LEGE nr.15 din 24 martie 1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 80/29 mar. 1994

LEGEA nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 29 martie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Unitatile care desfasoara activitati economice, denumite in continuare agenti economici, si care imobilizeaza capital in active corporale si necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau in timp, vor calcula, inregistra in contabilitate si recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru refacerea capitalului angajat.
Aceste operatiuni sint denumite generic amortizarea capitalului imobilizat.

ART. 2
Capitalul angajat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor economici prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat.

ART. 3
Activele corporale aferente capitalului imobilizat sint:
a) terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;
b) mijloacele fixe.
Sint considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are o valoare de intrare mai mare de 200.000 lei;
b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sint folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
Prin hotariri ale Guvernului, valoarea prevazuta la alin. 2 lit. a) din prezentul articol poate fi corectata in functie de evolutia preturilor in economie.

ART. 4
Sint, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizarii:
a) investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;
b) capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile.

ART. 5
Sint considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: lacurile, baltile, iazurile, care nu sint rezultatul unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele impadurite, cu exceptia terenurilor cu destinatie economica obtinute prin acte de vinzare - cumparare, inclusiv prin despagubiri in cazul exproprierilor.

ART. 6
Nu sint considerate mijloace fixe:
a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel sau in scopul efectuarii unor mici modernizari in cadrul reparatiilor capitale;
b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea si durata lor de functionare normala;
c) constructiile si instalatiile provizorii executate din fondurile de investitii;
d) animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingrasat, pasarile si coloniile de albine;
e) padurile;
f) investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum si cele pentru foraj executate pentru explorari, prospectiuni geologice si geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz - capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologica care au pus in evidenta acumulari de hidrocarburi, dar care, din motive geologo - tehnice si economice obiective, nu pot fi exploatate;
g) prototipurile, atit timp cit servesc ca model la executarea productiei de serie, inclusiv seria zero, sau sint supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;
h) echipamentul de protectie si de lucru, inbracamintea speciala, precum si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare.

ART. 7
Activele necorporale aferente capitalului imobilizat cuprind:
a) cheltuielile de constituire: taxele si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuielile privind emiterea si vinzarea de actiuni, cheltuielile de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si dezvoltarea activitatii unitatii patrimoniale;
b) cheltuielile de cercetare - dezvoltare;
c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate in mijloace fixe, la zacamintele puse in exploatare;
d) concesiuni, brevetele si alte drepturi si valori asimilate;
e) alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agentii economici sau achizitionate de la terti.

ART. 8
Duratele normelor de functionare, precum si clasificatia mijloacelor fixe se aproba prin hotarire a Guvernului, pe baza consultarii reprezentantilor asociatiilor patronale constituite la nivel national, conform legii. La determinarea lor se va tine seama de duratele tehnico - economice stabilite de proiectanti si producatori prin cartile sau documentatiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum si de efectele uzurii morale.
Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai tirziu de 5 ani.

CAP. 2

Calcularea amortizarii

ART. 9
Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe si se include in cheltuielile de exploatare.

ART. 10
Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se intelege:
a) valoarea ramasa actualizata aferenta fiecarui mijloc fix care a fost reevaluat in conformitate cu hotariri ale Guvernului;
b) pretul de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
c) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala;
d) valoarea actuala, pentru mijloacele fixe dobindite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza propunerilor facute de specialisti si cu aprobarea adunarii generale a asociatilor la societatile comerciale, respectiv a consiliului de administratie la regiile autonome sau institutii publice, tinind seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici identice sau similare;
e) valoarea de aport acceptata de parti, pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor sau contractelor, determinata prin expertiza.

ART. 11
Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza de la data punerii acestora in functiune si pina la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare si conditiilor de utilizare ale acestora.
Amortizarea mijlocelor fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune se calculeaza de catre agentul economic care le are in proprietate.
Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune de catre regiile autonome care au in administratie, potrivit legii, asemenea bunuri din domeniul public, se calculeaza de catre acestea.
Amortizarea investitiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune este in sarcina agentului economic care a efectuat investitia.
Amortizarea cladirilor si a constructiilor speciale ale minelor, salinelor cu extractie in solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea rezervelor, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de produs, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila.
Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza:
a) din cinci in cinci ani la mine, cariere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta;
b) din zece in zece ani la saline.
Recalcularea se face anual in cazul cind intervin schimbari mai importante (de minimum 10%) in volumul rezervelor exploatabile.

ART. 12
Cheltuielile de constituire, precum si cheltuielile de cercetare - dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani.

ART. 13
Brevetele, licentele, know - how - ul, marcile de fabrica, de comert si de servicii si alte drepturi de proprietate industriala si comerciala similare subscrise ca aport, achizitionate pe alte cai, se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre agentul economic care le detine.

ART. 14
Programele informatice create de agentul economic sau achizitionate de la terti se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani.

ART. 15
Terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu, la valoarea stabilita, in functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si/sau alte criterii legale, la valoarea de achizitie sau la valoarea aportului in natura, dupa caz.
Valoarea terenurilor cu destinatie economica obtinute prin acte de vinzare - cumparare, inclusiv prin despagubiri in cazul exproprierilor, se amortizeaza prin aplicarea unei cote de 25% din cuantumul dobinzii curente la disponibilitati banesti de valoare egala cu pretul de achizitie al terenurilor respective, acordata de unitatea bancara la care are deschis contul principal agentul economic.

ART. 16
Guvernul poate aproba, in situatii justificate, scutiri totale sau partiale de la calculul amortizarii, solicitate de ministere si alte organe centrale si locale ale administratiei publice pentru active corporale, precum:
a) minele trecute in conservare sau scoase definitiv din functiune, precum si sondele de titei si gaze care nu se dau in productie, potrivit intereselor economiei nationale;
b) mijloacele fixe din cadrul obiectivelor economice de interes national care sint propuse a fi trecute in conservare pe o durata mai mare de 30 de zile;
c) lucrarile de imbunatatiri funciare si de gospodarire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apararii contra inundatiilor si inlaturarii excesului de umiditate, si anume: diguri si canale principale, de desecare, precum si lucrarile de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor, destinate apararii terenurilor agricole si silvice si obiectivelor social - economice din zona aparata, efectuate din fondurile statului;
d) senalele navigabile, tunelele de metrou, infrastructura caii ferate, precum si celelalte cai de comunicatie.

ART. 17
In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat vor asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate in urma valorificarii acestora, conform procedurilor legale, iar diferenta ramasa neacoperita se include esalonat in cheltuielile de exploatare.
Durata recuperarii si anuitatile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de catre adunarea generala a asociatilor la societatile comerciale si, respectiv, de catre consiliul de administratie la regiile autonome, fara a depasi 5 ani.

CAP. 3

Regimuri de amortizare

ART. 18
Amortizarea calculata conform prevederilor art. 9 se include in cheltuielile de exploatare ale agentilor economici, in directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu.

ART. 19
Agentii economici sint obligati sa amortizeze mijlocele fixe potrivit prevederilor prezentei legi, utilizind unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare:

A. Amortizarea liniara - se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix.
Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijlocelor fixe.

B. Amortizarea degresiva - consta in multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este intre 2 si 5 ani;
b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este intre 5 si 10 ani;
c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani.
Acesti coeficienti pot fi modificati numai prin hotarire a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor.

C. Amortizarea accelerata - consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari de pina la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.
Amortizarile anuale pentru exercitiile urmatoare sint calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi.

ART. 20
Competentele de aprobare a utilizarii regimului de amortizare liniara sau degresiva revin adunarii generale a asociatilor la societatile comerciale, respectiv consiliului de administratie la regiile autonome.
Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de catre Ministerul Finantelor, la propunerea adunarii generale a asociatilor la societatile comerciale, respectiv a consiliului de administratie la regiile autonome.

ART. 21
In cazurile justificate, altele decit cele prevazute la art. 17 din prezenta lege, consiliul de administratie, pentru regia autonoma, respectiv adunarea generala a asociatilor, pentru societatea comerciala cu capital majoritar de stat, pot aproba trecerea in conservare a mijloacelor fixe pe o perioada de maximum un an, fara calcularea amortizarii pentru respectiva perioada. In asemenea cazuri, amortizarea anuala aferenta perioadei de conservare se va recupera din profitul net al anului in care expira durata normala de utilizare a mijlocului fix trecut in conservare.
Daca perioada de conservare se prelungeste peste durata de un an, iar mijloacele fixe in cauza nu sint cuprinse in programul de restructurare, agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat sint obligati sa vinda mijloacele fixe respective prin licitatie, conform prevederilor legale in vigoare.

CAP. 4

Contabilitatea si destinatia amortizarii mijloacelor fixe

ART. 22
Agentii economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, precum si institutiile publice au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe, a amortizarii acestora si a sumelor nete rezultate din dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune.
Sumele reprezentind amortizarea calculata pentru mijloacele fixe, precum si cele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune, in conditiile legii, reprezinta surse de constituire a fondului de dezvoltare.
Daca agentii economici cu capital majoritar de stat nu au prevazut realizarea in anul curent a unor lucrari de investitii sau rambursarea de credite pentru investitii, acestia pot folosi sumele respective pentru investitii financiare pe termen scurt sau mediu, cu obligatia ca la finele anului sa reconstituie sumele respective.

ART. 23
Sumele realizate din valorificarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente si a altor materiale provenite din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune - inainte de amortizarea lor integrala - diminuate cu cheltuielile efectuate cu demolarea, demontarea, dezmembrarea si valorificarea acestora, se inregistreaza in contabilitate in contul amortizarii mijloacelor fixe respective, in limita valorii de intrare ramasa de amortizat.

CAP. 5

Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe

ART. 24
Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate integral se face cu aprobarea adunarii generale a asociatilor la societatile comerciale, respectiv a consiliului de administratie la regiile autonome.

ART. 25
La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe care nu au fost amortizate integral agentii economici cu capital majoritar de stat vor proceda in conformitate cu prevederile art. 17 si art. 24 din prezenta lege.
In cazul institutiilor publice, scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirarea duratei normale de utilizare se face cu aprobarea ministerului de resort si cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor, pe baza unor justificari temeinic argumentate.

ART. 26
La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinind agentilor economici unde statul detine peste 50% din capitalul social se va urmari valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb in cadrul unitatii respective sau prin vinzare, pe baza de licitatie publica, organizata potrivit legii.

CAP. 6

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 27
Valoarea ramasa de amortizat, actualizata, aferenta mijloacelor fixe cu valori unitare cuprinse intre 501 si 200.000 lei, care, potrivit prezentei legi, nu mai sint considerate mijloace fixe, se include in cheltuielile de exploatare intr-o perioada de pina la 3 ani, stabilita de adunarea generala a asociatilor, la societatile comerciale, respectiv de consiliul de administratie la regiile autonome.

ART. 28
Pentru cunoasterea modificarilor intervenite in structura mijloacelor fixe si a duratei medii de utilizare, agentii economici vor raporta anual valoarea ramasa a mijloacelor fixe pe categorii, precum si amortizarea totala a mijloacelor fixe printr-o dare de seama statistica, potrivit modelului si normelor ce vor fi stabilite de Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Statistica.
ART. 29 Constituie contraventii la normele privind calcularea si inregistrarea amortizarii capitalului imobilizat in active corporale sau necorporale urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) inregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care, conform prezentei legi, nu se incadreaza in aceasta categorie;
b) calcularea si inregistrarea in contabilitate a amortizarii mijloacelor fixe exceptate conform art. 5 din prezenta lege;
c) aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele decit cele stabilite conform prevederilor legale;
d) inregistrarea unor valori de intrare a mijloacelor fixe altele decit cele stabilite conform prevederilor legale;
e) modificarea, pe parcursul duratei normale de functionare a mijloacelor fixe, a duratelor si a regimului de amortizare stabilite conform art. 8, art. 19 si art. 20 din prezenta lege;
f) nereconstituirea, pina la finele anului, a sumelor rezultate din amortizare, utilizate pentru investitii financiare conform art. 22 alin. 3 din prezenta lege.

ART. 30
Contraventiile prevazute la art. 29 din prezenta lege se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. c), d) si f), cu amenda de la 200.000 lei la 500.000 lei;
b) cele de la lit. a), b) si e), cu amenda de la 300.000 lei la 600.000 lei.

ART. 31
Contraventiilor prevazute in prezenta lege li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.

ART. 32
Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decit mijloacele fixe, sint de competenta consiliilor de administratie ale agentilor economici cu capital majoritar de stat.
La institutiile publice, in afara aprobarii consiliului de administratie, este necesar si avizul Ministerului Finantelor pentru valorile ce depasesc
1.000 lei pe unitatea de masura.

ART. 33
Guvernul va aproba clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi.
Ministerul Finantelor va elabora, in termenul prevazut la alin. 1, norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 34
Prezenta lege se aplica incepind cu data de 1 ianuarie 1994.
Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 62/1968, cu modificarile ulterioare,

H.C.M. nr.139/1969, Decretul nr.49/1982, Decretul-lege nr.50/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat si de Camera Deputatilor in sedinta comuna din 2 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI ADRIAN NASTASE DORU IOAN TARACILA


Luni, 24 iunie 2024, 00:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.