LEGE nr.98 din 10 noiembrie 1994
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 317/16 noi. 1994

LEGEA Nr. 98 din 10 noiembrie 1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 16 noiembrie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Contraventii la normele privind avizarea si autorizarea sanitara

ART. 1
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei:
a) nesolicitarea, de la Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, a avizului sanitar pentru proiectarea, amplasarea si executarea constructiilor de locuinte sau de unitati, precum si pentru transformarea, extinderea sau schimbarea destinatiei constructiilor si instalatiilor autorizate sanitar;
b) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sanatatii sau de Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial pentru folosirea in procesele tehnologice de orice fel a unor substante si tehnologii noi;
c) nesolicitarea, de la Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, a autorizatiei sanitare de functionare pentru persoane juridice, unitati si persoane fizice care desfasoara activitati la domiciliu, cu 15 zile inainte de intrarea in functiune a acestora ori functionarea in alte conditii decit cele prevazute de autorizatia sanitara;
d) nesolicitarea, de la Inspectoralul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, a revizuirii conditiilor sanitare de functionare, anual si ori de cite ori se produc modificari fata de situatia acestora la data autorizarii.

ART. 2
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la
1.000.000 lei:
a) nerespectarea de catre persoanele juridice a clauzelor impuse prin avizul sanitar eliberat pentru fiecare obiectiv in parte, privind proiectarea, amplasarea si executarea constructiilor si instalatiilor de orice fel;
b) functionarea oricarei unitati fara autorizatie sanitara;
c) neindeplinirea masurilor prescrise de Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial care au drept scop prevenirea ori combaterea bolilor transmisibile, a intoxicatiilor accidentale favorizate si intretinute de factorii nocivi ca urmare a poluarii mediului de viata si de munca;
d) punerea in consum public de noi sortimente de produse alimentare neavizate de catre Ministerul Sanatatii.

CAP. 2

Contraventii la normele de igiena referitoare la zonele de locuit

ART. 3
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei:
a) neaplicarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea emanarii de mirosuri respingatoare, pulberi, fum, reziduuri lichide sau solide rezultate din activitati cu caracter industrial in zonele locuite, din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substante;
b) producerea in mod repetat a zgomotelor care depasesc limitele maxime stabilite de normele de igiena in vigoare pentru zonele locuite;
c) nerespectarea de catre persoanele fizice a normelor de igiena in locuintele si gospodariile proprii, daca aceasta ceeaza riscul raspindirii unei epidemii;
d) neefectuarea periodica, de catre persoanele juridice din a caror activitate rezulta poluanti de orice natura, a autocontrolului de laborator in zona de protectie sanitara;
e) nerespecatrea de catre persoanele juridice, unitati si persoane fizice a distantelor minime de protectie sanitara stabilite prin normele de igiena in vigoare, fata de zonele locuite.
ART. 4 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la
2.000.000 lei poluarea atmosferei, din zonele locuite, cu pulberi, gaze si vapori ce contin substante daunatoare sanatatii, peste limitele maxime admise de normele in vigoare.
Repetarea abaterii duce la retragerea autorizatiei de functionare.

CAP. 3

Contraventii la normele de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a populatiei

ART. 5
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 200.000 lei:
a) neintocmirea de catre persoanele juridice care exploateaza instalatii centrale de aprovizionare cu apa potabila a regulamentului de exploatare si functionare a acestora, precum si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial;
b) neasigurarea mentinerii starii de curatenie pe intreg teritoriul a instalatiilor centrale de aprovizionare cu apa potabila, atit in cladirile cu diferite instalatii, cit si pe terenul din jurul acestora;
c) neanuntarea Inspectoralului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial asupra producerii de avarii la nivelul instalatiilor centrale de aprovizionare cu apa potabila, a interventiilor asupra retelelor de apa potabila sau cu privire la oprirea de distributie a apei in retea, precum si neanuntarea populatiei asupra duratei intreruperilor in furnizarea apei.

ART. 6
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei:
a) neasigurarea de catre conducatorii unitatilor de orice fel a apei potabile pentru nevoile menajere sau transportul ori distribuirea apei de baut in conditii neigienice;
b) neasigurarea in mod curent a ascensiunii apei potabile pina la ultimul nivel al cladirilor inzestrate cu hidrofoare, nefunctionarea acestora sau neinstalarea lor, acolo unde lipsesc, de catre persoanele juridice care administreaza aceste cladiri;
c) neamenajarea in locuri de mare aglomerare - piete, tirguri, parcuri, strazi de mare circulatie, gari, autogari, stadioane si altele -, precum si in incinta marilor obiective economice si social-culturale, a instalatiilor de baut apa tip "artezian", daca aceste locuri au posibilitatea de racordare la reteaua de aprovizionare cu apa potabila a localitatii sau surse proprii;
d) neasigurarea, de catre persoanele juridice care exploateaza instalatiile centrale de aprovizionare cu apa potabila, a rezervei de apa pentru populatie, care sa acopere necesarul minim pentru 12 ore, in caz de avarie.

ART. 7
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la
1.000.000 lei:
a) neasigurarea si neefectuarea controlului potabilitatii apei in conditiile stabilite de Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, de catre unitatile de orice fel care exploateaza instalatii de aprovizionare cu apa centrale si locale;
b) clorinarea defectuoasa a apei distribuite populatiei ca apa potabila, tradusa prin valori ale clorului rezidual liber sub 0,1 mg/dmc in reteaua de distributie pina la capetele de retea sau depasirea concentratiei de 0,5 mg/dmc;
c) neefectuarea hiperclorinarii apei pentru primele cantitati distribuite dupa o intrerupere si in urmatoarele situatii:
- inainte de darea in exploatare a instalatiilor noi; dupa modificari ale procesului tehnologic; dupa remedieri, revizii sau reconditionari;
- cind nu exista garantia secutitatii retelei de distributie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din retea;
- in situatii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase;
d) neasigurarea de catre persoanele juridice care exploateaza instalatii centrale de aprovizionare cu apa potabila a unei rezerve de clor si coagulant pentru minimum 30 de zile de functionare;
e) utilizarea, de catre persoane fizice si juridice autorizate, la prepararea de bauturi racoritoare, produse culinare si altele, a unor surse de apa fara a cunoase indicatorii de calitate ai apei respective;
f) nerespectarea contraindicatiilor medicale ca urmare a imbolnavirii sau portajului de germeni patogeni, in utilizarea personalului instalatiilor centarle de aprovizionare cu apa potabila;
g) neremedierea deficientelor tehnice si neintretinerea salubritatii surselor si instalatiilor de aprovizionare cu apa - hidranti, cismele, fintini, puturi, captari de izvoare -, precum si a vecinatatii acestora de catre cei care le exploateaza sau le folosesc;
h) nerespectarea, de catre unitatile de orice fel care exploateaza instalatiile centrale de aprovizionare cu apa potabila, a obligatiei de a intretine aceste instalatii in conditiile proiectate si de perfecta functionare;
i) utilizarea apelor necorespunzatoare standardelor de stat in vigoare pentru irigarea culturilor agricole.

ART. 8
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 la
2.000.000 lei:
a) folosirea unor surse de apa care nu indeplinesc conditiile de calitate si care, prin tratare, nu garanteaza incadrarea permanenta in limitele stabilite prin standardul de stat in vigoare pentru apa potabila;
b) darea in consum public, cu apa pentru baut, a apei care nu corespunde conditiilor de potabilitate prevazute in standardele de stat in vigoare;
c) efectuarea de racorduri, comunicatii si legaturi ale retelei de apa potabila cu orice alte retele de apa nepotabila;
d) nerespectarea obligatiei prevazute in normele de igiena in vigoare privind tratarea apei in cazul utilizarii surselor de suprafata pentru instalatii centrale de aprovizionare cu apa potabila;
e) neasigurarea masurilor de protectie sanitara si neinstituirea zonelor de protectie sanitara cu regim sever si de restrictie a surselor de apa potabila, a surselor de ape minerale pentru cura interna, a constructiilor de captare si inmagazinare, a instalatiilor de tratare, a aductiunilor, statiilor de pompare si a retelelor de distribuire stabilite prin dispozitii legale;
f) depunerea reziduurilor solide si lichide de orice fel in vecinatatea surselor de apa potabila si folosirea fintinilor ca puturi absorbante pentru ape reziduale;
g) absenta clorului rezidual liber la intrarea in reteaua de distributie sau la capetele de retea ale instalatiilor centrale de alimentare cu apa;
h) nemarcarea vizibila a surselor si a retelelor de apa din incinta unitatilor de orice fel si a locurilor publice care nu corespund conditiilor de potabilitate.

CAP. 4

Contraventii la normele de igiena privind colectarea si indepartarea reziduurilor si protectia sanitara a solului

ART. 9
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei:
a) neintocmirea, de catre persoanele juridice care exploateaza retele stradale de canalizare, a regulamentului de exploatare si intretinere a acestora si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;
b) neintretinerea in permanenta stare de functionare a instalatiilor interioare - closete, bai, lavoare, spalatorii si altele - de catre agentii economici, institutiile social-culturale, precum si de catre asociatiile de locatari si persoanele fizice;
c) neasigurarea unitatilor de orice fel, a asociatiilor de locatari si a gospodariilor individuale cu recipienti pentru colectarea reziduurilor menajere, amplasati in conditii salubre, in spatii special amenajate - camere de gunoi sau platforme racordate la reteaua de apa si de canalizare, spalate si dezinfectate -, mentinuti in stare buna, reparati, spalati si dezinfectati, suficienti numeric pentru inmagazinarea reziduurilor pe timp de minimum 2-3 zile;
d) amplasarea si folosirea, pentru indepartarea si neutilizarea reziduurilor menajere, a gropilor de gunoi in alte conditii decit cele prevazute de normele de igiena in vigoare.

ART. 10
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la 750.000 lei:
a) amplasarea closetelor cu groapa simpla la distanta mai mica fata de sursele de apa decit cea prevazuta prin normele de igiena in vigoare, precum si neefectuarea intretinerii si dezinfectiei acestor closete, cit si a altor tipuri de closete fara apa curenta;
b) neasigurarea imobilelor cu subsol, situat sub nivelul retelei de canalizare, cu pompe pentru evacuarea in permanenta a apei;
c) neevacuarea continutului instalatiilor mici de colectare a apelor uzate haznale, puturi absorbante, closete - de catre serviciile de vidanjare in termen de 7 zile de la cererea celor interesati;
d) folosirea in alte scopuri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru colectarea si transportul apelor uzate fecaloid-menajere, precum si neintretinerea lor in stare permanenta de functionare prin reparare, spalare si dezinfectie;
e) neindepartarea cadavrelor de animale in conditiile prevazute de normele in vigoare de catre detinatorii de animale;
f) indepartarea de catre persoanele juridice, unitati si persoane fizice a apelor uzate fecaloid-menajere si industriale in alte locuri decit in reteaua de canalizare sau, in lipsa acestora, de instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate;
g) neintretinerea in stare de functionare a instalatiilor mici de colectare a apelor uzate de tipul haznalelor vindajabile si a puturilor absorbante, precum si vidanjarea apelor uzate din haznale in canale deschise, in guri de canal sau in rigolele strazilor;
h) neracordarea instalatiei de canalizare interioara a locuintelor la reteaua publica de canalizare, acolo unde exista aceasta retea;
i) nerealizarea de catre intreprinderile sau serviciile de salubritate a masurilor permanente de intretinere igienica si dezinfectie a vehiculelor si utilajelor de salubritate ori a masurilor de prelucrare sanitara a reziduurilor depozitate, stabilite prin normele de igiena in vigoare;
j) nerespectarea de catre serviciile sau intreprinderile de salubritate a normelor de igiena pentru intretinerea salubritatii strazilor, parcurilor, pietelor si pentru ridicarea cu regularitate a gunoaielor menajere si de strada.

ART. 11
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 la
3.000.000 lei:
a) utilizarea reziduurilor fecaloide umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci cind pe aceste terenuri se cultiva fructe sau legume care se consuma in stare cruda;
b) neefectuarea epurarii apelor uzate inaintea deversarii lor in bazine naturale;
c) indepartarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strada ori a cadavrelor de animale, pe alte locuri decit cele anume stabilite de consiliile locale si prin alte sisteme decit cele prevazute de normele sanitare in vigoare;
d) neefectuarea periodica, conform normelor de igiena, a dezinsectiei si deratizarii rampelor de depozitare a reziduurilor solide;
e) functionarea defectuoasa a instalatiilor de epurare a apelor uzate fecaloid-menajere si de neutralizare a apelor industriale, astfel incit sa provoace poluarea mediului - apa, aer, sol;
f) neasigurarea epurarii biologice si a neutralizarii agentilor nocivi din apele uzate provenite de la unitatile sanitare - spitale de boli infectioase, laboratoare care lucreaza cu produse patologice -, precum si de orice unitati care, prin specificul lor, contamineaza apele reziduale cu agenti patogeni sau cu substante radioactive ori cu substante chimice;
g) deversarea in canale deschise care strabat centre populate a apelor reziduale fecaloid-menajere si a apelor reziduale toxice, industriale si radioactive si neintretinerea acestor canale in stare permanenta de functionare prin curatare si reparare a defectiunilor;
h) nesolicitarea avizului sanitar de la Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial pentru stabilirea amplasamentului si pentru amenajarea de rampe, locuri si instalatii de depozitare, prelucrare si neutralizare a reziduurilor solide menajere, industriale, de strada, a vidanjului si a cadavrelor de animale;
i) nesolicitarea avizului sanitar de la Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial pentru amplasarea sau extinderea de cimitire umane;
j) nesolicitarea avizului Inspectorului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial pentru stramutarea cimitirelor umane inainte de trecerea a 40 de ani de la ultima inhumare;
k) nedotarea cu closet a locuintelor, a unitatilor de orice fel, cit si neamplasarea, nedimensionarea si neconstruirea acestuia corespunzator normelor de igiena in vigoare.

CAP. 5

Contraventii la normele de igiena referitoare la unitatile in care se desfasoara activitati social-culturale, la colectivitatile temporare de munca sau recreere si la unitatile de prestari de servicii pentru populatie

ART. 12
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 250.000 lei:
a) admiterea accesului unui numar de persoane mai mare decit permite capacitatea proiectata in salile unitatilor in care se desfasoara activitati culturale: teatre, cinematografe, sali publice si altele;
b) neafisarea la loc vizibil a masurilor de igiena ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de inot sau lipsa de supraveghere a respectarii acestor masuri de catre factorii raspunzatori;
c) neintretinerea in permanenta stare de curatenie a echipamentului de lucru al personalului din saloanele de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica, precum si al personalului agentilor prestatori de servicii catre populatie;
d) nedotarea cu sapun, prosoape si hirtie igienica a grupurilor sanitare publice si neintretinerea igienica a acestora prin spalare si dezinfectie.

ART. 13
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei:
a) neasigurarea in baile publice si in unitatile de frizerie, coafura si cosmetica a lenjeriei fierte si calcate, schimbata dupa fiecare persoana;
b) neintretinerea in stare de functionare si curatenie a instalatiilor interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate, a sifoanelor de pardoseala, a anexelor sanitare - dusuri, bai, closete, lavoare -, prin efectuarea reparatiilor necesare si a spalarii si dezinfectiei zilnice;
c) neasigurarea, in incaperile de dormit ale colectivitatilor temporare, a suprafetei si cubajului de aer pentru un pat prevazute de normele de igiena in vigoare;
d) admiterea in dormitoarele din santiere, intreprinderi, exploatari forestiere si agricole, camine, cantonamente, internate, crese si colectivitati de copii si adolescenti, a unui numar mai mare de persoane decit permite capacitatea autorizata si neasigurarea pentru fiecare persoana cazata a unui pat individual;
e) amenajarea de dormitoare comune cu paturi suprapuse, fara avizul sanitar al Inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial;
f) neasigurarea, in unitatile de cazare, a inventarului moale si a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate si nerespectarea normelor de igiena in vigoare privind schimbarea lenjeriei si respectarea circuitului acesteia;
g) neintretinerea plajelor in permanenta stare de curatenie si neasigurarea cu dotarile sanitare prevazute de normele de igiena in vigoare;
h) neintretinerea bazinelor de inot prin spalarea si dezinfectia acestora, primenirea si dezinfectia apei corespunzator normelor de igiena in vigoare;
i) neasigurarea, pentru bazine de inot si pentru stranduri, a vestiarelor, grupurilor sanitare separate pentru femei si barbati, in numarul prevazut prin normele de igiena in vigoare;
j) neefectuarea dezinfectiei, dupa fiecare persoana, a instrumentului utilizat in unitatile de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica sau folosirea pentru aceasta a altor produse decit cele stabilite de normele de igiena in vigoare;
k) servirea in unitati de frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica a persoanelor care sufera de boli ale pielii, parului sau unghiilor si nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-mentionata;
l) neintretinerea starii de curatenie, neefectuarea reparatiilor necesare bunei functionari a ferestrelor, usilor, instalatiilor de ventilatie, iluminat si incalzit, precum si neefectuarea dezinfectiei si dezinsectiei mijloacelor de transport in comun in conformitate cu normele de igiena in vigoare;
m) neasigurarea, in sediul persoanelor juridice si in anexele aferente, a curateniei permanente, a efectuarii operatiunilor de mentinere a starii de curatenie, a operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, dupa caz, precum si a indepartarii reziduurilor solide in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;
n) neasigurarea intretinerii constructiilor bailor publice si instalatiilor aferente acestora pentru asigurarea functionarii in permanenta la parametrii proiectati si a mentinerii permanente a starii de curatenie in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;
o) neefectuarea dezinfectiei incaperilor in care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile.

ART. 14
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000 la 750.000 lei:
a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate conform cu standardele in vigoare pentru bazine de inot, bai publice, bai, chiuvete, spalatorii, apartinind unitatilor de orice fel si din mijloacele de transport;
b) amenajarea strandurilor fara respectarea conditiilor stabilite prin normele de igiena in vigoare privind amplasarea si dotarea acestor unitati;
c) instalarea de campinguri fara respectarea conditiilor stabilite prin normele de igiena in vigoare privind amplasarea, dotarea cu anexe speciale si capacitatea acestora.

CAP. 6

Contraventii la normele de igiena pentru unitatile sanitare cu paturi

ART. 15
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 250.000 lei:
a) depasirea capacitatii unitatilor sanitare cu paturi privind numarul persoanelor spitalizate, numarul maxim de paturi in saloane si cubajul minim necesar de aer al saloanelor, prevazute de normele in vigoare, cu exceptia unor situatii deosebite;
b) neasigurarea, in fiecare sectie de spitalizare, a spatiilor si a conditiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezinta surse de boli transmisibile, precum si pentru bolnavii cu receptivitate crescuta la infectii;
c) neasigurarea, in unitatile si in spatiile care acodra asistenta medicala pentru copii, a spatiului de cazare si a conditiilor de igiena pentru mame insotitoare, precum si internarea acestora in numar mai mare decit cel stabilit prin structura de paturi aprobata de Ministerul Sanatatii;
d) neasigurarea pentru unitatile sanitare cu paturi, in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare, a unei rezerve de apa potabila care sa asigure necesarul pentru o perioada de 12 ore, precum si a cantitatii de apa calda necesara igienei individuale a bolnavilor si a personalului, precum si pentru igiena localului, spalarea lenjeriei, pregatirea alimentatiei si altele;
e) neasigurarea functionarii sistemelor de incalzire, confortului termic al bolnavilor, potrivit cu nevoile lor specifice;
f) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticla folosite de bolnavii din spitalele si sectiile de boli infectioase.

ART. 16
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei:
a) neasigurarea apei potabile distribuite prin retea si prin obiecte sanitare amplasate in fiecare incapere in care se acorda asistenta medicala, in spatiile de deservire igienica a bolnavilor si in serviciile tehnico-medicale si gospodaresti;
b) neasigurarea, in unitatile sanitare cu paturi, a dotarii si a numarului de obiecte sanitare stabilite prin normele sanitare in vigoare;
c) neasigurarea unitatilor sanitare cu paturi, cu instalatii pentru incinerarea reziduurilor care au potential infectogen, inclusiv a acelor si siringilor de unica folosinta.

ART. 17
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000 la 750.000 lei neasigurarea, de catre unitatile sanitare cu paturi, a incinerarii in crematoriu propriu, intretinut in stare permanenta de functionare, a reziduurilor septice si a altor reziduuri cu indicatia de a fi incinerate.

CAP. 7

Contraventii la normele privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile

ART. 18
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 100.000 lei:
a) neanuntarea bolnavilor de boli transmisibile la Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, conform dispozitiilor Ministerului Sanatatii;
b) internarea bolnavilor in spitale sau sectii de boli infectioase neprecedata de masuri de igiena individuala si neasigurarea, de catre conducerea spitalului sau a sectiei, a decontaminarii vehiculului cu care au fost transportati bolnavii;
c) neefectuarea de catre personalul medico-sanitar a triajului epidemiologic zilnic al copiilor din colectivitatile de prescolari, precum si neefectuarea dupa fiecare vacanta scolara a triajului epidemiologic inaintea reinceperii activitatii de invatamint;
d) neefectuarea de catre personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice preliminare care sa duca la depistarea de bolnavi, contactati, convalescenti si purtatori de germeni, precum si neaplicarea masurilor antiepidemice de impiedicare a raspindirii infectiilor;
e) neaplicarea, de catre personalul medico-sanitar de la dispensarele medicale si de la unitatile sanitare cu paturi, a masurilor privind depistarea, prelucrarea si evidenta persoanelor infestate cu paraziti;
f) neasigurarea de catre persoanele juridice a aprovizionarii cu materiale necesare curateniei, dezinfectiei, dezinsectiei si deratizarii.

ART. 19
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 200.000 lei:
a) neaplicarea de catre personalul medico-sanitar a masurilor privind planificarea vaccinarilor, efectuarea vaccinarilor si revaccinarilor conform instructiunilor Ministerului Sanatatii si tinerea la zi a evidentelor primare;
b) nerespectarea instructiunilor privind pastrarea si folosirea produselor biologice utilizate in scop diagnostic, profilactic sau terapeutic, recomandate de unitatile producatoare;
c) modificarea circuitelor in unitatile sanitare cu paturi sau ambulatorii fara avizul Inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial;
d) neefectuarea dezinfectiei terminale in focarele de boli transmisibile;
e) neavertizarea de catre personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic asupra consecintelor medicale si penale ale nerespectarii masurilor antiepidemice, precum si neprecizarea acestor masuri;
f) nerespectarea de catre persoanele fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisibile, purtatori sanatosi de germeni patogeni, precum si de catre peroanele juridice a masurilor stabilite de Ministerul Sanatatii in scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile: vaccinari si revaccinari, examene clinice si de laborator, controale periodice ale purtatorilor de germeni patogeni, testari ale starii de imunitate, tratamente profilactice instituite in colectivitati.

ART. 20
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000 la 300.000 lei:
a) predarea catre cei in drept a cadavrelor peroanelor decedate prin boli transmisibile sau eliberarea avizului sanitar de transport al acestor cadavre, de catre spitalul sau dispensarul medical teritorial, fara aplicarea masurilor de prevenire a raspindirii infectiilor;
b) neinstituirea sau neaplicarea de catre personalul medico-sanitar al unitatilor medicale cu paturi si ambulatorii, de stat sau particulare, a masurilor care sa previna producerea sau raspindirea de infectii la persoanele care beneficiaza de asistenta medicala in aceste unitati;
c) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sanatatii privind imunizarile obligatorii, masurile de lupta in focar, izolarea bolnavilor de boli transmisibile, eliberarea avizului epidemiologic;
d) efectuarea transportului cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fara avizul spitalului sau al dispensarului medical teritorial;
e) depunerea la capela a decedatilor prin boli transmisibile, transportul in sicriu deschis spre cimitir sau crematoriu, precum si efectuarea transportului de cadavre in afara localitatii in care s-a produs decesul, indiferent de cauza decesului, in alte conditii decit cele stabilite prin normele de igiena in vigoare;
f) exhumarea cadavrelor uname inainte de trecerea perioadei de un an de la data inhumarii sau exhumarea cadavrelor umane fara avizul Inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial in termen de 1-7 ani de la data inhumarii, ca si exhumarea in alte conditii decit cele stabilite prin avizul Inspectoralului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial.

ART. 21
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la
1.000.000 lei:
a) neasigurarea, de catre intreprinderile si institutiile de orice profil care lucreaza cu produse patologice, a sterilizarii sau incinerarii reziduurilor septice si a altor reziduuri care au astfel de indicatii;
b) nerespectarea masurilor de sterilizare a instrumentarului medico-chirurgical in toate institutiile medico-sanitare ambulatorii sau cu paturi, de stat sau particulare, conform dispozitiilor Ministerului Sanatatii.

CAP. 8

Contraventii la normele de igiena privind alimentele si protectia sanitara a acestora

ART. 22
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 150.000 lei:
a) utilizarea personalului de intretinere a curateniei din anexele sanitare si din curti la manipularea alimentelor ori la intretinerea curateniei utilajelor sau incaperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor;
b) utilizarea, la intretinerea curateniei din afara salilor de productie, din anexele sanitare, din curti si altele asemenea, a salariatilor care lucreaza in procesele tehnologice de productie alimentara, la prelucrarea sau la manipularea alimentelor;
c) neefectuarea operatiunilor manuale de curatare a locurilor de munca, utilajelor, ustensilelor, suprafetelor de lucru si ambalajelor in conditiile stabilite de normele de igiena in vigoare;
d) asezarea, chiar si provizorie, direct pe trotuar, in curti sau pe pardoseala incaperilor, a ghetii artificiale, precum si a navetelor si tavilor folosite la transportul produselor de panificatie si de cofetarie, a carnii, preparatelor din carne si semipreparatelor culinare;
e) nerespectarea, in unitatile de alimentatie colectiva, a obligatiei stabilite prin normele de igiena in vigoare de a pastra timp de 36 de ore, la rece, in recipiente curate, acoperite si etichetate, catre o proba din fiecare fel de mincare servita;
f) nerespectarea, de catre conducerile cantinelor sau ale altor unitati de alimentatie colectiva, a normelor de igiena referitoare la intocmirea meniurilor si prepararea hranei;
g) neasigurarea dotarii unitatilor de alimentatie colectiva permanente si sezoniere cu vesela si tacimuri in numar cel putin egal cu numarul total de consumatori zilnici;
h) neasigurarea spalarii si dezinfectiei, dupa fiecare transport, a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor;
i) aprovizionarea unitatilor alimentare de orice fel, care produc si prelucreaza alimente usor alterabile in cantitati care depasesc posibilitatile de pastrare si de prelucrare a acestora, in conditiile stabilite de actele normative privind calitatea;
j) neinstruirea salariatilor oricarei unitati din sectorul alimentar cu privire la obligatiile ce le revin in respectarea regimului de intretinere igienica a instalatiilor si utilajelor folosite la prelucrarea alimentelor si in aplicarea masurilor de igiena la locurile de munca respective.

ART. 23
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 150.000 la 650.000 lei:
a) nerespectarea masurilor prevazute de normele igienice in vigoare legate de pastrarea, evitarea contaminarii si punerea in consum a bauturilor de orice fel;
b) nerespectarea, de catre unitatile de orice fel sau de catre persoanele fizice care folosesc carucioare si tonete pentru comertul stradal mobil, a conditiilor de desfasurare a acestei activitati, stabilite prin normele de igiena in vigoare;
c) transportarea de alimente, sub forma de materii prime si semifabricate, impreuna cu produse finite care se consuma prin prelucrare termica;
d) nerespectarea de catre conducatorul unitatii alimentare a obligatiei prevazute de normele de igiena in vigoare privind verificarea zilnica a starii de igiena individuala si de sanatate a personalului din subordine, precum si primirea in unitate a salariatilor bolnavi sau covalescenti de boli transmisibile fara aviz medical;
e) nerespectarea regulilor de igiena individuala in tot timpul programului de lucru de catre persoanele care lucreaza la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea si desfacerea alimentelor;
f) folosirea in unitatile alimentare a ghetii naturale, fara avizul Inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, pastrarea alimentelor, cu exceptia pestelui, in contact direct cu gheata naturala sau artificiala sau cu apa rezultata din topirea ghetii, precum si servirea bauturilor, fructelor si legumelor racite prin contact direct cu gheata naturala sau artificiala, cu exceptia cuburilor de gheata, preparate in congelatoare, din apa potabila;
g) neizolarea conductelor de canalizare care traverseaza incaperile de productie, prepararea, depozitarea, servire si desfacere a alimentelor in situatia in care nu pot fi gasite solutii tehnice, astfel incit sa nu treaca prin incaperile sus-mentionate;
h) organizarea deficitara a procesului de productie alimentara, nerealizinduse orientarea fluxului tehnologic intr-un singur sens si favorizindu-se incrucisarile intre fazele salubre si cele insalubre;
i) refolosirea ca materie prima a preparatelor culinare finite, amestecarea tocaturilor de carne cruda cu cele tratate termic, precum si folosirea repetata a grasimilor alimentare la operatiunile de prajire si incorporare in preparate a grasimilor folosite la prajire;
j) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate in acest scop, neamenajate si nedotate, in scopul asigurarii, pe toata durata transportului, a pastrarii nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice, precum si a protectiei impotriva prafului, ploii, insectelor, rozatoarelor si a oricarei posibilitati de poluare, degradare si contaminare a produselor si ambalajelor;
k) neasigurarea si nerespectarea, la punctele fixe de desfacere stradala, a alimentelor si bauturilor racoritoare, a conditiilor si masurilor stabilite de normele de igiena in vigoare pentru protectia sanitara a produselor si consumatorilor;
l) expunerea spre vinzare sau vinzarea in ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;
m) folosirea in laboratoarele si unitatile de alimentatie publica sau colectiva a oualor de rata la prepararea prajiturilor, cremelor, inghetatei sau a oricaror alte produse;
n) nesolicitarea avizului Inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial la stabilirea locului de recoltare a ghetii naturale, precum si a conditiilor de depozitare a acesteia;
o) transportul laptelui pasteurizat cu autocisterne sau repasteurizarea laptelui fara avizul Ministerului Sanatatii;
p) neasigurarea functionarii in permanenta a spatiilor frigorifice din unitatile alimentare, neasigurarea controlului si inregistrarii temperaturii si neintretinerea acestor spatii prin efectuarea periodica a reparatiilor necesare, a igienizarii, a dezinsectiei si, dupa caz, a deratizarii.

ART. 24
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000 la 750.000 lei:
a) receptia si introducerea in procesul de productie sau prelucrare a materiilor prime si auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificari si fara constatarea salubritatii lor de catre persoanele raspunzatoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de catre furnizori si, dupa caz, de catre organele sanitar-veterinare;
b) nerespectarea normelor de igiena si a normelor sanitar-veterinare in vigoare referitoare la prepararea si pastrarea produselor din carne de tip singerete, a cremelor de oua si a maionezei;
c) nerespectarea masurilor stabilite prin normele de igiena in vigoare privind prepararea, pastrarea, transportul si servirea inghetatei;
d) neasigurarea, de catre unitatile de desfacere si servire a alimentelor, a conditiilor de depozitare, expunere si manipulare pentru pastrarea nemodificata a proprietatilor nutritive, organoleptice, fizice, chimice si microbiologice;
e) neasigurarea in unitatile de alimentatie publica si colectiva a spatiilor si circuitelor functionale stabilite prin normele de igiena in vigoare pentru depozitare, prelucrare culinara si consum;
f) neasigurarea dotarii unitatilor alimentare cu utilaje si mobilier tehnologic fabricate potrivit normelor de igiena in vigoare si intretinute in permanenta stare de functionare;
g) neasigurarea, in toate unitatile alimentare, a functionarii corecte si permanente a aparaturii de control si de inregistrare a parametrilor care conditioneaza salubritatea prelucrarii si pastrarii materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite: stelirizare, pasteurizare, refrigerare, congelare si altele;
h) neefectuarea de catre unitatile alimentare a controlului respectarii normelor de igiena in vigoare privind materiile prime, auxiliare, semifabricate si produse finite, conform proprietatilor inscrise in actele normative privind calitatea, precum si a controlului respectarii normelor de igiena privind procesele de prelucrare si regimul sanitar de intretinere a utilajelor, ambalajelor si mijloacelor de transport;
i) neasigurarea depozitarii si pastrarii alimentelor in conditii care sa previna modificarile proprietatilor nutritive, organoleptice si fizico-chimice, precum si contaminarea microbiana;
j) ambalarea, transportul, depozitarea si desfacerea catre populatie a sarii iodate in zonele gusogene in conditii necorespunzatoare, de natura sa diminueze concentratia de iodat in sare, precum si desfacerea catre populatie a sarii iodate fara data fabricatiei pe ambalaj sau cu termen de garantie depasit;
k) neasigurarea, in unitatile din sectorul alimentar de productie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vinzare, a apei potabile curente corespunzatoare calitatilor standardului de stat in vigoare, distribuita in conditii igienice oriunde este necesara si in cantitati corepsunzatoare pentru acoperirea nevoilor tehnologice si pentru intretinerea curateniei utilajelor, mobilierului, dotarilor;
l) neefectuarea periodica sau dupa necesitate a lucrarilor de igienizare si de revizuire a instalatiilor si utilajelor, cit si a lucrarilor de reconditionare si de reparare a cladirilor unitatilor alimentare;
m) nerespectarea conditiilor stabilite de normele de igiena in vigoare privind amenajarea, dotarea si intretinerea pietelor alimentare, a tirgurilor si oboarelor;
n) neasigurarea, in unitatile alimentare, a conditiilor de igiena in cursul productiei, prepararii, depozitarii, transportului, servirii si desfacerii alimentelor prin operatiuni de curatare, dezinsectie si deratizare si neasigurarea dotarii si aproviozionarii unitatilor alimentare, dupa necesitate, cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru spalare, dezinsectie si deratizare.

ART. 25
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 la
3.000.000 lei:
a) punerea in consum a alimentelor care sint contrafacute sau care prezinta:
- semne organoleptice de alterare;
- semne de infestare cu paraziti, precum si resturi sau semne ale activitatii parazitilor, cu exceptia unor produse pentru care sint prevazute limite in normele de igiena in vigoare sau in standardele de stat;
- semne ale contactului cu rozatoare;
- miros si gust straine de natura produsului;
- gust, miros sau pete de mucegai, cu exceptia mucegaiurilor selectionate admise;
- continut de substante chimice neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise de normele de igiena in vigoare;
- continut de corpi straini cu exceptia cazurilor in care norma prevede o limita maxima admisibila a acestora;
- continut de aflatoxina B1 peste 5 micrograme/kg, pentru seminte si fainuri de cereale leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nuca, alune, concentrate si izolate proteice de vegetale;
b) reconditionarea, fara avizul Inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, a produselor alimentare retrase din consum ca necorespunzatoare conditiilor stabilite prin normele de igiena in vigoare si prin standarde de stat;
c) folosirea, la prepararea produselor alimentare, a unor adjuvanti sau a altor substante chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sanatatii, cit si depasirea cantitatilor in cazul celor avizate;
d) folosirea apei industriale pentru anumite operatiuni tehnologice in unitati de industrie alimentara fara avizul Inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial.

CAP. 9

Contraventii la normele de igiena privind protectia fata de radiatiile nucleare

ART. 26
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 100.000 lei:
a) neutilizarea sau utilizarea incorecta a mijloacelor de dozimetrie individuala de catre personalul expus profesional la radiatii nucleare;
b) nefolosirea corecta sau distrugerea de catre personalul expus profesional a mijloacelor individuale sau colective de radioprotectie din dotarea unitatii nucleare;
c) nepastrarea la marginea filmelor radiologice a unei zone albe neexpuse;
d) nerespecatrea normelor de evidenta a surselor si generatorilor de radiatii, privind lucrul cu instalatii care nu sint prevazute cu toate mijloacele de radioprotectie a pacientului si neverificate privind calitatea parametrilor functionali.

ART. 27
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei:
a) expunerea intentionata in fascicol de radiatie a dozimetrelor individuale;
b) neraportarea operativa sefului unitatii nucleare sau responsabilului cu radioprotectia a situatiilor deosebite care au determinat sau pot determina incidente sau accidente nucleare;
c) interventia neautorizata in depanarea surselor sau generatoarelor de radiatii nucleare, a aparaturii de control sau a mijloacelor de radioprotectie;
d) nerespectarea regulamentului de functionare a unitatii nucleare;
e) neefectuarea, prin mijloace proprii, a controlului radiometric si radiodozimetric al locurilor de munca si al personalului cu expuneri profesionale la radiatii, precum si al radioactivitatii efluentilor si a reziduurilor radioactive pe care le elimina unitatile ce detin sau folosesc surse de radiatii nucleare si neverificarea parametrilor de functionare a aparaturii care a suferit modificari sau reparatii;
f) introducerea pacientilor, care nu sint supusi imediat investigatiilor sau tratamentului, in cimpul de iradiere si neaplicarea masurilor de protectie la pacientii supusi examinarii radiologice, pentru regiunile anatomice care nu intereseaza procedura respectiva sau conform normelor de folosire a surselor de radiatii;
g) neanuntarea operativa a cazurilor de suprairadiere, de incidente sau accidente nucleare, cit si neraportarea modificarilor de personal survenite pe parcursul activitatii din cadrul unitatii nucleare;
h) permiterea accesului persoanelor neautorizate in unitati nucleare;
i) neverificarea periodica a aparaturii de masura si control, respectiv lipsa vizei metrologice.

ART. 28
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 la
1.000.000 lei:
a) depasirea limitelor maxime admisibile de contaminare radioactiva a locurilor de munca stabilite prin normele de protectie a muncii si prin normele republicane de radioprotectie;
b) neluarea masurilor de decontaminare a locurilor de munca devenite radioactive, a utilajelor de lucru si a echipamentului de protectie in unitatile care utilizeaza surse de radiatii nucleare;
c) neluarea masurilor imediate de protejare a salariatilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactiva interna;
d) neasigurarea, conform normelor in vigoare, a unitatilor de orice fel care utilizeaza surse de radiatii nucleare, cu amenajarile, dispozitivele, materialele si echipamentul necesare pentru protectia fata de radiatii a salariatilor, a populatiei si a mediului, precum si cu mijloacele necesare controlului iradierii si contaminarii radioactive sau neutralizarea acestor mijloace potrivit destinatiei lor;
e) nerespecatrea normelor in vigoare privind eliminarea deseurilor radioactive sau depozitarea de minereuri radioactive si a sterilului provenit din minele de uraniu in locuri neavizate de Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial;
f) neanuntarea organelor prevazute de normele in vigoare in cazul in care s-a produs un incident sau un accident nuclear;
g) utilizarea substantelor radioactive in alte scopuri decit cele prevazute in autorizatia sanitara de functionare si in autorizatia de functionare in domeniul activitatii nucleare;
h) nerespectarea normelor privind activitatea cu surse de radiatii in exteriorul unitatilor autorizate;
i) producerea, importul, desfacerea si darea in consum a produselor de igiena, a cosmeticelor, a jucariilor sau a altor bunuri de consum public care contin substante radioactive sau emit radiatii nucleare peste limitele prevazute de normele in vigoare.

CAP. 10

Contraventii la normele de igiena privind conditiile si procesele de munca, precum si controlul medical profilactic al salariatilor

ART. 29
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 250.000 lei:
a) neanuntarea, la Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, a cazurilor de boli profesionale depistate de catre orice medic;
b) neprezentarea salariatilor din unitatile de orice fel si a persoanelor fizice la examinarile medicale periodice stabilite prin instructiunile Ministerului Sanatatii si programate de organele sanitare potrivit specificului fiecarui loc de munca;
c) nesolicitarea avizului medical prealabil la schimbarea locului de munca al unui salariat in aceeasi unitate, daca prin aceasta schimbare se creeaza un risc pentru sanatatea persoanei respective.

ART. 30
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei:
a) angajarea oricarei persoane, in orice loc de munca, fara ca in prealabil sa fi fost supusa controlului medical din care sa rezulte ca persoana examinata este apta pentru a fi angajata la locul de munca respectiv si, totodata, nu prezinta un risc de imbolnavire a populatiei;
b) mentinerea unei persoane intr-un loc de munca pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicala temporara sau permanenta, potrivit instructiunilor Ministerului Sanatatii;
c) depasirea, in zona de munca, a limitelor admisibile stabilite prin normele de igiena a muncii pentru temperatura aerului, viteza curentilor de aer, umiditate, temperatura medie a suprafetelor incalzite si radiatiile calorice, cu exceptia cazurilor cind cerintele sau natura procesului tehnologic impun conditii climatice speciale;
d) depasirea, in zona de munca, a limitelor admisibile pentru zgomote si vibratii stabilite prin normele de igiena a muncii;
e) neaplicarea masurilor stabilite prin normele de igiena a muncii pentru protejarea salariatilor care lucreaza in aer liber, in conditii meteorologice nefavorabile;
f) nerespecatrea normelor de igiena a muncii privind conditiile de iluminare a zonelor de munca;
g) neacordarea materialelor igienico-sanitare stabilite prin normele de protectie a muncii pentru locurile de munca ce necesita folosirea de astfel de materiale;
h) neasigurarea echipamentului de protectie pentru locurile de munca de orice fel, in functie de specificul activitatii in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare; neasigurarea si nerealizarea conditiilor de intretinere a acestui echipament, precum si neutilizarea sa corecta de catre salariati ori purtarea in afara unitatilor in care acestia isi desfasoara activitatea;
i) nerespectarea normelor de protectie a muncii privind instruirea practica a elevilor si studentilor in ateliere scolare si uzinale, precum si nerespectarea prescriptiilor medicale referitoare la orientarea scolara si profesionala a elevilor si studentilor cu boli cronice sau infirmitati;
j) nerespecatrea de catre persoanele juridice, unitatile si persoanele fizice care angajeaza personal salariat a recomandarilor medicale referitoare la locul si regimul de munca al salariatilor, rezultate in urma controlului medical la angajare si a celui periodic;
k) neanuntarea la Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, in primele 24 de ore de la producere, a cazurilor de intoxicatii acute profesionale, colective sau mortale, de catre personalul medico-sanitar care asigura asistenta medicala a unitatilor respective;
l) neefectuarea controlului permanent al conditiilor de mediu in locurile cu conditii deosebite de munca, de catre persoanele juridice care au astfel de locuri de munca si de catre persoanele juridice specializate, care dispun de laboratoare proprii sau alte mijloace tehnice de testare si control;
m) amenajarea de spatii de productie, ateliere sau locuri de munca fara aviz sanitar;
n) neasigurarea, de catre agentii economici si institutiile social-culturale, a anexelor social-sanitare necesare, amenajate potrivit specificului fiecarui loc de munca si dotate corespunzator normelor de igiena in vigoare.

ART. 31
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la
1.000.000 lei:
a) nerespecatarea de catre conducerile unitatilor de orice fel a masurilor prescrise de organele medicale competente in scopul pastarii capacitatii de munca si al prevenirii imbolnavirilor;
b) depasirea concentratiilor maxime admisibile pentru gaze, vapori si pulberi in atmosfera zonei de munca stabilite prin normele de igiena muncii ori utilizarea unor substante sau procedee tehnologice interzise prin dispozitii legale.

CAP. 11

Contraventii la normele privind organizarea si functionarea institutiilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

ART. 32
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 200.000 lei:
a) neasigurarea spalarii si dezinfectiei dupa fiecare intrebuintare a sticlariei de laborator si a unor materiale infectate, utilizate in unitatile de invatamint in cadrul activitatilor practice si de laborator;
b) prezentarea in tabere de odihna a cadrelor didactice si a cadrelor medicosanitare insotitoare ale grupurilor de copii si tineri fara dovada examinarilor medicale obligatorii stabilite prin instructiunile Ministerului Sanatatii si fara avizul epidemiologic eliberat de dispensarul medical teritorial;
c) nerespecatarea de catre medicii dispensarelor teritoriale a instructiunilor Ministerului Sanatatii referitoare la suprevegherea epidemiologica a copiilor si tinerilor ce urmeaza a fi trimisi in tabere de odihna;
d) neasigurarea, de catre conducatorii unitatilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, a prezentarii acestora, cit si a cadrelor didactice, la examinarile medicale periodice stabilite prin instructiunile Ministerului Sanatatii;
e) nerespecatrea normelor de igiena in vigoare privind numarul maxim de copii admisi intr-o grupa in unitatile de copii prescolari;
f) primirea in unitatile pentru ocrotire, educare si instruirea copiilor si tinerilor fara dovada efectuarii imunizarilor profilactice conform instructiunilor Ministerului Sanatatii si virstei copilului sau tinarului;
g) neasigurarea aprovizionarii permanente a unitatilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, precum si a taberelor de odihna cu utilaje, materiale si substante necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea dezinfectiei si dezinsectiei;
h) folosirea elevilor si studentilor in activitatile de intretinere igienica a grupurilor sanitare.

ART. 33
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei:
a) nerespectarea de catre conducatorul unitatilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, precum si de administratiile judetene permanente pentru organizarea taberelor de odihna a urmatoarelor conditii stabilite prin normele de igiena in vigoare:
- asigurarea in salile de grupa, dormitoare, sali de clasa, sali de cursuri, laboratoare, ateliere, a cubajului de aer minim necesar si a microclimatului, inclusiv a iluminatului optim pentru desfasurarea activitatii;
- asigurarea dotarii cu mobilier corespunzator dimensionat, amplasat si intretinut;
- asigurarea intervalelor de timp necesare igienizarii spatiilor de invatamint, spatiilor de cazare si grupurilor sanitare;
- asigurarea circuitelor igienice ale copiilor, alimentatiei si rufariei;
- asigurarea numarului de obiecte sanitare - lavoare, dusuri, closete amplasate si dimensionate in raport cu virsta copiilor;
b) folosirea de jucarii si materiale didactice care, prin natura materialului sau prin forma lor, constituie un risc pentru sanatatea copiilor si care nu permit curatarea si dezinfectia periodica;
c) nerespecatrea, de catre conducerile unitatilor de invatamint de stat sau particulare sau de catre cadrele didactice, a conditiilor igienico-sanitare de munca intelectuala, stabilite prin normele de igieina in vigoare pentru procesul instructiv-educativ la prescolari, elevi si studenti;
d) neaplicarea, de catre conducerea unitatilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, a masurilor de prevenire a accidentelor sau a unor imbolnaviri la elevi si studenti in orele de educatie fizica si de activitate practica in ateliere si laboratoare;
e) neasigurarea, pentru crese, leagane, case de copii prescolari si scolari, internate scolare, camine studentesti si tabere de odihna, a posibilitatilor de spalare, fierbere, dezinfectie, uscare, calcarea rufariei in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;
f) efectuarea instruirii practice la locul de munca cu noxe profesionale sau cu conditii de munca periculoase, precum si depasirea in cardul activitatii practice a limitelor efortului fizic pentru elevi, stabilite prin normele de igiena in vigoare.

CAP. 12

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

ART. 34
Contraventiile se constata de:
a) inspectorii de politie sanitata, medicii igienisti, epidemiologi, medicii de medicina a muncii si asistentii medicali de igiena din inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva si laboratoarele teritoriale ale acestora, precum si medicii punctelor de control pentru trecerea frontierei;
b) inspectorii de specialitate din Inspectia de stat a apelor, imputerniciti de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in cazul contraventiilor prevazute de art. 8 lit. b), e), f) si g);
c) inspectorii de specialitate din Inspectia de stat pentru protectia nucleara , imputerniciti de conducerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in cazul contraventiilor prevazute in art. 26, art. 27 si art. 28;
d) personalul medico-sanitar incadrat in functii asimilate celor prevazute la lit. a), b) si c) din directiile, serviciile si unitatile medicale ale ministerelor si ale altor organe centrale cu retea medicala proprie, in cazul contraventiilor savirsite in cadrul unitatilor subordonate acelor ministere sau organe centrale;
e) ofiterii si subofiterii de politie, in cazul contraventiilor prevazute in:
art. 1 lit. c) si d); art. 2 lit. b) si d); art. 7 lit. g); art. 8 lit. e) si f); art. 12 lit. a); art. 14 lit. c); art. 22 lit. d) si h); art. 23 lit.
a), h), j) si k); art. 24 lit. i) si m); art. 25 lit. a).

ART. 35
Guvernul poate stabili, prin hotarire, si alte persoane competente sa constate contraventii si sa aplice sanctiunile prevazute de prezenta lege.

ART. 36
Sanctiunea se aplica de:
a) agentul constatator, pentru contraventiile constatate de inspectorii de politie sanitara, inspectorii pentru protectia apelor si inspectorii pentru protectia nucleara;
b) agentul constatator, daca contravenientul este o persoana fizica, in cazul contraventiilor constatate de medicii igienisti, epidemiologi, medicii de medicina a muncii si medicii punctelor de control pentru trecerea frontierei;
c) ofiterii si subofiterii de politie, daca contravenientul este o persoana fizica;
d) medicii igienisti si medicii de medicina a muncii, pentru contraventiile constatate de asistentii medicali de igiena din inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva si laboratoarele teritoriale ale acestora;
e) inspectorii de politie sanitara, inspectorii pentru protectia apelor si inspectorii pentru protectia nucleara, fiecare in domeniul sau de specialitate, pentru contraventiile constatate de personalul medico-sanitar prevazut la art.
34 lit. d).
In cazul contraventiilor constatate de agentii prevazuti la alin. 1 lit. b) si c), aplicarea sanctiunilor in cazul persoanelor juridice se face de catre inspectorii de politie sanitara.

ART. 37
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicare.
Plingerea se depune la organul din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.

ART. 38
In cazul contraventiilor prevazute de prezenta lege, plingerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.
Plingerea depusa la organele prevazute la art. 37 alin. 2, impreuna cu dosarul cauzei, se trimite de indata judecatoriei in drept sa o solutioneze.

ART. 39
In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, prevederile Legii nr. 32/ 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor sint aplicabile, cu exceptia art. 25-27.

ART. 40
Faptele prevazute la art. 1-33 din prezenta lege constituie contraventii, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii, incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.

CAP. 13

Dispozitii finale

ART. 41
Functionarea unitatilor de orice fel cu incalcarea normelor legale de igiena atrage retragerea autorizatiei sanitare de functionare.
In cazul in care conditiile de functionare constituie risc iminent pentru sanatatea populatiei sau a salariatilor unitatii, Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial ia masuri de suspendare temporara a activitatii pina la remedierea deficientelor.
Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborarii cu organele de control in efectuarea acestuia duce la retragerea autorizatiei sanitare de functionare.

ART. 42
Nerespecatrea clauzelor stabilite prin avizul sanitar atrage suspendarea lucrarilor de constructii, montaj, amenajari.

ART. 43
Produsele alimentare si nealimentare care nu corespund normelor in vigoare si care constituie risc pentru sanatatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman.

ART. 44
In situatii epidemiologice deosebite Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial poate dispune masuri speciale: carantina, izolare in spital sau domiciliu, interdictia accesului la unele locuri de munca, paza speciala a frontierei.

ART. 45
In sensul prezentei legi, prin unitati se intelege: institutii publice de orice fel, regii autonome, societati comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, organizatii cooperatiste si alte persoane juridice.

ART. 46
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data se abroga H.C.M. nr. 2506/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI VALER SUIAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE --------------------------


Vineri, 24 mai 2024, 20:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.