LEGE nr.79 din 22 septembrie 1994
pentru ratificarea Tratatului privind relatiile de prietenie și colaborare dintre Romania și Republica Croatia, incheiat la Bucuresti la 16 februarie 1994
Textul actului publicat în M.Of. nr. 273/27 sep. 1994

LEGEA nr. 79 din 22 septembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului privind relatiile de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Croatia, incheiat la Bucuresti la 16 februarie 1994

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 septembrie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Se ratifica Tratatul privind relatiile de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Croatia, incheiat la Bucuresti la 16 februarie 1994.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE TRATAT privind relatiile de prietenie si colaborare dintre Romania si Republica Croatia Romania si Republica Croatia, pornind de la traditiile relatiilor de prietenie si colaborare dintre popoarele celor doua tari, confirmind fidelitatea lor fata de valorile general-umane ale pacii, libertatii, democratiei si justitiei sociale si respectul lor fata de drepturile si libertatile fundamentale ale omului, pornind de la importantele transformari politice si economice care au avut loc in ultima perioada in ambele state si, in general, in Europa, ferm hotarite sa contribuie la transformarea Europei intr-un continent unit al pacii, securitatii, democratiei si prosperitatii, precum si la organizarea pasnica de durata a Europei, inclusiv a unor structuri si mecanisme stabile pentru intarirea securitatii si colaborarii, conducindu-se dupa normele dreptului international, indeosebi dupa scopurile si principiile consfintite in Carta Natiunilor Unite, in Actul final de la Helsinki si in alte documente pertinente ale Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, in special in Carta de la Paris pentru o noua Europa, dorind sa edifice relatiile dintre ele, pe baza intelegerii reciproce, cooperarii, justitiei si egalitatii, au convenit urmatoarele:

ART. 1
Romania si Republica Croatia, denumite in cele ce urmeaza parti contractante, vor dezvolta relatiile lor pe baza increderii, cooperarii si respectului reciproc, in conformitate cu principiile egalitatii, suveranitatii, integritatii teritoriale, egalitatii in drepturi, solidaritatii si demnitatii umane si ale respectului drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

ART. 2
Partile contractante se vor abtine de la amenintarea cu forta sau folosirea fortei si vor solutiona, exclusiv prin mijloace pasnice, toate diferendele dintre ele.
Cele doua parti contractante vor sprijini masurile de securitate colectiva adoptate in conformitate cu Carta Natiunilor Unite.
Ele vor contribui, indeosebi, in cadrul Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, la crearea si functionarea eficienta de institutii si metode corespunzatoare pentru prevenirea diferendelor si pentru solutionarea pasnica a acestora.

ART. 3
Cele doua parti contractante vor actiona in mod concertat pentru transformarea Europei intr-un spatiu al convietuirii pasnice si al colaborarii intre popoarele europene si, in acest scop, vor conlucra pentru crearea unor mecanisme eficiente de securitate si cooperare pe continent.

ART. 4
Daca una dintre partile contractante apreciaza ca a aparut o situatie care ameninta suveranitatea sa, integritatea teritoriala sau interesele sale vitale de securitate, partile contractante vor incepe, fara intirziere, consultari pentru gasirea de solutii acceptabile, in spiritul Cartei Natiunilor Unite si principiilor Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa.
In cazul in care apare o situatie care, dupa opinia uneia dintre partile contractante, ar putea ameninta securitatea si pacea internationala in regiune, ele se vor consulta si isi vor armoniza activitatile in scopul de a contribui la gasirea unei solutii acceptabile, in conformitate cu principiile Cartei Natiunilor Unite, Actului final de la Helsinki si Cartei de la Paris pentru o noua Europa.

ART. 5
Partile contractante vor actiona in cadrul Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru promovarea procesului reducerii echilibrate a fortelor armate si a armamentelor, in scopul de a contribui la intarirea increderii si stabilitatii pe continent.
Partile contractante vor colabora, in special in forumurile de negocieri internationale, pentru infaptuirea dezarmarii sub un control international eficient.
In acest scop, ele vor promova cooperarea intre institutiile lor militare.

ART. 6
Partile contractante vor organiza cu regularitate consultari la diferite niveluri, in scopul dezvoltarii, in continuare, a relatiilor lor bilaterale si al armonizarii pozitiilor lor in problemele internationale.

ART. 7
Partile contractante vor sprijini contactele si schimbul de experienta intre parlamente, in scopul dezvoltarii relatiilor bilaterale.
Ele vor sprijini si facilita colaborarea reciproca, la nivel de state, precum si intre unitatile administrativ-teritoriale ale celor doua parti contractante.
Ele vor incuraja colaborarea ca parteneri si relatiile directe intre orase si localitati.

ART. 8
Partile contractante considera, de comun acord, ca dezvoltarea colaborarii economice este una dintre premisele fundamentale ale progresului social. Ele vor contribui la inlaturarea obstacolelor care divizeaza Europa, in functie de nivelul de dezvoltare si la transformarea ei treptata intr-un spatiu economic unic.

ART. 9
Partile contractante vor dezvolta colaborarea economica reciproc avantajoasa, inclusiv la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, oraselor si localitatilor si al intreprinderilor. In cadrul legislatiei proprii, fiecare parte contractanta va crea persoanelor fizice si juridice ale celeilalte parti contractante conditiile cele mai favorabile pentru activitatea antreprenoriala si pentru alte activitati economice.
Ele vor sprijini, in special, dezvoltarea colaborarii industriale, promovarea si protectia reciproca a investitiilor, precum si cooperarea directa intre intreprinderi. Ele vor acorda o atentie deosebita colaborarii intre intreprinderile si firmele mici si mijlocii.
In mod deosebit, ele vor sprijini si vor extinde substantial colaborarea in pregatirea profesionala si perfectionarea specialistilor si a conducatorilor economici.

ART. 10
Partile contractante vor promova colaborarea in domeniile de importanta deosebita pentru economiile lor nationale, in special in domeniile energetic, al bazei de combustibili si de materii prime, ale constructiilor de masini, agriculturii, constructiilor, folosirii resurselor naturale si industriei bunurilor de larg consum.

ART. 11
Partile contractante vor extinde colaborarea reciproc avantajoasa in domeniile stiintei si tehnicii.
Ele vor dezvolta colaborarea in domeniul cercetarilor fundamentale si aplicative, indeosebi in sectoarele tehnologiilor de virf si vor sprijini programe si proiecte comune, schimbul de oameni de stiinta si de cercetatori, precum si alte forme de colaborare indreptate spre cresterea eficientei muncii de cercetare.
Ele vor facilita accesul in arhive, biblioteci, institute de cercetari si in alte institutii asemanatoare.

ART. 12
Partile contractante vor dezvolta colaborarea in domeniul protectiei mediului inconjurator.
Ele vor contribui la elaborarea si aplicarea unei strategii globale privind protectia si imbunatatirea mediului inconjurator.
Ele isi vor acorda asistenta in caz de catastrofe si accidente grave.

ART. 13
Partile contractante vor colabora la mentinerea si dezvoltarea cailor de transport si de telecomunicatii intre cele doua state.

ART. 14
Partile contractante vor largi colaborarea reciproca, precum si colaborarea cu celelalte state dunarene, in domeniul asigurarii si imbunatatirii navigatiei pe Dunare, al prevenirii, reducerii si controlului poluarii apelor Dunarii, ca si in alte domenii de interes comun pentru statele dunarene.

ART. 15
Partile contractante vor coopera in scopul pastrarii si consolidarii mostenirii culturale europene si vor sprijini extinderea cooperarii in domeniile invatamintului, stiintei si culturii.
Pe baza unor acorduri si programe adecvate, ele vor largi schimburile culturale in toate domeniile si la toate nivelurile, ca o contributie la crearea spatiului cultural european.

ART. 16
Partile contractante vor sprijini contactele dintre cetatenii ambelor state, in scopul cunoasterii reciproce si al intelegerii intre popoarele celor doua tari.
Ele vor sprijini colaborarea intre partide si miscari politice, sindicale, culte si comunitati religioase, fundatii, organizatii sportive, institutii sociale, asociatii de femei, de tineret, pentru protectia mediului inconjurator, precum si alte uniuni si asociatii din cele doua tari.

ART. 17
Partile contractante vor asigura, fiecare pe teritoriul sau, protectia si realizarea drepturilor persoanelor apartinind minoritatii nationale romane din Republica Croatia si ale persoanelor apartinind minoritatii nationale croate din Romania, in conformitate cu documentele Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, cu conventiile internationale ratificate de cele doua parti contractante si cu normele general-recunoscute ale dreptului international.
Apartenenta la o minoritate nationala nu dispenseaza persoanele prevazute la alineatul precedent de obligatia de a fi loiale statului ai carui cetateni sint si de a respecta legislatia nationala a acestuia, in conditii egale cu ceilalti cetateni ai fiecarei parti contractante.
Partile contractante se angajeaza sa aplice cu bunacredinta standardele internationale referitoare la protectia identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinind minoritatilor nationale si sa nu intreprinda actiuni care ar contraveni spiritului si literei prezentului tratat.
Fiecare parte contractanta se angajeaza sa nu permita ca exercitarea dreptului de asociere al persoanelor apartinind minoritatilor nationale sa fie folosita impotriva intereselor celeilalte parti contractante.
ART. 18 Partile contractante vor facilita acordarea de asistenta juridica cetatenilor lor in materie penala, civila si administrativa.
Ele vor coopera in lupta impotriva criminalitatii, in special a crimei organizate, terorismului, comertului ilegal de droguri si arme si a traficului ilegal peste frontiera de valori culturale si istorice.
Partile contractante vor dezvolta colaborarea in domeniul juridic si consular. Ele vor facilita calatoriile si vizitele cetatenilor lor si vor incheia, in acest scop, intelegeri separate.

ART. 19
Acest tratat nu aduce in nici un fel atingere drepturilor si obligatiilor partilor contractante in relatiile cu statele terte si nu este indreptat impotriva vreunuia dintre aceste state.

ART. 20
Prezentul tratat se incheie pentru o perioada de 10 ani, valabilitatea sa fiind automat prelungita pentru noi perioade de cite 5 ani, daca nici una dintre partile contractante nu notifica, in scris, celeilalte parti contractante hotarirea sa de a denunta tratatul cu cel putin un an inainte de expirarea termenului sau de valabilitate.
Tratatul va intra in vigoare la data cind partile contractante isi vor notifica, in scris, prin canale diplomatice, indeplinirea conditiilor cerute de prevederile legislatiei nationale ale fiecarei parti contractante.
Incheiat la Bucuresti la 16 februarie 1994, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba croata, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru Romania, Pentru Republica Croatia, ION ILIESCU FRANJO TUDJMAN -------------------------


Marți, 03 octombrie 2023, 07:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.