
c) ambarcatiunilor de agrement care nu sint angajate in activitatea de comert;
d) navelor cu corp din lemn de o constructie simpla.

ART. 4
Comunicarea informatiilor (1) Partile trebuie sa comunice cit mai curind posibil secretarului general:
a) textul legilor, decretelor, ordinelor, regulamentelor si instrumentelor promulgate pentru problemele ce se afla in sfera de interes a conventiei;
b) detaliile complete, acolo unde este cazul, despre continutul si durata cursurilor de pregatire, precum si sistemul national de examinare si alte cerinte pentru fiecare dovada de atestare emisa conform conventiei;
c) un numar suficient de modele pentru dovezile de atestare emise conform conventiei.
(2) Secretarul general va aduce la cunostinta tuturor partilor primirea oricaror comunicari sub incidenta paragrafului (1) a) si inter alia, in contextul paragrafelor (IX) si (X), le va furniza la cerere orice informatii care i-au fost comunicate sub incidenta paragrafelor (1) b) si c).

ART. 5
Alte tratate si interpretarea lor (1) Toate tratatele, conventiile si acordurile anterioare privind standardele de pregatire a navigatorilor, atestarea si efectuarea serviciului de cart, aflate in vigoare intre parti, se vor aplica integral pe durata prestabilita:
a) navigatorilor carora nu li se aplica prezenta conventie;
b) navigatorilor carora li se aplica prezenta conventie in ceea ce priveste problemele pentru care nu exista prevederi exprese.
(2) Cu toate acestea, in masura in care asemenea tratate, conventii sau acorduri contravin prevederilor conventiei, partile trebuie sa-si revizuiasca angajamentele in conformitate cu aceste tratate, conventii si acorduri in scopul de a se asigura ca nu exista nici un conflict intre aceste angajamente si obligatiile care le revin conform conventiei.
(3) Toate problemele care nu sint prevazute in mod expres in conventie ramin supuse legislatiei partilor.
(4) Nici o dispozitie din prezenta conventie nu va prejudicia codificarea si dezvoltarea Dreptului Marii, de catre Conferinta Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii, conferinta convocata urmare a Rezolutiei 2750 C (XXV) a Adunarii Generale a Natiunilor Unite; de asemenea, conventia nu va prejudicia cerintele actuale sau viitoare, precum si prevederile legale ale oricarui stat in ceea ce priveste Dreptul Marii, natura si intinderea jurisdictiei statului riveran si a legii pavilionului.

ART. 6
Dovezi de atestare (1) Dovezile de atestare pentru comandanti, ofiteri si pentru alte categorii de navigatori vor fi eliberate acelor candidati care, conform cerintelor administratiei, indeplinesc conditiile referitoare la stagiu, virsta, stare de sanatate, pregatire, atestare si examinare conform prevederilor corespunzatoare din anexa conventiei.
(2) Dovezile de atestare pentru comandanti si ofiteri eliberate in conformitate cu prezentul articol vor fi vizate de administratia emitenta sub forma prescrisa in Regula 1/2 din anexa. Daca limba utilizata pe dovada de atestare nu este limba engleza trebuie adaugata o traducere in aceasta limba.

ART. 7
Prevederi tranzitorii (1) O dovada de atestare a competentei sau pentru serviciul la bord in functia pentru care conventia cere o dovada de atestare, care inainte de intrarea in vigoare a conventiei pentru o parte a fost emisa conform legilor acelei parti sau Regulamentului de radiocomunicatii va fi considerata valabila dupa intrarea in vigoare a conventiei pentru partea respectiva.
(2) Dupa intrarea in vigoare a conventiei pentru o parte, administratia acesteia poate continua sa elibereze dovezi de atestare a competentei conform practicii sale precedente pe o perioada nu mai mare de 5 ani. Asemenea dovezi de atestare vor fi considerate valabile in sensul conventiei. In timpul acestei perioade de tranzitiei asemenea dovezi de atestare vor fi eliberate numai navigatorilor care si-au inceput serviciul la bord, in compartimentul autorizat prin dovezile de atestare, inainte de intrarea in vigoare a conventiei pentru acea parte. Administratia trebuie sa se asigure de faptul ca toti ceilalti candidati pentru atestare vor fi examinati si atestati in conformitate cu conventia.
(3) In decurs de 2 ani de la intrarea in vigoare a conventiei pentru o parte , acea parte poate elibera o dovada de atestare pentru serviciul la bord navigatorilor care nu poseda nici o dovada de atestare, conform conventiei, sau nici o dovada de atestare a competentei emisa conform legilor acelei parti inainte de intrarea in vigoare a conventiei pentru acea parte, in urmatoarele conditii:
a) candidatul a efectuat serviciul la bordul navei in calitatea pentru care solicita o dovada de atestare timp de minimum 3 ani din ultimii 7 care au precedat intrarea in vigoare a conventiei pentru acea parte;
b) candidatul face dovada ca a indeplinit sarcinile de serviciu in mod satisfacator;
c) candidatul se conformeaza cerintelor administratiei in ceea ce priveste starea de sanatate, inclusiv acuitatea vizuala si auditiva, tinind seama de virsta avuta la data solicitarii dovezii de atestare.
In sensul conventiei, o dovada de atestare pentru serviciul la bordul navei, eliberata conform prevederilor acestui paragraf, va fi considerata echivalenta unei dovezi de atestare eliberate conform conventiei.

ART. 8
Acordarea de dispense (1) In conditii de extrema necesitate, administratiile, atunci cind apreciaza ca nu se pun in pericol persoanele, bunurile sau mediul marin, pot emite o dispensa care sa permita unui anumit navigator sa execute serviciul pe o anumita nava pe durata unei perioade specificate ce nu va depasi 6 luni intr-o functie pentru care nu detine dovada de atestare corespunzatoare dar nu in functia de radiotelegrafist sau operator radiotelefonist exceptind prevederile contrare din Regulamentul de radiocomunicatie; conditia care se impune este ca persoana in cauza sa posede cunostinte corespunzatoare functiei vacante pentru care se acorda dispensa si o poate indeplini in maniera sigura, conform cerintelor administratiei. Totusi, nu se vor acorda dispense pentru functiile de comandant si sef mecanic, decit in cazuri de forta majora si atunci numai pentru o perioada cit mai scurta.
(2) Orice dispensa pentru o functie se va acorda numai unei persoane atestate in mod corespunzator sa indeplineasca functia imediat inferioara.
Acolo unde nu se cere, conform conventiei, o atestare pentru o functie inferioara se poate emite o dispensa unei persoane a carei calificare si experienta sint, din punct de vedere al administratiei, corespunzatoare cerintelor functiei care urmeaza a fi indeplinite. In cazul in care persoana nu detine o dovada de atestare corespunzatoare, persoana respectiva trebuie sa dea un test acceptat de administratie ca dovada ca o atare dispensa i se poate acorda in deplina siguranta. In plus, administratiile trebuie sa se asigure ca postul in discutie va fi ocupat de catre detinatorul unei dovezi de atestare corespunzatoare, in timpul cel mai scurt.
(3) Partile trebuie sa trimita secretarului general, imediat ce e posibil, dupa data de 1 ianuarie a fiecarui an, un raport care sa contina informatii asupra numarului total de dispense eliberate pe parcursul anului, navelor maritime, pentru fiecare din functiile pentru care se cere o dovada de atestare cit si informatii asupra numarului de nave sub si peste 1600 TRB.

ART. 9
Echivalente (1) Conventia nu va interzice unei administratii sa pastreze sau sa adopte alte sisteme de pregatire si educatie, inclusiv serviciul pe navele maritime si sistemul organizat la bord adaptat progresului tehnic si tipurilor speciale de nave si de comert cu conditia ca nivelul serviciului, cunostintele si eficienta in ceea ce priveste manevrarea navei si manipularea marfii sa asigure gradul necesar de siguranta pe nava si sa aiba un efect preventiv in raport cu poluarea cel putin echivalente cu prevederile conventiei.
(2) Detaliile referitoare la astfel de forme de organizare vor fi raportate cit mai curind posibil secretarului general, care le va transmite tuturor partilor.

ART. 10
Controlul (1) Navele, cu exceptia celor excluse prin art. III in timp ce se afla in porturile unei parti, sint supuse controlului de catre ofiterii legal autorizati de acea parte, care vor verifica daca toti navigatorii imbarcati, care trebuie sa posede o dovada de atestare conform conventiei, sint atestati corespunzator sau detin dispensa adecvata. Asemenea dovezi de atestare trebuie acceptate, in afara cazului in care exista motive intemeiate pentru a considera ca o dovada de atestare a fost obtinuta in mod fraudulos sau ca detinatorul acesteia nu este persoana careia dovada de atestare i-a fost eliberata initial.
(2) In situatia in care se constata carente in raport cu dispozitiile paragrafului (1) sau cu procedurile specificate in Regula 1/4 - "Proceduri de control", ofiterul care executa controlul va informa in scris, imediat, pe comandantul navei si pe consul sau, in absenta acestuia, cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau autoritate maritima a statului al carui pavilion il arboreaza nava, astfel incit sa se poata lua masuri corespunzatoare. O asemenea comunicare trebuie sa specifice detalii referitoare la carentele constatate si motivele in baza carora partea hotaraste ca aceste carente prezinta un pericol pentru persoane, bunuri sau mediul marin.
(3) La exercitarea controlului conform paragrafului (1), avindu-se in vedere marimea si tipul navei, precum si lungimea si natura voiajului daca se constata ca nu s-au reglementat carentele mentionate in paragraful (3) din Regula 1/4 si este evident ca acest fapt prezinta un pericol pentru persoane, bunuri sau mediul marin. Partea care executa controlul trebuie sa ia masuri ca nava sa nu navigheze pina cind nu s-a conformat acestor cerinte si pericolul a fost indepartat. Faptele referitoare la actiunile intreprinse vor fi raportate prompt secretarului general.
(4) Atunci cind se exercita controlul in conformitate cu acest articol trebuie depuse toate eforturile posibile ca nava sa nu fie retinuta sau intirziata in mod nejustificat. In caz contrar nava are dreptul la despagubiri pentru orice fel de pierderi sau daune rezultate.
(5) prezentul articol va fi aplicat in asa maniera incit navele autorizate sa arboreze pavilionul unui stat ce nu este parte la conventie sa nu beneficieze de un regim preferential fata de navele autorizate sa arboreze pavilionul unei parti.

ART. 11
Promovarea cooperarii tehnice (1) Partile la conventie trebuie sa asigure, prin consultare si cu ajutorul organizatiei, sprijinul acelor parti care solicita asistenta tehnica pentru:
a) pregatirea personalului administrativ si tehnic;
b) crearea institutiilor pentru pregatirea navigatorilor;
c) furnizarea echipamentului si a dotarilor necesare institutiilor destinate pregatirii;
d) organizarea si urmarirea programelor de pregatire corespunzatoare, incluzind pregatirea practica la bordul navelor maritime;
e) facilitarea altor masuri pentru imbunatatirea pregatirii si calificarii navigatorilor; toate aceste masuri sint de preferat sa se ia pe o baza nationala , subregionala sau regionala, pentru a se putea atinge scopurile pe care si le propune prezenta conventie, tinindu-se seama de necesitatile specifice ale tarilor in curs de dezvoltare.
(2) In ceea ce priveste organizatia, aceasta isi va dirija eforturile mai sus mentionate, prin consultare sau prin asociere cu alte organizatii internationale, mai ales cu Organizatia Internationala a Muncii.

ART. 12
Amendamente (1) Conventia poate fi amendata prin una din urmatoarele metode:
a) amendamente dupa discutarea in cadrul organizatiei:
(i) orice amendament propus de catre o parte va fi inaintat secretarului general care dupa aceea il va difuza tuturor membrilor organizatiei, tuturor partilor, precum si directorului general al Biroului International al Muncii cu cel putin 6 luni inainte de discutarea acestuia;
(ii) orice amendamente propuse si difuzate astfel vor fi inaintate Comitetului pentru Siguranta Maritima - I.M.C.O. spre analiza;
(iii) partile, fie ca sint sau nu membre ale organizatiei, vor avea dreptul sa participe la intrunirile Comitetului pentru Siguranta Maritima in vederea analizarii si adoptarii amendamentelor;
(iv) amendamentele trebuie sa fie adoptate cu o majoritate de 2/3 din partile prezente si cu drept de vot in Comitetul Largit pentru Siguranta Maritima, dupa cum se prevede in alin. a) (iii), denumit de aici in colo Comitetul Largit pentru Siguranta Maritima, cu conditia ca cel putin 1/3 din parti sa fie prezenta in momentul votarii;
(v) amendamentele astfel adoptate vor fi comunicate de catre secretarul general tuturor partilor pentru accept;
(vi) un amendament adus unui articol trebuie considerat ca fiind acceptat la data la care acesta va fi acceptat de 2/3 din parti;
(vii) un amendament adus anexei trebuie considerat ca fiind acceptat;

1. la indeplinirea unei perioade de 2 ani de la data la care a fost comunicat partilor pentru acceptare; sau
2. la expirarea unei alte perioade de timp de minimum un an daca in acest mod s-a hotarit la momentul adoptarii amendamentului de catre o majoritate de 2/3 din partile prezente si cu drept de vot in Comitetul Largit pentru Siguranta Maritima.
Cu toate acestea, amendamentele nu sint considerate a fi acceptate daca in decursul unei perioade specificate de timp apare una dintre urmatoarele situatii: sau mai mult de 1/3 din parti anunta pe secretarul general ca au obiectii la amendament sau partile ale caror flote maritime comerciale combinate constituie minimum 50% din tonajul brut al flotei maritime mondiale, compuse din nave de la 100 TRB in sus, anunta pe secretarul general despre obiectiile lor la respectivul amendament;
(viii) un amendament adus unui articol va intra in vigoare pentru acele parti care l-au acceptat la 6 luni dupa data la care acesta este considerat ca fiind acceptat; pentru oricare parte care accepta amendamente dupa aceasta data, amendamentul va intra in vigoare la 6 luni dupa acceptul acelei parti;
(ix) cu exceptia partilor care au avut obiectii fata de un amendament, conform alin. a) (vii), si care nu si-au retras aceste obiectii, un amendament adus anexei va intra in vigoare pentru toate partile la 6 luni dupa data la care se considera ca amendamentul a fost acceptat.
Inainte de data hotarita pentru intrarea in vigoare, oricare parte poate anunta secretarul general ca nu va aplica acel amendament in decursul unui an de la data intrarii in vigoare sau pentru o perioada mai lunga de timp, dupa cum poate fi hotarit printr-o majoritate de 2/3 a partilor prezente si cu drept de vot in Comitetul Largit pentru Siguranta Maritima, la data adoptarii amendamentului;
b) amendament printr-o conferinta:
(i) la solicitarea unei parti, sustinuta de cel putin 1/3 a celorlalte parti, organizatia va convoca, prin asociere sau consultare cu directorul general al Biroului International al Muncii, o conferinta a partilor pentru a discuta amendamentele la conventie;
(ii) oricare amendament adoptat printr-o astfel de conferinta cu o majoritate de 2/3 a partilor prezente si cu drept de vot va fi comunicat de catre secretarul general tuturor partilor in vederea acceptarii;
(iii) cu exceptia unor hotariri contrare ale conferintei, amendamentul se va considera ca fiind acceptat si va intra in vigoare conform procedurilor specificate in alin. a) (vi) si a) (viii) sau, respectiv, alin. a) (vii) si a) (ix) cu conditia ca referirile din aceste alineate la Comitetul Largit pentru Siguranta Maritima sa fie considerate ca referiri la conferinta.
(2) Orice declaratie de acceptare sau de obiectie, privitoare la un amendament sau orice alta comunicare facuta conform paragrafului (1) a) (ix) va fi inaintata in scris secretarului general, care va informa toate partile asupra acestei comunicari si a datei primirii.
(3) Secretarul general va informa toate partile despre orice amendament care intra in vigoare, precum si data de la care acest amendament se va aplica.

ART. 13
Semnare, ratificare, acceptare, aprobare, aderare (1) Conventia va ramine deschisa pentru semnat la sediul organizatiei de la 1 decembrie 1978 pina la 30 noiembrie 1979, iar dupa aceea va ramine deschisa pentru aderare. Oricare stat poate deveni parte prin:
(a) semnarea fara rezerve, in ceea ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau (b) semnarea sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare; sau (c) aderare.
(2) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se vor efectua prin depunerea unui instrument in acest scop la secretarul general.
(3) Secretarul general va informa toate statele care au semnat conventia sau au aderat la ea, precum si pe directorul general al Biroului International al Muncii pentru orice semnare sau pentru depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare si despre data depunerii acestuia.

ART. 14
Intrarea in vigoare (1) Conventia va intra in vigoare la 12 luni de la data la care minimum 25 de state, ale caror flote comerciale combinate constituie minimum 50% din tonajul brut al flotei maritime mondiale compuse din nave de la 100 TRB in sus, au semnat conventia fara rezerva in ceea ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea sau au depus instrumentele necesare de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare in conformitate cu art. XIII.
(2) Secretarul general va informa toate statele care au semnat conventia sau a aderat la aceasta despre data la care conventia va intra in vigoare.
(3) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus in intervalul celor 12 luni mentionate in paragraful (1), se va aplica in momentul intrarii in vigoare a conventiei sau la 3 luni de la data depunerii instrumentului, daca aceasta este ulterioara conventiei.
(4) Orice instrument de ratificare, acceptare sau aderare depus dupa data intrarii in vigoare a conventiei va avea efect dupa 3 luni de la data depunerii.
(5) Dupa data la care se considera un amendament ca fiind acceptat conform art. XII, oricare instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus se va aplica la conventia amendata.

ART. 15
Denuntare (1) Conventia poate fi denuntata de oricare parte la orice data, dupa 5 ani de la data la care conventia a intrat in vigoare pentru acea parte.
(2) Conventia va fi denuntata prin comunicare scrisa catre secretarul general, care va informa toate celelalte parti si pe directorul general al Biroului International al Muncii despre oricare asemenea comunicare primita, precum si despre data primirii sale si despre data la care denuntarea intra in vigoare.
(3) O denuntare se va aplica la 12 luni dupa primirea, de catre secretarul general, a comunicarii de denuntare sau dupa o alta perioada de timp mai indelungata, conforma prevederilor din comunicare.

ART. 16
Depunere si inregistrare (1) Conventia va fi depusa la secretarul general, care va transmite copiile legalizate ale acestuia tuturor statelor care au semnat conventia sau care au aderat la ea.
(2) Imediat ce conventia intra in vigoare, secretarul general va transmite textul acesteia secretarului general al Natiunilor Unite pentru inregistrare si publicare, in conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite.

ART. 17
Limbile oficiale Conventia este redactata intr-un singur exemplar in limbile chineza, engleza , franceza, rusa si spaniola, fiecare text avind aceeasi putere legala.
Traducerile oficiale in limbile araba si germana vor fi pregatite si depuse impreuna cu originalul semnat.
Pentru conformitate subsemnatii, fiind pe deplin autorizati de catre respectivele lor guverne pentru acest scop, au semnat conventia.
Incheiata la Londra, astazi sapte iulie una mie noua sute saptezeci si opt.
---------------------------------


Marți, 05 decembrie 2023, 14:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.