LEGE nr.88 din 17 decembrie 1993
privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 307/27 dec. 1993

LEGEA nr. 88 din 17 decembrie 1993 privind acreditarea institutiilor de invatamint superior si recunoasterea diplomelor

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 27 decembrie 1993
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Institutiile de invatamint superior se infiinteaza prin lege.

ART. 2
Institutiile de invatamint superior functioneaza pe principiul nonprofit, in conformitate cu criteriile si standardele de evaluare academica si acreditare prevazute in prezenta lege.

ART. 3
(1) Procesul de acreditare a institutiilor de invatamint superior cuprinde doua faze:
a) autorizarea de functionare provizorie, in conditiile prevazute de art. 2 din prezenta lege, care acorda dreptul de organizare a admiterii;
b) acreditarea, care acorda dreptul de a organiza examen de licenta sau, dupa caz, de absolvire si de a elibera diplome recunoscute de Ministerul Invatamintului.
(2) Acreditarea trebuie obtinuta dupa 2 ani de la data absolvirii primei promotii.

ART. 4
(1) In vederea evaluarii si acreditarii institutiilor de invatamint superior, se infiinteaza Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, precum si comisiile de evaluare, pe profiluri sau specializari, in subordinea acestuia.
(2) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare este constituit din 19-20 membri si numit de Parlament, la propunerea Guvernului.
(3) Lista candidatilor pentru Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare se face publica; contestatiile la aceasta lista se depun la Ministerul Invatamintului in termen de 15 zile de la publicare.
Dupa rezolvarea contestatiilor, ministrul invatamintului definitiveaza lista candidatilor si o inainteaza la Guvern.
(4) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare se reinnoieste o data la 4 ani cu 1/3 din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare este format din persoane recunoscute pentru competenta profesionala, probitate morala si impartialitate.
(6) Presedintele, vicepresedintele si secretarul Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare sint alesi de consiliu, dintre membrii sai, la propunerea ministrului invatamintului.
(7) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare stabileste comisiile de evaluare si numeste membrii acestora din rindul specialistilor propusi de consiliile profesorale ale facultatilor de profil, precum si din rindul altor specialisti.
(8) Comisiile de evaluare sint organisme permanente compuse din 7-9 membri, care se inlocuiesc in proportie de 1/3 o data la 4 ani. Presedintele, vicepresedintele si secretarul fiecarei comisii sint numiti de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare.
(9) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare are dreptul sa foloseasca experti si un aparat tehnic propriu.
(10) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare si consiliile de evaluare isi desfasoara activitatea pe baza regulamentelor aprobate prin hotarire a Guvernului.

ART. 5
(1) Procedura de autorizare pentru functionare provizorie cuprinde urmatoarele operatiuni:
a) institutiile interesate in organizarea si desfasurarea unei activitati de invatamint superior elaboreaza un raport de autoevaluare pe baza criteriilor generale cuprinse in prezenta lege. Raportul de autoevaluare se anexeaza la cererea de acreditare si se inainteaza Ministerului Invatamintului. Acesta transmite de indata raportul de autoevaluare catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare;
b) comisiile de evaluare prevazute la art. 4 alin. (7) din prezenta lege intocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare si a verificarii indeplinirii standardelor corespunzatoare criteriilor generale cuprinse in lege;
c) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare elaboreaza propriul sau raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine, in care propune acordarea sau, dupa caz, neacordarea autorizatiei de functionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare in parte.
Rapoartele comisiilor de evaluare si raportul propriu al Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare constituie inscrisuri publice, cu toate consecintele prevazute de lege;
d) in baza raportului Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare si a avizului ministrului invatamintului, Guvernul acorda institutiilor solicitante autorizatia de functionare provizorie pentru facultatile, colegiile si specializarile care indeplinesc standardele prevazute in prezenta lege.
(2) Modificarea structurii institutiei de invatamint superior in perioada de functionare provizorie se supune aceleiasi proceduri de evaluare.

ART. 6
Procedura de acreditare se declanseaza dupa 2 ani de la data absolvirii primei promotii pentru facultatile, colegiile si specializarile care indeplinesc standardele prevazute in prezenta lege. Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, impreuna cu comisiile din subordine, intocmeste un raport de evaluare, in baza caruia Guvernul elaboreaza proiectul de lege privind infiintarea institutiei de invatamint superior cu facultatile, colegiile si specializarile propuse spre acreditare.

ART. 7
In cazul unui raport de evaluare negativ pentru toate facultatile, colegiile si specializarile, prin hotarire a Guvernului se retrage autorizatia de functionare provizorie institutiei respective.

ART. 8
Institutia de invatamint superior autorizata provizoriu are dreptul de a angaja si promova prin concurs personal didactic, auxiliar si administrativ, in conditiile legii.

ART. 9
Facultatile, colegiile si specializarile institutiei de invatamint superior se supun periodic, din 5 in 5 ani, evaluarii academice de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare. In situatia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Invatamintului avertizeaza institutia de invatamint superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea in cauza si, dupa un an, in baza unei noi evaluari cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului invatamintului, se dispune incetarea scolarizarii in facultatea, colegiul sau specializarea in cauza, incepind cu anul I.

ART. 10
(1) In situatia in care nici o facultate, nici un colegiu sau nici o specializare a unei institutii de invatamint superior nu mai indeplineste standardele corespunzatoare criteriilor de evaluare academica la care este supusa periodic, institutia de invatamint se desfiinteaza prin lege.
(2) Proiectul de lege privind desfiintarea institutiei de invatamint superior se inainteaza Parlamentului de catre Guvern, la propunerea Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare.

ART. 11
(1) Studentii institutiei de invatamint superior de stat care isi inceteaza activitatea pot sa-si continue studiile in cadru oricarei institutii de invatamint superior acreditate sau autorizate provizoriu, cu acordul institutiei de invatamint superior primitoare si cu respectarea criteriilor si conditiilor stabilite de senatul universitar al acesteia.
(2) Studentii institutiei de invatamint superior particular care isi inceteaza activitatea pot sa-si continue studiile in cadrul oricarei institutii de invatamint superior particular acreditate sau autorizate provizoriu, cu acordul institutiei de invatamint superior primitoare si cu respectarea conditiilor si criteriilor stabilite de senatul universitar al acesteia.

ART. 12
Institutiile de invatamint superior in functiune la data de 22 decembrie 1989 sint supuse numai procedurii de evaluare academica periodica, conform art. 9 din prezenta lege.

ART. 13
(1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare, precum si ale comisiilor din subordine sint prevazute in bugetul propriu.
(2) Institutiile interesate in organizarea si desfasurarea unei activitati de invatamint superior achita la data depunerii cererii o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare pentru fiecare profil sau specializare, in cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din invatamintul de stat, cu vechime maxima. Taxa se depune in contul Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare.

ART. 14
Examenul de licenta sau, dupa caz, de absolvire, sustinut la institutiile, facultatile, colegiile si specializarile acreditate, se desfasoara potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Invatamintului.

ART. 15
Diplomele de licenta sau, dupa caz, de absolvire eliberate de institutiile de invatamint superior pentru absolventii facultatilor, colegiilor sau specializarilor acreditate sint recunoscute de drept de catre Ministerul Invatamintului.

ART. 16
Institutiile de invatamint superior pot organiza admiterea si pot continua activitatea de invatamint la specializarile pentru care au obtinut autorizatia de functionare provizorie sau acreditarea.

ART. 17
Au dreptul de organizare a doctoratului, a activitatii postuniversitare si de perfectionare numai institutiile de invatamint superior care indeplinesc conditiile stabilite prin Legea invatamintului.

ART. 18
Rapoartele Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare, precum si avizul ministrului invatamintului se aduc si la cunostinta institutiilor care solicita organizarea si desfasurarea unei activitati de invatamin superior.

CAP. 2

Criterii si standarde de evaluare academica si acreditare

ART. 19
(1) Procedura de evaluare academica si acreditare se bazeaza pe un ansamblu de criterii generale si standarde obligatorii.
(2) Criteriile se refera la domeniile fundamentale de organizare si functionare specifice institutiilor de invatamint superior: personal didactic, continut, baza materiala, activitate de cercetare si activitate financiara.
(3) Standardele corespund fiecarui criteriu si indica nivelurile minime obligatorii in procesul de evaluare si acreditare. Aceste niveluri sint diferentiate pentru perioada functionarii provizorii sau pentru perioada ulterioara infiintarii prin lege.

ART. 20
(1) Prin personal didactic, conform prezentei legi, se intelege personalul care desfasoara activitati didactice in institutia de invatamint superior.
(2) Personalul didactic trebuie sa indeplineasca cerintele legale pentru ocuparea posturilor didactice.
(3) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, institutia trebuie sa aiba la fiecare facultate, colegiu si specializare cel putin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate in invatamintul superior dupa normele legale, si cel putin 30% cadre didactice cu grad de profesor si conferentiar, angajate cu norma de baza sau cu statut de cadru didactic asociat.
(4) Pentru obtinerea acreditarii, institutia de invatamint superior trebuie sa aiba la fiecare facultate, colegfiu si specializare cel putin 50% cadre didactice cu norma de baza, titularizate in invatamintul superior dupa normele legale, iar dintre acestea, cel putin 30% sa fie profesori si conferentiari.
(5) Pentru obtinerea acreditarii, personalul de conducere al institutiei de invatamint superior (rector, prorector, decan, prodecan, secretar stiintific), precum si sefii de catedra trebuie sa fie cadre didactice cu norma de baza in institutie si sa aiba gradul de profesor sau conferentiar universitar titular.

ART. 21
(1) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare si pentru acreditare, planurile de invatamint trebuie sa cuprinda discipline obligatorii, optionale si facultative, corespunzator standardelor stabilite pe plan national.
(2) Programele analitice ale disciplinelor de studiu trebuie sa raspunda acelorasi cerinte ca si planurile de invatamint.

ART. 22
Formatiunile de studiu (serii, grupe, subgrupe) trebuie sa respecte normele legale.

ART. 23
(1) Pentru obtinerea acreditarii institutiei de invatamint superior, titularii de discipline au obligatia de a fi elaborat cursuri si alte lucrari necesare procesului de invatamint.
(2) Conducerea institutiei de invatamint superior are obligatia de a asigura multiplicarea lucrarilor sus-mentionate in numar corespunzator si de a le pune la dispozita studentilor.

ART. 24
(1) In vederea acreditarii, primele trei serii de absolventi ai institutiilor de invatamint superior autorizate provizoriu sustin examenul de licenta sau, dupa caz, de absolvire la facultatile, respectiv colegiile stabilite de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare.
(2) Din comisiile de examinare nu pot face parte cadrele didactice care au desfasurat activitati la facultatile sau colegiile de la care provin candidatii ce urmeza sa sustina examenul de licenta sau de absolvire, in conditiile prevazute la alin. (1).
(3) Diplomele de licenta sau, dupa caz, de absolvire pentru cei care promoveaza examenele in conditiile prevazute la alin. (1) se elibereaza de institutia organizatoare. In aceeste diplome se specifica obligatoriu institutia care a asigurat scolarizarea. Diplomele sint recunoscute de Ministerul Invatamintului.
(4) Pentru acreditare, pe linga indeplinirea celorlalte conditii prevazute de lege, este necesar ca minimum 51% din totalul absolventilor fiecareia dintre primele trei serii sa promoveze examenul de licenta sau, dupa caz, de absolvire.
(5) In cazul in care una dintre primele serii de absolventi nu indeplineste condita prevazuta la alin. (4), facultatea, colegiul sau specializarea pierde dreptul de scolarizare pentru anul I, incepind cu urmatorul an universitar.
(6) In perioada de functionare provizorie, institutia de invatamint superior este obligata sa respecte standardele care au stat la baza acordarii autorizatiei.
In acest sens, Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, precum si alte autoritati publice abilitate prin lege efectueaza controale anuale si ori de cite ori se considera necesar.
In situatia constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute prin prezenta lege se aplica dispozitiile alin. (5).

ART. 25
(1) Baza materiala a institutiei de invatamint superior trebuie sa corespunda standardelor desfasurarii unui proces instructiv-educativ de calitate.
(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, institutia trebuie sa faca dovada ca dispune de:
a) spatii adecvate procesului de invatamint in proprietate sau prin inchiriere;
b) laboratoare proprii sau inchiriate, cu dotare corespunzatoare pentru un an in avans fata de anul scolarizat;
c) biblioteca dotata cu sala de lectura si fond de carte propriu, corespunzator continutului disciplinelor predate si nivelului acestora.
(3) Pentru obtinerea acreditarii, institutia de invatamint superior trebuie sa faca dovada ca in perioada de functionare provizorie a utilizat cel putin 25% din venituri pentru investitii in baza materiala proprie.
(4) Dupa doua cicluri de scolarizare ulterioare infiintarii prin lege, institutia de invatamint superior trebuie sa faca dovada ca dispune in proprietate de cel putin 50% din spatiile de invatamint si ca, in toata perioada anterioara, a utilizat cel putin 25% din venituri pentru investitii in baza materiala proprie.

ART.26
Institutiile care solicita autorizatia de functionare provizorie sau acreditarea trebuie sa dovedeasca faptul ca personalul didactic si de cercetare propriu desfasoara activitati de cercetare stiintifica valorificate prin publicatii, contracte, expertize, consultanta sau prin alte modalitati.

ART. 27
La evaluarea academica periodica a institutiilor, facultatilor, colegiilor si specializarilor trebuie indeplinite standardele stabilite pentru procesul de acreditare si celelalte prevederi legale.

CAP. 3

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 28
Institutiile cu activitati de invatamint superior infiintate dupa 22 decembrie 1989 sint obligate sa solicite autorizatia de functionare provizorie in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

ART. 29
Autorizarea provizorie si acreditarea recunosc valabilitatea intregii activitati desfasurate de institutiile de invatamint superior pina la data acordarii acestora.

ART. 30
In intelesul prezentei legi, filialele institutiilor, facultatilor, colegiilor sau specializarilor sint considerate unitati distincte. Acestea se supun separat procedurii de evaluare academica si acreditare prevazute in prezenta lege.

ART. 31
Denumirea de universitate poate fi folosita numai de institutia de invatamint superior autorizata sau acreditata.

ART. 32
(1) Cadrul didactic cu functia de baza la o institutie de invatamint de stat sau particular poate efectua activitati didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte institutii de invatamint superior, pina la cel mult echivalentul unei norme didactice stabilite in conformitate cu dispozitiile legale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si personalului didactic asociat institutiilor de invatamint superior, provenit din alte sectoare de activitate.
(3) Cadrul didactic asociat are obligatia de a face cunoscut, prin declaratie scrisa, conducatorului institutiei in care are functia de baza, precum si rectorilor institutiilor la care este asociat, numarul orelor didactice prestate prin asociere.

ART. 33
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul propune Parlamentului constituirea Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare.
(2) In termen de 30 de zile de la constituire, Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare stabileste comisiile de evaluare din subordine si numeste membrii acestora.
(3) In acelasi interval, Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare elaboreaza regulamentele proprii de functionare.

ART. 34
(1) Continuarea activitatii de invatamint superior in alte conditii decit cele prevazute prin prezenta lege atrage dupa sine raspunderea legala a celor vinovati.
(2) Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare face publica lista cuprinzind facultatile, colegiile si specializarile care nu au fost autorizate provizoriu sau acreditate.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN ---------------


Vineri, 03 februarie 2023, 09:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.