LEGE nr.73 din 3 noiembrie 1993
pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
Textul actului publicat în M.Of. nr. 260/5 noi. 1993

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Infiintarea si atributiile Consiliului Legislativ

Art. 1. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii si tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei.

(2) Consiliul Legislativ are sediul la Camera Deputatilor.

Art. 2. - (1) Consiliul Legislativ are urmatoarele atributii:

a) analizeaza si avizeaza proiectele de legi, propunerile legislative si proiectele de ordonante si de hotariri cu caracter normativ ale Guvernului, in vederea supunerii lor spre legiferare sau adoptare, dupa caz;
b) analizeaza si avizeaza, la cererea presedintelui comisiei parlamentare sesizate in fond, amendamentele supuse dezbaterii comisiei si proiectele de legi sau propunerile legislative primite de comisie dupa adoptarea lor de catre una dintre Camerele Parlamentului;
c) realizeaza nemijlocit sau coordoneaza, din dispozitia Camerei Deputatilor sau a Senatului, elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebita;
d) elaboreaza, din dispozitia Camerei Deputatilor sau a Senatului ori din proprie initiativa, studii pentru sistematizarea, unificarea si coordonarea legislatiei si face, pe aceasta baza, propuneri Parlamentului si, dupa caz, Guvernului;
e) examineaza conformitatea legislatiei cu prevederile si principiile Constitutiei si sesizeaza birourile permanente ale Camerelor Parlamentului si, dupa caz, Guvernul asupra cazurilor de neconstitutionalitate constatate; prezinta, in cel mult 12 luni de la infiintare, propuneri pentru punerea de acord a legislatiei anterioare Constitutiei cu prevederile si principiile acesteia;
f) tine evidenta oficiala a legislatiei si organizeaza informatizarea sistemului de evidenta;
g) coordoneaza elaborarea si editarea de repertorii legislative, culegeri de acte normative in limba romana si in alte limbi si avizeaza, in vederea publicarii, sub aspectul concordantei cu evidenta oficiala a legislatiei, culegerile elaborate de alte autoritati sau persoane fizice ori juridice;
h) pastreaza cite un exemplar din originalele legilor adoptate si ale decretelor de promulgare a acestora.

(2) Consiliul Legislativ prezinta anual Parlamentului raportul asupra activitatii sale.

Art. 3. - (1) Proiectele de legi si propunerile legislative se supun dezbaterii Parlamentului cu avizul Consiliului Legislativ.

(2) Avizul va fi dat inauntrul termenului stabilit de Biroul permanent sau de comisia permanenta a Camerei Parlamentului care l-a solicitat. Daca avizul nu este dat in termenul stabilit, aceasta nu impiedica desfasurarea procedurii legislative.

(3) Avizul este consultativ si are ca obiect:

a) concordanta cu Constitutia a reglementarii propuse, precum si natura legii;
b) inlaturarea contradictiilor sau necorelarilor dintre prevederile proiectului de lege sau ale propunerii legislative si asigurarea caracterului complet al acestora, respectarea normelor de tehnica legislativa;
c) prezentarea implicatiilor noii reglementari asupra legislatiei in vigoare, prin identificarea dispozitiilor legale care, avind acelasi obiect de reglementare, urmeaza sa fie abrogate, modificate sau unificate, precum si prin evitarea reglementarii unor aspecte identice in acte normative diferite.

(4) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii, Consiliul Legislativ va prezenta birourilor permanente ale celor doua Camere normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, in vederea exercitarii de catre cei interesati a dreptului de initiativa legislativa.

Art. 4. - (1) Proiectele de ordonante si de hotariri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la legalitatea masurilor preconizate si la modul in care sint realizate cerintele prevazute de art. 3 alin. (3), care se aplica in mod corespunzator.

(2) Avizul este consultativ.

(3) Avizul va fi dat inauntrul termenului solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de 10 zile in cazul proiectelor cu procedura obisnuita si de 2 zile in cazul celor cu procedura de urgenta. Pentru ordonantele prevazute de art. 114 alin. (4) din Constitutie, termenul este de 24 de ore.

Art. 5. - (1) In indeplinirea atributiilor sale, Consiliul Legislativ colaboreaza cu autoritatile administratiei publice si cu institutiile publice de specialitate, in functie de natura lucrarilor.

(2) Autoritatile administratiei publice si institutiile publice de specialitate sint obligate sa asigure, in termenele si conditiile stabilite de Consiliul Legislativ, informatiile si documentatiile solicitate de acesta si sa-i acorde sprijinul necesar indeplinirii atributiilor sale.

CAPITOLUL 2
Organizarea Consiliului Legislativ

Art. 6. - (1) Consiliul Legislativ este alcatuit din Sectia de drept public, Sectia de drept privat si Sectia de evidenta oficiala a legislatiei si documentare.

(2) Fiecare sectie are in componenta sa un numar de sectoare.

(3) Domeniile de activitate ale sectiilor si sectoarelor, precum si atributiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ.

(4) Lucrarile financiar - contabile ale Consiliului Legislativ se asigura de compartimentul de specialitate a Camerei Deputatilor.

Art. 7. - (1) Consiliul Legislativ este condus de presedintele consiliului, iar fiecare sectie de un presedinte de sectie.

(2) Presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectii se numesc prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor, reuniti in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza a cite trei propuneri ale birourilor permanente pentru fiecare functie, cu avizul comisiilor juridice reunite. Acestia isi exercita atributiile de la data depunerii, in mod individual, a juramintului prevazut la alin. (3) in fata presedintilor celor doua Camere.

(3) Juramintul va avea urmatorul continut: " Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar interesele Romaniei, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor si sa-mi indeplinesc cu onoare si constiinta profesionala atributiile ce-mi revin. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" (4) Functia de presedinte al Consiliului Legislativ este asimilata celei de ministru, iar functia de presedinte de sectie, celei de secretar de stat.

Art. 8. - (1) Presedintele Consiliului Legislativ indeplineste urmatoarele atributii:

a) reprezinta consiliul in fata Camerei Deputatilor, a Senatului si a celorlalte autoritati publice, precum si in relatiile cu persoanele fizice sau juridice.
b) semneaza actele consiliului, care se pot emite numai cu acordul sau;
c) angajeaza, potrivit legii, salariatii consiliului, cu exceptia celor numiti in conditiile prezentei legi;
d) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.

(2) Presedintele este ordonator de credite.

(3) Atributiile presedintilor de sectii se stabilesc prin regulamentul de organizare a Consiliului Legislativ.

(4) Unul dintre presedintii de sectii, desemnat de presedintele consiliului, este loctiitorul de drept al acestuia.

Art. 9. - (1) Fiecare sector din cadrul unei sectii este condus de unul dintre consilieri, cu exceptia sectorului de studii si documentare si a secretariatului Consiliului Legislativ, care sint conduse de cite un director.

(2) Consilierii si directorii se numesc de presedintele consiliului, cu aprobarea birourilor permanente ale Camerelor Parlamentului.

(3) Consilierii si directorii isi exercita atributiile de la data depunerii juramintului prevazut de art. 7 alin. (3) din lege, in fata presedintelui consiliului si a presedintilor sectiei in care sint incadrati.

(4) Fiecare presedinte de sectie este ajutat de unul dintre consilierii prevazuti la alin. (1), care este loctiitorul de drept al acestuia.

Art. 10. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ si nomenclatorul de functii se aproba in sedinta comuna a birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, cu avizul comisiilor juridice reunite.

CAPITOLUL 3
Functionarea Consiliului Legislativ

Art. 11. - (1) Propunerile legislative facute de deputati sau de senatori se inainteaza Consiliului Legislativ, spre avizare, de catre secretarul general al Camerei in care au fost depuse, in ziua inregistrarii, iar proiectele de legi initiate de Guvern sau proiectele de ordonante ori de hotariri cu caracter normativ ale Guvernului, de secretarul general al acestuia.

(2) Proiectele de legi vor fi insotite de documentele si de informatiile care au stat la baza elaborarii lor.

(3) Senatorii si deputatii, autori de propuneri legislative, ministrii, secretarii de stat si subsecretarii de stat pot lua parte, din proprie initiativa sau la invitatia presedintelui Consiliului Legislativ, la examinarea, in sectiile acestuia, a proiectelor de acte normative supuse avizarii. Acestia pot fi invitati de presedintele Consiliului Legislativ la examinarea, pentru avizare, a proiectelor de acte din domeniul lor de activitate, indiferent de initiator.

Art. 12. - Proiectele ce fac obiectul initiativei legislative a cetatenilor se inainteaza spre avizare Consiliului Legislativ in conditiile prevazute de lege pentru exercitarea acestei initiative.

Art. 13. - (1) Avizul Consiliului Legislativ se transmite in scris, sub semnatura presedintelui.

(2) Avizele favorabile neinsotite de obiectii sau propuneri nu vor fi motivate. In celelalte cazuri, avizul va cuprinde motivarea completa a fiecarei obiectii sau propuneri si va fi insotit, dupa caz, de studiile, documentele si informatiile pe care se sprijina, inclusiv de cele cu caracter istoric sau de drept comparat.

(3) Avizul nu poate cuprinde consideratii cu caracter politic.

(4) Initiatorii sau autoritatea care a solicitat avizul pot cere Consiliului Legislativ lamuriri suplimentare sau il pot invita pe presedintele acestuia ori pe reprezentantul sau la dezbaterea propunerilor legislative sau a proiectelor avizate.

Art. 14. - (1) Proiectele de coduri si de alte legi complexe, elaborate nemijlocit de Consiliul Legislativ sau sub indrumarea acestuia, vor fi insotite de un raport detaliat, cuprinzind principalele solutii adoptate, rezultatele studiilor de fundamentare intreprinse, referiri la jurisprudenta si la dreptul comparat in materie, eventualele solutii alternative posibile, masurile de sistematizare a legislatiei, impuse de adoptarea reglementarilor propuse, si orice alte asemenea aspecte interesind dezbaterea proiectelor.

(2) Raportul impreuna cu proiectul de reglementare se prezinta Parlamentului dupa aprobarea lor de catre Guvern.

Art. 15. - (1) Avizele si celelalte lucrari ale Consiliului Legislativ se dezbat in sectiile si sectoarele acestuia.

(2) Modul de lucru in cadrul sectiilor si sectoarelor Consiliului Legislativ, precum si raporturile dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului.

CAPITOLUL 4
Personalul Consiliului Legislativ

Art. 16. - (1) Pot fi numiti in functiile de presedinte al Consiliului Legislativ, presedinte de sectie sau consilier persoane care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara, cu pregatire juridica superioara, o buna reputatie profesionala si morala si o vechime de cel putin 15 ani in activitatea juridica.

(2) Pentru celelalte functii din structura aparatului Consiliului Legislativ, conditiile de numire se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia.

(3) Functiile de specialitate de executie se ocupa prin concurs, in conditiile legii. Concursul se organizeaza de catre Comisia de numiri si disciplina a Consiliului Legislativ, formata din 3 consilieri, desemnati de presedintele Consiliului Legislativ, care va functiona potrivit normelor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare. Art. 17

(1) Functiile de presedinte al Consiliului Legislativ, de presedinte de sectie, de consilier si de expert sint incompatibile cu oricare alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamintul juridic superior.

(2) Personalul Consiliului Legislativ nu poate face parte din partide politice.

Art. 18. - (1) Functia de presedinte al Consiliului Legislativ, de presedinte de sectie, de consilier sau de expert inceteaza prin demisie in caz de incalcare a prevederilor art. 17, de pierdere a drepturilor electorale, in situatia condamnarii definitive pentru savirsirea unei infractiuni sau, dupa caz, in alte situatii prevazute de lege.

(2) Incetarea exercitarii functiilor prevazute la alin. (1) se constata de autoritatile in fata carora cei care ocupa aceste functii au prestat juramintul.

Art. 19. - (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi si a dispozitiilor regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Legislativ atrage raspunderea celor vinovati si aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de lege pentru functionarii publici.

(2) Presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectii sint cercetati pentru abaterile disciplinare de comisiile juridice ale celor doua Camere, iar sanctiunile disciplinare se aplica de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului.

(3) Personalul de specialitate de executie al consiliului este cercetat, pentru abaterile disciplinare comise, de Comisia de numiri si disciplina a Consiliului Legislativ, iar sanctiunile se aplica de presedintele Consiliului Legislativ, in conditiile legii si ale regulamentului de organizare si functionare.

Art. 20. - Salarizarea functiilor de specialitate de executie din Consiliul Legislativ este corespunzatoare functiilor similare din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 21. - Pentru executarea unor lucrari deosebit de importante, presedintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor experti de inalta specialitate, in calitate de colaboratori externi, care vor beneficia de drepturile corespunzatoare cuvenite, potrivit legii, colaboratorilor externi ai aparatului Camerelor Parlamentului.

CAPITOLUL 5
Dispozitii finale

Art. 22. - (1) Bugetul Consiliului Legislativ face parte integranta din bugetul de stat.

(2) Proiectul de buget se intocmeste de Consiliul Legislativ, cu avizul Ministerului Finantelor.

(3) Pentru anul 1993 Guvernul va asigura, din rezerva bugetara aflata la dispozitia sa, fondurile necesare organizarii si functionarii Consiliului Legislativ.

Art. 23. - Prevederile art. 3 se aplica dupa 30 de zile de la intrarea in vigoare a regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Legislativ.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
RADU BERCEANU


Luni, 26 februarie 2024, 16:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.