ORDIN nr.29/N din 1993
pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populatie, institutii publice și agenti economici
Textul actului publicat în M.Of. nr. 25/27 ian. 1994

ORDINUL Nr. 29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici

EMITENT: Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Departamentul pentru Administratie Publica Locala

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 27 ianuarie 1994
In temeiul prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 795/1992, astfel cum a fost modificata prin Hotarirea Guvernului nr. 491/1993 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, si al Hotaririi Guvernului nr. 515/1993 privind structura Guvernului Romaniei si a aparatului sau de lucru, in aplicarea prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici, ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si secretarul de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, emit urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normativul-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici, cuprins in anexa la prezentul ordin.

ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, toate prevederile contrare se abroga.

ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Ministrul lucrarilor publice Secretar de stat, si amenajarii teritoriului, seful Departamentului pentru Marin Cristea Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca ANEXA 1 NORMATIV-CADRU privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici
1. Dispozitii generale
1.1. Prezentul normativ-cadru reglementeaza modul de derulare a actiunii de contorizare a apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici, racordati la sistemele centralizate de distributie, in vederea economisirii acestor resurse, a gestionarii si facturarii lor corecte, precum si a stabilirii unor raporturi echitabile intre distribuitor si consumator.

1.2. Determinarea consumurilor de apa si energie termica in vederea facturarii se face direct, cu ajutorul sistemelor de masurare, conform prevederilor din Hotarirea Guvernului nr. 348/1993.

1.3. Pina la generalizarea contorizarii, stabilirea consumurilor de apa se face in regim pausal, diferentiat, iar determinarea consumurilor de energie termica se efectueaza prin metoda indirecta, bazata pe masuratori si calcule.

1.4. Datorita diferentierilor care exista intre localitati in ceea ce priveste zona climaterica si eoliana, gradul de echipare tehnico-edilitara, starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si energie termica, resursele, capacitatile si obiectivele de care dispun sau pe care si le fixeaza consiliile locale, vechile reglementari privind defalcarea uniforma a cantitatilor de apa si energie termica livrate, cu aplicabilitate generala in intreaga tara, constituie o frina in efortul de economisire a acestor resurse, precum si motive de neintelegere intre consumatori si agentii economici prestatori. De aceea, aprobarea programelor de achizitionare si montaj al sistemelor de masurare, precum si a normelor care reglementeaza modul de repartizare a cantitatilor de apa si energie termica de catre unitatile distribuitoare, pina la montarea sistemelor de masurare si, respectiv, in perioadele de nefunctionare temporara a acestora, se descentralizeaza si intra in competenta consiliilor locale.

1.5. Desfasurarea actiunii de contorizare, precum si stabilirea procedurilor de determinare si repartizare a cantitatilor de apa si energie termica pe abonati se efectueaza potrivit prevederilor din prezentul normativ-cadru.

2. Achizitionarea, montarea, exploatarea, intretinerea, repararea, inlocuirea si verificarea metrologica a sistemelor de masurare a apei si energiei termice
2.1. Toate unitatile locale de distributie, care livreaza catre populatie apa sau agent termic pe baza de contract, au obligatia sa intocmeasca programe proprii de contorizare in conformitate cu prevederile art. 6 din Hotarirea Guvernului nr. 348/1993.
Pina la 31 ianuarie 1994 programele de contorizare elaborate de unitatile de distributie vor fi analizate si aprobate de consiliile locale.

2.1.1. Programele de contorizare trebuie sa cuprinda:
- inventarul abonatilor pe categorii;
- necesarul de contori si caracteristicile acestora;
- graficul de esalonare a lucrarilor de montaj;
- sursele de finantare.

2.1.2. Sursele de finantare a lucrarilor de proiectare, achizitie si montaj al sistemelor de masurare sint:
- sursele proprii ale unitatilor distribuitoare;
- alocatii din bugetul local;
- transferurile din bugetul de stat;
- sume avansate de abonati pentru montarea contorilor in devans fata de programul stabilit;
- credite bancare;
- alte surse.

2.1.3. In situatia identificarii unor surse suplimentare in perioada de realizare a programului, fata de cele avute in vedere la intocmirea lui, termenele stabilite prin grafic vor fi devansate.

2.2. La alegerea, prin preselectie, de catre distribuitor, a sistemelor de masurare, se vor avea in vedere, in mod obligatoriu, prevederile normelor elaborate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si celelalte reglementari legale in domeniul activitatii de metrologie.

2.3. Achizitia sistemelor de masurare pentru populatie se face in etape, conform programului aprobat de consiliile locale sau in devans.

2.3.1. Intocmirea documentatiei tehnico-economice si executia lucrarilor de montaj se asigura tot de catre distribuitor, in mod direct sau prin unitati de specialitate.

2.3.2. Instalarea sistemelor de masurare se va face in locuri accesibile, pentru a putea fi citite atit de reprezentantii distribuitorului, cit si de cei ai consumatorului.

2.4. Agentii economici si institutiile publice cu bransamente separate vor achizitiona sisteme de masurare din fonduri proprii si vor asigura montarea acestora pina la data de 31 decembrie 1994, pe baza de documentatii avizate de catre distribuitor.

2.5. (1) Receptia de catre distribuitor privind realizarea montajului, conform documentatiei avizate, se va face cu participarea reprezentantilor consumatorului si, dupa caz, a unitatii care a realizat lucrarile de montaj. Cu aceasta ocazie se vor realiza si probele, reglajele, spalarile si dezinfectarile necesare.
(2) Cind conditiile sint indeplinite, contorul se pune in functiune si se sigileaza, toate operatiunile fiind consemnate intr-un proces-verbal de receptie si preluare in exploatare de catre distribuitor.
(3) O data cu montarea, pentru fiecare sistem de masurare se va intocmi fisa contorului, in care se vor preciza: caracteristicile contorului, data si organul care a facut etalonarea, fabricantul si indexul la pornire.
(4) In fisa se vor opera in mod obligatoriu toate operatiunile legate de intretinerea si functionarea contorului (revizii, defectiuni produse, remedieri, reetalonari etc.), consemnindu-se data la care se executa aceste interventii si perioadele de nefunctionare.

2.6. Exploatarea, intretinerea, repararea, intocmirea si verificarea metrologica a sistemelor de masurare sint in sarcina exclusiva a distribuitorului si vor fi realizate cu respectarea normelor si instructiunilor de metrologie legala. Costurile pe care le implica realizarea acestor operatiuni se cuprind distinct in tariful de distributie stabilit de consiliul local.

2.6.1. (1) In vederea unei bune exploatari, abonatul are obligatia sa se preocupe de asigurarea integritatii sistemelor de masurare si sa faciliteze in permanenta agentilor distribuitorului accesul la contor pentru toate operatiunile necesare (citiri, verificari, intretinere, interventii etc.) (2) De asemenea, abonatul are obligatia sa asigure in permanenta curatenia in caminul sau camera contorilor si sa mentina accesul liber la acestia.
(3) Accesul la contor trebuie sa se faca in conditii de securitate si igiena.

2.6.2. Sistemele de masurare vor fi verificate periodic sau ori de cite ori este necesar de personal autorizat al distribuitorului si inlocuite in caz de uzura, avarie sau nefunctionare, de catre distribuitor, pe cheltuiala sa.

2.6.3. In cazul in care deteriorarea sistemelor de masurare, in orice mod, s-a produs din vina consumatorului, acesta va suporta costul sistemelor deteriorate sau al lucrarilor de demontare, verificare, reparare si remontare.

2.6.4. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate sistemelor de masurare, precum si afectarea integritatii sau functionalitatii lor in orice mod constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, si se pedepseste in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

2.6.5. (1) In cazul verificarilor facute la cererea abonatului, acesta va trebui sa suporte cheltuielile ocazionate de verificare, daca se dovedeste ca aparatul inregistreaza corect sau daca inregistreaza in favoarea abonatului.
Daca se dovedeste ca aparatul nu functioneaza corect sau inregistreaza in favoarea distribuitorului, cheltuielile vor fi suportate de acesta.
(2) Daca abonatul contesta rezultatele verificarii, el are dreptul sa ceara o expertiza la inspectiile interjudetene de metrologie. Cheltuielile de expertiza le va suporta beneficiarul, daca reclamatia sa a fost neintemeiata. In caz contrar, cheltuielile revin distribuitorului.

3. Determinarea consumurilor de apa si de energie termica
3.1. In cazul existentei si functionarii sistemelor de masurare:
(1) Citirea contorilor se va face periodic (in conformitate cu prevederile din contract) de catre reprezentantul distribuitorului instruit special in acest scop si de delegatul imputernicit al consumatorului.
(2) In cazul in care delegatul imputernicit al consumatorului nu se prezinta la data si ora stabilite pentru citirea contorului, datele inregistrate de contor sint inscrise in fisa de consum, urmind ca abonatul sa ia cunostinta de aceste date din facturile emise de distribuitor si confirmate la citirile ulterioare facute in comun.
(3) Neprezentarea delegatului imputernicit al consumatorului la citirea contorului nu constituie motiv pentru neachitarea facturii.
(4) In facturile emise de distribuitor se vor evidentia valorile indexului vechi, ale indexului nou, cantitatile consumate, preturile unitare, valoarea totala si alte elemente prevazute de reglementarile legale.

3.2. In cazul nefunctionarii sistemelor de masurare Pentru perioada in care contorul a functionat defectuos sau a fost prelevat din instalatie pentru verificare metrologica, consumul de apa si de energie termica se va determina pe baza mediei zilnice corespunzatoare unei perioade similare in care contorul a functionat normal.

3.3. Pina la montarea sistemelor de masurare in conformitate cu programele aprobate
3.3.1. Determinarea consumurilor de apa (1) Stabilirea consumurilor de apa pe consumatori se face in regim pausal, diferentiat, tinind seama de baremurile orientative cuprinse in anexa nr. 1 si de marimea coeficientilor de corectie.
(2) Criteriile care vor opera in calculele facute de unitatea distribuitoare de apa pentru determinarea coeficientilor de corectie a normei stabilite in reregim pausal sint:
a) regimul de presiune asigurat la bransamentul consumatorului fata de cel stipulat in contractul de furnizare;
b) consumul de apa stabilit prin masurare directa la consumatori similar cu cel pentru care se intocmeste calculul, fata de baremul stabilit in regim pausal pe seama acestuia;
c) durata de furnizare efectiva a apei, fata de aceea cuprinsa in programul de distributie aprobat de consiliul local.

3.3.2. Determinarea consumurilor de energie termica tot
3.3.2.1. Consumurile de energie termica ce nu se inregistreaza (Q ) se denm termina de catre furnizori (producatori, revinzatori) dupa relatia generala:
tot tot tot Q = Q - (Q + Q ) nm p m in care:
tot Q = cantitatea totala de energie termica livrata de furnizori;
Q = pierderile de energie termica in retelele de transport si distributie p (retele primare si/sau secundare);
tot Q = suma consumatorilor de energie termica pentru consumatorii dotati cu m contoare de caldura sau la care se fac determinari pe baza debitelor din studiul de regim hidraulic si a diferentelor de temperatura masurate.
N O T A:
In cazul masurarii energiei termice la punctul de distributie se aplica aceeasi relatie generala, in care:
tot Q = cantitatea de energie termica masurata la punctul de distributie;
Q = pierderi de energie termica pe secundar.
p tot
3.3.2.1.1. Cantitatea totala de energie termica livrata de furnizor (Q ) se determina, in cazul livrarii din centralele termice apartinind unitatilor din subordinea consiliilor locale, cu relatia:
tot Q = C X P X n c 1 ef in care:
C = consumul de combustibil masurat prin inregistrarea la gaze naturale c (contorizare), prin determinari volumetrice (mire, rigle gradate) la combustibili lichizi si prin cintarire la combustibili solizi;
P = puterea calorica inferioara efectiva a combustibilului utilizat, 1 conform buletinelor de analiza prezentate de furnizor, in conditiile de livrare la consumator;
n = randamentul mediu efectiv al centralei termice, stabilit prin masuraef tori periodice conform legislatiei in vigoare (la sarcina medie efectiva corespunzatoare perioadei de facturare).

3.3.2.1.2. Determinarea pierderilor (Q ) p Pierderile Q au doua componente, si anume:
p Q = pierderile prin transmisie spre mediul ambiant;
pt Q = pierderile prin scapari de agent termic.
ps Q = Q + Q p pt ps Pierderile prin transmisie spre mediul ambiant (Q ) se determina, pentru pt fiecare sistem de alimentare centralizata cu energie termica, prin masuratori si calcule.
Pierderile prin scapari de agent termic se stabilesc cu relatia:
p ad Q = G X c (t - t ) ps ad ad med med in care:
G reprezinta cantitatea de apa de adaos (masurata), introdusa in sistem ad pentru completarea pierderilor, de catre furnizorul de energie termica;
c reprezinta caldura specifica a apei de adaos;
ad p t reprezinta temperatura medie a agentului termic pe conductele de med r ducere (t ) si pe conductele de intoarcere (t ) t med med t + t t r p med med t = ---------------------;
med 2 ad t reprezinta temperatura medie a apei de adaos.
med
3.3.2.2. Defalcarea pe destinatii a consumului de energie termica care nu se inregistreaza
3.3.2.2.1. Consumul de energie termica pentru prepararea apei calde menajere acm (Q ) se determina cu relatia:
d acm ar med med Q = G X c (t - t ) d d acm ar in care:
ar G = consumul de apa rece (determinat) pentru prepararea apei calde d menajere:
ar m G = S + V d ar in care:
S = densitatea apei reci la temperatura medie;
m V = consumul de apa rece masurat cu apometre;
ar c = caldura specifica a agentului termic;
med t = temperatura medie a apei calde menajere masurata cu termometre;
acm med t = temperatura medie a apei reci masurata cu termometre.
ar 1
3.3.2.2.2. Consumul de energie termica pentru incalzire (Q ) rezulta din nm cantitatea totala de energie termica livrata de furnizor, pe baza relatiei:
1 tot acm Q = Q - Q nm nm d in care:
acm Q are semnificatia de la pct. 3.3.2.2.1.
d
3.3.2.3. Defalcarea pe consumatori a consumului de energie termica pentru incalzire si pentru prepararea apei calde menajere
3.3.2.3.1. Principii:
a) pentru incalzire:
- in cazul consumatorilor industriali, agricoli si similari, proportional cu puterea termica instalata;
- in cazul consumatorilor urbani (casnici, dotari social-culturale si comerciale), proportional cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire cu care acestea sint dotate;
b) pentru prepararea apei calde menajere:
- in cazul locuintelor, proportional cu numarul de persoane;
- in cazul unitatilor comerciale, social-culturale, economice etc., proportional cu puterea instalata, tinindu-se seama de nivelurile orientative de consum prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme, corectate in functie de conditiile efective de livrare.

3.3.2.3.2. Criterii Criteriile care vor opera in calculele facute de unitatea distribuitoare de energie termica pentru determinarea coeficientilor de corectie a cantitatilor determinate si defalcate pe destinatii, in conformitate cu precizarile de la pct. 3.3.2.1. si 3.3.2.2., sint:

A. Pentru incalzire:
a) debitul de agent termic circulat prin instalatia consumatorului fata de cel prevazut in studiul de regim hidraulic;
b) temperatura agentului termic pe tur si retur, masurata la limita vecinatatii dintre instalatiile distribuitorului si cele ale consumatorului, fata de valoarea acelorasi parametri masurati la centrala termica sau, dupa caz, la punctul termic.
B. Pentru prepararea apei calde menajere:
- presiunea medie orara asigurata la punctul de distributie ( centrala termica, respectiv punctul termic) in cadrul programului de livrare a apei calde, fata de presiunea necesara la consumator.

3.3.3. (1) In calculele facute de unitatile distribuitoare pentru repartizarea diferentiata pe consumatori a cantitatilor de apa si de energie termica, prezentele criterii vor opera sub forma de coeficienti de corectie, a caror marime si periodicitate de determinare vor fi stabilite prin normele aprobate de consiliile locale.
(2) La evaluarea marimii acestora se va tine seama de necesitatea stimularii interesului partilor contractante pentru economisirea apei si a energiei termice, cresterea calitatii serviciilor in aceste domenii si scurtarea perioadei de timp pina la generalizarea contorizarii.

4. Dispozitii finale
4.1. Pina la montarea sistemelor de masurare, in vederea stabilirii corecte a consumurilor de apa si de energie termica, distribuitorii au obligatia sa-si echipeze instalatiile cu aparatura de masura si control necesara determinarii parametrilor prevazuti la pct. 3.3.1. si 3.3.2.

4.2. Distribuitorii au obligatia sa tina evidenta primara a parametrilor si sa inregistreze toate manevrele care se fac in instalatii.

4.3. Abonatii au obligatia sa declare distribuitorului toate elementele necesare efectuarii calculelor de repartizare a consumurilor de apa si de energie termica, precum si modificarile care intervin pe parcursul derularii contractului.
ANEXA 1 la normativul-cadru LISTA de baremuri orientative pentru determinarea in sistem pausal a consumurilor de apa pe categorii de consumatori
1. Pentru imobilele care se alimenteaza cu apa din cismele publice amplasate la o distanta de pina la 500 m - 1,2 mc/persoana/luna.

2. Pentru imobilele bransate si racordate la reteaua de apa si canalizare, cu cismele amplasate in curti - 2,4 mc/persoana/luna.

3. Pentru imobilele cu instalatii interioare de apa si canalizare, cu preparare locala a apei calde menajere - 6,3 mc/persoana/luna.

4. Pentru imobilele cu instalatii centrale de incalzire a apei (puncte si centrale termice) in care este inclus si consumul de apa calda - 8,4 mc/persoana/luna.

5. Pentru posesorii de autovehicule care folosesc apa din conductele de alimentare ale cladirii, in vederea intretinerii acestora (cind aceasta operatiune nu este interzisa prin hotarire a consiliului local):
------------------------------------------------------------------------------Autovehiculul Baremul ------------------------------------------------------------------------------- Motocicleta 1 mc/vehicul/luna - Autoturism 7,5 mc/vehicul/luna - Autocamion 15 mc/vehicul/luna - Autoduba, microbuz, autoutilitara si altele asimilate 12 mc/vehicul/luna ------------------------------------------------------------------------------
6. Pentru consumul de apa folosita pentru udatul spatiilor verzi, al plantatiilor de pomi, irigarea gradinilor de zarzavat, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor:
a) pentru udarea spatiilor verzi (peluze, rabate de flori etc.) consumul mediu de apa este de 250 l/mp si sezon;
b) pentru stropitul gradinilor de legume consumul mediu de apa este de 300 l/ mp si sezon;
c) pentru stropitul legumelor din solarii consumul mediu de apa este de 500 l/mp si sezon;
d) pentru stropitul viilor si livezilor consumul mediu de apa este de 50 l/mp si sezon;
e) pentru cresterea si ingrasarea animalelor consumul mediu de apa este urmatorul:
------------------------------------------------------------------------------Animalul Consumul lunar (litri) ------------------------------------------------------------------------------- Boi, cai, tineret taurin 1.800 - Vaci 3.000 - Porci 1.000 - Purcei 600 - Ovine 300 - Pasari de curte 15 - Nutrii, nurci 6.000 ------------------------------------------------------------------------------
7. Pentru consumul de apa rece care revine personalului agentilor economici care folosesc, in comun cu locatarii, obiecte sanitare:
------------------------------------------------------------------------------Obiectul sanitar Baremul ------------------------------------------------------------------------------- Chiuveta, lavoar 0,5 mc/persoana/luna - W.C. 0,5 mc/persoana/luna - Dus 3,0 mc/persoana/luna - Cada baie 2,0 mc/persoana/luna - Cismea cu robinet 1,0 mc/persoana/luna - Cismea cu jet continuu 120,0 mc/luna - Pisoar cu spalare continua 144,0 mc/luna la 2 m la teava - Pisoar cu spalare intermitenta 28,0 mc/luna ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Din consumul total inregistrat se determina mai intii consumul de apa aferent suprafetelor cu alta destinatie decit aceea de locuinta conform baremurilor de mai sus, iar diferenta se repartizeaza pe locatari proportional cu numarul de persoane. In cazul in care consumul inregistrat cu ajutorul sistemului de masurare este mai mic decit cel determinat in sistem pausal pentru detinatorii spatiilor cu alta destinatie decit aceea de locuinta, calculul impartirii pe destinatii se reface, cantitatile fiind stabilite proportional.

8. Pentru suprafetele locative cu alta destinatie decit aceea de locuinta, care nu au montate aparate pentru inregistrarea consumului de apa si care sint alimentate cu apa prin bransament comun cu locuintele:
------------------------------------------------------------------------------Unitate Baremul ------------------------------------------------------------------------------1 2 ------------------------------------------------------------------------------- Bufetul expres 400 mc/robinet/luna - Piata agroalimentara 400 mc/robinet/luna - Bufet, bodega, lacto-bar, bar, unitati tip "Gospodina", patiserii 250 mc/robinet/luna - Restaurant 200 mc/robinet/luna - Cantina 100 mc/robinet/luna - Cofetarie 150 mc/robinet/luna - Centru de racoritoare 120 mc/robinet/luna - Centru de umplut sifoane 100 mc/robinet/luna - Magazin pentru desfacerea legumelor si fructelor 50 mc/robinet/luna - Magazin alimentar 50 mc/robinet/luna - Magazin pentru desfacerea produselor din carne si pescarie 100 mc/robinet/luna - Atelier de spalatorie (manual) 100 mc/robinet/luna - Frizerie 10 mc/robinet/luna - Coafura 15 mc/robinet/luna - Atelier fotografic 20 mc/robinet/luna - Farmacie 5 mc/robinet/luna - Magazin de florarie 20 mc/robinet/luna - Policlinica si dispensar 10 mc/robinet/luna - Spital 17 mc/robinet/luna - Cinematograf 0,4 mc/loc/luna - Teatru si casa de odihna 0,8 mc/loc/luna - Scoala 1 mc/elev/luna - Scoala cu internat 4 mc/elev/luna - Gradinita si cresa cu program saptaminal 3 mc/copil/luna - Club sindical 0,2 mc/loc/luna - Camin muncitoresc 2,5 mc/loc/luna - Hotel cu bai comune 4,5 mc/loc/luna - Hotel cu bai in fiecare camera 15 mc/loc/luna ------------------------------------------------------------------------------
9. Pentru agentii economici neprevazuti in aceasta lista, stabilirea consumurilor se va face prin asimilarea cu unitatile cu specific de activitate asemanator celor care figureaza in lista.
In cazul in care agentii economici folosesc si apa incalzita care nu trece printr-un aparat de inregistrare, cantitatea de apa calda va reprezenta 40% din consumul de apa rece si se va adauga la aceasta.
ANEXA 2 la normativul-cadru LISTA de baremuri privind consumurile orientative de energie termica la institutii publice si agenti economici pentru prepararea apei calde menajere prin instalatii comune cu locuintele care nu sint dotate cu aparate de masurat proprii ------------------------------------------------------------------------------Nr. Consumuri de crt. energie termica Unitatea U.M. --------------iarna vara ------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------
1. Bufet expres, piata agroalimentara Gcal/robinet/luna 8,80 7,20
2. Bufet, bodega, lacto-bar, bar, unitati tip "Gospodina", patiserie Gcal/robinet/luna 5,50 4,50
3. Restaurant Gcal/robinet/luna 4,40 3,60
4. Cofetarie Gcal/robinet/luna 3,30 2,70
5. Centru de racoritoare Gcal/robinet/luna 2,64 2,16
6. Cantina, magazin pentru desfacerea produselor din carne si pescarie, atelier de spalatorie (manual) Gcal/robinet/luna 2,20 1,80
7. Magazin pentru desfacerea legumelor si fructelor, magazin alimentar Gcal/robinet/luna 1,10 0,90
8. Atelier fotografic, magazin de florarie Gcal/robinet/luna 0,44 0,36
9. Spital Gcal/robinet/luna 0,374 0,306
10. Coafura Gcal/robinet/luna 0,33 0,27
11. Policlinica, dispensar, frizerie Gcal/robinet/luna 0,22 0,18
12. Farmacie Gcal/robinet/luna 0,11 0,09
13. Hotel cu baie in fiecare camera Gcal/loc/luna 0,33 0,27
14. Hotel cu bai comune Gcal/loc/luna 0,099 0,081
15. Camin muncitoresc Gcal/loc/luna 0,055 0,045
16. Teatru, casa de cultura Gcal/loc/luna 0,0176 0,0146
17. Cinematograf Gcal/loc/luna 0,0088 0,0072
18. Club sindical Gcal/loc/luna 0,0044 0,0036
19. Scoala cu internat Gcal/elev/luna 0,088 0,072
20. Gradinita si cresa cu program saptaminal Gcal/copil/luna 0,066 0,054
21. Scoala fara internat, fara dusuri sau bai Gcal/elev/schimb/luna 0,011 0,009 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:

1. Pentru institutiile publice si agentii economici neprevazuti in aceasta lista, stabilirea consumurilor de energie termica se va face conform necesarului de apa calda din STAS 1478/1990, tinindu-se seama si de diferenta de temperatura dintre apa calda menajera si apa rece.
La institutiile publice si agentii economici neprevazuti in lista de baremuri sau in STAS 1478/1990, consumul de energie termica se va determina prin asimilare cu cel al unitatilor cu specific asemanator, mentionate in lista de baremuri sau STAS.

2. Consumurile de energie termica pentru prepararea apei calde menajere se vor corela cu programul efectiv de functionare a unitatilor, cu temperatura si cu duratele efective de livrare a apei calde.

3. Cantitatea de apa rece consumata pentru prepararea apei calde menajere se factureaza separat, la tarifele in vigoare, baremurile referindu-se numai la energia termica.
----------------


Marți, 05 decembrie 2023, 21:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.