LEGE nr.82 din 20 noiembrie 1993
privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 283/7 dec. 1993

LEGEA nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 7 decembrie 1993
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Se constituie Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", denumita in cele ce urmeaza rezervatie, zona de importanta ecologica nationala si internationala, care cuprinde urmatoarele unitati fizico-geografice: Delta Dunarii, saraturile Murighiol-Plopu, complexul lagunar Razim-Sinoe, Dunarea maritima pina la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea-Tulcea cu zona inundabila, litoralul Marii Negre de la Bratul Chilia pina la Capul Midia, apele maritime interioare si marea teritoriala, pina la izobata de 20 m inclusiv.
Limita continentala a rezervatiei este reprezentata de contactul Podisului Dobrogean cu zonele umede si palustre, potrivit anexei.

ART. 2
Prin rezervatie a bisoferei, in sensul prezentei legi, se intelege zona geografica cu suprafetele de uscat si de ape, inclusiv terenuri aflate permanent sub ape, in care exista elemente si formatiuni fizico-geografice, specii de plante si animale care ii confera o importanta biogeografica, ecologica si estetica deosebita, cu valoare de patrimoniu natural national si universal, fiind supusa unui regim special de administrare in scopul protectiei si conservarii acesteia, prin dezvoltarea asezarilor umane si organizarea activitatilor economice in corelare cu capacitatea de suport a mediului deltaic si a resurselor sale naturale.

ART. 3
Teritoriul rezervatiei este delimitat, potrivit anexei, in urmatoarele zone:
a) zone cu regim de protectie integrala;
b) zone tampon cu regim diferentiat de protectie in care se pot desfasura unele activitati umane, precum si zone de reconstructie ecologica;
c) zone economice in care se pot desfasura activitati economice traditionale.
Zonele cu regim de protectie integrala sint protejate, in mod obligatoriu, de zone tampon.

ART. 4
Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes national al rezervatiei, precum si pentru refacerea si protectia unitatilor fizico-geografice definite la art. 1, se infiinteaza Administratia Rezervatiei, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Tulcea, in subordinea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
Conducerea Administratiei Rezervatiei este realizata de Consiliul stiintific, in subordinea caruia se afla Colegiul executiv, ca organ de aplicare a hotaririlor Consiliului stiintific. Guvernatorul este presedintele Consiliului stiintific si al Colegiului executiv. Din Consiliul stiintific fac parte si 3 personalitati din teritoriu, propuse de Consiliul Judetean Tulcea. Guvernatorul si membrii Consiliului stiintific sint numiti de Guvern, la propunerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu avizul prefectului judetului Tulcea si al Academiei Romane.
Functia de guvernator este asimilata cu functia de subsecretar de stat.
Consiliul stiintific adopta hotariri in domeniile fundamentale ale rezervatiei.
In componenta Administratiei Rezervatiei functioneaza Corpul de inspectie si paza. Corpul de inspectie si paza realizeaza supravegherea intregului teritoriu al rezervatiei si sanctioneaza nerespectarea masurilor de protectie stabilite in statutul rezervatiei.

ART. 5
Organizarea si functionarea Administratiei Rezervatiei se stabilesc prin statut propriu, avizat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Academia Romana si aprobat de Guvern, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii. La intocmirea statutului se va avea in vedere alinierea la cerintele internationale in problema protectiei si reconstructiei mediului, precum si la conventiile internationale la care Romania este parte, privind exploatarea cailor navigabile ale Dunarii si a sectorului maritim aferent rezervatiei.
La propunerea Administratiei Rezervatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului emite norme tehnice privind desfasurarea activitatii economico-productive, de turism si agrement, pe teritoriul rezervatiei, in vederea prevenirii poluarii si a perturbarii echilibrului ecologic.

ART. 6
Administratia Rezervatiei are urmatoarele atributii:
a) evalueaza starea ecologica a patrimoniului natural, organizeaza cercetarea stiintifica, asigura masurile necesare conservarii si protectiei genofondului si biodiversitatii;
b) stabileste si aplica masurile de reconstructie ecologica a ecosistemelor deltaice;
c) identifica, delimiteaza si propune Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului declararea zonelor functionale ale rezervatiei;
d) evalueaza starea resurselor naturale si a nivelului de valorificare a acestora, in acord cu potentialul lor de regenerare si cu capacitatea de suport a ecosistemelor;
e) emite acordul si autorizatia de mediu privind organizarea si desfasurarea activitatilor economico-productive, de turism si agrement de catre persoane fizice sau juridice, in concordanta cu cerintele conservarii biodiversitatii si a structurilor ecologice specifice;
f) exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor autorizatiilor prevazute la lit. e);
g) sprijina si protejeaza activitatile economice traditionale ale populatiei locale;
h) avizeaza, sub raportul protectiei ecosistemelor, planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism de pe teritoriul rezervatiei, elaborate potrivit legii;
i) stabileste, impreuna cu titularul dreptului de administrare, locurile si conditiile de desfasurare a activitatilor de vinatoare si pescuit sportiv;
j) promoveaza activitati de cercetare si cooperare stiintifica internationala;
k) organizeaza actiunile de informare si educatie ecologica;
l) conlucreaza cu Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane" in vederea gospodaririi apelor si efectuarii lucrarilor hidrotehnice necesare;
m) coopereaza cu comisiile interdepartamentale si comisiile judetene de aparare impotriva calamitatilor sau catastrofelor;
n) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice pentru protejarea intereselor localnicilor, precum si pentru cresterea calitatii vietii si a standardului de civilizatie;
o) stabileste, impreuna cu Ministerul Transporturilor, regulile de circulatie si acces pe bratele Dunarii pentru barci, salupe, nave fluviale si maritime;
p) exercita activitatea de control cu privire la respectarea normelor de protectie a mediului in porturi, la instalatiile portuare din perimetrul rezervatiei.

ART. 7
Celtuielile Administratiei Rezervatiei vor fi acoperite din subventii de la bugetul de stat, din donatii si din surse proprii.

ART. 8
Dreptul populatiei locale din teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" de a pastra obiceiurile specifice locale si activitatile economice traditionale este garantat.
Administratia Rezervatiei va asigura, dupa caz, prin compensatii, continuarea activitatilor economice traditionale.

ART. 9
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba delimitarea zonelor functionale stabilite conform art. 3.

ART. 10
Suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurilor aflate permanent sub apa, care intra in componenta Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", impreuna cu resursele naturale pe care le genereaza, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national, in administrarea directa a organului unic de conducere a rezervatiei.
Sint exceptate de la prevederile alin. 1 terenurile care se afla in perimetrul rezervatiei si care, potrivit legii, sint obiect al dreptului de proprietate privata a persoanelor fizice si juridice sau apartin domeniului public ori privat local sau judetean.
Persoanele fizice sau juridice care detin, cu titlu de proprietate, terenuri pe teritoriul rezervatiei sint obligate sa le gospodareasca prin mijloace ecologice admise, traditionale sau recomandate de autoritatile stiintifice.
Pentru valorificarea resurselor terestre si acvatice din zonele valorificabile economic, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" propune Guvernului concesionarea, in conditiile legii, a unor suprafete de terenuri si ape agentilor economici autorizati si populatiei locale, care are drept de preemptiune.

ART. 11
Taxele de autorizare pentru organizarea unor activitati economice de turism si agrement pe teritoriul rezervatiei se stabilesc, la propunerea Administratiei Rezervatiei, de consiliul judetean.
Desfasurarea de activitati economico-productive, de turism si agrement de catre persoane fizice si juridice, altele decit cele prevazute la art. 10 alin. 4, se autorizeaza de Consiliul judetean Tulcea pe baza acordului si autorizatiei de mediu emise de Administratia Rezervatiei.

ART. 12
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

1. executarea lucrarilor de amenajare si constructie, de orice natura ar fi ele, fara autorizatia Aministratiei Rezervatiei;

2. pescuitul sportiv in zone interzise sau in perioadele de prohibitie;

3. recoltarea sau distrugerea oualor pasarilor salbatice, distrugerea cuiburilor sau a locurilor de cuibarit ale acestora;

4. producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense in perimetrele zonelor de cuibarit sau de adapost ale pasarilor, semnalizate in mod corespunzator;

5. patrunderea ambarcatiunilor usoare in zone cu regim de protectie integrala;

6. fotografierea sau filmarea in scop comercial fara plata taxelor legale;

7. vinarea pasarilor salbatice admise la vinat:
a) fara plata taxei de autorizare a vinatului;
b) in zone interzise vinatului;
c) in perioadele de prohibitie sau cu depasirea numarului de piese autorizat pentru vinare de catre Administratia Rezervatiei;

8. nerespectarea restrictiilor de viteza pe caile de navigatie de pe cuprinsul rezervatiei;

9. debarcarea de pasageri sau turisti in zone interzise, cu exceptia cazurilor de forta majora;

10. aruncarea in ape, imprastierea pe teren sau depozitarea in locuri neautorizate a deseurilor menajere;

11. camparea in zone interzise sau in altfel de conditii decit cele autorizate de Administratia Rezervatiei;

12. pasunatul pe terenuri ce constituie domeniul rezervatiei, fara autorizatie din partea Administratiei Rezervatiei;

13. recoltarea sau incendierea stufului, a papurii si a finului din zonele apartinind patrimoniului natural ale rezervatiei, fara autorizatie din partea Administratiei Rezervatiei, cu exceptia recoltarii stufului, papurii si a finului pentru necesitatile populatiei locale;

14. vinarea sau capturarea mamiferelor salbatice mici, admise la vinat:
a) fara plata taxei de autorizare a vinatului;
b) in zone interzise vinatului;
c) in perioadele de prohibitie sau cu depasirea numarului de piese autorizat pentru vinare de catre Administratia Rezervatiei;

15. defrisarea vegetatiei lemnoase din zonele apartinind patrimoniului natural al rezervatiei fara autorizatie din partea Administratiei Rezervatiei sau cu incalcarea conditiilor autorizate;

16. recoltarea, in scopul comercializarii, din zonele care apartin patrimoniului natural al rezervatiei, a fructelor de padure, a ciupercilor, plantelor medicinale si a unor organisme acvatice, altele decit pestii, fara autorizatie din partea Administratiei Rezervatiei;

17. pasunatul in zonele cu regim de protectie ecologica integrala;

18. folosirea pe teritoriul Deltei, in agricultura si silvicultura, a unor produse chimice si utilaje de administrare a acestora, neautorizate de Administratia Rezervatiei sau cu nerespectarea conditiilor autorizate, indiferent de proprietar;

19. deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor si a vegetatiei prin deplasarea unor utilaje sau prin efectuarea unor lucrari;

20. taierea sau deteriorarea arborilor declarati monumente ale naturii sau din zone cu regim de protectie ecologica integrala, abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor in locuri neamenajate, indiferent de proprietarul terenului;

21. recoltarea speciilor de plante declarate monumente ale naturii;

22. vinarea de capriori si de mistreti:
a) fara plata taxei de autorizare a vinatului;
b) in zone interzise vinatului;
c) in perioadele de prohibitie sau cu depasirea numarului de piese si a conditiilor de vinare autorizate de Administratia Rezervatiei;

23. vinarea de pasari si mamifere salbatice ocrotite prin lege;

24. utilizarea de momeli toxice in scopul braconajului sau al distrugerii unor animale salbatice pe teritoriul rezervatiei;

25. patrunderea cu nave de putere medie si mare in zone interzise de pe teritoriul rezervatiei;

26. deversarea de pe nave a deseurilor de orice natura, cu exceptia celor considerate ca periculoase care se sanctioneaza potrivit art. 13 lit. h);

27. pescuitul industrial, in zonele care constituie patrimoniul natural al rezervatiei, fara autorizatie din partea Administratiei Rezervatiei sau cu incalcarea conditiilor de autorizare;

28. pescuitul industrial cu traulere in interiorul zonei maritime de coasta, delimitata de izobata de 20 m;

29. neanuntarea imediata a poluarilor accidentale grave, de catre cei care le-au cauzat, autoritatilor competente, precum si neluarea masurilor posibile pentru limitarea urmarilor acestora;

30. pescuitul industrial in perioadele de prohibitie;

31. pescuitul sturionilor, in sectoarele dunarene de pe teritoriul rezervatiei, fara autorizatie sau cu incalcarea conditiilor autorizate;

32. transportul, depozitarea, scufundarea sau neutralizarea deseurilor periculoase pe teritoriul rezervatiei;

33. organizarea si desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement, in zone apartinind patrimoniului natural ale rezervatiei, fara autorizarea prealabila din partea Administratiei Rezervatiei;

34. poluarea apelor si a terenurilor de pe teritoriul rezervatiei prin deversarea de ape uzate sau imprastierea de deseuri rezultate din activitati economice.

ART. 13
Contraventiile prevazute la art. 12 din prezenta lege se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la pct. 2-5, cu amenda de la 8.000 lei la 24.000 lei pentru persoane fizice si de la 12.000 lei la 36.000 lei pentru persoane juridice;
b) cele de la pct. 6-10, cu amenda de la 16.000 lei la 48.000 lei pentru persoane fizice si de la 24.000 lei la 72.000 lei pentru persoane juridice;
c) cele de la pct. 11-13, cu amenda de la 32.000 lei la 96.000 lei pentru persoane fizice si de la 40.000 lei la 120.000 lei pentru persoane juridice;
d) cele de la pct. 14-16, cu amenda de la 60.000 lei la 180.000 lei pentru persoane fizice si de la 80.000 lei la 240.000 lei pentru persoane juridice;
e) cele de la pct. 17-21, cu amenda de la 100.000 lei la 300.000 lei pentru persoane fizice si de la 160.000 lei la 480.000 lei pentru persoane juridice;
f) cele de la pct. 22-25, cu amenda de la 160.000 lei la 480.000 lei pentru persoane fizice si de la 320.000 lei la 960.000 lei pentru persoane juridice;
g) cele de la pct. 26-28, cu amenda de la 240.000 lei la 720.000 lei pentru persoane fizice si de la 600.000 lei la 1.800.000 lei pentru persoane juridice;
h) cele de la pct. 1 si 29-34, cu amenda de la 480.000 lei la 1.440.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000.000 la 3.000.000 lei pentru persoane juridice.
Prevederile art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor nu se aplica.

ART. 14
Contraventiile se constata si se sanctioneaza de persoanele imputernicite de catre Administratia Rezervatiei si de catre organele Ministerului de Interne.

ART. 15
In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 16
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 17
Orice dispozitii contrare prezentei legi se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE


Marți, 28 mai 2024, 23:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.