LEGE nr.32 din 12 noiembrie 1968
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor
Textul actului publicat în B.Of. nr. 148/14 noi. 1968

CAP. 1

ART. 1
Contraventie este fapta savirsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decit infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor aratate in legea de fata.

ART. 2
Au dreptul sa emita acte normative de stabilire si sanctionare a contraventiilor:
a) Consiliul de Ministri;
b) consiliile populare judetene, Consiliul popular al municipiului Bucuresti si consiliile populare municipale si orasenesti, in urmatoarele sectoare de activitate: intretinerea si folosirea fondului locativ de stat, a drumurilor, strazilor si celorlaltor cai de comunicatie, a plantatiilor, parcurilor si surselor naturale de importanta locala; mentinerea linistii publice, ocrotirea sanatatii, salubritatea, mentinerea esteticii localitatilor, transportul in comun in cuprinsul localitatilor, aplicarea regimului preturilor, precum si comertul in piete, tirguri si oboare.
In cazuri de epidemii, epizootii, inundatii sau alte calamitati, precum si in orice alte situatii care reclama masuri urgente, au dreptul sa emita acte normative de stabilire si sanctionare a contraventiilor si comitetele executive ale consiliilor populare prevazute in alineatul precedent.

ART. 3
Actele normative emise de organele aratate in art. 2 vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza a se aplica pentru fiecare contraventie, iar in cazul amenzii, limita minima si maxima a acesteia; de asemenea, ele pot cuprinde tarife de stabilire a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savirsirea contraventiilor.

ART. 4
Actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii intra in vigoare in termen de 10 zile de la aducerea lor la cunostinta publica, in afara de cazul cind ele prevad un termen mai lung.
In cazuri urgente, actele normative pot prevedea intrarea lor in vigoare intr-un termen mai scurt.
Aducerea la cunostinta publica se face prin mijloacele prevazute de lege.

ART. 5
Contraventiile se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda.
Sanctiunile se aplica persoanelor fizice care au savirsit contraventiile.
Prin derogare de la dispozitiile alineatului precedent, sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice, dar numai daca aceasta se prevede prin lege sau prin decret. Amenzile aplicate persoanelor juridice vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.
In celelalte cazuri in care se savirsesc contraventii la norme ce prevad obligatii pentru organizatiile socialiste, sanctiunea se aplica angajatului, membrului cooperativei sau al altei organizatii obstesti, care are indatorirea sa duca la indeplinire aceste norme, fie in baza dispozitiilor unui act normativ, a contractului de munca, regulamentului de ordine interioara sau statutului, fie in baza unei insarcinari scrise, date in acest scop de conducatorul organizatiei socialiste care avea atributia de a da o astfel de insarcinare. Sanctiunea se aplica conducatorului organizatiei socialiste, daca insarcinarea scrisa nu a fost data, desi era necesara.

ART. 6
Prin avertisment se atrage atentia contravenientului asupra pericolului faptei savirsite si i se recomanda ca pe viitor sa se respecte dispozitiile legale.
Avertismentul se aplica in cazurile in care fapta este de mica importanta si se apreciaza ca acela care a savirsit-o nu o va mai repeta chiar fara a plicarea unei amenzi.
Avertismentul se poate aplica chiar daca actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.

ART. 7
Amenda are caracter administrativ.
Pentru contraventiile stabilite prin hotariri ale Consiliului de Ministri se pot prevedea amenzi intre 20 si 1500 lei, iar in cazuri deosebite pina la 3000 lei.
Pentru contraventiile stabilite prin hotariri ale consiliilor populare sau decizii ale comitetelor lor executive se pot prevedea amenzi intre 20 si 50 lei.
Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

ART. 8
Sint supuse confiscarii, daca confiscarea este prevazuta expres in actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei:
a) lucrurile produse prin contraventie;
b) lucrurile care au servit la savirsirea contraventiei, daca sint ale contravenientului;
c) lucrurile dobindite prin savirsirea contraventiei, daca nu sint restituite persoanei vatamate.
Lucrurile a caror detinere sau circulatie este interzisa vor fi supuse confiscarii independent de conditiile prevazute in alineatul precedent.

ART. 9
Daca aceeasi persoana a savirsit mai multe contraventii sanctionate cu amenda, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie in parte.
Cind contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, amenzile totalizate potrivit dispozitiilor alineatului 1 nu pot depasi dublul maximului prevazut prin actul normativ pentru contraventia cea mai grava.
In cazul in care la savirsirea unei contraventii au luat parte mai multe persoane, sanctiunea se aplica fiecarui participant, separat.

ART. 10
Fapta prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie se sanctioneaza chiar daca este savirsita fara intentie, in afara de cazul in care prin actul normativ se dispune altfel.
Nu constituie contraventie fapta savirsita in stare de legitima aparare, din cauza unei intimplari ce nu putea fi prevazuta sau inlaturata, precum si aceea savirsita din constringere, eroare de fapt sau in stare de necesitate.
De asemenea, nu constituie contraventie fapta savirsita de o persoana care din cauza starii mintale sau a vreunei infirmitati nu poate raspunde de fapta imputata.

ART. 11
Fapta savirsita de un minor sub 14 ani nu constituie contraventie.
Pentru contraventiile savirsite de minorii care au implinit 14 ani, minimul si maximul amenzii se reduc la jumatate din minimul si maximul amenzii stabilite in actul normativ pentru fapta savirsita.

ART. 12
Daca printr-un nou act normativ fapta nu mai este socotita contraventie, ea nu se mai sanctioneaza, chiar daca a fost savirsita inainte de data intrarii in vigoare a noului act normativ, iar sanctiunea aplicata si neexecutata pina la aceasta data nu se mai executa.
Daca sanctiunea prevazuta in noul act normativ este mai usoara, se va aplica aceasta sanctiune, iar amenda aplicata potrivit vechiului act normativ se va executa numai pina la limita maximului prevazut in noul act normativ. In cazul in care noul act normativ prevede o sanctiune mai grava, contraventia savirsita anterior va fi sanctionata in conformitate cu prevederile actului normativ in vigoare la data savirsirii ei.

ART. 13
Aplicarea sanctiunii pentru contraventii se prescrie in termen de 3 luni de la data savirsirii faptei.
Cind fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul cit pricina s-a aflat in fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata, daca sesizarea s-a facut inauntrul termenului prevazut la alineatul 1. Prescriptia opereaza totusi, daca sanctiunea nu a fost aplicata in termen de 1 an de la data savirsirii faptei.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazurile in care pricina s-a aflat in fata comisiei de judecata.
In cazul contraventiilor la normele privind impozitele, taxele, primele de asigurare prin efectul legii si disciplina financiara, aplicarea sanctiunii se prescrie in termen de 1 an de la data savirsirii faptei.

ART. 14
Executarea sanctiunii se prescrie, daca procesul-verbal de constatare a contraventiei, precum si, cind este cazul, instiintarea de plata a amenzii nu au fost comunicate celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii. Executarea sanctiunii se prescrie, de asemenea, in termenul de 1 an de la data aplicarii ei, chiar daca contravenientul a exercitat calea de atac. Prescriptia executarii sanctiunii nu curge pe tot timpul cit, la cererea contravenientului, executarea a fost aminata sau esalonata.

ART. 15
Dispozitiile art. 13 si 14 nu impiedica urmarirea despagubirilor si confiscarea lucrurilor supuse acestei masuri.

CAP. 2

ART. 16
Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, de primar, de ofiterii ori subofiterii de militie, precum si de sefii de servicii sau sectii, ori asimilatii acestora in organizatiile de stat, anume imputerniciti de conducatorul organizatiei.
Primarul constata contraventiile stabilite prin actele normative emise de consiliile populare si comitetele lor executive, precum si contraventiile la dispozitiile legale privind: apararea ordinii publice, regulile generale de comert, vinzarea, circulatia si transportul produselor alimentare, circulatia produselor agricole, productia, vinzarea, circulatia si desfacerea vinurilor si rachiurilor naturale, pescuitul, vinatul, prevenirea si combaterea epidemiilor, intretinerea drumurilor nationale si locale, a podurilor si accesoriilor acestora, executarea lucrarilor edilitare, regimul constructiilor, folosirea fondului locativ de stat, ocrotirea lucrarilor de imbunatatiri funciare si a lucrarilor de gospodarire a apelor, precum si contraventiile silvice.
Ofiterii si subofiterii de militie constata contraventiile la dispozitiile legale privind: apararea ordinii publice si celelalte sectoare de activitate care intra in atributiile militiei, regulile generale de comert, vinzarea, circulatia si transportul produselor alimentare, circulatia produselor agricole, productia, vinzarea, circularea si desfacerea vinului si rachiurilor naturale, pescuitul, vinatul, intretinerea drumurilor nationale si locale, a podurilor si accesoriilor acestora si regimul constructiilor.
Prin actele normative de stabilire si sanctionare a contraventiilor pot fi prevazute si alte persoane care constata contraventiile aratate in alineatele 2 si 3, precum si alte contraventii care se constata de primar sau de ofiterii ori subofiterii de militie.
Contraventiile savirsite de angajatii organizatiilor de stat la locul de munca se constata atit de persoanele prevazute in actele normative care stabilesc si sanctioneaza contraventiile, cit si de sefii de servicii sau sectii ori asimilatii acestora, anume imputerniciti de conducatorul organizatiei, daca ele au fost savirsite de personalul in subordine. Aceleasi persoane constata si contraventiile savirsite in incinta organizatiilor de stat de catre cei care nu sint angajati ai acestora.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in cazul contraventiilor savirsite la locul de munca de angajatii sau membrii organizatiilor cooperatiste ori ai altor organizatii obstesti, precum si in cazul contraventiilor savirsite in incinta acestor organizatii de catre alte persoane, daca prin actele normative de stabilire si sanctionare a contra ventiilor se prevede expres aceasta.
Daca o persoana savirseste mai multe contraventii, constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal.

ART. 17
Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde: data si locul unde este incheiat, numele, prenumele si calitatea celui care il incheie;
numele, prenumele, domiciliul, ocupatia si locul de munca al contravenientului, numarul si data actului de identitate al acestuia, cu mentiunea organului care l-a emis; descrierea faptei ce constituie contraventie, cu indicarea datei si orei cind a fost savirsita, precum si cu aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii acesteia si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; mentiunea ca contravenientul poate achita in termen de 48 ore jumatate din minimul amenzii in conditiile art. 26. In cazul in care contravenientul este minor, procesul verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale tutorelui.
Agentul constatator va consemna in procesul verbal, la cererea contravenientului, obiectiunile acestuia cu privire la continutul procesului-verbal si mijloacele de proba de care intelege sa se serveasca in cauza.
Lipsa din procesul-verbal a mentiunilor privind numele si prenumele contravenientului, fapta savirsita si data comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

ART. 18
Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate, iar pentru determinare locului sau de munca, si alte acte pe care le are asupra sa.
Pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela, in caz de nevoie, la ofiterii si subofiterii de militie, care sint obligati sa-i acorde sprijin.

ART. 19
Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de cel care incheie si de contravenient.
In cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie adeverite de cel putin un martor. Procesul-verbal, in acest caz, va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul martorului, numarul si data actului sau de identitate cu mentiunea organului care l-a emis, precum si semnatura martorului. In lipsa de martori, agentul constatator va arata in procesul-verbal din ce cauza acesta a fost incheiat astfel.

ART. 20
Daca prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea.
Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ, tinindu-se seama de imprejurarile in care fapta a fost savirsita, de starea materiala a faptuitorului, precum si de celelalte date privitoare la contravenient cuprinse in procesul-verbal.

ART. 21
In cazul in care prin savirsirea contraventiei s-a pricinuit o paguba si exista tarif de evaluare a acesteia, agentul constatator, daca are dreptul sa aplica sanctiunea, stabileste si despagubirea pe baza de tarif, facind mentiunea corespunzatoare in procesul-verbal.
Daca nu exista tarif de evaluare a pagubei, partea vatamata isi va putea valorifica pretentiile potrivit legii civile.

ART. 22
In cazul in care agentul constatator aplica sanctiunea, el dispune si confiscarea. In acest caz, cit si atunci cind sanctiunea se aplica de un alt organ, agentul constatator va descrie in procesul verbal lucrurile supuse confiscarii si va lua in privinta lor masurile de conservare sau de valori ficare prevazute de dispozitiile legale. Despre masurile luate se fac mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal.
Daca lucrurile confiscate apartin altei persoane decit contravenientului, in procesul-verbal se vor arata numele, prenumele si domiciliul persoanei fizice, ori denumirea si sediul persoanei juridice, in masura in care aceste date sint cunoscute.

ART. 23
Daca potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu este in drept sa aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite indata organului competent, care aplica sanctiunea potrivit art. 20 alin. 2, prin rezolutie pe procesul-verbal.
Odata cu aplicarea sanctiunii, organul competent stabileste despagubirea pe baza de tarif si dispune confiscarea sau, dupa caz, restituirea catre cel in drept a lucrurilor ori a sumelor rezultate din valorificarea acestora, procedind potrivit dispozitiilor art. 21 si 22 care se aplica in mod corespunzator.

ART. 24
Procesul-verbal se comunica in copie contravenientului, partii vatamate si persoanei fizice sau juridice prevazute in art. 22 alin. 2, de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii sanctiunii.
Daca contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si in cazul in care a fost obligat la despagubire, odata cu procesul-verbal i se va comunica si instiintarea de plata. In instiintarea de plata se va arata ca daca nu se achita amenda si despagubirea in termen de 15 zile de la comunicare, se va proceda la executare silita.
In cazul in care agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este de fata la incheierea procesului-verbal, copia acestuia si instiintarea de plata se inmineaza contravenientului, facindu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si fata de celelalte persoane carora trebuie sa li se comunice copia procesului-verbal.

ART. 25
In cazul in care contravenientul achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ pentru fapta savirsita, iar prin contraventie nu s-a cauzat o paguba si nu exista lucruri supuse confiscarii, procesul-verbal nu se mai incheie si orice urmarire inceteaza. Plata amenzii se face contra chitanta, in care se va specifica contraventia pentru care a fost incasata amenda.
Procesul-verbal nu se incheie nici daca agentul constatator aplica avertismentul, iar prin contraventie nu s-a cauzat o paguba si nu exista lucruri supuse confiscarii, cu exceptia cazului cind in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia se prevede altfel.

ART. 26
Daca contravenientul se angajeaza sub semnatura sa achite, in cel mult 48 ore de la incheierea procesului verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ pentru fapta savirsita, agentul constatator va face mentiune despre aceasta in procesul-verbal.
Plata amenzii se face la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la organizatia socialista aratata in procesul-verbal, iar chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care face parte agentul constatator, in termenul prevazut in alineatul precedent.
Daca contravenientul achita in termenul pentru care s-a angajat jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ pentru fapta savirsita, orice urmarire in ceea ce priveste amenda inceteaza. In cazul in care contravenientul nu achita in acest termen jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, se vor aplica dispozitiile art. 20 sau 23 alin. 1, dupa caz.

ART. 27
Dispozitiile art. 25 si 26 se aplica si in cazurile prevazute de art. 9 alin. 2, daca contravenientul achita pe loc sau, dupa caz, in cel mult 48 ore, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fara ca prin totalizare sa se depaseasca maximul prevazut pentru contraventia cea mai grava.

ART. 28
Daca in cazurile prevazute in art. 25, 26 si 27, prin contraventie s-a cauzat o paguba ori sint lucruri supuse confiscarii, organul competent potrivit dispozitiilor prezentei legi stabileste despagubirea pe baza de tarif si dispune confiscarea.

ART. 29
Daca organul in drept sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta socotita contraventie a fost savirsita in astfel de conditii incit potrivit legii penale ea constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent.

ART. 30
In cazul in care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit, prin rezolutia sau ordonanta procurorului ori prin hotarire judecatoreasca, ca ea ar putea constitui contraventie, actul de sesizare sau constatare a faptei, impreuna cu copia ordonantei sau hotaririi, se trimit de indata organului in drept sa constate contraventia.

CAP. 3

Caile de atac si sanctiune, a despagubirilor stabilite pe baza de tarif si a confiscarilor

ART. 31
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
Partea vatamata poate face plingere numai in ceea ce priveste despagubirea stabilita pe baza de tarif, iar cel caruia ii apartin lucrurile confiscate, altul decit contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii.
Plingerea suspenda executarea. Plingerea persoanelor prevazute in alineatul 2 suspenda executarea numai in ceea ce priveste despagubirea sau masura confiscarii.

ART. 32
Daca agentul constatator a aplicat sanctiunea, a stabilit despagubirea sau a dispus confiscarea, plingerea se solutioneaza dupa cum urmeaza:
a) in cazul contraventiilor prevazute in actele normative emise de Consiliul de Ministri, plingerea se solutioneaza de catre conducatorul organului din care face parte agentul constatator sau de catre un alt angajat, ierarhic superior agentului constatator, imputernicit de conducatorul acestui organ.
Daca contraventia a fost constatata de conducatorul organului, plingerea se solutioneaza de catre conducatorul organului ierarhic superior.
In cazul in care procesul-verbal a fost intocmit de primar, plingerea se solutioneaza de comitetul executiv al consiliului popular.
Daca procesul verbal a fost intocmit de seful de serviciu sau sectie al unei organizatii socialiste, ori de cei asimilati acestora, plingerea se solutioneaza de conducatorul organizatiei in care a fost savirsita contraventia;
b) in cazul contraventiilor prevazute in actele normative emise de organele locale, plingerea se solutioneaza de primarul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, pe al carui teritoriu a fost savirsita fapta.
Dispozitiile lit. a) alin. 3 se aplica in mod corespunzator.

ART. 33
Daca un alt organ decit agentul constatator a aplicat sanctiunea, a stabilit despagubirea sau a dispus confiscarea, plingerea se solutioneaza de organul prevazut in actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei. Daca actul normativ nu prevede un asemenea organ, plingerea se solutioneaza de organul ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea.

ART. 34
In cazul contraventiilor pentru care actul normativ prevede o amenda de peste 1.000 lei, sau daca despagubirea stabilita pe baza de tarif ori valoa rea lucrurilor confiscate depaseste 1.000 lei, plingerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.

ART. 35
In cazul amenzii aplicate unei persoane juridice, plingerea acesteia se rezolva de organul indicat in legea sau decretul care prevede sanctionarea persoanei juridice. Daca legea sau decretul nu indica un asemenea organ, plingerea se rezolva de conducatorul organului central al administratiei de stat in a carui ramura sau domeniu de activitate s-a comis contraventia ori de un angajat, avind cel putin functia de director, imputernicit de conducatorul organului central.

ART. 36
Plingerea se depune la organul din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.
Plingerea cit si celelalte acte de procedura privind solutionarea acesteia sint scutite de taxa de timbru.

ART. 37
Plingerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata organului in drept sa o solutioneze, care citeaza pe cel care a facut plingerea, precum si orice alta persoana in masura sa contribuie la rezolvarea justa a acesteia.
Agentul constatator si organul care a aplicat sanctiunea nu se citeaza.

ART. 38
Organul care solutioneaza plingerea, dupa ce constata ca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite pe baza de tarif, precum si asupra masurii confiscarii, printr-o incheiere motivata care are caracterul unui act jurisdictional sau, dupa caz, prin hotarire judecatoreasca, in termen de cel mult 30 zile de la data inregistrarii plingerii.
Incheierea prin care s-a solutionat plingerea si hotarirea judecatoreasca sint definitive si executorii.

ART. 39
In caz de anulare a procesului-verbal, lucrurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa, se restituie celui in drept.
Daca lucrurile prevazute la alineatul 1 au fost valorificate, se va dispune sa se achite celui in drept o despagubire baneasca egala cu suma realizata prin valorificare.

ART. 40
Punerea in executare a amenzii se face:
a) de catre organul care a aplicat amenda, ori de cite ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a ramas definitiv prin neexercitarea caii de atac in termenul prevazut de lege;
b) de catre organul care a solutionat plingerea, in celelalte cazuri.
In vederea executarii amenzii, organele prevazute in alineatul precedent vor comunica din oficiu, organului financiar al comitetului executiv al consiliului popular al localitatii in care domiciliaza sau isi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contraventiei sau, dupa caz, o copie a inchirierii ori a dispozitivului hotaririi judecatoresti de solutionare a plingerii. Executarea se face asupra veniturilor sau celorlalte bunuri ale contravenientului, in conditiile prevazute de dispozitiile legale.
Fiecare dintre actele prevazute in alineatul 2 constituie titlu executor.

ART. 41
In scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tarif, actele prevazute in art. 40 alin. 2 se comunica si partii vatamate, care va proceda potrivit dispozitiilor legale privitoare la executarea silita a creantelor, dispozitiile art. 40 alin. ultim fiind aplicabile.

ART. 42
Confiscarea se aduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura, in conditiile prevazute de lege.

ART. 43
Avertismentul se adreseaza oral ori de cite ori contravenientul este prezent la constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicata de agentul constatator.
In celelalte cazuri, avertismentul se socoteste executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei cu rezolutia corespunzatoare, iar daca sanctiunea a fost aplicata de organul care a solutionat plingerea, prin incunostiintare scrisa.

CAP. 4

Dispozitii speciale si tranzitorii

ART. 44
Sanctiunile prevazute in prezenta lege nu se aplica in cazul contraventiilor savirsite de militarii in termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, daca procesul-verbal este intemeiat, masuri disciplinare.
Daca prin contraventia savirsita de un militar in termen s-a cauzat o paguba sau daca sint lucruri supuse confiscarii, organul competent potrivit dispozitiilor prezentei legi va stabili despagubirea pe baza de tarif si va dispune asupra confiscarii. Copie de pe procesul-verbal se comunica contravenientului, partii vatamate si celui caruia ii apartin lucrurile confiscate.

ART. 45
Ministerul Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul Securitatii Statului vor stabili organele care constata si sanctioneaza contraventiile savirsite de ofiteri, subofiteri, maistri militari sau angajati civili in cadrul unitatilor, formatiunilor, esaloanelor si comenzilor respective in legatura cu serviciul, precum si organele care solutioneaza plingerile contra proceselor-verbale de constatare a acestor contraventii.

ART. 46
Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu dispozitiile codului de procedura civila, care se aplica in mod corespunzator

ART. 47
Dispozitiile legii de fata nu se aplica contraventiilor la regimul vamilor.
De asemenea, dispozitiile art. 25, 26 si 27 nu se aplica in cadrul contraventiilor prevazute in Decretul nr.887 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor privind poluarea aplelor marii de catre nave maritime, din 8 septembri 1967.

ART. 48
Termenele de prescriptie prevazute in Decretul nr.184/1954 ramin aplicabile prescriptiilor neimplinite la data intrarii in vigoare a legii de fata, daca nu sint aplicabile dispozitiile art. 12 alin. 1.

ART. 49
Dispozitiile prezentei legi se aplica si in cazul proceselor-verbale de constatare a contraventiilor incheiate pina la data intrarii acesteia in vigoare si care se mai afla la agentii constatatori.
Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, care la data intrarii in vigoare a legii de fata se afla inaintate la organele prevazute in art. 19 din Decretul nr.184/1954, vor fi rezolvate de aceste organe.
Plingerile impotriva incheierilor de aplicare a sanctiunii si a masurii confiscarii, precum si de stabilire a despagubirilor, date de organele prevazute in art. 19 din Decretul nr.184/1954, se solutioneaza de organele imediat superioare acestora. Daca prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei se prevede pentru contraventia savirsita o amenda mai mare de 1.000 lei sau daca despagubirea stabilita pe baza de tarif ori valoarea lucrurilor confiscate depaseste 1.000 lei, plingerea persoanei fizice se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.
Daca incheierea de aplicare a sanctiunii si a masurii confiscarii, precum si de stabilire a despagubirilor a fost data de una dintre comisiile prevazute in art. 19 alin. 1 lit. b) din Decretul nr.184/1954, plingerea se solu tioneaza de presedintele comitetului executiv al consiliului popular pe linga care functioneaza comisia.
Plingerile impotriva incheierilor de aplicare a sanctiunii si a masurii confiscarii, precum si de stabilire a despagubirilor, pendinte la judecatorii la data intrarii in vigoare a legii de fata, vor fi solutionate de catre acestea.

ART. 50
Decretul nr.184/1954 pentru reglementarea sanctionarii contraventiilor, republicat la 28 mai 1955, cu modificarile ulterioare, Decretul nr.420 pentru exceptarea personalului Ministerului Fortelor Armate, respectiv Ministerului Afacerilor Interne, de la prevederile art. 25 din Decretul nr.
184/1954 in cazul contraventiilor privind disciplina financiara, in 19 noiembrie 1959, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi, se abroga.
Ramin in vigoare dispozitiile Decretului nr.329 privind sanctionarea unor contraventii la regulile de calatorie cu trenul, din 3 mai 1966, precum si dispozitiile din legi sau decrete care stabilesc fapte ce constituie contraventii si sanctiunile corespunzatoare. Dispozitiile art. 21 din Decretul nr.
379 privind stabilirea impozitului pe veniturile agricole ale populatiei, din 8 august 1957, art. 37 din Decretul nr.18 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, din 18 ianuarie 1952 si art. 38 din Decretul nr.153 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, din 11 mai 1954, continua sa se aplice numai pina la intrarea in vigoare a hotaririi Consiliului de Ministri pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind impozitele si taxele.

ART. 51
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 1969.
Pina la intrarea in vigoare a actelor normative de stabilire si sanctionare a contraventiilor ce se vor emite potrivit prezentei legi de organele aratate in art. 2, dar nu mai tirziu de 1 an de la data prevazuta in alineatul 1, ramin aplicabile dispozitiile privind determinarea faptelor ce constituie contraventii, sanctiunile corespunzatoare si persoanele carora le sint aplicabile, cuprinse in actele normative emise in temeiul Decretului nr.
184/1954.


Joi, 09 februarie 2023, 12:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.