LEGE nr.84 din 3 decembrie 1993
pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
Textul actului publicat în M.Of. nr. 292/15 dec. 1993

LEGEA Nr. 84 din 3 decembrie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in Monitorul Oficial nr. 292 din 15 decembrie 1993
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Romania adera la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si accepta Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI DORU IOAN TARACILA Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE CONVENTIA DE LA VIENA privind protectia stratului de ozon *) *) Traducere.
PREAMBUL Partile la aceasta conventie, constiente de impactul daunator al modificarii stratului de ozon asupra sanatatii umane si mediului inconjurator, reamintind prevederile pertinente ale Declaratiei Conferintei Natiunilor Unite asupra mediului inconjurator si, in special, principiul 21, care, in conformitate cu Carta Natiunilor Unite si cu principiile dreptului international, prevede ca "statele au dreptul suveran de a exploata propriile resurse in functie de politicile lor de mediu inconjurator si responsabilitatea de a asigura ca activitatile sub controlul si jurisdictia lor sa nu cauzeze daune mediului altor state sau zonelor de dincolo de limitele jurisdictiei nationale", tinind cont de conditiile si cerintele speciale ale tarilor in curs de dezvoltare, constiente de activitatea si studiile desfasurate atit in cadrul organizatiilor internationale cit si nationale si, in special, in Planul Mondial de Actiune pentru stratul de ozon al Programului Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator, constiente, de asemenea, de masurile de precautie pentru protectia stratului de ozon, care au fost luate deja la nivel national si international, constiente ca masurile vizind protectia stratului de ozon impotriva modificarilor datorate activitatilor umane necesita cooperare si actiune internationala si ca trebuie sa se bazeze pe consideratii tehnico-stiintifice relevante, constiente, de asemenea, de necesitatea unei cercetari continue si a unor observatii sistematice pentru dezvoltarea in continuare a cunostintelor stiintifice privind stratul de ozon si posibilele efecte adverse ce rezulta in urma modificarii lui, hotarite sa protejeze sanatatea umana si mediul inconjurator impotriva efectelor adverse rezultate in urma modificarilor stratului de ozon, au hotarit asupra urmatoarelor:

ART. 1
Definitii In scopul acestei conventii:

1. stratul de ozon este stratul de ozon atmosferic de deasupra stratului limita planetar;

2. efecte adverse sint schimbarile intervenite in mediul inconjurator fizic sau biotic, incluzind schimbarile de clima, care au efecte nocive asupra sanatatii umane sau asupra compozitiei, rezistentei si productivitatii ecosistemelor naturale si artificiale sau asupra materialelor folositoare omenirii;

3. tehnologii si echipamente alternative sint tehnologii si echipamente a caror utilizare face posibila reducerea sau eliminarea emisiilor de substante care au sau pot provoca efecte adverse asupra stratului de ozon;

4. substante alternative sint substante care reduc, elimina sau evita efectele adverse asupra stratului de ozon;

5. parti, daca textul nu face alte precizari, sint partile la aceasta conventie;

6. organizatie de integrare economica regionala este o organizatie constituita de statele suverane dintr-o zona data care au competenta in probleme privind aceasta conventie sau protocoalele acesteia si care au fost pe deplin autorizate, in conformitate cu procedurile interne, sa semneze, sa ratifice, sa accepte, sa aprobe sau sa adere la instrumentele respective;

7. protocoale sint protocoalele acestei conventii.

ART. 2
Obligatii generale
1. Partile vor lua masurile necesare, in conformitate cu prevederile acestei conventii si ale acestor protocoale la care ele sint parte, pentru a proteja sanatatea umana si mediul inconjurator impotriva efectelor adverse care rezulta sau ar putea rezulta din activitatile umane care modifica sau ar putea modifica stratul de ozon.

2. In acest scop partile, in functie de mijloacele si posibilitatile lor:
a) coopereaza prin intermediul observatiilor sistematice, cercetarii si schimbului de informatii pentru o mai buna intelegere si evaluare a efectelor activitatilor umane asupra stratului de ozon si efectelor asupra sanatatii umane si a mediului provenite din modificarea stratului de ozon;
b) adopta masuri legislative si administrative si sa coopereze in cadrul politicilor adecvate pentru controlul, limitarea, reducerea sau prevenirea activitatilor umane sub jurisdictia sau controlul lor, daca aceste activitati au sau pot avea efecte adverse rezultind din modificarea sau posibilele modificari ale stratului de ozon;
c) coopereaza in formularea masurilor, procedeelor si standardelor pentru implementarea acestei conventii, in vederea adoptarii protocoalelor si anexelor;
d) coopereaza cu organisme internationale competente pentru implementarea eficienta a acestei conventii si a protocoalelor la care sint parti.

3. Prevederile acestei conventii nu vor afecta in nici un fel dreptul partilor de a adopta, in concordanta cu dreptul international, masuri interne suplimentare celor din paragrafele 1 si 2 de mai sus si nici nu vor afecta masurile suplimentare interne deja luate de catre o parte, cu conditia ca aceste masuri sa nu fie incompatibile cu obligatiile ce ii revin in cadrul acestei conventii.

4. Aplicarea acestui articol se va baza pe consideratii tehnico-stiintifice relevante.

ART. 3
Observatii sistematice si de cercetare
1. Partile considera oportun sa initieze si sa coopereze, direct sau prin intermediul organismelor internationale, la efectuarea evaluarilor stiintifice si a cercetarilor privind:
a) procesele fizice si chimice ce influenteaza stratul de ozon;
b) sanatatea umana si alte efecte biologice ce deriva din modificarile stratului de ozon, in special cele rezultate din schimbarile radiatiilor ultraviolete avind efecte biologice (UV-B);
c) efectele climatice ce deriva din orice modificari ale stratului de ozon;
d) efectele ce deriva din orice modificari ale stratului de ozon si orice modificare ulterioara in radiatiile UV-B asupra materialelor sintetice si naturale utile omenirii;
e) substantele, practicile, procesele si activitatile ce pot influenta stratul de ozon si efectele lor cumulate;
f) substantele si tehnologiile alternative;
g) problemele socio-economice conexe;
si elaborate in continuare in anexele nr. 1 si 2.

2. Partile urmeaza sa promoveze sau sa stabileasca, dupa cum este oportun, direct sau prin intermediul unor organisme internationale competente si tinind cont de legislatia nationala si activitatile relevante in desfasurare atit la niveluri nationale cit si internationale, programe comune sau complementare pentru observatii sistematice privind starea stratului de ozon si alti parametri relevanti, elaborate conform anexei nr. 1.

3. Partile urmeaza sa coopereze, direct sau prin organisme internationale competente, in asigurarea achizitiei, validarii si transmiterii datelor provenite din observare si cercetare prin intermediul centrelor de date mondiale corespunzatoare, regulat si la timp.

ART. 4
Cooperare in domeniile juridic, stiintific si tehnic
1. Partile vor inlesni si incuraja schimbul de informatii stiintifice, tehnice, socio-economice, comerciale si juridice referitoare la aceasta conventie, dupa cum urmeaza sa fie elaborate in anexa nr. 2. Astfel de informatii vor fi asigurate organismelor asupra carora au cazut de acord partile. Orice parte care primeste o informatie considerata a fi confidentiala si furnizata de catre alta parte va asigura ca o astfel de informatie sa nu fie data in vileag si va fi protejata inainte ca ea sa fie pusa la dispozitia partilor.

2. Partile vor coopera conform legilor, regulamentelor si practicilor lor nationale si vor lua in considerare, in special, necesitatile tarilor in curs de dezvoltare in promovarea directa sau prin intermediul organismelor internationale competente a dezvoltarii si transferului de tehnologie si cunostinte.
Aceasta cooperare se va realiza in special prin:
a) inlesnirea achizitionarii tehnologiilor alternative de catre alte parti;
b) asigurarea informatiilor asupra tehnologiilor si echipamentelor alternative si furnizarea unor manuale speciale sau linii directoare pentru acestea;
c) furnizarea unor echipamente si facilitarea cercetarii si observatiilor sistematice;
d) scolarizarea personalului stiintific si tehnic.

ART. 5
Transmiterea informatiei Partile vor transmite prin secretariatul conferintei partilor, stabilita la art. 6, masurile adoptate de acestea in implementarea acestei conventii si a protocoalelor la care sint parte, intr-o astfel de forma si la intervale pe care le pot stabili reuniunile partilor pentru instrumentele relevante.

ART. 6
Conferinta partilor
1. Se instituie o conferinta a partilor. Prima reuniune a acestei conferinte a partilor va fi convocata prin secretariatul desemnat pe o baza interimara conform art. 7, dar nu mai tirziu de un an de la intrarea in vigoare a prezentei conventii. Dupa aceea se vor tine reuniuni ordinare ale conferintei partilor la intervale regulate stabilite de catre conferinta la prima ei reuniune.

2. Se vor tine reuniuni extraordinare ale conferintei partilor de fiecare data cind se considera necesare sau la cererea scrisa a oricarei parti, cu conditia ca cererea sa fie comunicata pina la 6 luni la secretariat si sustinuta de cel putin o treime dintre parti.

3. Conferinta partilor va cadea de acord si va adopta atit regulile de procedura si regulile financiare ale acestora sau ale oricaror organisme auxiliare ce vor fi stabilite, cit si prevederile financiare ce guverneaza functionarea secretariatului.

4. Conferinta partilor va revizui permanent implementarea acestei conventii si, in plus:
a) va stabili forma si intervalele de transmitere a informatiei ce urmeaza a fi supuse conform art. 5 si va lua in considerare atit informatiile, cit si rapoartele inaintate de catre orice organisme auxiliare;
b) va trece in revista informatiile stiintifice privind stratul de ozon, modificarile sale posibile si efectele posibile ale unor astfel de modificari;
c) va promova, conform art. 2, armonizarea politicilor, strategiilor si masurilor adecvate pentru reducerea emisiilor de substante care influenteaza sau pot influenta stratul de ozon si poate face recomandari asupra oricaror masuri relevante conventiei;
d) va adopta, conform art. 3 si 4, programe de cercetare, de observatii sistematice, de cooperare stiintifica si tehnologica, schimbul de informatii si transferul de tehnologie si cunostinte;
e) va lua in considerare si va adopta, dupa cum este necesar in conformitate cu art. 9 si 10, amendamente la aceasta conventie si anexele sale;
f) va lua in considerare amendamentele la oricare protocol, cit si orice anexe ale acestora si, daca s-a decis astfel, va recomanda adoptarea lor de catre partile participante la protocolul in discutie;
g) va lua in considerare si va adopta, dupa cum este necesar, conform art. 10, anexe suplimentare la aceasta conventie;
h) va lua in considerare si va adopta, dupa cum este necesar, protocoalele, conform art. 8;
i) va stabili astfel de organisme auxiliare, dupa cum este cazul, pentru implementarea acestei conventii;
j) va apela, atunci cind este necesar, la serviciile organismelor internationale competente si ale comitetelor stiintifice, in special ale Organizatiei Meteorologice Mondiale si Organizatiei Mondiale a Sanatatii, ca si ale Comitetului coordonator privind stratul de ozon, pentru cercetari stiintifice, observatii sistematice si alte activitati pertinente pentru obiectivele acestei conventii si va utiliza corespunzator aceste informatii de la aceste organisme si comitete;
k) va lua in considerare si va intreprinde orice actiune in plus, care ar putea fi necesara pentru realizarea scopurilor acestei conventii.

5. Natiunile Unite, agentiile sale specializate si Agentia Internationala pentru Energie Atomica, cit si orice stat sau parte a acestei conventii pot fi reprezentate la intrunirile conferintei partilor de catre observatori. Orice organism sau agentie, fie nationala fie internationala, guvernamentala sau nonguvernamentala, calificata in domenii legate de protectia stratului de ozon, care a informat secretariatul de dorinta sa de a fi reprezentata la o intrunire a conferintei partilor ca observator, poate fi admisa, in cazul in care nu exista obiectii din partea a cel putin o treime a partilor. Admiterea si participarea observatorilor vor fi supuse regulilor de procedura ale conferintei partilor.

ART. 7
Secretariatul
1. Functiile secretariatului vor fi:
a) organizarea si asigurarea serviciilor de protocol pentru reuniunile stipulate in art. 6, 8, 9 si 10;
b) pregatirea si transmiterea rapoartelor bazate pe informatiile primite conform art. 4 si 5, cit si pe informatiile provenind din reuniunile organismelor auxiliare stabilite la art. 6;
c) indeplinirea functiilor atribuite lui prin orice protocol;
d) pregatirea rapoartelor privind activitatile sale realizate in implementarea functiilor sale stabilite prin aceasta conventie si prezentarea lor conferintei partilor;
e) asigurarea coordonarii necesare cu alte organisme internationale relevante si, in special, intrarea in astfel de intelegeri administrative si contractuale, dupa cum este cazul, pentru indeplinirea eficienta a acestora;
f) indeplinirea oricaror alte functii ce pot fi stabilite de conferinta partilor.

2. Functiile secretariatului vor fi indeplinite, temporar, de catre Programul Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator pina la incheierea primei reuniuni ordinare a conferintei partilor, tinuta conform art. 6. La aceasta prima reuniune ordinara, conferinta partilor va desemna secretariatul dintre acele organizatii internationale competente care au aratat dorinta de a indeplini functiile de secretariat sub auspiciile acestei conventii.

ART. 8
Adoptarea protocolului
1. Conferinta partilor poate, la o reuniune, sa adopte protocoale conform art. 2.

2. Textul oricarui protocol propus va fi comunicat partilor de catre secretariat, cu cel putin 6 luni inaintea unei astfel de reuniuni.

ART. 9
Amendamente la conventie sau protocoale
1. Oricare parte poate propune amendamente la aceasta conventie sau la orice protocol. Astfel de amendamente vor tine seama, printre altele, de considerente stiintifice si tehnice.

2. Amendamentele la aceasta conventie vor fi adoptate la o reuniune a conferintei partilor. Amendamentele oricarui protocol vor fi adoptate la o reuniune a partilor la protocolul respectiv. Textul oricarui amendament propus la aceasta conventie sau la orice protocol, cu exceptia cazului in care s-a specificat altfel intr-un astfel de protocol, va fi comunicat partilor de catre secretariat cu cel putin 6 luni inaintea reuniunii la care a fost propus spre adoptare. Secretariatul, de asemenea, va comunica amendamentele propuse semnatarilor acestei conventii spre informare.

3. Toate partile vor face toate eforturile pentru a ajunge la o intelegere privind orice modificare la aceasta conventie prin consens. Daca toate eforturile pentru consens au fost epuizate si nu s-a ajuns la nici o intelegere, amendamentul va fi adoptat cu o majoritate de cel putin trei patrimi din voturi a partilor prezentate la intrunire si care voteaza si va fi supus de catre depozitar tuturor partilor pentru ratificare sau acceptare.

4. Procedura mentionata in paragraful 3 de mai sus trebuie aplicata la amendamentele oricarui protocol, cu exceptia cazului cind majoritatea de doua treimi a partilor la acel protocol, prezente si avind drept de vot la reuniune, este suficienta pentru adoptarea lor.

5. Ratificarea, aprobarea si acceptarea amendamentelor vor fi notificate la depozitar in scris. Amendamentele adoptate, conform paragrafelor 3 si 4 de mai sus, intra in vigoare intre partile care l-au acceptat in a nouazecea zi dupa primirea de catre depozitar a instiintarii ratificarii, aprobarii sau acceptarii lor de catre cel putin trei patrimi dintre partile la conventie sau de catre cel putin doua treimi dintre partile la protocolul respectiv, cu exceptia cazului cind s-a specificat altfel intr-un astfel de protocol. Dupa aceea, amendamentele vor intra in vigoare pentru oricare alta parte in a nouazecea zi dupa ce acea parte depune instrumentul sau de ratificare, de aprobare sau de acceptare a amendamentelor.

6. In sensul acestui articol, partile prezente si care voteaza inseamna partile care sint prezente si care dau un vot afirmativ sau negativ.

ART. 10
Adoptarea si amendarea anexelor
1. Anexele acestei conventii sau ale oricarui protocol vor reprezenta parte integranta a acestei conventii sau a oricarui protocol, dupa cum este cazul, si, daca nu s-a specificat altfel, o referinta la aceasta conventie sau la protocoalele sale constituie in acelasi timp o referinta la orice anexa. Astfel de anexe se vor limita la chestiuni stiintifice, tehnice si administrative.

2. In caz ca nu s-a specificat altfel in orice protocol privind anexele sale, urmatorul procedeu se va aplica la propunerea, adoptarea si intrarea in vigoare a anexelor la aceasta conventie sau a anexelor la un protocol:
a) anexele la aceasta conventie vor fi propuse si adoptate conform procedurilor stabilite in art. 9 paragrafele 2 si 3, in timp ce orice anexe la orice protocol vor fi propuse si adoptate conform art. 9 paragrafele 2 si 4;
b) oricare parte ce nu poate aproba o anexa suplimentara la aceasta conventie sau o anexa la orice protocol la care este parte va notifica depozitarului in scris, in 6 luni de la data comunicarii adoptarii de catre depozitar. Depozitarul va notifica neintirziat tuturor partilor despre orice fel de notificare primita. O parte poate oricind inlocui o declaratie anterioara de obiectie cu una de acceptare, dupa care anexele vor intra in vigoare pentru acea parte;
c) la expirarea celor 6 luni de la data trimiterii comunicarii de catre depozitar, anexa isi va produce efectele pentru toate partile la conventie sau la orice protocol, care nu au supus o notificare conform prevederilor subparagrafului b) de mai sus.

3. Propunerea, adoptatea si intrarea in vigoare a amendamentelor la anexele acestei conventii sau a oricarui protocol vor fi supuse aceluiasi procedeu ca si pentru propunerea sau adoptarea si intrarea in vigoare a anexelor conventiei sau a anexelor protocolului. Anexele si amendamentele acestora vor tine seama, printre altele, de considerente stiintifice si tehnice relevante.

4. Daca o anexa suplimentara sau un amendament la o anexa implica un amendament la aceasta conventie sau la orice protocol, anexa suplimentara sau anexa amendata nu va intra in vigoare pina in momentul in care amendamentul la aceasta conventie sau la protocolul respectiv nu intra in vigoare.

ART. 11
Rezolvarea diferendelor
1. In cazul unui diferend intre parti privind interpretarea sau aplicarea acestei conventii, partile interesate vor cauta solutii prin negociere.

2. Daca partile interesate nu pot ajunge la nici o intelegere prin negociere, ele pot cauta, in comun, medierea unei a treia parti.

3. Cind ratifica, accepta, aproba sau subscrie la aceasta conventie sau oricind dupa aceasta, o organizatie de integrare economica regionala sau un stat poate declara in scris la depozitar ca, pentru un diferend ce nu este rezolvat conform paragrafului 1 sau 2 de mai sus, accepta una sau ambele mijloace de rezolvare a diferendului drept obligatorii:
a) arbitrajul, conform procedurii ce urmeaza a fi adoptate de catre conferinta partilor la prima reuniune ordinara;
b) supunerea diferendului la Curtea Internationala de Justitie.

4. Daca, in conformitate cu paragraful 3 de mai sus, partile nu au acceptat aceeasi procedura sau una din proceduri, diferendul va fi supus concilierii conform paragrafului 5 de mai jos, in cazul in care partile nu se inteleg altfel.

5. Se va crea, la cererea uneia dintre partile in disputa, o comisie de conciliere. Comisia va include un numar egal de membri numiti de fiecare parte interesata si un presedinte ales in comun de catre membrii numiti de fiecare parte. Comisia va face o recomandare pe care partile o vor considera de bunacredinta.

6. Prevederile acestui articol vor fi aplicate in legatura cu orice protocol, cu exceptia celor specificate altfel in protocolul respectiv.

ART. 12
Semnarea Aceasta conventie poate fi semnata de catre state si de catre organizatiile de integrare economica regionala la Ministerul Federal pentru Afaceri Externe al Austriei din Viena, in perioada 22 martie - 21 septembrie 1985, si la sediul Natiunilor Unite din New York, incepind din 22 septembrie 1985 pina la 21 septembrie 1986.

ART. 13
Ratificare, acceptare sau aprobare
1. Aceasta conventie si orice protocol vor fi supuse ratificarii, acceptarii sau aprobarii de catre state si de catre organizatiile de integrare economica regionala. Instrumentele ratificarii, acceptarii si aprobarii vor fi depuse la depozitar.

2. Orice organizatie prezentata in paragraful 1 de mai sus care devine o parte la aceasta conventie sau la orice protocol, fara ca vreunul dintre statele membre sa fie parte, va avea obligatii ce rezulta din conventie sau protocol, dupa caz. In cazul unor astfel de organizatii, in cadrul carora unul sau mai multe state membre este parte la conventie sau la protocol, organizatia si statele membre vor decide asupra responsabilitatilor lor pentru indeplinirea obligatiilor lor in conventie sau protocol, dupa cum este cazul. In astfel de cazuri, organizatia si statele membre nu au dreptul sa-si exercite drepturile in acelasi timp in cadrul conventiei sau al protocolului respectiv.

3. In instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, organizatiile de la paragraful 1 de mai sus isi vor declara competentele privind chestiunile guvernate de conventie sau de protocolul corespunzator. Aceste organizatii, de asemenea, vor informa depozitarul despre orice modificare substantiala privind competenta lor.

ART. 14
Aderare
1. Aceasta conventie si orice protocol vor fi deschise pentru aderare statelor si organizatiilor de integrare economica regionala de la data la care conventia sau protocolul respectiv este incheiat spre semnare. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

2. In instrumentele lor de aderare, organizatiile de la paragraful 1 de mai sus isi vor declara competentele privind chestiunile guvernate de conventie sau de protocolul respectiv. Aceste organizatii, de asemenea, vor informa depozitarul despre orice modificare substantiala privind competenta lor.

3. Prevederile art. 13 paragraful 2 se vor aplica la organizatiile de integrare economica regionala care vor subscrie la aceasta conventie sau protocol.

ART. 15
Dreptul la vot
1. Fiecare parte la aceasta conventie sau la orice protocol va avea un vot.

2. Cu exceptia celor prevazute in paragraful 1 de mai sus, organizatiile de integrare economica regionala, in probleme care sint de competenta lor, isi vor exercita dreptul de vot cu un numar de voturi egal cu cel al statelor membre care sint parti ale conventiei sau ale unui protocol. Astfel de organizatii nu-si vor exercita dreptul la vot daca statele membre il exercita pe al lor si invers.

ART. 16
Relatia dintre conventie si protocoalele sale
1. Un stat sau o organizatie de integrare economica regionala nu poate deveni o parte a unui protocol, in afara de cazul in care deja este sau devine in acelasi timp parte a conventiei.

2. Hotaririle in legatura cu orice protocol trebuie sa fie luate numai de catre partile la protocolul respectiv.

ART. 17
Intrarea in vigoare
1. Aceasta conventie va intra in vigoare in a 90-a zi dupa data depunerii celui de-al 20-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Orice protocol, cu exceptia cazului in care se stabileste altfel intr-un asemenea protocol, va intra in vigoare in a 90-a zi dupa data depunerii celui de-al 11-lea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a unui asemenea protocol sau de aderare la acesta.

3. Pentru fiecare parte care ratifica, accepta sau aproba aceasta conventie sau adera la ea dupa depunerea celui de-al 20-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, conventia va intra in vigoare in a 90-a zi dupa data depunerii de catre partea respectiva a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

4. Orice protocol, cu exceptia cazului in care se prevede altfel intr-un asemenea protocol, va intra in vigoare pentru o parte care ratifica, accepta sau aproba acel protocol sau adera la el dupa intrarea in vigoare, in conformitate cu paragraful 2, in a 90-a zi dupa data la care acea parte isi depune instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau la data la care conventia intra in vigoare pentru acea parte, oricare va fi aceasta din urma.

5. Conform paragrafelor 1 si 2 de mai sus, orice instrument depus de o organizatie de integrare economica regionala nu va fi considerat ca aditional la cele depuse de catre statele membre ale unei asemenea organizatii.

ART. 18
Rezerve Nu poate fi facuta nici o rezerva la aceasta conventie.

ART. 19
Retragere
1. Oricind, dupa 4 ani de la data la care aceasta conventie a intrat in vigoare pentru o parte, aceasta parte poate sa se retraga din conventie prin notificare scrisa catre depozitar.

2. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel intr-un protocol, oricind, dupa 4 ani de la data la care un asemenea protocol a intrat in vigoare pentru o parte, acea parte poate sa se retraga din conventie prin notificare scrisa catre depozitar.

3. Orice asemenea retragere va fi luata in considerare la un an de la data primirii acesteia de catre depozitar sau la o data ulterioara specificata in notificarea retragerii.

4. Oricare parte care se retrage din aceasta conventie va fi considerata ca retrasa si din orice protocol la care este parte.

ART. 20
Depozitarul
1. Secretarul general al Natiunilor Unite isi va asuma functiile de depozitar al acestei conventii si al oricaror protocoale.

2. Depozitarul va informa partile, in mod deosebit, despre:
a) semnarea acestei conventii si a oricarui protocol si depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, in condordanta cu art. 13 si 14;
b) data la care conventia si orice protocol vor intra in vigoare in conformitate cu art. 17;
c) notificarile retragerii efectuate in conformitate cu art. 19;
d) amendamentele adoptate cu privire la conventie si la orice protocol, acceptarea lor de catre parti si data de intrare in vigoare a lor, in concordanta cu art. 9;
e) toate comunicarile referitoare la adoptarea si aprobarea anexelor si la amendamentul anexelor, in conformitate cu art. 10;
f) notificarile efectuate de organizatii de integrare economica regionala ale masurii competentei lor referitoare la chestiunile guvernate de aceasta conventie si orice protocoale si ale oricaror modificari la acestea;
g) declaratiile facute in concordanta cu art. 11 paragraful 3.

ART. 21
Texte autentice Originalul acestei conventii, ale carui texte in limbile araba, chineza, engleza, franceza, rusa si spaniola sint autentice in egala masura, va fi depus la secretarul general al Natiunilor Unite.
Pentru conformitate, subsemnatii, pe deplin autorizati in acest scop, au semnat aceasta conventie.
Intocmita la Viena la 22 martie 1985.
ANEXA 1 OBSERVATII SISTEMATICE SI DE CERCETARE
1. Partile la conventie recunosc ca problemele stiintifice majore sint:
a) modificarea stratului de ozon care duce la schimbarea cantitatii de radiatii solare ultraviolete cu efecte biologice (UV-B) care ating suprafata terestra si consecintele potentiale pentru sanatatea umana, pentru organisme, ecosisteme si materiale folositoare omenirii;
b) modificarea distributiei verticale a ozonului, care poate schimba structura temperaturii atmosferice si consecintele potentiale pentru vreme si clima.

2. Partile la conventie, in conformitate cu art. 3, vor coopera la realizarea cercetarii si a observatiilor sistematice si la formularea recomandarilor pentru viitoarea activitate de cercetare si observatii in domenii ca:
a) Cercetare in domeniul chimiei si fizicii atmosferei:
(i) modele teoretice globale; dezvoltarea in continuare a modelelor care examineaza interactiunea dintre procesele radiante, dinamice si chimice; studii ale efectelor simultane ale diferitelor specii aparute artificial si natural asupra ozonului atmosferic; interpretarea seturilor de date de masurare prin satelit sau nu; evaluarea tendintelor parametrilor geofizici si atmosferici si perfectionarea metodelor pentru atribuirea schimbarilor acestor parametri unor cauze specifice;
(ii) studii de laborator despre: coeficienti cinetici, sectiuni optime de absorbtie si mecanisme ale proceselor fotochimice si chimice stratosferice si troposferice; date spectroscopice necesare masuratorilor efectuate in toate domeniile spectrale relevante;
(iii) masuratori in teren: concentratia si fluxurile surselor cheie de gaze atit cele de origine antropica cit si cele naturale; studii de dinamica atmosferica; masuratori simultane ale speciilor legate fotochimic pina la stratul limita planetar, folosind instrumente locale si de teledetectie;
intercompararea diferitilor senzori, inclusiv masurari corelative coordonate pentru instrumente satelitare; cimpuri tridimensionale ale microconstituentilor atmosferici specifici, flux spectral solar si parametri meteorologici;
(iv) dezvoltarea aparaturii, inclusiv senzori pentru satelit si fara satelit pentru microconstituenti atmosferici, flux solar si parametri meteorologici.
b) Cercetarea efectelor de fotodegradare, biologice si asupra sanatatii:
(i) relatia dintre expunerea umana la radiatii solare ultraviolete si vizibile si: a) dezvoltarea atit a cancerului de piele cu si fara melanom; si b) efectele asupra sistemului imunitar;
(ii) efectele radiatiilor UV-B, inclusiv in functie de lungimea de unda, asupra: a) culturilor, padurilor si altor ecosisteme terestre; si b) asupra lantului trofic acvatic si pescuitului, ca si asupra posibilei inhibitii a capacitatii de producere a oxigenului de catre fitoplanctonul marin;
(iii) mecanismele prin care radiatiile UV-B actioneaza asupra materialelor biologice, a speciilor si ecosistemelor, inclusiv: relatia dintre doza, marimea dozei si replica; fotorevenire, adaptare si protectie;
(iv) studii ale spectrelor cu actiune biologica si replicile spectrale la utilizarea radiatiei policromatice in vederea determinarii posibilelor interactiuni ale diferitelor domenii de lungimi de unda;
(v) influenta radiatiilor UV-B asupra sensibilitatilor si activitatilor speciilor biologice importante pentru echilibrul biosferic, proceselor primare, cum ar fi fotosinteza si biosinteza;
(vi) influenta radiatiilor UV-B asupra fotodegradarii poluantilor, chimicalelor utilizate in agricultura si a altor materiale.
c) Cercetari privind efectele asupra climei:
(i) studii de observare si teoretice ale efectelor radiatiilor solare asupra ozonului si a altor microspecii si impactul asupra parametrilor climatici, cum ar fi temperaturile suprafetei oceanului si pamintului, modele de precipitatii, schimbul dintre troposfera si stratosfera;
(ii) investigarea efectelor unor astfel de impacturi asupra diferitelor aspecte ale activitatii umane.
d) Observatii sistematice privind:
(i) starea stratului de ozon (adica variabilitatea temporala si spatiala a continutului total al coloanei si distributia pe verticala) prin realizarea Sistemului de observare globala a ozonului bazat pe integrarea sistemelor terestre si prin satelit, cu functionare completa;
(ii) concentratiile stratosferice si troposferice ale gazelor de sursa pentru HO x, NO x, CIO x si derivatii carbonului;
(iii) temperatura de la sol la mezosfera, folosind atit sisteme terestre cit si prin satelit;
(iv) fluxul solar - pe lungimi de unda - care ajunge in atmosfera Pamintului si radiatiile termice care o parasesc, folosindu-se masuratori prin satelit;
(v) fluxul solar - pe lungimi de unda - care atinge suprafata Pamintului in domeniul ultraviolet cu efecte biologice (UV-B);
(vi) proprietatile aerosolilor si distributia de la sol la mezosfera, folosind sistemele terestre, aeriene si prin satelit;
(vii) variabile importante din punct de vedere climatic prin pastrarea programelor de masuratori meteorologice la sol, de inalta calitate;
(viii) specii trasoare, temperaturi, flux solar si aerosoli, folosind metode imbunatatite pentru analizarea datelor globale.

3. Partile la conventie vor colabora, tinind seama de nevoile specifice ale tarilor in curs de dezvoltare, in promovarea specializarii stiintifice si tehnice corespunzatoare, necesare pentru participarea la cercetare si observatii sistematice, subliniate in aceasta anexa. O atentie deosebita trebuie acordata intercalibrarii metodelor si instrumentatiei observationale, in scopul de a produce seturi de date stiintifice comparabile sau standardizate.

4. Se considera ca urmatoarele substante de origine antropica si naturala, neenumerate in ordinea prioritatilor, au capacitatea de a modifica proprietatile fizice si chimice ale stratului de ozon:
a) Substante cu continut de carbon:
(i) Monoxid de carbon (CO) Monoxidul de carbon provine din surse importante naturale si antropice si se presupune ca joaca un rol major in fotochimia troposferica si un rol secundar in fotochimia stratosferica.
(ii) Bioxidul de carbon (CO2) Bioxidul de carbon provine din surse importante naturale si antropice si afecteaza ozonul stratosferic prin influentarea structurii termice a atmosferei.
(iii) Metanul (CH4) Metanul are atit surse naturale cit si antropice si afecteaza atit ozonul troposferic cit si pe cel stratosferic.
(iv) Specii de hidrocarburi fara metan Speciile de hidrocarburi fara metan, care cuprind un numar mare de substante chimice, au atit surse naturale cit si antropice si joaca un rol direct in fotochimia stratosferica.
b) Substante cu continut de azot:
(i) Protoxidul de azot (N2O) Sursele principale ale N2O sint naturale dar contributia antropica creste simtitor. Protoxidul de azot este sursa primara a NOx stratosferic, care joaca un rol vital pentru controlul abundentei ozonului stratosferic.
(ii) Oxizii de azot (NOx) Sursele la nivelul solului de NOx joaca un rol direct, major, numai in procesele fotochimice troposferice si un rol indirect in fotochimia stratosferei, in timp ce injectarea oxizilor de azot la apropierea tropopauzei poate duce direct la o schimbare in ozonul troposferic si stratosferic superior.
c) Substante clorurate:
(i) Alcani complet halogenati, ex: CCl4, CFCl3(CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3(CFC-113), C2F4Cl2(CFC-114).
Alcanii complet halogenati sint antropici si actioneaza ca o sursa de ClOx, care joaca un rol vital in fotochimia ozonului, mai ales in regiunile aflate la o altitudine de 30-50 km.
(ii) Alcani halogenati partial, ex: CH3Cl, CHF2Cl(CFC-22), CH3CCl3, CHFCl2(CFC-21).
Sursele de CH3Cl sint naturale, in timp ce ceilalti alcani partial halogenati, mentionati mai sus, au origine antropica. Aceste gaze actioneaza si ca o sursa de ClOx stratosferic.
d) Substante bromurate:
Alcani complet halogenati, ex: CF3Br.
Aceste gaze sint antropice si actioneaza ca o sursa de BrOx, care se comporta intr-o maniera asemanatoare cu ClOx.
e) Substante hidrogenate:
(i) Hidrogen (H2) Hidrogenul, a carui sursa este naturala si antropica, joaca un rol minor in fotochimia stratosferica.
(ii) Apa (H2O) Apa, a carei sursa este naturala, joaca un rol vital atit in chimia troposferica cit si in stratosferica. Sursele locale de vapori de apa din stratosfera includ oxidarea metanului si, intr-o mai mica masura, a hidrogenului.
ANEXA 2 SCHIMB DE INFORMATII
1. Partile la conventie recunosc ca achizitionarea si distribuirea informatiilor constituie o modalitate importanta de implementare a obiectivelor acestei conventii si asigura ca orice masuri care pot fi luate sint adecvate si echitabile. De aceea partile vor schimba informatii stiintifice, tehnice, economico-sociale, de afaceri, comerciale si juridice.

2. Partile la aceasta conventie, cind stabilesc ce informatii trebuie achizitionate si schimbate, trebuie sa aiba in vedere utilitatea informatiei si pretul de obtinere a acesteia. Partile recunosc in continuare ca cooperarea coordonata prin aceasta anexa trebuie sa fie in concordanta cu legile nationale, regulamentele si practica privind patentele, secretele comerciale si protectia informatiei confidentiale si de proprietate.

3. Informatii stiintifice Acestea includ informatii despre:
a) cercetarea planificata si in derulare, atit la nivel guvernamental, cit si particulara, in scopul facilitarii coordonarii programelor de cercetare, astfel incit sa se utilizeze cit mai eficient resursele nationale si internationale disponibile;
b) datele despre emisii necesare cercetarii;
c) rezultate stiintifice publicate in literatura cu specific de cercetare asupra intelegerii fizicii si chimiei atmosferei Pamintului si a posibilitatii de modificare, mai ales asupra starii stratului de ozon si efectele asupra sanatatii umane, mediului si climei, care pot rezulta din schimbarile tuturor schemelor de timp, fie in continutul total al coloanei, fie in distributia verticala a ozonului;
d) evaluarea rezultatelor cercetarii si recomandarile pentru viitoarele cercetari.

4. Informatii tehnice Acest capitol cuprinde informatii despre:
a) disponibilitatea si costul substituentilor chimici si al tehnologiilor alternative pentru reducerea emisiilor de substante care modifica ozonul si prezentarea cercetarilor planificate si in derulare;
b) limitarile si orice riscuri legate de folosirea chimicalelor sau a altor substituenti si tehnologii alternative.

5. Informatii socio-economice si comerciale asupra substantelor prezentate in anexa nr. 1 Aceasta include informatii cu privire la:
a) productie si capacitati de productie;
b) utilizare si moduri de utilizare;
c) import/export;
d) costurile, riscurile si beneficiile legate de activitatea umana, care pot modifica indirect stratul de ozon, si impacturile actiunilor regulate efectuate sau propuse pentru a controla aceste activitati.

6. Informatii juridice Acestea cuprind informatii privind:
a) legislatii nationale, masuri administrative si cercetari in cadrul juridic, relevante pentru protectia stratului de ozon;
b) conventii internationale, inclusiv conventii bilaterale, relevante pentru protectia stratului de ozon;
c) metode si conditii de acordare a licentelor si disponibilitatea brevetelor relevante pentru protectia stratului de ozon.
PROTOCOLUL DE LA MONTREAL privind substantele care epuizeaza stratul de ozon *) *) Traducere.
Partile la prezentul protocol, fiind parti la Conventia de la Viena pentru protejarea stratului de ozon, constiente de obligatia (prevazuta in conventie) ce le revine de a lua masuri adecvate privind protejarea sanatatii populatiei si a mediului inconjurator impotriva efectelor adverse rezultate sau care ar putea rezulta ca urmare a activitatilor umane care modifica sau pot modifica stratul de ozon, recunoscind faptul ca emisiile de anumite substante la nivel mondial pot epuiza in mod semnificativ sau pot modifica stratul de ozon astfel incit acestea ar putea avea drept consecinta aparitia unor efecte negative asupra sanatatii populatiei si a mediului inconjurator, constiente de potentialele efecte climatice ale emisiilor de astfel de substante, recunoscind faptul ca masurile luate pentru protejarea stratului de ozon trebuie sa se bazeze pe cunostinte stiintifice relevante, luind in considerare aspectele de ordin tehnic si economic, hotarite sa protejeze stratul de ozon prin luarea unor masuri de precautie pentru controlul echitabil al emisiilor totale globale de substante care contribuie la epuizarea stratului de ozon avind drept obiectiv final eliminarea acestora prin intermediul progreselor inregistrate in domeniul stiintei si avind in vedere consideratiile de ordin tehnic si economic, recunoscind necesitatea elaborarii unei prevederi speciale pentru satisfacerea nevoilor tarilor in curs de dezvoltare privind aceste substante, luind cunostinta de masurile de precautie vizind controlul emisiilor de anumite clorofluorocarburi care au fost deja luate la nivel national si regional, avind in vedere importanta promovarii cooperarii internationale in domeniul cercetarii si al dezvoltarii stiintei si tehnologiei in domeniul controlului si al reducerii emisiilor de substante care epuizeaza stratul de ozon, tinind seama indeosebi de necesitatile tarilor in curs de dezvoltare, au hotarit asupra urmatoarelor:

ART. 1
Definitii In cadrul acestui protocol:

1. conventie inseamna Conventia de la Viena pentru protejarea stratului de ozon, adoptata la 22 martie 1985;

2. partile sint, in cazul in care textul nu prevede alte definitii, parti la acest protocol;

3. secretariat inseamna secretariatul conventiei;

4. substanta controlata inseamna o substanta prevazuta la anexa A a acestui protocol, fie luata individual, fie in amestec. Se exclude insa orice asemenea substanta sau amestec de substante care se afla in componenta unui produs fabricat, altul decit recipientul utilizat pentru transportul sau depozitarea unei substante prevazute in lista;

5. productie inseamna cantitatea de substante controlate produsa, mai putin cantitatea de substante distruse prin intermediul tehnologiilor care urmeaza sa fie aprobate de parti;

6. consum inseamna productia plus importurile, minus exporturile de substante controlate;

7. niveluri controlate ale productiei, importurilor si exporturilor sint nivelurile determinate in acord cu art. 3;

8. rationalizarea industriei inseamna transferul intregului nivel calculat de productie sau numai a unei parti a acestuia de la o parte la alta, in scopul obtinerii eficiente economice sau solutionarii unor deficite anticipate ale productiei ca urmare a inchiderii unor instalatii.

ART. 2
Masuri de control
1.Fiecare parte va garanta ca, intr-un interval de 12 luni incepind din prima zi dupa 7 luni de la data intrarii in vigoare a acestui protocol si in fiecare interval de 12 luni ce va urma, nivelul calculat al consumului de substante aflate sub control din grupa I din anexa A nu va depasi nivelul calculat al consumului din anul 1986. La finele acestei perioade fiecare parte care produce una sau mai multe substante de acest fel va garanta ca nivelul calculat al productiei de astfel de substante nu va depasi nivelul calculat al productiei pe anul 1986, exceptind situatia cind un astfel de nivel ar depasi cu maximum 10% nivelul anului 1986. O astfel de crestere va fi permisa numai pentru satisfacerea necesitatilor interne de baza ale partilor actionind conform art. 5 si in scopul rationalizarii industriale dintre parti.

2. Fiecare parte va garanta ca, intr-un interval de 12 luni incepind din prima zi a celei de-a 37-a luni de la data intrarii in vigoare a acestui protocol si in fiecare interval de 12 luni care va urma, nivelul calculat al consumului de substante aflate sub control cuprins in grupa a II din anexa A nu va depasi nivelul calculat al consumului inregistrat in anul 1986. Fiecare parte care produce una sau mai multe substante de acest fel va garanta ca nivelul calculat al productiei de substante nu va depasi nivelul calculat al productiei pe anul 1986, exceptind cazul in care nivelul ar depasi cu maximum 10% nivelul pe anul 1986. O astfel de crestere va fi permisa numai in scopul satisfacerii necesitatilor de baza interne ale partilor, actionind conform art. 5 si in scopul rationalizarii industriale dintre parti. Mecanismele de implementare a acestor masuri vor fi hotarite de parti in cadrul primelor reuniuni care vor avea loc dupa prima revizuire stiintifica.

3. Fiecare parte va garanta ca, in intervalul 1 iulie 1993 - 30 iunie 1994 si in fiecare interval de 12 luni ce va urma, nivelul calculat al consumului de substante aflate sub control, cuprinse in grupa I a anexei A, nu va depasi, anual, 80% din nivelul calculat al consumului pe anul 1986. Fiecare parte care produce una sau mai multe asemenea substante va garanta, pentru acelasi interval, ca nivelul calculat al productiei de astfel de substante nu va depasi, anual, 80% din nivelul calculat al productiei pe anul 1986. Cu toate acestea, in vederea satisfacerii necesitatilor interne ale partilor, actionind conform art. 5, si in scopul rationalizarii industriale dintre parti, nivelul calculat al productiei poate depasi aceasta limita cu maximum 10% din nivelul calculat al productiei pe anul 1986.

4. Fiecare parte va garanta ca, in intervalul 1 iulie 1998 - 30 iunie 1999 si in fiecare interval de 12 luni ce va urma, nivelul calculat al consumului de substante aflate sub control cuprinse in grupa I din anexa A nu va depasi anual 50% din nivelul calculat al consumului pe anul 1986. Fiecare parte care produce una sau mai multe asemenea substante va garanta, pentru acelasi interval, ca nivelul calculat al productiei de astfel de substante nu va depasi, anual, 50% din nivelul calculat al productiei pe anul 1986. Cu toate acestea, in vederea satisfacerii necesitatilor de baza interne ale partilor, actionind conform art. 5, si in scopul rationalizarii industriale dintre parti, nivelul calculat al productiei poate depasi aceasta limita cu maximum 15% din nivelul calculat al productiei pe anul 1986. Acest paragraf se va aplica in cazul in care partile nu vor lua alta hotarire, in cadrul unei reuniuni, fiind suficienta o majoritate reprezentind 2/3 din partile prezente si care isi vor exprima votul reprezentind cel putin 2/3 din nivelul total calculat de consum de astfel de substante al partilor. Aceasta decizie va fi examinata si luata in conformitate cu evaluarile la care se refera art. 6.

5. Orice parte al carei nivel calculat al productiei (pe anul 1986) de substante controlate prevazute in grupa I din anexa A a fost mai mic de 25 kilotone poate, in scopul rationalizarii industriale, sa transfere sau sa primeasca de la orice parte cantitatea de productie care depaseste limitele prevazute in paragrafele 1, 3 si 4, cu conditia ca nivelurile calculate totale ale productie partilor implicate sa nu depaseasca limitele productiei prevazute in acest articol. Orice transfer de productie va fi adus la cunostinta secretariatului, nu mai tirziu de data efectuarii lui.

6. Orice parte care nu actioneaza conform art. 5 si care dispune de facilitati necesare productiei de substante controlate aflate in constructie sau in curs de contractare inaintea datei de 16 septembrie 1987 si prevazute de legislatia nationala inainte de 1 ianuarie 1987 poate adauga productia obtinuta de la astfel de facilitati la nivelul anului 1986 al productiei de astfel de substante in scopul determinarii nivelului calculat al productiei pe anul 1986 cu conditia ca facilitatile sa fie finalizate pina la data de 31 decembrie 1990 si productia sa nu ridice nivelul calculat de consum de substante controlate al partii respective peste 0,5 kg pe cap de locuitor.

7. Orice transfer de productie in conformitate cu paragraful 5 sau orice suplimentare a productiei in conformitate cu paragraful 6 vor fi aduse la cunostinta secretariatului nu mai tirziu de data la care transferul sau suplimentarea are loc.

8. a) Toate partile care sint state membre ale unei organizatii economice regionale dupa cum se prevede in art. 1 paragraful 6 al conventiei pot hotari sa isi indeplineasca in comun obligatiile respectind consumul prevazut in acest articol cu conditia ca nivelul total calculat al consumului lor sa nu depaseasca nivelurile cerute de acest articol.
b) Partile la un astfel de acord vor informa secretariatul in legatura cu conditiile prevazute de acesta inaintea datei reducerii consumului care constituie, de fapt, obiectul acordului.
c) Un astfel de acord va intra in vigoare numai daca toate statele membre ale organizatiei economice regionale si organizatia respectiva sint parti la acest protocol si daca au notificat secretariatul in legatura cu modul de implementare.

9. a) Pe baza evaluarilor facute in conformitate cu art. 6, partile pot decide daca:
(i) trebuie initiate ajustari la potentialele de epuizare a ozonului specificate in anexa A si, daca da, care trebuie sa fie aceste adaptari; si (ii) trebuie intreprinse ajustari suplimentare si reduceri ale productiei sau consumului de substante controlate fata de nivelurile anului 1986 si, daca da, trebuie sa se stabileasca extinderea, cantitatea si programarea unor astfel de adaptari si reduceri.
b) Propuneri privind astfel de ajustari vor fi comunicate partilor prin secretariat cu cel putin 6 luni inaintea reuniunii partilor in cadrul careia se propune adoptarea lor.
c) In lunarea unor astfel de masuri, partile vor depune toate eforturile in vederea ajungerii la un acord prin consens. In cazul in care au fost epuizate toate eforturile de obtinere a consensului si nu s-a ajuns la nici o intelegere, astfel de decizii vor fi adoptate, in ultima instanta, cu o majoritate de 2/3 din partile prezente si care isi exprima votul, reprezentind cel putin 50% din consumul total al substantelor controlate de catre parti.
d) Deciziile, avind un caracter de obligativitate pentru toate partile, vor fi comunicate partilor de catre depozitar.

10. a) Pe baza evaluarilor efectuate in conformitate cu art. 6 al acestui protocol si in acord cu procedura prevazuta in art. 9 al conventiei, partile pot decide:
(i) daca unele substante, si in caz afirmativ care anume, trebuie adaugate sau scoase din orice anexa la acest protocol;
(ii) mecanismul, amploarea si programarea masurilor de control ce trebuie sa se aplice acestor substante.
b) Orice astfel de decizie va intra in vigoare numai in cazul in care a fost acceptata de o majoritate de 2/3 din partile prezente si care si-au exprimat votul.

11. In afara prevederilor acestui articol, partile pot lua masuri si mai severe decit cele impuse de acesta.

ART. 3
Calcularea nivelurilor de control In scopul realizarii obiectivelor propuse in art. 2 si 5, pentru fiecare grupa de substante prevazute in anexa A, fiecare parte isi va stabili nivelul calculat al:
a) productiei:
(i) inmultind productia anuala proprie din fiecare dintre substantele aflate sub control cu potentialul de epuizare al stratului de ozon specificat in anexa A; si (ii) adunind pentru fiecare grupa cifrele rezultate;
b) importurilor si exporturilor, urmind mutatis mutandis procedura prevazuta in subparagraful a); si c) consumului, adunind nivelurile calculate ale productiei si importurilor si scazind nivelul calculat al exporturilor determinat in conformitate cu subparagrafele a) si b). Totusi, incepind cu 1 ianuarie 1993, nici un export de substante controlate in statele care nu sint parti nu poate fi scazut la calcularea nivelului de consum al partii exportatoare.

ART. 4
Controlul asupra comertului cu statele care nu sint parti la protocol
1. In termen de un an de la intrarea in vigoare a protocolului, fiecare stat parte la protocol va interzice importul de substante controlate din statele care nu sint parti la acest protocol.

2. Incepind cu luna ianuarie 1993, nici o parte, actionind conform paragrafului 1 al art. 5, nu va putea exporta substante controlate vreunui stat care nu este parte la acest protocol.

3. In termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a acestui protocol, urmare a procedurilor din art. 10 al conventiei, partile vor elabora, intr-o anexa, o lista cu produsele care contin substante aflate sub control. Partile care nu au obiectat la continutul anexei, in conformitate cu acele prevederi, vor interzice , in termen de un an de la intrarea in vigoare a anexei, importul acestor produse din orice stat care nu este parte la acest protocol.

4. In termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a acestui protocol, partile vor determina gradul de realizare a masurilor de interzicere sau restrictionare a importului de produse fabricate cu ajutorul substantelor controlate (fara a contine insa astfel de substante) din statele care nu sint parti la acest protocol. In cazul in care concluzia este pozitiva, ca urmare a prevederilor art.
10 al conventiei, partile vor elabora o anexa cuprinzind o lista cu astfel de produse. Partile care nu au avut obiectii la aceasta, in conformitate cu prevederile respective, vor interzice sau restringe importul de astfel de produse din state care nu sint parti la acest protocol, in termen de un an de la intrarea in vigoare a anexei.

5. Toate partile vor descuraja exportul de tehnologie pentru producerea si utilizarea substantelor controlate in state care nu sint parti la acest protocol.

6. Toate partile se vor abtine de la furnizarea de noi subventii, ajutoare, credite, garantii sau programe de asigurari pentru exportul in statele care nu sint parti la acest protocol, de produse, echipamente, instalatii sau tehnologii care ar facilita productia de substante controlate.

7. Paragrafele 5 si 6 nu se vor aplica produselor, echipamentelor, instalatiilor sau tehnologiilor care contribuie la ameliorarea recuperarii, reciclarii sau distrugerii substantelor aflate sub control, promovind dezvoltarea unor substante alternative sau contribuind in vreo masura la reducerea substantelor controlate.

8. In ciuda prevederilor acestui articol, importurile la care se fac referiri la paragrafele 1, 3 si 4 sint permise din orice stat care nu este parte la acest protocol daca statul respectiv este hotarit sa se conformeze prevederilor art. 2 si prezentului articol si daca a prezentat in acest sens date relevante dupa cum se specifica in art. 7.

ART. 5
Situatia speciala a tarilor in curs de dezvoltare
1. Orice parte care este tara in curs de dezvoltare si al carei nivel calculat al consumului de substante controlate este mai mic de 0,3 kg/cap de locuitor la data intrarii in vigoare a acestui protocol sau in orice alt moment cuprins in intervalul de 10 ani de la intrarea in vigoare a acestui protocol va putea sa intirzie aplicarea masurilor de control prevazute in paragrafele 1-4 din art. 2 cu 10 ani fata de data specificata in acele paragrafe, in vederea satisfacerii cerintelor interne de baza. Cu toate acestea, partea respectiva nu va putea depasi nivelul calculat al consumului de 0,3 kg/cap de locuitor. Orice parte cuprinsa in acest articol va putea utiliza fie media nivelului anual de consum calculat pentru perioada 1995-1997 inclusiv, fie un nivel calculat al consumului de 0,3 kg/cap de locuitor (acela care este mai scazut) ca baza pentru conformarea sa la masurile de control.

2. Partile isi propun sa faciliteze accesul la substante si tehnologii care sa nu pericliteze mediul ambiant partilor cae sint tari in curs de dezvoltare si sa le sprrijine in scopul utilizarii imediate a unor astfel de alternative.

3. Partile isi propun sa faciliteze pe baze bilaterale sau multilaterale furnizarea de subventii, ajutoare, credite, garantii sau programe de asigurare partilor care sint tari in curs de dezvoltare, in vederea utilizarii unor tehnologii alternative sau a unor substante inlocuitoare.

ART. 6
Evaluarea si revizuirea masurilor de control Incepind din anul 1990 si cel putin din 4 in 4 ani de la aceasta data, partile vor evalua eficacitatea masurilor de control prevazute in art. 2, pe baza informatiilor stiintifice, tehnice, economice si a celor privind mediul inconjurator pe care le au la dispozitie. Cu cel putin un an inaintea fiecarei evaluari, partile vor convoca grupuri de experti, specialisti in domeniile mentionate, si vor determina atributiile, mandatul si componenta unor astfel de grupuri. In timp de un an de la intrunirea grupurilor, acestea vor comunica concluziile lor partilor la acest protocol, prin intermediul secretariatului.

ART. 7
Raportarea datelor
1. Fiecare parte va furniza secretariatului, in termen de 3 luni de la momentul in care a devenit parte, date statistice privind productia, importurile si exporturile de substante aflate sub control in anul 1986 sau cele mai bune estimari posibile in cazul in care nu dispun de date certe.

2. Fiecare parte va furniza secretariatului date statistice privind productia anuala (cu date separate privind cantitatile distruse prin intermediul tehnologiilor care urmeaza a fi aprobate de parti), importurile si exporturile de astfel de substante in statele care sint sau nu parti la acest protocol, inregistrate in anul in care au devenit parti la protocol si pentru fiecare an urmator. Fiecare parte va furniza date nu mai tirziu de 9 luni de la finele anului la care se refera datele respective.

ART. 8
Nerespectarea protocolului In cadrul primei reuniuni, partile vor dezbate si vor aproba procedurile si mecanismele institutionale de determinare a nerespectarii prevederilor acestui protocol si de abordare a partilor care s-au dovedit a nu fi respectat prevederile protocolului.

ART. 9
Cercetarea, dezvoltarea, constientizarea maselor si schimbul de informatii
1. In conformitatea cu legile, reglementarile si practicile nationale si, avind in vedere indeosebi necesitatile tarilor in curs de dezvoltare, partile vor coopera la promovarea, in mod direct sau prin intermediul organismelor internationale competente, a cercetarii, dezvoltarii si schimbului de informatii privind:
a) cele mai bune tehnologii de imbunatatire a retinerii, recuperarii, reciclarii sau distrugerii substantelor controlate sau pentru a reduce emisiile acestora prin intermediul altor metode;
b) alternative posibile pentru substante controlate, produsele care contin astfel de substante sau produsele care au fost realizate cu ajutorul acestor substante; si c) pierderile si cistigurile realizate prin intermediul strategiilor relevante de control.

2. Individual, in comun sau prin organismele internationale autorizate, partile vor coopera la promovarea unor mai bune informari ale publicului privind efectele negative asupra mediului pe care le au emisiile de substante aflate sub control sau a altor substante care epuizeaza stratul de ozon.

3. In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a acestui protocol si apoi din 2 in 2 ani, fiecare parte va inainta secretariatului un raport privind activitatile pe care le-a efectuat in conformitate cu acest articol.

ART. 10
Asistenta tehnica
1. In contextul prevederilor art. 4 din conventie si avind in vedere, indeosebi, necesitatile tarilor in curs de dezvoltare, partile vor promova asistenta tehnica pentru a facilita participarea la acest protocol si implementarea acestuia.

2. Orice parte semnatara a acestui protocol poate prezenta secretariatului solicitarea de a primi asistenta tehnica in scopul de a pune in aplicare protocolul sau de a participa la el.

3. In cadrul primei reuniuni, partile vor incepe discutarea mijloacelor de indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 9 paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, inclusiv a pregatirii planurilor de lucru. Astfel de planuri vor trebui sa acorde o atentie deosebita necesitatilor si conditiilor existente in tarile in curs de dezvoltare. Statele si organizatiile economice regionale care nu sint parti la acest protocol vor fi incurajate sa participe la activitatile prevazute in planurile de lucru.
ART. 11 Reuniuni ale partilor
1. Partile se vor intruni la intervale regulate. Secretariatul va conveni prima reuniune a partilor, in termen de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a acestui protocol si in comun cu reuniunea conferintei partilor la conventie, in cazul in care o astfel de reuniune este programata sa aiba loc in aceeasi perioada.

2. Se vor organiza reuniuni ordinare, in cazul in care partile nu iau o alta decizie, in comun cu reuniuni ale conferintei partilor la conventie. Vor avea loc reuniuni extraordinare oricind va fi stabilit de reuniunea partilor sau la cererea scrisa a oricareia dintre parti, cu conditia ca, in termen de 6 luni de la momentul in care secretariatul a informat partile in legatura cu o astfel de solicitare, cel putin 1/3 din parti sa o sprijine.

3. In cadrul primei reuniuni, partile:
a) vor adopta prin consens regulamentul interior pentru intrunirile lor;
b) vor adopta prin consens reglementarile financiare la care se fac referiri in paragraful 2 al art. 13;
c) vor stabili comisiile si vor determina atributiile acestora specificate in art. 6;
d) vor examina si aproba procedurile si mecanismele institutionale prevazute in art. 8;
e) vor incepe pregatirea planurilor de lucru in conformitate cu paragraful 3 din art. 10.

4. Functiile reuniunilor partilor sint:
b) sa analizeze modul in care se aplica protocolul;
b) sa decida initierea unor ajustari sau reduceri la care se fac referiri in paragraful 9 al art. 2;
c) sa hotarasca introducerea sau scoaterea din oricare anexa a anumitor substante si aplicarea masurilor de control in conformitate cu paragraful 10 al art. 2;
d) sa stabileasca, acolo unde este necesar, orientarile si metodele de raportare a informatiilor dupa cum se prevede in art. 7 si in paragraful 3 al art.9;
e) sa analizeze solicitarile de asistenta tehnica inaintate in conformitate cu paragraful 2 al art. 10;
f) sa analizeze rapoartele pregatite de secretariat in conformitate cu subparagraful c) al art. 12;
g) sa evalueze, conform art. 6, masurile de control prevazute in art. 2;
h) sa considere si sa adopte propunerile de amendare a acestui protocol sau a oricarei anexe;
i) sa ia in considerare si sa adopte bugetul pentru implementarea acestui protocol;
j) sa aiba in vedere si sa intreprinda actiuni suplimentare care pot fi necesare pentru realizarea obiectivelor acestui protocol.

5. Natiunile Unite, agentiile sale specializate si Agentia Internationala pentru Energie Atomica, la fel ca si oricare stat care nu este parte la acest protocol, pot fi reprezentate la reuniunile partilor ca observatori. Orice organism sau agentie nationala, internationala, guvernamentala sau nonguvernamentala, specializata in domeniul protectiei stratului de ozon si care a informat secretariatul in legatura cu intentia de a fi reprezentata la intilnirea partilor de un observator, poate fi admisa in cazul in care o treime din parti nu se opune. Admiterea si participarea observatorilor vor fi supuse regulamentului interior adoptat la acest protocol.

ART. 12
Secretariatul In cadrul acestui protocol, secretariatul:
a) va convoca si va organiza reuniuni ale partilor dupa cum este prevazut in art. 11;
b) va primi si va pune la dispozitie, la cerere, informatii furnizate in conformitate cu art. 7;
c) va pregati si va distribui in mod regulat partilor rapoarte bazate pe informatii primite conform art. 7 si 9;
d) va comunica partilor orice solicitare de asistenta tehnica primita in conformitate cu art. 10 pentru a facilita furnizarea unei astfel de asistente;
e) va incuraja statele care nu sint parti la protocol sa participe la reuniunile partilor in calitate de observatori si sa actioneze in conformitate cu prevederile acestui protocol;
f) va furniza informatiile si cererile la care se refera subparagrafele c) si d) unor astfel de observatori; si g) va indeplini si alte functii menite sa faciliteze realizarea obiectivelor acestui protocol, aceste functii urmind a fi stabilite de catre parti.

ART. 13
Prevederi financiare
1. Fondurile necesare pentru aplicarea acestui protocol, inclusiv cele necesare functionarii secretariatului, vor fi obtinute exclusiv din contributiile partilor.

2. In cadrul primei reuniuni, partile vor adopta prin consens reglementari financiare pentru implementarea acestui protocol.

ART. 14
Relatia protocolului cu conventia Prevederile conventiei referitoare la protocoalele acesteia se vor aplica si in cadrul acestui protocol, daca prezentul protocol nu contine alte prevederi.

ART. 15
Semnarea Acest protocol va fi deschis spre semnare, pentru statele si organizatiile de integrare economica regionala, la Montreal, la 16 septembrie 1987, la Ottawa intre 17 septembrie 1987 si 16 ianuarie 1988 si la sediul Natiunilor Unite din New York intre 17 ianuarie 1988 si 15 septembrie 1988.

ART. 16
Intrarea in vigoare
1. Acest protocol va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1989, daca cel putin 11 instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare a protocolului sau de aderare la acesta au fost depuse de statele si organizatiile de integrare economica regionala reprezentind cel putin 2/3 din consumul global de substante aflate sub control si au fost indeplinite prevederile paragrafului 1 al art. 17 din conventie. In cazul in care pina la acea data nu au fost indeplinite aceste conditii, protocolul va intra in vigoare in cea de-a 19-a zi de la data la care au fost indeplinite conditiile.

2. Asa cum se arata in paragraful 1, orice instrument de acest fel depus de o organizatie de integrare economica regionala nu va fi considerat suplimentar fata de cele depuse de statele membre ale unor astfel de organizatii.

3. Dupa intrarea in vigoare a acestui protocol, orice stat sau organizatie de integrare economica regionala va deveni parte la acest protocol in cea de-a 19a zi de la data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

ART. 17
Partile care adera dupa intrarea in vigoare a protocolului Dupa cum se arata in art. 5, orice stat sau organizatie de integrare economica regionala care devine parte la acest protocol, dupa data intrarii in vigoare a acestuia, va indeplini obligatiile prevazute la art. 2 si art. 4 care se aplica la aceasta data statelor sau organizatiilor de integrare economica regionala care au devenit parti la data intrarii in vigoare a protocolului.

ART. 18
Retineri Nu se admit retineri la acest protocol.

ART. 19
Retragerea In cadrul acestui protocol se aplica prevederile art. 19 din conventie referitor la retragere, cu exceptia partilor la care se fac referiri in paragraful 1 al art. 5. Orice astfel de parte se poate retrage din protocol printr-o notificare scrisa prezentata depozitarului, in orice moment, dupa expirarea perioadei de 4 ani in care si-a indeplinit obligatiile prevazute in paragrafele 1-4 ale art. 2. Orice astfel de retragere va avea loc la expirarea unui an de la data primirii notificarii de catre depozitar sau la o alta specificata in notificarea privind retragerea.

ART. 20
Originalul acestui protocol, ale carui texte in limbile araba, chineza, engleza, franceza, rusa si spaniola sint in egala masura autentice, va fi depus la biroul Secretariatului general al Natiunilor Unite.
Incheiat la Montreal la 16 septembrie 1987.
ANEXA A SUBSTANTE CONTROLATE ------------------------------------------------------------------------------Grupa Substanta Potentialul de epuizare a ozonului *) ------------------------------------------------------------------------------Grupa I ------CFCl3 (CFC-11) 1.0 CF2Cl2 (CFC-12) 1.0 C2F3Cl3 (CFC-113) 0.8 C2F4Cl2 (CFC-114) 1.0 C2F5Cl (CFC-115) 0.6 Grupa II -------CF2BrCl (halon-1211) 3.0 CF3Br (halon-1301) 10.0 C2F4Br2 (halon-2402) (ce urmeaza a fi determinat) ------------------------------------------------------------------------------*) Aceste potentiale de epuizare a ozonului sint estimari bazate pe cunostintele existente si vor fi revazute si revizuite periodic.
AMENDAMENT la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, incheiat la Montreal la 16 septembie 1987 *) *) Traducere.

ART. 1
Amendament

A. Paragrafe introductive
1. Cel de-al 6-lea paragraf introductiv al protocolului va fi inlocuit cu urmatorul paragraf:
"hotarite sa protejeze stratul de ozon prin luarea de masuri de protectie, pentru a controla in mod echitabil emisiile globale de substante care il epuizeaza, cu obiectiv final eliminarea lor pe baza dezvoltarii cunostintelor tehnice, tinind cont de consideratiile tehnice si economice si tinind seama de necesitatile de dezvoltare ale tarilor in curs de dezvoltare,"
2. Cel de-al 7-lea paragraf introductiv al protocolului va fi inlocuit cu urmatorul paragraf:
"intelegind cerinta unei prevederi speciale pentru a rezolva necesitatile tarilor in curs de dezvoltare, inclusiv asigurarea de resurse financiare suplimentare si acces la tehnologii relevante, tinind cont de faptul ca valoarea fondurilor necesare este previzibila si ca fondurile pot aduce o diferenta substantiala in capacitatea lor de a trata problema stabilita stiintific, a epuizarii ozonului si a efectelor sale daunatoare,"
3. Cel de-al 9-lea paragraf introductiv al protocolului va fi inlocuit cu urmatorul paragraf:
"luind in considerare importanta promovarii cooperarii internationale in cercetarea, dezvoltarea si transferul de tehnologii alternative legate de controlul si reducerea emisiilor de substante care epuizeaza stratul de ozon, tinind, in special, seama de necesitatile tarilor in curs de dezvoltare,"

B. Articolul 1: Definitii
1. Paragraful 4 al art. 1 al protocolului va fi inlocuit cu urmatorul paragraf:
"4. substanta controlata inseamna o substanta prevazuta in anexa A sau in anexa B la acest protocol fie luata individual, fie in amestec. Include izomerii oricarei astfel de substante, cu exceptia celor specificati in anexa relevanta, dar exclude orice substanta controlata sau amestec care exista intr-un produs fabricat, altul decit recipientul utilizat pentru transportul sau depozitarea acelei substante;"
2. Paragraful 5 al art. 1 al protocolului va fi inlocuit cu urmatorul paragraf:
"5. productie inseamna cantitatea de substante controlate produse minus cantitatea distrusa prin intermediul tehnologiilor care urmeaza sa fie aprobate de parti, minus cantitatea folosita in total ca stoc pentru fabricarea altor substante chimice. Cantitatea reciclata si refolosita nu trebuie considerata productie;"
3. Urmatorul paragraf va fi adaugat la art. 1 al protocolului:

9. substanta de tranzitie inseamna o substanta din anexa C a acestui protocol, fie luata individual, fie in amestec. Include izomerii oricaror astfel de substante, cu exceptia celor specificate in anexa C, dar exclude orice substanta de tranzitie sau amestec care exista intr-un produs fabricat, altul decit recipientul utilizat pentru transportul si depozitarea acelei substante.

C. Articolul 2 paragraful 5 Paragraful 5 al art. 2 al protocolului va fi inlocuit cu urmatorul paragraf:
"5. Orice parte poate, pentru una sau mai multe perioade de control, sa transfere altei parti orice cota-parte din nivelul sau de productie calculat si fixat in art. 2 A - 2 E, cu conditia ca nivelurile calculate totale de productie ale partilor interesate de orice grupa de substante controlate sa nu depaseasca limitele de productie stabilite in acele articole pentru acea grupa. Un astfel de transfer de productie va fi anuntat secretariatului de catre fiecare parte implicata, mentionind termenii transferului si perioada de aplicare."

D. Articolul 2 paragraful 6 Urmatoarele cuvinte: "anexa A sau anexa B" vor fi introduse in paragraful 6 al art. 2 inaintea cuvintelor: "substante controlate", prima data cind apar.

E. Articolul 2 paragraful 8 a) Urmatoarele cuvinte: "si art. 2 A - 2 E" vor fi adaugate dupa cuvintele:
"acest articol" oricind apar in paragraful 8 a) al art. 2 al protocolului.

F. Articolul 2 paragraful 9 a) (i) Urmatoarele cuvinte: "si/sau anexa B vor fi adaugate dupa cuvintele "anexa A" in paragraful 9 a) (i) al art. 2 al protocolului.

G. Articolul 2 paragraful 9 a) (ii) Urmatoarele cuvinte vor fi anulate din paragraful 9 a) (ii) al art. 2 al protocolului: "fata de nivelurile anului 1986."

H. Articolul 2 paragraful 9 c) Urmatoarele cuvinte vor fi anulate din paragraful 9 c) al art. 2 al protocolului:"reprezentind cel putin 50% din consumul total al substantelor controlate de catre parti" si inlocuite cu: "reprezentind o majoritate a partilor, actionind conform paragrafului 1 al art. 5, prezente si care voteaza si o majoritate a partilor in afara incidentei acestuia, prezente si care voteaza."

I. Articolul 2 paragraful 10 b) Paragraful 10 b) al art. 2 al protocolului va fi anulat si paragraful 10 a) al art. 2 va deveni paragraful 10.

J. Articolul 2 paragraful 11 Urmatoarele cuvinte: "si ale art. 2 A - 2 E" vor fi adaugate dupa cuvintele:
"acestui articol" ori de cite ori apar in paragraful 11 al art. 2 al protocolului.

K. Articolul 2 C: Alti CFC complet halogenati Urmatoarele paragrafe vor fi adaugate protocolului sub forma art. 2 C:
"Articolul 2 C: Alti CFC complet halogenati
1. Fiecare parte va garanta pentru perioada de 12 luni incepind de la 1 ianuarie 1993 si pentru fiecare perioada de 12 luni dupa aceea ca nivelul propriu calculat de consum de substante controlate din grupa I din anexa B nu depaseste anual 80% din nivelul propriu calculat de consum in anul 1989. Fiecare parte care produce una sau mai multe din aceste substante pentru aceleasi perioade va garanta ca nivelul propriu calculat de productie de substante nu depaseste anual 80% din nivelul propriu calculat de productie in anul 1989. Totusi, pentru a satisface necesitatile interne de baza ale partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul sau de productie poate depasi acea limita cu pina la 10% din nivelul propriu calculat de productie din anul 1989.

2. Fiecare parte va garanta ca pentru 12 luni de la 1 ianuarie 1997 si pentru fiecare 12 luni dupa aceea nivelul propriu calculat de consum de substante controlate din grupa I din anexa B nu depaseste anual 15% din nivelul propriu calculat de consum pentru anul 1989. Fiecare parte, care produce una sau mai multe din aceste substante pentru aceleasi perioade, va garanta ca nivelul propriu calculat de productie de substante nu depaseste anual 15% din nivelul propriu calculat de productie al anului 1989. Totusi, pentru a satisface necesitatile interne de baza ale partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul propriu calculat de productie poate depasi acea limita cu pina la 10% din nivelul propriu calculat de productie pentru anul 1989.

3. Fiecare parte va garanta ca pentru 12 luni de la 1 ianuarie 2000 si pentru fiecare 12 luni dupa aceea nivelul propriu calculat de consum pentru substantele controlate din grupa I din anexa B nu depaseste nivelul zero. Fiecare parte, care produce una sau mai multe dintre aceste substante pentru aceleasi perioade, va garanta ca nivelul propriu calculat de productie de substante nu depaseste nivelul zero. Totusi, pentru a satisface necesitatile de baza interne ale partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul propriu calculat de productie poate sa depaseasca acea limita cu 15% din nivelul propriu calculat de productie din anul 1989."

L. Articolul 2 D: Tetraclorura de carbon Urmatoarele paragrafe vor fi adaugate protocolului sub forma art. 2 D.
"Articolul 2 D: Tetraclorura de carbon
1. Fiecare parte va garanta ca, pentru 12 luni de la 1 ianuarie 1995 si pentru fiecare 12 luni dupa aceea, nivelul propriu calculat de consum de substanta controlata din grupa II din anexa B nu depaseste anual 15% din nivelul propriu calculat de productie din anul 1989. Fiecare parte, care produce aceasta substanta pentru aceleasi perioade, va garanta ca nivelul propriu calculat de productie de substanta nu depaseste anual 15% din nivelul propriu calculat de productie din anul 1989. Totusi, pentru a satisface necesitatile de baza interne ale partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul propriu calculat de productie poate depasi acea limita cu pina la 10% din nivelul propiu calculat de productie din anul 1989.

2. Fiecare parte va garanta ca, pentru 12 luni de la 1 ianuarie 2000 si pentru fiecare 12 luni dupa aceea, nivelul propriu calculat de consum de substanta controlata din grupa II din anexa B nu depaseste nivelul zero. Fiecare parte, care produce substanta pentru aceleasi perioade, va garanta ca nivelul propriu calculat de productie de substanta nu depaseste nivelul zero. Totusi, pentru a satisface necesitatile de baza interne ale partilor, care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul propriu calculat de productie poate depasi acea limita cu pina la 15% din nivelul propriu calculat de productie din anul 1989."

M. Articolul 2 E: 1, 1, 1-tricloretan (metilcloroform) Urmatoarele paragrafe vor fi adaugate protocolului sub forma art. 2 E.
"Articolul 2 E: 1, 1, 1-tricloretan (metilcloroform)
1. Fiecare parte va garanta ca, pentru 12 luni de la 1 ianuarie 1993 si pentru fiecare perioada de 12 luni dupa aceea, nivelul propriu calculat de consum pentru substanta controlata de la grupa III din anexa B, nu depaseste anual nivelul propriu calculat de consum din 1989. Fiecare parte, care produce substanta pentru aceleasi perioade, va garanta ca nivelul propriu calculat de productie pentru substanta nu depaseste anual nivelul propriu calculat de productie din 1989. Totusi, pentru a satisface necesitatile interne de baza ale partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul propriu calculat de productie poate depasi acea limita cu pina la 10% din nivelul calculat de productie din 1989.

2. Fiecare parte va garanta ca, pentru o perioada de 12 luni de la 1 ianuarie 1995 si pentru fiecare perioada de 12 luni dupa aceea, nivelul propriu calculat de consum pentru substanta controlata, de la grupa III din anexa B nu depaseste anual 70% din nivelul propriu calculat de consum din 1989. Fiecare parte, care produce substanta pentru aceleasi perioade, va garanta ca nivelul propriu calculat de productie a substantei nu depaseste anual 70% din nivelul propriu calculat de consum din 1989. Totusi, pentru a satisface necesitatile de baza interne ale partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul propriu calculat de productie poate depasi acea limita cu pina la 10% din nivelul propriu calculat de productie din 1989.

3. Fiecare parte va garanta ca, pentru 12 luni de la 1 ianuarie 2000 si pentru fiecare perioada de 12 luni dupa aceea, nivelul propriu calculat de consum al substantei controlate din grupa III din anexa B, nu depaseste anual 30% din nivelul propriu calculat de consum din 1989. Fiecare parte, care produce substanta pentru aceleasi perioade, va garanta ca nivelul propriu calculat de productie a substantei nu depaseste anual 30% din nivelul propriu calculat de productie din 1989. Totusi, pentru a satisface necesitatile de baza interne ale partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul propriu calculat de productie poate depasi acea limita cu pina la 10% din nivelul propriu de productie calculat din 1989.

4. Fiecare parte va garanta ca, pentru o perioada de 12 luni de la 1 ianuarie 2005 si pentru fiecare perioada de 12 luni dupa aceea, nivelul propriu calculat de consum al substantei controlate de la grupa III a anexei B, nu depaseste nivelul zero. Fiecare parte, care produce substanta pentru aceleasi perioade, va garanta ca nivelul propriu calculat de productie a substantei nu depaseste nivelul zero. Totusi, pentru a satisface necesitatile de baza interne ale partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, nivelul propriu de productie poate depasi acea limita cu pina la 15% din nivelul propriu calculat de productie din 1989.

5. Partile vor revizui, in 1992, posibilitatea de realizare a unui program mai rapid de reduceri decit cel stabilit in acest articol."

N. Articolul 3: Calcularea nivelurilor de control
1. Urmatoarele: "2 A - 2 E" vor fi adaugate dupa "art. 2" in art. 3 al protocolului.

2. Urmatoarele cuvinte: "sau anexa B" vor fi adaugate dupa cuvintul "anexa A" de fiecare data cind apar in art. 3 al protocolului.

O. Articolul 4: Controlul comertului cu statele care nu sint parti la protocol
1. Paragrafele 1-5 ale art. 4 vor fi inlocuite cu urmatoarele paragrafe:
"1. De la 1 ianuarie 1990 fiecare parte va interzice importul substantelor controlate din anexa A din orice stat care nu este parte a acestui protocol.
1 bis. In decurs de un an de la data intrarii in vigoare a acestui paragraf, fiecare parte va interzice importul substantelor controlate din anexa B din orice stat care nu este parte la acest protocol.

2. De la 1 ianuarie 1993, fiecare parte va interzice exportul oricaror substante controlate din anexa A catre orice stat care nu este parte a acestui protocol.
2 bis. La un an dupa data intrarii in vigoare a acestui paragraf, fiecare parte va interzice exportul oricaror substante controlate din anexa B catre orice stat care nu este parte la acest protocol.

3. Pina la 1 ianuarie 1992, partile, conform procedurilor art. 10 al conventiei, vor elabora, intr-o anexa, o lista de produse care contin substante controlate din anexa A. Partile care nu au avut obiectii la anexa, in conformitate cu acele proceduri, intr-un an de la intrarea in vigoare a anexei, vor interzice importul acelor produse din orice stat care nu este parte a acestui protocol.
3 bis. In decurs de 3 ani de la data intrarii in vigoare a acestui paragraf, partile, conform procedurilor din art. 10 al conventiei, vor elabora, intr-o anexa, o lista de produse care contin substantele controlate din anexa B.
Partile care nu au avut obiectii la anexa vor interzice, in decurs de 1 an de la intrarea in vigoare a anexei, importul acestor produse din orice stat care nu este parte a acestui protocol.

4. Pina la 1 ianuarie 1994, partile vor analiza posibilitatea de realizare a interzicerii sau restrictionarii importului de produse fabricate cu, dar necontinind substantele controlate din anexa A, pentru statele care nu sint parti la acest protocol. Daca se stabileste aceasta posibilitate, partile, conform procedurilor art. 10 al conventiei, vor elabora, intr-o anexa, o lista cu astfel de produse. Partile care nu au avut obiectii la anexa, in conformitate cu acele proceduri, vor interzice, in decurs de un an de la intrarea in vigoare a anexei, importul acelor produse din orice stat care nu este parte la acest protocol.
4 bis. In decurs de 5 ani de la data intrarii in vigoare a acestui paragraf, partile vor analiza posibilitatea de realizare a interzicerii sau restrictionarii pentru statele care nu sint parti ale acestui protocol a importului produselor fabricate cu, dar necontinind substantele controlate din anexa B.
Daca se stabileste ca este posibil, partile, in conformitate cu procedurile art. 10 al conventiei, vor elabora intr-o anexa o lista cu astfel de produse.
Partile care nu au avut obiectii la anexa, in conformitate cu acele proceduri, vor interzice sau restrictiona intr-un an de la intrarea in vigoare a anexei, importul acelor produse din orice stat care nu este parte la acest protocol.

5. Fiecare parte se angajeaza sa faca eforturi in masura maxima posibila pentru a descuraja exportul, catre orice stat care nu este parte a acestui protocol, de tehnologie pentru producerea si utilizarea acestor substante controlate."
2. Paragraful 8 al art. 4 al protocolului va fi inlocuit cu urmatorul paragraf:
"8. Fara a incalca prevederile acestui articol pot fi permise importurile la care se refera paragrafele 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 si 4 bis si exporturile la care se refera paragrafele 2 si 2 bis, din sau catre orice stat care nu este parte la acest protocol, daca se hotaraste intr-o sedinta a partilor ca acel stat este in total acord cu art. 2, art. 2A - 2E si acest articol, si a inaintat date in acest scop, asa cum este specificat in art. 7."
3. Urmatorul paragraf va fi adaugat la art. 4 al protocolului, sub forma paragrafului 9:
"9. In scopurile acestui articol, termenul stat care nu este parte la acest protocol include, cu privire la o anumita substanta controlata, un stat sau o organizatie de integrare economica regionala care nu a fost de acord sa ia masurile de control in vigoare pentru acea substanta."

P. Articolul 5: Situatia speciala a tarilor in curs de dezvoltare Articolul 5 al protocolului va fi inlocuit cu urmatoarele paragrafe:
"1. Orice parte care este tara in curs de dezvoltare si al carei nivel anual calculat de consum pentru substantele controlate din anexa A este mai mic de 0,3 kg pe cap de locuitor la data intrarii in vigoare a protocolului pentru ea, sau in orice moment dupa aceea pina la 1 ianuarie 1999, pentru a rezolva necesitatile sale de baza, este imputernicita sa intirzie cu 10 ani respectarea masurilor de control stabilite in art. 2A-2E.

2. Totusi, orice parte care actioneaza conform paragrafului 1 al acestui articol nu va depasi nici nivelul calculat anual de consum pentru substantele controlate din anexa A de 0,3 kg per capita, nici nivelul anual de consum pentru substantele controlate din anexa B de 0,2 kg per capita.

3. La introducerea masurilor de control din art. 2A-2E, orice parte, actionind conform paragrafului 1 al acestui articol, este imputernicita sa foloseasca:
a) pentru substantele controlate din anexa A, fie media nivelului propriu anual calculat de consum pentru perioada 1995-1997 inclusiv, fie nivelul calculat de consum de 0,3 kg per capita, care din ele este mai scazut, ca baza pentru indeplinirea conformarii cu masurile de control;
b) pentru substantele controlate din anexa B, media nivelului propriu anual calculat de consum pentru perioada 1998-2000 inclusiv, sau nivelul calculat de consum de 0,2 kg per capita, care este mai scazut, ca baza pentru indeplinirea conformarii cu masurile de control.

4. Daca o parte, care actioneaza conform paragrafului 1 al acestui articol in orice moment inainte ca obligatiile privind masurile de control de la art. 2A2 E sa devina aplicabile pentru ea, se gaseste in situatia de a nu obtine o sursa adecvata de substante controlate, poate anunta aceasta secretariatului.
Secretariatul va trebui sa transmita imediat o copie a acestei notificari partilor care vor analiza problema in urmatoarea lor reuniune si vor decide asupra actiunilor care trebuie intreprinse.

5. Dezvoltarea capacitatii partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al acestui articol de a-si indeplini obligatiile in aplicarea masurilor de control stabilite de art. 2A - 2E si introducerea lor de catre aceste parti, va depinde de eficienta introducerii cooperarii financiare conform art. 10 si a transferului de tehnologie conform art. 10A.

6. Orice parte, actionind conform paragrafului 1 al articolului, poate, in orice moment, sa anunte secretariatul in scris ca, dupa aplicarea tuturor masurilor posibile, este incapabila sa introduca oricare din, sau toate obligatiile stabilite de art. 2A - 2E, datorita introducerii inadecvate a art. 10 si 10A.
Secretariatul va trebui sa transmita imediat o copie a notificarii partilor care vor analiza problema la urmatoarea lor reuniune, tinind seama de paragraful 5 al acestui articol si vor decide asupra actiunii adecvate de efectuat.

7. In timpul perioadei dintre notificare si reuniunea partilor la care urmeaza sa se decida actiunile adecvate la care se refera paragraful 6 de mai sus, sau pentru o perioada ulterioara, daca reuniunea partilor decide astfel, nu se vor invoca procedurile de nerespectare la care se refera art. 8 impotriva partii care a facut notificarea.

8. O reuniune a partilor va trece in revista, nu mai tirziu de 1995, situatia tarilor care actioneaza conform paragrafului 1 al acestui articol, inclusiv introducerea efectiva a cooperarii financiare si a transferului de tehnologie catre ele, si adopta modificarile pe care le considera necesare privind programul de masuri de control aplicabile acelor parti.

9. Deciziile partilor la care se refera paragrafele 4, 6 si 7 ale acestui articol vor fi luate in conformitate cu aceeasi procedura aplicata la luarea de decizii de la art. 10."

Q. Articolul 6: Evaluarea si revizuirea masurilor de control Urmatoarele cuvinte vor fi adaugate dupa "art. 2" in art. 6 al protocolului:
"art. 2A -2E si situatia privind productia, importurile si exporturile substantelor de tranzitie de la grupa I din anexa C."

R. Articolul 7: Raportarea datelor
1. Articolul 7 al protocolului va fi inlocuit cu urmatoarele paragrafe:
"1. Fiecare parte, in decursul a 3 luni din momentul in care devine parte, va furniza secretariatului datele statistice privind productia, importurile si exporturile pentru fiecare din substantele controlate din anexa A, pentru anul 1986, sau cele mai bune estimari posibile ale acestor date, daca datele in sine nu sint disponibile.

2. Fiecare parte va furniza secretariatului datele statistice privind productia, importurile si exporturile pentru fiecare din substantele controlate din anexa B si din substantele de tranzitie din grupa I din anexa C pentru anul 1989, sau cele mai bune estimari posibile ale acestor date, daca datele in sine nu sint disponibile, nu mai tirziu de 3 luni de la data cind intra in vigoare prevederile protocolului privind substantele din anexa B, pentru acea parte.

3. Fiecare parte va furniza secretariatului datele statistice privind productia proprie anuala (dupa cum este definit de paragraful 5 al art. 1), si separat, - cantitatile folosite pentru stoc;
- cantitatile distruse prin tehnologiile aprobate de parti;
- importurile si exporturile catre parti si respectiv neparti, pentru fiecare din substantele controlate, listate in anexele A si B si substantele de tranzitie din grupa I a anexei C, pentru anul in care, pentru acea parte, intra in vigoare prevederile privind substantele din anexa B si pentru fiecare an ulterior. Datele vor fi transmise nu mai tirziu de 9 luni de la sfirsitul anului la care se refera datele.

4. Pentru partile care actioneaza conform prevederilor paragrafului 8 a) al art. 2, cerintele paragrafelor 1, 2, 3 ale acestui articol privind datele statistice ale importurilor si exporturilor vor fi indeplinite daca organizatia de integrare economica regionala implicata asigura datele de importuri si exporturi intre organizatie si statele care nu sint membre ale organizatiei."

S. Articolul 9: Cercetarea, dezvoltarea, constientizarea maselor si schimbul de informatii Paragraful 1 a) al art. 9 al protocolului va fi inlocuit cu urmatoarele:
"a) cele mai bune tehnologii pentru imbunatatirea retinerii, recuperarii, reciclarii sau distrugerii substantelor controlate si de tranzitie sau pentru reducerea emisiilor lor."

T. Articolul 10: Mecanism financiar Articolul 10 al protocolului va fi inlocuit cu urmatoarele:
"Articolul 10: Mecanism financiar
1. Partile vor stabili un mecanism pentru asigurarea cooperarii financiare si tehnice, inclusiv a transferului de tehnologii partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5 al acestui protocol pentru a le da posibilitatea de a respecta masurile de control stabilite in art. 2 A - 2 E ale protocolului.
Mecanismul, la care contributiile vor fi suplimentare fata de alte transferuri financiare catre partile care actioneaza conform acestui paragraf, va trebui sa acopere toate costurile in crestere, suplimentare, convenite pentru aceste parti, pentru a le da posibilitatea de a respecta masurile de control ale protocolului. Reuniunea partilor va hotari asupra unei liste care sa indice categoriile de costuri suplimentare.

2. Mecanismul stabilit conform paragrafului 1 va trebui sa includa un fond multilateral. Poate include, de asemenea, alte mijloace de cooperare multilaterala regionala si bilaterala.

3. Fondul multilateral va trebui:
a) sa acopere costurile suplimentare convenite, pe baza de donatie sau concesie, dupa cum este cazul, si conform criteriilor ce se vor stabili de catre parti;
b) sa finanteze functiile de decontare pentru:
(i) a ajuta partile care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, prin studii specifice tarii si alta cooperare tehnica, pentru identificarea necesitatilor lor de cooperare;
(ii) a facilita cooperarea tehnica in rezolvarea acestor necesitati identificate;
(iii) a distribui, conform art. 9, informatii si materiale relevante si pentru a tine sedinte de lucru, sesiuni de scolarizare si alte activitati in beneficiul partilor care sint tari in curs de dezvoltare; si (iv) a facilita si supraveghea alte tipuri de cooperare multilaterala, regionala si bilaterala, disponibile pentru partile care sint tari in curs de dezvoltare;
c) sa finanteze serviciile de secretariat ale Fondului multilateral si costurile de sustinere legate de acestea.

4. Fondul multilateral functioneaza sub autoritatea partilor care vor decide asupra tuturor politicilor sale.

5. Partile vor stabili un comitet executiv pentru a dezvolta si supraveghea introducerea metodelor operationale, liniilor directoare, aranjamentelor administrative specifice, inclusiv platile resurselor, pentru realizarea obiectivelor Fondului multilateral. Comitetul executiv isi va indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in termenii de referinta conveniti de parti, cu cooperarea si asistenta Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, Bancii Mondiale, Programului Natiunilor Unite pentru Mediu, Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare sau al altor agentii adecvate in functie de zonele domeniului lor de expertiza respective. Membrii Comitetului executiv care vor fi alesi pe baza unei reprezentari echitabile a partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5 si a celorlalte parti vor fi sustinuti de parti .

6. Fondul multilateral va fi finantat prin contributii din partea partilor care nu actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, in valuta convertibila sau, in anumite situatii, in natura sau in valuta nationala pe baza scalei de evaluari a Natiunilor Unite. Se vor incuraja contributiile si ale altor parti.
Cooperarea bilaterala, si in anumite cazuri convenita printr-o decizie a partilor, regionala poate, pina la un procent si in conformitate cu criteriile specificate prin decizia partilor, sa fie considerata ca o contributie la Fondul multilateral, cu conditia ca astfel de cooperare sa asigure minimum:
a) respectarea prevederilor acestui protocol;
b) resurse suplimentare; si c) acoperirea costurilor suplimentare convenite.

7. Partile vor decide asupra programului bugetar al Fondului multilateral pentru fiecare perioada fiscala si asupra procentului contributiei fiecarei parti.

8. Resursele din Fondul multilateral vor fi rambursate cu sprijinul partii beneficiare.

9. Deciziile partilor, conform cu acest articol, vor fi luate prin consens ori de cite ori este posibil. Daca s-au epuizat toate eforturile pentru realizarea unui consens si nu s-a ajuns la nici un acord, deciziile se adopta de catre majoritatea de doua treimi din voturile partilor prezente si care voteaza, reprezentind majoritatea partilor care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5, prezente, si care voteaza si majoritatea celorlalte parti prezente si votind.

10. Mecanismul financiar stabilit de acest articol nu afecteaza nici un aranjament viitor ce poate aparea legat de problemele de mediu."

U. Articolul 10 A: Transferul de tehnologii Urmatorul articol va fi adaugat la protocol ca art 10 A.
"Articolul 10 A: Transferul de tehnologii Fiecare parte va lua toate masurile posibile, conforme cu programele sustinute de mecanismul financiar, pentru a asigura:
a) ca substantele de inlocuire prezentind siguranta pentru mediu si tehnologiile aferente lor, cele mai bune disponibile, vor fi cit mai repede transferate catre partile care actioneaza conform paragrafului 1 al art. 5; si b) ca transferurile la care se face referire in subparagraful a) sa se faca in conditiile cele mai corecte si mai favorabile.

V. Articolul 11: Reuniunile partilor Paragraful 4 g) al art. 11 al protocolului va fi inlocuit cu urmatoarele:
g) evalueaza, in conformitate cu art. 6, masurile de control si situatia privind substantele de tranzitie;"

W. Articolul 17: Parti care adera dupa intrarea in vigoare Urmatoarele cuvinte: "art. 2 A - 2 E, si" se vor adauga dupa cuvintele: "ca si in conformitate cu" in art. 17."

X. Articolul 19: Retragerea Articolul 19 al protocolului va fi inlocuit cu urmatorul paragraf:
" Orice parte se poate retrage din acest protocol inaintind o notificare in scris depozitarului in orice moment dupa 4 ani de asumare a obligatiilor specificate la paragraful 1 al art. 2 A. Orice astfel de retragere va deveni efectiva la expirarea unui an de la data primirii de catre depozitar sau la o data ulterioara specificata in notificarea de retragere."

Y. Anexe Urmatoarele anexe vor fi adaugate la protocol:
ANEXA B SUBSTANTE CONTROLATE ------------------------------------------------------------------------------Grupa Substanta Potentialul de epuizare a ozonului ------------------------------------------------------------------------------Grupa I -------CF3Cl (CFC-13) 1,0 C2FCl5 (CFC-111) 1,0 C2F2Cl4 (CFC-112) 1,0 C3FCl7 (CFC-211) 1,0 C3F2Cl6 (CFC-212) 1,0 C3F3Cl5 (CFC-213) 1,0 C3F4Cl4 (CFC-214) 1,0 C3F5Cl3 (CFC-215) 1,0 C3F6Cl2 (CFC-216) 1,0 C3F7Cl (CFC-217) 1,0 Grupa II -------CCl4 tetraclorura de carbon 1,1 Grupa III --------C2H3Cl3*) 1, 1, 1-tricloretan 0,1 (metilcloroform) ------------------------------------------------------------------------------*) Aceasta formula nu se refera la 1, 1, 2-tricloretan.
ANEXA C SUBSTANTE DE TRANZITIE ------------------------------------------------------------------------------Grupa Substanta ------------------------------------------------------------------------------Grupa I -------CHFCl2 (HCFC-21) CHF2Cl (HCFC-22) CH2FCl (HCFC-31) C2HFCl4 (HCFC-121) C2HF2Cl3 (HCFC-122) C2HF3Cl2 (HCFC-123) C2HF4Cl (HCFC-124) C2H2FCl3 (HCFC-131) C2H2F2Cl2 (HCFC-132) C2H2F3Cl (HCFC-133) C2H3FCl2 (HCFC-141) C2H3F2Cl (HCFC-142) C2H4FCl (HCFC-151) C3HFCl6 (HCFC-221) C3HF2Cl5 (HCFC-222) C3HF3Cl4 (HCFC-223) C3HF4Cl3 (HCFC-224) C3HF5Cl2 (HCFC-225) C3HF6Cl (HCFC-226) C3H2FCl5 (HCFC-231) C3H2F2Cl4 (HCFC-232) C3H2F3Cl3 (HCFC-233) C3H2F4Cl2 (HCFC-234) C3H2F5Cl (HCFC-235) C3H3FCl4 (HCFC-241) C3H3F2Cl3 (HCFC-242) C3H3F3Cl2 (HCFC-243) C3H3F4Cl (HCFC-244) C3H4FCl3 (HCFC-251) C3H4F2Cl2 (HCFC-252) C3H4F2Cl (HCFC-253) C3H5FCl2 (HCFC-261) C3H5F2Cl (HCFC-262) C3H6FCl (HCFC-271) ------------------------------------------------------------------------------

ART. 2
Intrarea in vigoare
1. Acest amendament va intra in vigoare la 1 ianuarie 1992, cu conditia ca cel putin 20 de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului sa fie depuse de catre statele sau organizatiile de integrare economica regionala care sint parti la protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon. In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita pina la aceasta data, amendamentul ca intra in vigoare la 90 de zile de la data la care a fost indeplinita.

2. Pentru scopurile paragrafului 1 orice astfel de instrument depus de o organizatie de integrare economica regionala nu va fi considerat ca suplimentar la cele depuse de statele membre ale acestor organizatii.

3. Dupa intrarea in vigoare a acestui amendament, conform paragrafului 1 el va intra in vioare pentru orice alta parte la protocol in a 90-a zi dupa data depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
Adoptat la cea de-a 2-a reuniune a partilor la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, de la Londra, din 27-29 iunie 1990.
------------------------


Vineri, 19 aprilie 2024, 06:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.