ORDONANȚĂ nr.29 din 22 iulie 1994
privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
Textul actului publicat în M.Of. nr. 208/10 aug. 1994

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit „ a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

Art. 1. - Se constituie Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, in completarea resurselor proprii de finantare a obiectivelor de investitii, altele decit cele nucleare, din sectorul producerii, transportului, distributiei si utilizarii energiei electrice si termice.

Art. 2. - Fondul prevazut la art. 1 se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele in vigoare stabilite pentru energia electrica si termica livrate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" consumatorilor din economie.

Valoarea taxei de dezvoltare se adauga la costul energiei electrice si termice livrate consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici, si se stabileste in cuantum de 12 % din costul total al energiei electrice si de 3% din cel al energiei termice.

Art. 3. - Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se colecteaza de catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" intr-un cont special , pe masura incasarii contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.

Regia Autonoma de Electricitate "Renel" vireaza sumele in contul special in termen de 3 zile de la incasarea contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.

Nevirarea in termen, in contul special, de catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" a sumelor reprezentind taxa de dezvoltare se penalizeaza cu 0,3% pentru fiecare zi de intirziere.

Art. 4. - Elaborarea si administrarea bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se fac, in conditiile Legii nr. 10/1991 privind finantele publice, de catre Ministerul Industriilor, in baza instructiunilor comune ale Ministerului Industriilor si Ministerului Finantelor, ce se vor emite in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonantei.

Art. 5. - Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se utilizeaza pentru finantarea urmatoarelor categorii de investitii din sistemul energetic:

Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic poate fi utilizat si pentru rambursarea creditelor interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic, potrivit bugetului aprobat.

Cheltuielile de capital finatate de acest fond se stabilesc prin listele de investitii elaborate in conditiile legii.

Pentru lucrarile de investitii cuprinse in listele anuale anexe la bugetul de stat, cu acoperire financiara din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, se pot efectua compensari reciproce intre Regia Autonoma de Electricitate "Renel", ca beneficiar al investitiilor, si antreprenorii de investitii si/sau furnizorii de echipamente, in limita sumelor incasate drept taxa de dezvoltare, pe baza situatiilor de lucrari si a facturilor pentru livrarea de echipamente.

Art. 6. - Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat.

Art. 7. - Disponibilitatile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza in conditiile prezentei ordonante.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează:

Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu


Duminică, 16 iunie 2024, 18:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.