ORDONANȚĂ nr.30 din 18 august 1995
privind regimul de concesionare a construirii și exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi și cai ferate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 203/1 sep. 1995

ORDONANTA Nr. 30 din 18 august 1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 1 septembrie 1995 In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. e) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Concesionarea construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate - se realizeaza in conditiile prezentei ordonante.
Concesionarea se face pe baza de contract. Prin contractul incheiat, o parte - concedentul - transmite celeilalte parti - concesionarul - dreptul de construire, administrare, exploatare si intretinere asupra unor tronsoane de cai de comunicatii terestre (autostrazi si cai ferate) prevazute la alin. 1, pe o perioada determinata, in schimbul unei redevente.
Prin redeventa, in sensul prezentei ordonante, se intelege o suma, in lei sau in valuta, in conditiile legii, sau alte avantaje materiale convenite de parti, potrivit specificului concesiunii.
Modalitatea de plata a redeventei se stabileste prin caietul de sarcini.
Redeventa se face venit la bugetul de stat.
La expirarea duratei concesiunii, toate bunurile si lucrarile care fac obiectul contractului de concesiune revin in deplina proprietate publica a statului, impreuna cu instalatiile si echipamentele respective la parametrii tehnici impusi prin caietul de sarcini, gratuit si libere de orice sarcini.

ART. 2
Prin concesiune se va asigura realizarea unor conditii de administrare rentabila a obiectivului concesiunii. Concesionarul trebuie sa posede capacitate manageriala, financiara si tehnica pentru realizarea concesiunii.

ART. 3
Calitatea de concedent o are persoana juridica romana care are in administrare bunurile, respectiv realizeaza activitatea economica sau serviciul public ce face obiectul contractului de concesiune.

ART. 4
Concesionar poate fi orice persoana juridica romana sau straina.
Concesionarul are obligatia sa respecte legile romane in toate actiunile pe care le intreprinde pentru realizarea contractului de concesiune.
Concesionarul se bucura de toate drepturile oferite de legea romana pentru agentii economici.

ART. 5
Exploatarea autostrazilor si a unor tronsoane de cale ferata, ce fac obiectul concesionarii, se face in regim de plata, prin perceperea de tarife de utilizare, respectiv de tarife de transport marfuri si calatori. Exploatarea se face in concordanta cu legea romana si prevederile conventiilor internationale la care Romania a aderat sau este parte.
Tarifele se stabilesc de catre concesionar.

ART. 6
Concesionarul trebuie sa asigure exploatarea obiectului concesiunii cu diligentele specifice unui bun intreprinzator.
Concesionarul nu are dreptul de instrainare a activelor concesiunii, acestea constituind proprietate publica, si nici de a le folosi in afara prevederilor contractului de concesiune.

ART. 7
Statul asigura protectia drepturilor ce revin concesionarilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pe toata durata concesiunii.

CAP. 2

Obiectul si perioada concesiunii

ART. 8
Pot face obiectul concesiunii tronsoane de cai de comunicatii terestre autostrazi si cai ferate - dupa cum urmeaza:
a) constructia, administrarea, exploatarea si intretinerea unor tronsoane noi sau aflate in executie si neterminate;
b) modernizarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea si intretinerea unor tronsoane existente.
Pot face obiectul concesiunii - potrivit conventiei partilor - si activitatile economice accesorii ce vor fi organizate de concesionar, cum sunt serviciile de aprovizionare cu carburanti, service auto, moteluri, restaurante, comert si alte asemenea.

ART. 9
Perioada de concesionare este de pina la 20 de ani. In cazuri justificate, luindu-se in considerare valoarea lucrarilor de investitii ce urmeaza a fi realizate, raportata la perioada necesara de recuperare a cheltuielilor, Guvernul este abilitat sa aprobe, in conditiile legii, o durata mai mare, fara a putea depasi 49 de ani.
Perioada aferenta executarii lucrarilor de investitii, determinata prin caietul de sarcini, nu intra in calculul duratei de concesionare stabilita in conditiile prevederilor alin. 1

CAP. 3

Initiativa si aprobarea concesionarii

ART. 10
Initiativa concesionarii revine:
a) persoanei juridice romane care are in administrare bunurile sau realizeaza activitatea ori serviciul public ce face obiectul concesiunii;
b) Ministerului Transporturilor care are in subordine regia autonoma ce are calitatea de concedent.
Persoanele juridice romane sau straine, care justifica interesul dobindirii unei concesiuni, se pot adresa persoanelor juridice prevazute la alineatul precedent, in vederea declasarii procedurilor de concesionare.

ART. 11
Concedentul va proceda la elaborarea unui studiu privind oportunitatea concesionarii, din proprie initiativa sau la cererea Ministerului Transporturilor.
Elementele principale ale studiului de oportunitate se stabilesc prin hotarire a Guvernului.

ART. 12
Studiul de oportunitate se analizeaza si se insuseste de catre consiliul de administratie al concedentului, dupa care se inainteaza spre aprobare Ministerului Transporturilor.

ART. 13
Dupa obtinerea aprobarii Ministerului Transporturilor, concedentul va elabora caietul de sarcini al concesiunii.
Caietul de sarcini va cuprinde, in principal, urmatoarele:
- obiectul concesiunii, cu elementele care il caracterizeaza;
- durata concesiunii;
- programul lucrarilor ce urmeaza a fi executate de concesionar;
- elementele de pret ale concesiunii;
- transmiterea, la data expirarii concesiunii, a bunurilor concesionate sau dobindite in perioada concesiunii si destinate exploatarii acesteia, in proprietatea sau deplina folosinta a concedentului, libere de orice sarcini;
- conditiile de incetare a concesiunii si raspunderea concesionarului in cazul incetarii contractului de concesiune din culpa sa;
- raspunderea concesionarului si concedentului pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite prin caietul de sarcini;
- conditiile in care se poate rascumpara concesiunea;
- clauze referitoare la exploatarea concesiunii;
- clauze referitoare la personal;
- controlul activitatii concesionarului prin organele abilitate;
- alte obligatii in raport cu obiectul concesiunii.
Continutul-cadru al caietului de sarcini se stabileste prin hotarire a Guvernului.

ART. 14
Caietul de sarcini se analizeaza si se insuseste de catre organele prevazute la art. 12.

ART. 15
Propunerea de concesionare, insosita de studiul de oportunitate si caietul de sarcini se inainteaza de catre Ministerul Transporturilor, spre aprobare, Guvernului.
In cazul in care conditiile de concesionare angajeaza si participarea statului la finantarea lucrarilor, se va obtine in prealabil si avizul Ministerului Finantelor.
Statul poate garanta, in conditiile legii, creditele necesare realizarii contractului de concesiune, anagajate de catre concesionar.

CAP. 4

Organizarea licitatiei si acordarea concesiunii

ART. 16
Organizatorul licitatiei este concedentul sau un agent economic de specialitate.

ART. 17
Publicarea licitatiei se face dupa aprobarea de catre Guvern a concesiunii, a caietului de sarcini si a organizarii licitatiei.

ART. 18
Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de licitatie se instituie, prin ordin al ministrului transporturilor, o comisie de licitatie compusa din:
- reprezentantul Ministerului Transporturilor - presedinte;
- reprezentantul Ministerului Finantelor - membru;
- reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - membru;
- reprezentantii concedentului;
- specialisti de profil;
- secretarul comisiei.

ART. 19
Comisia de licitatie raspunde de activitatea de deschidere, examinare, calificare a ofertantilor si adjudecare a ofertei cistigatoare. De asemenea, controleaza si verifica documentele licitatiei.
Onorariile membrilor comisiei de licitatie, care nu sunt salariati ai concedentului, vor fi suportate de concedent.

ART. 20
Acordarea concesiunii se efectueaza prin:
a) licitatie publica deschisa fara preselectie;
b) licitatie publica deschisa cu preselectie;
c) licitatie publica restrinsa;
d) negociere directa, in conditiile art. 24.

ART. 21
Licitatia publica deschisa fara preselectie se organizeaza intr-o singura etapa, la care poate participa un numar nelimitat de ofertanti interni si externi care indeplinesc conditiile din documentele de licitatie.

ART. 22
Licitatia publica deschisa cu preselectie se organizeaza in doua etape distincte: in prima etapa pot participa toti ofertantii interesati, care raspund anuntului publicitar, iar in a doua etapa participa numai ofertantii selectionati de comisia de licitatie in baza indeplinirii conditiilor din documentele de licitatie.
Documentatia de participare la preselectie va fi elaborata de concedent, participantii urmind a raspunde chestionarelor care cuprind date referitoare la:
experienta in concesionari, capacitatea manageriala, situatia financiara si credibilitatea, dotarea si personalul de specialitate, precum si alte elemente considerate necesare.

ART. 23
Licitatia publica restrinsa poate fi tinuta in urmatoarele cazuri:
a) cind interesele strategice sau alte interese majore ale statului nu permit tinerea unei licitatii publice deschise;
b) cind a existat o licitatie publica deschisa anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract.

ART. 24
In cazul in care la o licitatie s-a prezentat un singur ofertant, cu o oferta corespunzatoare, se va aplica procedura negocierii directe.

ART. 25
La licitatie pot participa persoane juridice din tara sau din strainatate, care au acceptat caietul de sarcini si care au depus garantia stabilita.
Capitalul social al participantilor trebuie sa reprezinte o cota din valoarea investitiilor ce urmeaza a fi realizata in cadrul concesiunii, stabilita prin caietul de sarcini.

ART. 26
La inscrierea la licitatie, participantii sunt tinuti sa dovedeasca capacitatea juridica, precum si capacitatea tehnica si economica de a desfasura activitatile specifice concesiunii.
Pentru participantii din strainatate este necesara prezentarea dovezilor prin care se certifica forma juridica de organizare a firmei, precum si bonitatea acesteia pe baza de date din bilantul pe ultimii 3 ani si recomandare bancara.
Reprezentarea ofertantilor la licitatie se va face pe baza prezentarii unei imputerniciri exprese primite din partea acestora.

ART. 27
Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii se aproba prin hotarire a Guvernului.

ART. 28
Dupa adjudecare, organizatorul licitatiei va anunta imediat despre aceasta, atit ofertantul cistigator cit si pe cei necistigatori, telegrafic, prin telex sau telefax, precum si printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

ART. 29
Ofertantii necistigatori au dreptul la contestatie. Termenul de contestatie este de 7 zile de la data primirii incunostintarii.

ART. 30
Contestatia se solutioneaza de catre o comisie centrala constituita din reprezentanti ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerului Finantelor. Componenta acesteia se stabileste prin ordin comun al conducatorilor acestor organe.
Solutionarea se face in cel mult 30 de zile de la data sesizarii.

ART. 31
In situatia anularii licitatiei, organizatorul comunica hotarirea, in scris, tuturor participantilor si se inapoiaza garantiile pentru oferta prezentata. In acest caz se poate organiza o noua licitatie.

CAP. 5

Incheierea contractului de concesiune

ART. 32
Pe baza hotaririi de adjudecare, concedentul notifica cistigatorului licitatiei, printr-o scrisoare de acceptare a ofertei, invitatia de a incheia contractul de concesiune.
Contractul de concesiune se va incheia dupa constituirea de catre concesionar a garantiei pentru realizarea contractului de concesiune.

ART. 33
Contractul de concesiune va cuprinde, in principal, urmatoarele:
- partile contractului si obiectul concesiunii;
- durata concesiunii;
- elementele ofertei acceptate;
- redeventa concesiunii; modalitati de plata;
- drepturile si obligatiile partilor contractante, inclusiv dreptul de control din partea concedentului si a organelor abilitate in acest scop;
- raspunderile partilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale si a caietului de sarcini;
- interdictia pentru concesionar de a ceda - partial sau integral concesiunea, fara autorizarea concedentului si a organelor abilitate potrivit legii;
- restituirea de catre concesionar a obiectului concesiunii la incetarea acesteia, liber de orice sarcini;
- clauze referitoare la garantii si asigurari;
- conditiile eventuale de desfiintare a contractului inaintea expirarii duratei stabilite - rascumparare, retragere, renuntare si consecintele lor;
- modul de solutionare a litigiilor.
Modelul orientativ de contract pentru concesiunea construirii si exploatarii de cai de comunicatii terestre - autostrazi si portiuni ale infrastructurii cailor ferate romane - se stabileste prin hotarire a Guvernului.

ART. 34
Semnarea documentelor contractuale - contractul, conditiile suplimentare si speciale, anexele acestuia care fac parte integranta din contract - se face prin negociere la sediul concedentului, cu care ocazie partile vor prezenta si documentele de imputernicire in vederea semnarii.
Caietul de sarcini face, de asemenea, parte integranta din contract.

ART. 35
Daca ofertantul cistigator, dupa ce a primit scrisoarea de acceptare, nu semneaza contractul si documentele acestuia, acest refuz constituie un motiv de anulare a incredintarii contractului, precum si pierderea garantiei de participare la licitatie. In acest caz comisia de licitatie poate adjudeca oferta de concesionare participantului clasat pe locul urmator.

CAP. 6

Sprijinul statului, facilitati

ART. 36
Statul sprijina activitatea de concesionare a unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate - prin punerea la dispozitia concesionarilor, spre folosinta, a terenurilor necesare.
Terenurile se pun la dispozitia concesionarului de catre concedent, in conditiile legii.
Terenurile necesare pentru constructia autostrazilor si tronsoanelor de cale ferata sunt scutite de taxele pentru scoaterea din circuitul agricol si silvic, prevazute in Legea fondului funciar nr. 18/1991.

ART. 37
Pentru autostrazile si tronsoanele de cale ferata concesionate, concesionarii beneficiaza de urmatoarele facilitati:
- scutirea de taxa de autorizatie de construire, instituita prin Legea nr.
27/1994 privind impozitele si taxele locale, modificata;
- scutirea de la plata redeventei pe o perioada egala cu jumatate din durata concesionarii, in cazurile prevazute la art. 8 lit. a) si b);
- scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata a tarifelor incasate din exploatarea autostrazilor si tronsoanelor de cale ferata concesionata;
- taxa pe valoarea adaugata platita de concesionar pentru achizitii de bunuri materiale si prestari servicii legate de constructia sau modernizarea de autostrazi si tronsoane de cale ferata este deductibila in conditiile legii;
- exceptarea sau reducerea temporara de la plata taxelor vamale de import pentru materiale, utilajele si echipamentele necesare constructiei si exploatarii. Acestea se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Finantelor, pe baza cererii concesionarului.

ART. 38
In cazul in care concesionarul este un investitor strain, se aplica in mod corespunzator prevederile referitoare la garantii si facilitati instituite prin Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, republicata.

CAP. 7

Dispozitii speciale

ART. 39
Exploatarea autostrazilor si a cailor ferate concesionate se face cu respectarea legislatiei romane in materie si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania a aderat sau este parte.
Persoana juridica concesionara este obligata sa aiba pe toata durata concesiunii sediul principal sau secundar in Romania.

ART. 40
Pentru exploatarea cailor ferate romane concesionate, concesionarul va trebui sa obtina licenta de exploatare de la Ministerul Transporturilor.
Acordarea licentei de exploatare este conditionata de intrunirea tuturor conditiilor necesare care garanteaza securitatea si buna functionare a serviciului de transport.

ART. 41
In situatiile in care, din anumite considerente, statul determina tarife de exploatare care sunt sub nivelul celor convenite potrivit prevederilor contractuale, diferentele de tarif se suporta de la bugetul de stat.

ART. 42
Personalul necesar in activitatea de executie si exploatare a autostrazilor si cailor ferate concesionate va fi recrutat, in general, dintre cetatenii romani, exceptind cadrele absolut necesare indicate de concesionarul persoana juridica straina.

ART. 43
Pentru executarea de lucrari de proiectare constructii, reparatii si altele asemenea se vor incheia contracte cu agenti economici de profil, persoane juridice romane sau straine.
La conditii egale se recunoaste principiul dreptului primului refuz pentru agentii economici romani.
La executia lucrarilor se vor folosi cu prioritate materiale din resurse indigene.

ART. 44
Subconcesionarea poate avea loc numai pe baza aprobarii Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

ART. 45
In situatii in care interese majore ale statului impun rascumpararea concesiunii, aceasta se face prin hotarire a Guvernului, prin justa despagubire.

CAP. 8

Dispozitii finale

ART. 46
Controlul asupra activitatii concesionarului, privind respectarea de catre acesta a contractului de concesiune si a caietului de sarcini, revine organelor abilitate prin lege.

ART. 47
Eventualele litigii dintre concedent si concesionar sunt de competenta instantelor judecatoresti romane sau arbitrajului, potrivit legii romane.

ART. 48
Prezenta ordonanta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 49
In termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vor supune aprobarii Guvernului regulamentul de licitatie, continutul-cadru al studiului de oportunitate, al caietului de sarcini si al contractului de concesiune.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministrul transporturilor, Aurel Novac Ministru de stat, presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Mircea Cosea Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Theodor Gavrila, secretar de stat ---------------


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 10:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.