LEGE nr.45 din 1 iulie 1994
Legea apărării naționale a României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 172/7 iul. 1994

LEGEA Nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apararii nationale a Romaniei

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 7 iulie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Apararea Nationala cuprinde ansamblul de masuri si activitati adoptate si desfasurate de statul roman in scopul de a garanta suveranitatea nationala, independenta si unitatea statului, integritatea teritoriala a tarii si democratia constitutionala.

ART. 2
Activitatile privind apararea nationala sint asigurate si duse la indeplinire de catre autoritatile publice, potrivit competentelor stabilite prin Constitutie si legile tarii.
Masurile adoptate privind apararea nationala sint obligatorii pentru toti cetatenii tarii, pentru autoritatile si institutiile publice si private si pentru toti agentii economici, indiferent de forma de proprietate.

ART. 3
Reglementarile privind apararea nationala se intemeiaza pe respectarea prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii, pe principiile doctrinei militare a statului roman si normele general-admise de dreptul international, precum si pe prevederile tratatelor la care Romania este parte.

ART. 4
In caz de agresiune care atenteaza la integritatea teritoriala, la existenta si la unitatea statului si a poporului roman, a carei amploare depaseste capacitatea combativa a fortelor armate organizate pe principiul suficientei defensive, riposta va cuprinde formele corespunzatoare in care vor fi angajate toate resursele umane si materiale necesare respingerii acesteia.

ART. 5
In interesul securitatii colective si potrivit obligatiilor asumate de Romania prin tratate internationale, la solicitarea Presedintelui Romaniei, se supune Parlamentului spre aprobare participarea cu efective si tehnica militara la constituirea fortelor internationale destinate mentinerii pacii sau in scopuri umanitare.
Participarea unor unitati ale armatei in afara tertoriului Romaniei cu efective si tehnica de lupta, la exercitii militare comune, cu unitati ale altor state, se aproba de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii cu instiintarea prealabila a Parlamentului.
Desfasurarea exercitiilor si operatiunilor armatei, cu durata determinata, care implica intrarea, stationarea ori trecerea unor unitati militare straine pe teritoriul Romaniei, se aproba, pentru fiecare caz in parte, de catre Parlamentul Romaniei, la solicitarea prealabila a Presedintelui Romaniei.

CAP. 2

Structura sistemului national de aparare

ART. 6
Sistemul national de aparare cuprinde: conducerea, fortele, resursele si infrastructura teritoriala.

ART. 7
Conducerea sistemului national de aparare este un atribut exclusiv si inalienabil al autoritatilor constitutionale ale statului si se realizeaza de catre: Parlament, Presedintele Romanie, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii Nationale si autoritatile administratiei publice cu atributii in domeniul apararii nationale.

ART. 8
Pentru conducerea actiunilor militare la nivel strategic se infiinteaza, pe timp de razboi, Marele Cartiei General, subordonat direct Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Numirea in functie a sefului Marelui Cartier General se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale.
Structura organizatorica si atributiile Marelui Cartier General se stabilesc din timp de pace prin hotarire a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea ministrului apararii nationale.

ART. 9
Pentru asigurarea conducerii unitare pe timp de razboi, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza, prin hotarire a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, functia de comandant militar, subordonat Marelui Cartier General.
Atributiile comandantului militar se stabilesc din timp de pace de catre Statul Major General si se aproba prin hotarire a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
Numirea comandantilor militari ai judetelor si al municipiului Bucuresti se face de catre seful Marelui Cartier General.

ART. 10
Fortele destinate apararii se compun din fortele armate si fortele de protectie.

ART. 11
Fortele armate cuprind armata, mari unitati si unitati din subordinea Ministerului de Interne, cele ale serviciilor de informatii ale statului si alte formatiuni de aparare armata organizate potrivit legii.

ART. 12
Fortele de protectie cuprind: unitatile si formatiunile de protectie civila, formatiunile sanitar-voluntare ale Crucii Rosii si alte formatiuni ce se vor stabili prin lege.

ART. 13
Fortele destinate apararii desfasoara activitati de pregatire specifice, in limitele spatiului national terestru, aerian, maritim si fluvial, cu respectarea normelor de protectie a mediului.
Pentru desfasurarea acestor activitati, fortele destinate apararii folosesc poligoanele si celelate amenajari din dotare, precum si terenurile, aeroporturile, aerodromurile, porturile, spatiile si alte bunuri imobiliare stabilite impreuna cu autoritatile administratiei publice sau persoanele fizice ori juridice respective, in conditiile legii privind rechizitiile.
Dupa efectuarea activitatilor prevazute la alin. 1 si 2, bunurile imobiliare respective se restituie in starea in care au fost preluate.

ART. 14
Resursele apararii nationale se constituie din totalitatea resurselor umane, financiare, materiale si de alta natura, pe care statul le asigura si le angajeaza in sustinerea eforturilor de aparare a tarii.

ART. 15
Resursele umane se constituie din intreaga populatie apta de efort pentru apararea nationala. Pregatirea populatiei pentru aparare se realizeaza potrivit legii.

ART. 16
Cetatenii romani apti pentru serviciul militar nu pot fi numiti in functii de conducere din institutiile autoritatilor publice, daca nu au indeplinit aceasta obligatie din motive imputabile lor.

ART. 17
Ministrii, secretarii si subsecretarii de stat, precum si demnitarii cu rang corespunzator acestora, prefectii, subprefectii, primarii si secretarii de la municipii, orase si comune, conducatorii agentilor economici si institutiilor publice cu sarcini la mobilizare vor fi pregatiti, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin pe linia apararii nationale, prin grija Statului Major General.
Modul de organizare si participare la pregatire a persoanelor avind functiile stabilite la alin. 1 se stabileste prin hotarire a Guvernului.

ART. 18
Celelate resurse, precum si pregatirea economiei si a teritoriului pentru apararea nationala se asigura in conformitate cu prevederile legii.

ART. 19
Cheltuielile necesare organizarii, inzestrarii, mobilizarii, intretinerii si instruirii efectivelor active si in rezerva, precum si finantarii lucrarilor de investitii ale fortelor armate se suporta din bugetul de stat si din alte fonduri legal constituite.

ART. 20
Infrastructura teritoriala se constituie din ansamblul lucrarilor si amenajarilor teritoriului care pot fi folisite in scopul apararii nationale.
Pregatirea teritoriului pentru apararea nationala se asigura in conformitate cu prevederile legii.

ART. 21
Ministerele, autoritatile administratiei publice, agentii economici indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a obtine avizul Statului Major General pentru amplasarea noilor obiective de investitii si dezvoltarea celor existente, in scopul incadrarii acestora in infrastructura sistemului national de aparare. Lista obiectivelor de investitii si dezvoltare, precum si criteriile de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General se stabileste prin hotarire a Guvernului.

ART. 22
La proclamarea starii de asediu sau de urgenta, la declararea mobilizarii ori a starii de razboi pot fi rechizitionate bunuri apartinind agentilor economici, institutiilor publice, celorlalte persoane juridice si persoanelor fizice si pot fi chemati cetateni apti de munca pentru prestari de servicii, in conditiile prevazute de lege.
In situatiile prevazute la alin. 1, prin hotarire a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, agentii economici a caror activitate este nemijlocit legata de asigurarea resurselor necesare apararii pot fi militarizati. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin hotarire a Guvernului.

ART. 23
Fortele armate vor acumula din timp de pace, in rezervele proprii, armament, tehnica de lupta si materiale care sa asigure indeplinirea misiunilor ce le revin, compensarea consumurilor si a pierderilor probabile la razboi.
Nomenclatorul si nivelurile acestor rezerve se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea Ministerului Apararii Nationale si, dupa caz, a organelor de resort.
Inlocuirea periodica si transferul in economie a bunurilor din rezervele constituite se reglementeaza prin hotarire a Guvernului.

ART. 24
Stadiul pregatirii populatiei, economiei si teritoriului pentru aparare se verifica prin exercitii si antrenamente de mobilizare de catre Statul Major General impreuna cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si cu Administratia Nationala a Rezervelor Materiale, pe baza planului aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

ART. 25
Institutiile si autoritatile administratiei publice, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a satisface comenzile necesare apararii nationale, integral si in termenele stabilite prin contract in timp de pace si cu prioritate in timp de razboi.

CAP. 3

Organizarea armatei

ART. 26
Armata este componenta de baza a fortelor armate, care asigura, pe timp de pace si la razboi, integritatea intr-o conceptie unitara a activitatilor tuturor fortelor participante la actiunile de aparare a tarii.

ART. 27
Armata are in organizare: organele centrale ale Ministerului Apararii Nationale, categoriile de forte si organele militare teritoriale.

ART. 28
Organele centrale ale Ministerului Apararii Nationale sint stabilite prin lege.

ART. 29
Categoriile de forte ale armatei sint: trupe de uscat; aviatia si apararea antiaeriana; marina militara. Ele au in compunere state majore, comandamente de arma, mari unitati si unitati luptatoare, de invatamint si de instructie, precum si unitati si formatiuni de asigurare de lupta si de logistica.

ART. 30
Organele militare teritoriale au in compunere: comandamente militare teritoriale, centre militare judetene, municipale si de sector.

CAP. 4

Atributiile autoritatilor publice privind apararea nationala

ART. 31
Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul Romaniei si Consiliul Suprem de Aparare a Tarii isi exercita atributiile privind apararea nationala potrivit prevederilor constitutionale si legilor tarii.

ART. 32
Guvernul Romaniei raspunde de organizarea activitatilor si de aplicarea masurilor ce privesc apararea nationala si are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea ministerelor si a celorlalte autoritati ale administratiei publice pentru realizarea masurilor de asigurare a capacitatii de aparare a tarii;
b) asigura alocarea si utilizarea, potrivit legii, a resurselor financiare si materiale necesare organizarii, inzestrarii si mobilizarii fortelor armate, intretinerii si instruirii efectivelor, mentinerii in stare de operativitate a tehnicii si armamentului, precum si realizarii lucrarilor de investitii pentru aparare;
c) stabileste obligatiile ce revin ministerelor si agentilor economici din planul de mobilizare a economiei nationale pentru primul an de razboi;
d) asigura, din timp de pace, constituitrea rezervelor materiale necesare pe timp de razboi, atit pentru nevoile apararii, cit si ale populatiei;
e) conduce, prin prefecti, activitatile specifice din judete si din municipiul Bucuresti.

ART. 33
Ministerul Apararii Nationale raspunde de infaptuirea conceptiei fundamentale de aparare a tarii in domeniul militar, in care scop:
a) analizeaza nevoile de aparare a tarii si propune autoritatilor competente stabilite prin Constitutie si alte legi, masurile privind organizarea si inzestrarea armatei, pregatirea populatiei si a teritoriului;
b) asigura pregatirea comandamentelor si instruirea efectivelor active si din rezerva;
c) organizeaza, din timp de pace, pregatirea de mobilizare a armatei si populatiei; face propuneri pentru declararea mobilizarii generale sau partiale si conduce desfasurarea acesteia;
d) indruma si controleaza, prin Statul Major General, in colaborare cu alte autoritati abilitate, masurile de pregatire luate de ministere, agentii economici si institutiile publice, in scopul realizarii productiei si a prestarilor de servicii pentru fortele armate, intocmirii lucrarilor de mobilizare la locul de munca si pregatirii teritoriului pentru aparare.

ART. 34
Ministerele, serviciile de informatii ale statului, celelalte autoritati ale administratiei publice centrale raspund de executarea masurilor de aparare a tarii, fiecare in domeniul sau de activitate, potrivit legii; conducatorii acestora prezinta rapoarte cu privire la exercitarea atributiilor privind apararea nationala, dupa caz, Parlamentului, Guvernului, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, anual sau ori de cite ori li se cere.
La declarera mobilizarii si a starii de razboi, ministrii de resort raspund direct de repartizarea resurselor privind: materiile prime, produsele industriale, bunurile alimentare, energia, transporturile, lucrarile publice si comunicatiile.
Cerintele fortelor destinate apararii se asigura cu prioritate.

ART. 35
Autoritatile administratiei publice locale, potrivit competentei, au, in timp de pace si in caz de mobilizare si de razboi, in raza lor teritoriala, urmatoarele atributii:
a) asigura indeplinirea de catre agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice a dispozitiilor si masurilor privind pregatirea populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare;
b) urmaresc si intervin pentru satisfacerea cererilor prezentate de unitatile militare existente in raza lor teritoriala pentru nevoile de mobilizare;
c) indeplinesc masurile necesare pentru efectuarea de rechizitii si chemari pentru prestari de servicii potrivit legii;
d) intocmesc, actualizeaza si pun la dispozitie centrelor militare judetene si al municipiului Bucuresti monografia economico-militara a unitatilor administrativ-teritoriale respective;
e) asigura centrelor militare judetene, municipale, de sector, terenurile, localurile, instalatiile de telecomunicatii, dotarile si fondurile necesare desfasurarii activitatii acestora, potrivit normelor stabilite prin hotarire a Guvernului;
f) indeplinesc orice alte atributii referitoare la apararea nationala, potrivit legii.

CAP. 5

Sanctiuni

ART. 36
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea penala, contraventionala, administrativa sau civila, dupa caz.

ART. 37
Constituie contraventii, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 la 5.000.000 lei, urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 21 privind obtinerea avizului dat de Statul Major General sau nerespectarea conditiilor prevazute in aviz;
b) neindeplinirea in timp de pace de catre cei mentionati la art. 25 a obligatiilor privind comenzile de stat necesare apararii nationale;
c) impedicarea organelor de control de a indeplini atributiile prevazute de prezenta lege.

ART. 38
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre autoritatile stabilite prin hotarire a Guvernului.

ART. 39
Dispozitiile prezentului capitol privitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.

CAP. 6

Dispozitii finale

ART. 40
La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice alte dispozitii contrare se abroga.

ART. 41
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aeasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR RADU BERCEANU ----------------------------


Vineri, 19 aprilie 2024, 05:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.