LEGE nr.34 din 30 mai 1994
privind impozitul pe venitul agricol
Textul actului publicat în M.Of. nr. 140/2 iun. 1994

LEGEA NR. 34 DIN 30 MAI 1994 privind impozitul pe venitul agricol

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Aparuta in MONITORUL OFICIAL NR. 140 DIN 2 IUNIE 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Persoanele fizice, asociatiile agricole constituite potrivit legii, persoanele juridice, cu exceptia celor supuse impozitului pe profit si a institutiilor publice, precum si unitatile de cult, detinatoare de terenuri agricole, denumite in continuare contribuabili, datoreaza, potrivit legii, impozit pe venitul agricol obtinut de pe terenurile situate in municipii, orase si comune.
Sunt contribuabili in sensul prezentei legi:
- orice pesoana care detine in prorietate teren agricol, precum si - orice persoana care beneficiaza de prevederile Legii fondului funciar nr.
18/1991 si careia i s-a reconstituit sau i s-a constituit dreptul de proprietate si, desi nu i s-a eliberat titlul de proprietate, are in mod efectiv terenul atribuit pe baza de adeverinta provizorie sau proces-verbal de punere in posesie .

ART. 2
Impozitul pe venitul agricol este anual si se calculeaza asupra venitului determinat potrivit prezentei legi, idiferent de localitatea unde sunt situate terenurile.
Venitul anual impozabil se determina pe baza normelor de venit stabilite pe hectar, diferentiate pe zone de fertilitate, zone de favorabilitate si categorii de folosinta a terenurilor, atit pentru terenurile cultivate, cit si pentru cele necultivate, conform anexei, care face parte integranta din prezenta lege.
Normele de venit stabilite prin prezenta lege se pot corecta, in functie de rata inflatiei, anual, prin hotarire a Guvernului, cu 3 luni inainte de inceperea anului fiscal urmator.

ART. 3
Impunerea se stabileste de catre organele fiscale la locul unde contribuabilii sunt inscrisi in documentele de evidenta funciara ori in localitatea in care asociatiile agricole, constituite potrivit legii, isi desfasoara activitatea sau, dupa caz, isi au sediul principal.
In scopul organizarii impunerii conform prevederilor prezentei legi, consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor asigura intocmirea si tinerea la zi a documentelor de evidenta funciara.

ART. 4
Incadrarea terenurilor pe zone de fertilitate si pe zone de favorabilitate este cea stabilita potrivit prevederilor legale.

ART. 5
Contribuabilii care detin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor in sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si a plantelor decorative, a ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole depun anual, pina la 1 aprilie pentru anul anterior, declaratii de impunere. Impozitarea se face pe baza venitului net obtinut, rezultat prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor legate de realizarea venitului respectiv, inclusiv cheltuielile cu amortizarea.
Contribuabilii prevazuti in cuprinsul prezentului articol sunt obligati sa evidentieze veniturile si cheltuielile, potrivit instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor.

ART. 6.
Veniturile determinate pe baza de norme si veniturile nete obtinute din cultivarea terenurilor de catre contribuabili si stabilite la art. 2 si 5 se impun anual cu cota de 15%, cu exceptia veniturilor aferente anilor 1994, 1995 si 1996, pentru care cota de impozit este de 10%.
La culturile de sfecla de zahar, floarea-soarelui, soia, in, cnepa si bumbac, impozitul datorat se reduce cu 50%, cu conditia ca 60% din recolta sa fie contractata si livrata agentilor economici mandatati de stat.

ART. 7
Impozitul pe venitul agricol se calculeaza de catre organele fiscale, pe numele contribuabilului, pe baza datelor din documentele de evidenta funciara.
In situatia asociatiilor agricole constituite potrivit legii, impozitul pe venitul agricol se calculeaza pe numele acestora cind constituirea lor este atestata printr-un inscris sau pe numele asociatilor persoane fizice in celelalte cazuri.
Pentru persoanele juridice platitoare de impozit pe venitul agricol, impozitul se calculeaza in sarcina acestora.

ART. 8
Membrii de familie care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul si care beneficiaza impreuna de veniturile realizate in gospodarie, precum si mostenitorii aflati in indiviziune, raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile prevazute in prezenta lege.
Membrii asociatiilor agricole, indiferent de modul de constituire a acestora, raspund fiecare de indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege, in raport cu suprafata de teren adusa in asociatie, in cazul cind acestea nu sunt indeplinite de asociatie.

ART. 9
Impozitul pe venitul agricol se plateste in proportiile si la termenele urmatoare:
- 50 % pina la 1 septembrie inclusiv;
- 50 % pina la 15 noiembrie inclusiv.
Organele fiscale au obligatia de a intocmi si de a comunica anual contribuabililor instiintari de plata, cu impozitul datorat, cel tirziu pina la 15 aprilie inclusiv.
Modificarile de orice natura, intervenite in cursul anului in ce priveste marimea suprafetelor de teren, se vor opera in vederea stabilirii noilor obligatii fiscale, incepind cu data la care s-au produs, in conditiile legii.
Metodologia privind sumele incasate in plus si cele neincasate la termen se reglementeaza prin instructiunile prevazute la art. 18.

ART. 10
Pentru neplata la termen a impozitului datorat potrivit prezentei legi, contribuabilii platesc o majorare de 0,3 % pentru fiecare zi de intirziere.

ART. 11
In situatia in care impozitul pe venitul agricol datorat nu a fost stabilit la timp ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului, dupa caz, se face pe 3 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea exceptind perioada de scutire prevazuta de Legea fondului funciar nr . 18/1991.
Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 3 ani.
Impozitul sau diferenta din impozit, stabilite in conditiile mentionate in cuprinsul acestui articol, se plateste in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
Functionarul vinovat de nestabilirea impozitului la timp raspunde material, in limita majorarilor de intirziere calculate.

ART. 12
In situatia de pierdere a recoltei din cauza calamitatilor naturale, venitul impozabil, se reduce proportional cu ponderea productiei calamitate, determinata din raportarea acesteia, la productia medie realizata in ultimii 3 ani cu productii normale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
Reducerea se acorda pe baza cererii de scadere, depusa in termen de 5 zile de la producerea fenomenului de calamitate, la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau la Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov. In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii, organele financiare sesizate vor efectua, la fata locului, constatarea pagubelor produse, in prezenta proprietarului sau detinatorului terenului si a reprezentantului de specialitate agricola al administratiei locale.
Reducerea impozitului se acorda o singura data, pe baza constatarilor facute, incepind cu ultimul termen de plata, respectiv 15 noiembrie.

ART. 13
Consiliile judetene, Consiliul Sectorului Agricol Ilfov si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti pot acorda, in cazuri temeinic justificate, aminari sau esalonari la plata impozitului pe venitul agricol, precum si a majorarilor de intirziere aferente.
Pentru persoanele handicapate si asimilabile gr. I si II de invaliditate si pentru persoanele fizice in virsta de peste 65 ani care isi lucreaza singuri pamintul, impozitul pe venitul agricol se reduce cu 50 %.
Se scutesc de plata impozitului pe venitul agricol veteranii si vaduvele de razboi.

ART. 14
Contribuabilii, astfel cum au fost definiti prin prezenta lege, nu datoreaza impozit pe venitul agricol pentru veniturile obtinute din cresterea animalelor si a pasarilor, din apicultura si sericicultura, precum si din valorificarea fructelor si a ciupercilor de padure, a plantelor medicinale din flora spontana si a altor produse culese din natura.

ART. 15
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
a) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 5;
b) sustragerea de la impunere a unor surse de venit prevazute prin prezenta lege.
Contraventiile mentionate la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la
300.000 la 1.000.000 lei.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile fiscale teritoriale.
Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si
27.
Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.
Plingerea acestora se adreseaza judecatoriei in aceleasi conditii ca si in cazul persoanelor fizice.

ART. 16
Contribuabilii din comune pot face contestatie privind stabilirea si incasarea impozitului pe venitul agricol in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii de plata, la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau la Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov, dupa caz, la care s-a calculat impozitul pe venitul agricol.
Organul financiar sesizat are obligatia sa rezolve contestatia in termen de 30 de zile.
Impotriva deciziei date de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau de Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov, dupa caz, contribuabilii pot face plingere, in termen de 30 de zile de la primirea deciziei, la Ministerul Finantelor, care in termen de 40 de zile are obligatia sa o solutioneze.
In cazul contribuabililor din orase, municipii sau sectoare ale municipiului Bucuresti, acestia pot face contestatie in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii de plata la circumscriptiile sau administratiile financiare, dupa caz, care au, de asemenea, obligatia sa o rezolve in termen de 30 de zile.
Impotriva deciziei date de circumscriptia sau de administratia financiara, dupa caz, se poate face pligere in termen de 30 de zile de la primirea acesteia la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
Organul financiar sesizat este obligat sa rezolve plingerea in termen de 30 de zile.
Impotriva deciziei date de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, se poate face plingere la Ministerul Finantelor in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta a modului de solutionare.
Organul financiar sesizat este obligat ca in termen de 40 de zile sa solutioneaze plingerea.
Impotriva solutiei date de Ministerul Finantelor se poate face plingere la judecatoria in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul principal.
Depunerea contestatiei sau a plingerii nu suspenda urmarirea si incasarea impozitului pe venitul agricol si a majorarilor de intirziere datorate.
Impozitul incasat in plus se compenseaza sau se restituie, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data comunicarii plusului sau a deciziei respective.
Pentru nerezolvarea cu vinovatie a contestatiilor in termenele stabilite in prezenta lege, functionarul raspunde material in limita majorarilor de intirziere calculate pentru perioadele care depasesc aceste termene.

ART. 17
Contestatiile cu privire la stabilirea si incasarea impozitului pe venitul agricol si a majorarilor de intirziere sunt supuse unei taxe de timbru de 2 %, calculata la suma contestata. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 1.000 lei.
Plingerile impotriva deciziei date se timbreaza cu jumatate din taxa platita la contestatie.
Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie sau plingere, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
Contribuabilii sunt obligati sa specifice in cuprinsul contestatiei sau al plingerii cuantumul sumei contestate.
In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.

ART. 18
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor va supune spre aprobare Guvernului instructiuni privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitului.

ART. 19
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

ART. 20
Impozitul pe venitul agricol, stabilit potrivit prezentei legi, constituie venit al bugetelor locale.

ART. 21
Pina la adoptarea unei noi reglementari privind evidenta terenurilor agricole , inscrierea in evidentele fiscale a contribuabililor se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere a acestora.

ART. 22
Prezenta lege intra in vigoare la 1 iulie 1994.
Pentru anul 1994, impozitul se datoreaza proportional cu durata aplicarii legii si numai pentru veniturile obtinute dupa intrarea in vigoare a legii.
Obligatia prevazuta de art. 5 se va indeplini pina la 15 august 1994, obligatia de la art. 9 alin. 2, pina la 1 septembrie 1994, iar obligatia de plata a impozitului prevazut de art. 9 alin. 1 se realizeaza in proportie de 50% pina la 15 noiembrie 1994 si de 50% pina la 15 decembrie 1994.

ART. 23
Pe data aplicarii prezentei legi se abroga si dispozitiile ramase in vigoare ale art. 11, 15, 19, 20, 22-23 din Legea 2/1977 privind impozitul agricol, pct.
3 cap. II din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1992, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei si a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 mai 1994, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr.
49 din 17 mai 1994.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei si a fost reexaminata de Senat in sedinta din 25 mai 1994, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 49 din 17 mai 1994.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN ANEXA NORMELE DE VENIT AGRICOL IMPOZABIL A - mii lei/ha/an-------------------------------------------------------------------------------Nr. Categoria de folosinta Zona de fertilitate crt. ---------------------------------------I II III IV V -------------------------------------------------------------------------------
1. Arabil 141 114 92 48 20
2. Gradini de legume si zarzavat 1.050 945 640 480 -------------------------------------------------------------------------------B -mii lei/ha/an-------------------------------------------------------------------------------Nr. Categoria de folosinta Zona de favorabilitate crt. ----------------------------------------I II III IV V -------------------------------------------------------------------------------
1. Vii, incepind cu al doilea an de rod 920 900 880 810 250
2. Livezi de pomi fructiferi, zmeuris si capsunarii, incepind cu al doilea an de rod 1.150 975 840 750 500
3. Pasuni 70 60 50 40 30
4. Finete 80 70 60 50 40 -------------------------------------------------------------------------------C -mii lei/ha/an-------------------------------------------------------------------------------Nr. Categoria de folosinta Norma de venit pentru toate zonele crt.
-------------------------------------------------------------------------------
1. Terenuri forestiere cu paduri in exploatare 50
2. Alte terenuri agricole (ape, balti, helestee etc.) 35 -----------------------------------------------------------------------------------------------


Vineri, 27 ianuarie 2023, 14:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.