LEGE nr.32 din 19 mai 1994
privind sponsorizarea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 129/25 mai. 1994

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Sponsorizarea este activitatea care se desfasoara pe baza unui contract incheiat intre sponsor si beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare si a bunurilor materiale care se acorda ca sprijin, precum si a duratei sponsorizarii.

In cazul sponsorizarii constind in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea lor reala din momentul predarii lor catre beneficiar.

Art. 2. - Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.

Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare din surse obtinute de la buget.

Art. 4. - Poate beneficia de sponsorizare orice persoana juridica de utilitate publica, cu sediul in Romania, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care este destinata protectiei drepturilor omului si educatiei civice ori calitatii mediului inconjurator.

Art. 5. - Poate beneficia de sponsorizare:

a) orice persoana juridica nonprofit cu sediul in Romania, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate care poate fi sponsorizata conform art. 4;
b) orice persoana fizica, avind domiciliul in Romania sau apartinind spiritualitatii romanesti, a carei activitate constanta intr-unul dintre domeniile prevazute la art. 4 este recunoscuta de catre o persoana juridica nonprofit, constituita legal in tara sau in strainatate, cu activitate sustinuta in domeniul pentru care ofera recomandarea.

Art. 6. - Sponsorul ori beneficiarul poate sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea numai prin promovarea numelui sau a marcii ori a imaginii sale.

Numerele ziarelor, revistelor si emisiunile de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.

Se interzice ca prin operatiunea de sponsorizare beneficiarul ori sponsorul sa efectueze reclama comerciala anterioara, concomitenta sau ulterioara activitatii sponsorizate, in favoarea sponsorului sau a altor persoane decit beneficiarul.

Art. 7. - Facilitatile prevazute de prezenta lege nu se acorda in cazul:

a) sponsorizarii reciproce, persoane fizice;
b) sponsorizarea de catre rude ori afini, pina la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 8. - Persoanele fizice sau juridice romane care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4 beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, cu exceptia veniturilor din salarii in cazul persoanelor fizice.

Persoanele fizice sau juridice straine care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare, un impozit pentru un venit realizat in Romania, dar care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea venitului impozabil cu echivalentul in lei al sponsorizarii, calculat la cursul de schimb valutar al zilei la data efectuarii platii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.

Art. 9. - Beneficiarii sponsorizarii sint scutiti de plata taxei pe valoarea adaugata asupra veniturilor incasate din sponsorizare.

Art. 10. - Beneficiaza de prevederile art. 8 si 9 si sponsorii care intretin monumente si situri istorice.

Art. 11. - Nu beneficiaza de facilitatile prevazute de prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.

Dispozitiile alineatului precedent nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin aceasta nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea de ansamblu a beneficiarului.

Art. 12. - Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor stabilite de prezenta lege sint de competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.

Contestatiile se introduc in termen de 30 de zile de la data comunicarii, de catre organul de specialitate al Ministerului Finantelor, a solutiei la cererea de acordare a facilitatilor.

In cazul necomunicarii solutiei, termenul de contestatie curge de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii.

Introducerea contestatiei nu suspenda obligatia sponsorului de virare la bugetul de stat ori, dupa caz, la bugetele locale, a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale.

Contestatiile adresate administratiilor financiare sint supuse unei taxe de timbru de 2%, calculata la valoarea sumei contestate, dar nu mai putin de 1.000 lei.

In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.

Art. 13. - Contestatia se solutioneaza prin decizia motivata a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat si se comunica partilor interesate.

Art. 14. - Partea nemultumita se poate adresa instantei judecatoresti in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei motivate.

Art. 15. - In vederea solutionarii plingerii, in conditiile prezentei legi, dovada simulatiei se poate face, chiar in raporturile dintre parti, prin orice mijloc legal de proba.

Art. 16. - Ministerul Finantelor va emite instructiuni pentru aplicarea legii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Art. 17. - Prevederile prezentei legi intra in vigoare cu data de intii a lunii urmatoare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 18. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


Duminică, 03 decembrie 2023, 09:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.