ORDONANȚĂ nr.33 din 18 august 1995
privind masuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel
Textul actului publicat în M.Of. nr. 202/31 aug. 1995

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție și al art. 1 lit. h) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Deșeurile refolosibile sunt substanțe, materiale sau produse provenite din activități industriale, agricole, din construcții, transporturi, prestări de servicii și alte domenii de activitate, precum și din consumul populației, ale căror caracteristici și proprietăți permit reintroducerea lor ca atare sau ca materii prime secundare în circuitul productiv fără risc pentru mediul înconjurător și/sau sănătatea populației.

Art. 2. - Activitatea de colectare, prelucrare și livrare de deșeuri refolosibile în vederea reintroducerii în circuitul productiv se desfășoară de către persoane juridice, precum și de către persoane fizice, potrivit reglementărilor din prezenta ordonanță.

Art. 3. - Agenții economici sunt obligați să solicite Ministerului Industriilor autorizația pentru activitatea de colectare, prelucrare și livrare a deșeurilor refolosibile.

Art. 4. - Ministerul Industriilor va elibera agenților economici autorizația, pe baza îndeplinirii de către aceștia a următoarelor condiții minime:

a) să dispună de spațiul de depozitare necesar desfășurării activității;
b) să dețină dotarea corespunzătoare și/sau tehnologiile și instalațiile de colectare și prelucrare a deșeurilor refolosibile, conform normelor legale în vigoare;
c) să achite taxa de autorizare de 200.000 lei, care se face venit la bugetul de stat.

Art. 5. - Procedura de autorizare a agenților economici se va reglementa în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, prin norme ce se vor emite de către Ministerul Industriilor, cu avizul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, și de Ministerul Finanțelor.

Art. 6. - Agenții economici care în prezent desfășoară activități de colectare, reciclare și reintroducere în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile sunt obligați ca în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe să solicite autorizația prevăzută la art. 3.

Art. 7. - Agenții economici sunt obligați să strângă, să depoziteze și să predea, de îndată, deșeurile refolosibile rezultate din activitatea lor centrelor de colectare sau să le valorifice direct diverșilor consumatori pentru a evita degradarea lor.

Art. 8. - Autoritățile administrației publice locale sunt obligate ca în termen de 3 luni de la publicarea prezentei ordonanțe să stabilească în fiecare localitate locuri adecvate pentru depozitarea deșeurilor refolosibile. Este interzis persoanelor juridice și persoanelor fizice să depoziteze deșeurile refolosibile în spații publice - parcuri, străzi, piețe, căi rutiere, cursuri de apă, căi ferate și altele asemenea -, precum și în alte locuri în afara celor stabilite de autoritățile administrației publice locale.

Art. 9. - Agenții economici și instituțiile publice au obligația ca în termen de 6 luni de la data aprobării scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe amortizate integral, nevalorificate ca atare sau sub formă de ansambluri, subansambluri și piese de schimb, să le valorifice, ca deșeuri refolosibile, prin vânzare pe piața internă.

Art. 10. - Agenții economici care produc, colectează, reciclează sau consumă deșeuri refolosibile sunt obligați să le sorteze pe calități și mărci, să țină evidența lor și să furnizeze informații la cererea persoanelor cu drept de control, împuternicite de Ministerul Industriilor și de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Ministerul Industriilor, prin Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor, va urmări trimestrial pe baza datelor deținute de agențiile teritoriale de protecția mediului și, respectiv, de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, mișcarea deșeurilor refolosibile.

Art. 11. - Agenții economici care colectează și prelucrează deșeuri refolosibile au obligația să solicite predatorilor, persoane juridice și persoane fizice, iar aceștia au obligația să declare proveniența deșeurilor refolosibile predate, care se consemnează în documentele legale de predareprimire, ce se vor stabili prin normele prevăzute la art. 5. Deșeurile refolosibile a căror proveniență nu poate fi dovedită și care fac obiectul unor acte sau fapte de comerț se confiscă și se valorifică, în condițiile legii, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul de stat.

Art. 12. - Agenții economici autorizați să recicleze deșeuri refolosibile sunt obligați să livreze materialele secundare produse, numai însoțite de certificat de calitate și marcă, conform prevederilor standardelor în vigoare.

Art. 13. - Consumatorii de materiale secundare rezultate din reciclarea deșeurilor refolosibile pot utiliza aceste resurse pe baza certificatului de calitate și, respectiv, a mărcii.

Art. 14. - Autoritățile administrației publice locale, precum și agenții economici care desfășoară activități de colectare și depozitare a reziduurilor menajere sunt obligați să adopte măsuri, în funcție de specificul zonei, pentru asigurarea condițiilor și dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor refolosibile provenite din gospodăriile populației, constând în:

a) amplasarea de conteinere, pentru depunerea selectivă a deșeurilor provenite de la asociațiile de locatari, de la cetățenii necuprinși în asociațiile de locatari, din locuri publice și altele asemenea;
b) organizarea de sisteme adecvate de transport;
c) înființarea de unități zonale de preselecție a deșeurilor refolosibile.

Art. 15. - Persoanele juridice și persoanele fizice necuprinse în asociații de locatari vor asigura utilizarea conteinerelor destinate depunerii selective a deșeurilor refolosibile, numai în scopul pentru care acestea au fost amplasate.

Art. 16. - Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezenta ordonanță constituie contravenții, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni și se sancționează, după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 6, 7, 8 alin. 2, 9, 12;
b) cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. 1 și art. 13;
c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 3.000.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 11 alin. 1 și art. 14;
d) cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. 1. Nerespectarea condițiilor tehnice de calitate prevăzute în standardele și normele în vigoare, în mod repetat, atrage după sine retragerea autorizației prevăzute la art. 3.

Art. 17. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Industriilor, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Finanțelor și Ministerul de Interne. Contravențiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 18. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Pe aceeași dată se abrogă prevederile art. 1-26, art. 37-45, art. 47 și 48, art. 50 lit. a)-h) și j), art. 51 alin. 1 lit. a) și c) și art. 52-58 din Decretul nr.465/1979 privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambalajelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianaurie 1980, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

p. Ministrul comerțului,
Ion Pârgaru,
secretar de stat

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie

București, 18 august 1995.
Nr. 33.


Joi, 02 februarie 2023, 20:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.