HOTĂRÂRE nr.591 din 2 noiembrie 1993
privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocatiei de stat pentru copii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 264/12 noi. 1993

HOTARIREA Nr. 591 din 2 noiembrie 1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 264 din 12 noiembrie 1993 Guvernul Romaniei hotareste:

ART. 1
(1) De la data intrarii in vigoare a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, fondurile destinate platii alocatiei de stat pentru copii care se suporta, potrivit legii, de la bugetul de stat, se stabilesc si se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate cu sarcini in acest domeniu si se gestioneaza distinct, astfel:
a) creditele bugetare destinate platii alocatiei de stat pentru copiii in virsta de pina la 7 ani, inclusiv pentru cei care implinesc aceasta virsta in cursul anului scolar, pina la data de 31 august in fiecare an, si nu sint scolarizati, precum si pentru cei care au absolvit invatamintul general obligatoriu inainte de implinirea virstei de 16 ani si nu mai urmeaza alta forma de invatamint, se gestioneaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
b) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii care urmeaza invatamintul general obligatoriu, pentru cei care sint inscrisi in unitatile scolare si intrerup temporar scolarizarea din motive de sanatate dovedite cu certificat medical, precum si pentru copiii in virsta de pina la 18 ani care urmeaza una din formele de invatamint prevazute de lege, se gestioneaza de Ministerul Invatamintului;
c) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii care urmeaza o forma de invatamint din subordinea altor organe ale administratiei publice, inclusiv militare, se gestioneaza, dupa caz, de catre ministerele si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate care au in subordine aceste scoli.
(2) Alocatia de stat pentru copiii handicapati, precum si pentru copiii care pina la implinirea virstei de 16 ani au contractat o invaliditate incadrata in gradul I sau II, se plateste de catre Secretariatul de Stat pentru Handicapati din fondul de risc si de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, in cuantum majorat cu 100%.

ART. 2
(1) Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun dupa cum urmeaza:
a) la consiliile locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali, pentru copiii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a);
b) la unitatile scolare unde sint inscrisi copiii prevazuti la art. 1 alin.
(1) lit. b) si c);
c) la inspectoratele teritoriale de stat pentru handicapati, pentru copiii prevazuti la art. 1 alin. (2).
(2) Institutiile prevazute la alin. (1), care primesc documentele pentru stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii, au obligatia sa aplice stampila proprie pe versoul originalului certificatului de nastere.
(3) Stabilirea si plata drepturilor de alocatie de stat pentru copii se aproba pe baza dovezii incetarii platii de catre institutia care a efectuat anterior plata.
(4) Consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti depun, lunar, cererile inregistrate, la directiile judetene de munca si protectie sociala, respectiv la Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti.
(5) Cererile prevazute la alin. (1) se aproba, dupa caz, de catre directorul directiei judetene de munca si protectie sociala, directorul sau comandantul unitatii scolare sau inspectorul sef al inspectoratului teritorial de stat pentru handicapati; dupa aprobare, documentele care atesta dreptul la incasarea alocatiei de stat pentru copii se transmit titularilor prin institutiile prevazute la alin. (1).

ART. 3
(1) In vederea efectuarii platilor, ordonatorii principali de credite pot incheia conventii cu institutii financiar-bancare, prin care sa stabileasca instrumentele de plata si modalitatile de decontare.
(2) Plata alocatiei de stat pentru copiii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit.
b) se face de catre unitatile de invatamint unde acestia sint inscrisi, prin conturi personale deschise la Societatea Comerciala "Banc Post"- S.A., in baza conventiei stabilite intre Ministerul Invatamintului si societatea comerciala respectiva.
(3) Plata alocatiei de stat pentru copiii handicapati se face prin oficiile postale.

ART. 4
(1) In vederea efectuarii operatiunilor privind stabilirea drepturilor la alocatia de stat pentru copii si plata acestora, numarul de posturi pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si unitatile subordonate se suplimenteaza cu 172 posturi. Repartizarea posturilor pentru fiecare directie judeteana de munca si protectie sociala se face prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
(2) Se suplimenteaza cu 2 posturi numarul de personal al Ministerului Invatamintului si cu 41 posturi numarul de personal prevazut pentru inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.

ART. 5
Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa redistribuie fondurile necesare pentru plata alocatiei de stat pentru copii in anul 1993, corespunzator prevederilor art. 1.

ART. 6
Se recomanda consiliilor judetene si Consiliului Local al Municipiului Bucuresti sa sprijine directiile de munca si protectie sociala, in vederea asigurarii spatiilor necesare arhivarii documentelor si desfasurarii activitatii pentru stabilirea si punerea in plata a alocatiei de stat pentru copii.

ART. 7
Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii in stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, cu avizul Ministerului Finantelor, pot emite norme metodologice privind aplicarea prezentei hotariri.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza --------------Ministru de stat, ministrul muncii si al protectiei sociale, Dan Mircea Popescu Ministrul Invatamintului, Liviu Maior Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministrul apararii nationale, general-locotenent Niculae Spiroiu Ministru de interne, George Ioan Danescu Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca ____________________


Miercuri, 08 februarie 2023, 05:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.