ORDONANȚĂ nr.36 din 25 august 1995
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 202/31 aug. 1995

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. d) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

Art. 1. - Legea nr. 91/1993 privind datoria publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 10 ianuarie 1994, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor pecuniare la un moment dat, rezultate din imprumuturi in lei si in valuta, pe termen scurt, mediu sau lung, contractate de stat in nume propriu sau garantate de acesta, precum si obligatiile statului catre trezoreria proprie, pentru sumele avansate temporar in vederea acoperirii deficitelor bugetului de stat."

2. Articolul 2 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Activitatile privind contractarea si garantarea de imprumuturi interne si externe rambursabile, generatoare de datorie publica, si gestionarea datoriei publice se exercita de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor, in conditiile prezentei legi."

3. Articolul 4 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Guvernul, prin Ministerul Finantelor, este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat, in lei sau in valuta, de pe piata financiara interna si piata financiara externa, in vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne.

(2) Ministerul Finantelor, in baza aprobarilor date de Guvern, este autorizat sa garanteze, in numele si in contul statului, credite bancare interne , pe termen scurt, mediu sau lung, contractate de agentii economici de la bancile comerciale pentru:

a) realizarea programelor de restructurare aprobate de organele si autoritatile legal constituite;
b) constituirea stocurilor la principalele produse strategice necesare economiei nationale, stabilite de catre Guvern;
c) realizarea lucrarilor agricole;
d) productia cu ciclu lung de fabricatie destinata exportului;
e) realizarea unor obiective de investitii de interes national.

(3) Garantiile care se emit de Ministerul Finantelor in baza prevederilor de la alin. (2) sunt conditionate de acceptarea de catre acesta a clauzelor cuprinse in contractele de credit incheiate intre agentii economici si bancile comerciale.

(4) Agentii economici raspund de constituirea resurselor necesare rambursarii ratelor scadente si pentru plata consturilor aferente creditelor bancare garantate de stat in scopurile si pentru destinatiile prevazute la alin. (2).

(5) Pentru acoperirea riscurilor financiare care pot surveni din garantarea de catre stat a creditelor bancare contractate de agentii economici, in scopurile si pentru destinatiile prevazute la alin. (2), se constituie Fondul de risc pentru garantii interne, care se va alimenta din:

a) sumele incasate sub forma de comisioane negociate cu beneficiarii creditelor bancare;
b) dobinzile bonificate la disponibilitatile Fondului de risc pentru garantii interne;
c) penalitatile aplicate pentru neplata in termen a comisioanelor prevazute la lit. a);
d) sumele prevazute in bugetul de stat cu aceasta destinatie, care se vor stabili si aproba anual in functie de gradul minim de expunere la risc si de cuantumul celorlalte surse de alimentare a fondului de risc.

Fondul de risc pentru garantii interne se gestioneaza de Ministerul Finantelor in regim extrabugetar.

(6) Orice angajament de datorie publica interna, in lei sau in valuta, se inregistreaza in Registrul datoriei publice interne, instituit, in baza acestor prevederi, la Ministerul Finantelor."

4. Articolul 11 se completeaza si va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Gestionarea datoriei publice interne se asigura de catre Ministerul Finantelor si consta in contractarea imprumuturilor de stat, organizarea si tinerea evidentei prin conturi specifice, rambursarea datoriei publice, calculul si plata dobinzii, comisioanelor si spezelor datorate, precum si in efectuarea de alte operatiuni specifice, inclusiv cele care decurg din gestionarea Fondului de risc pentru garantii interne."

5. Articolul 12 se completeaza cu un nou alineat, avind următorul cuprins:

"Imprumuturile externe contractate direct de catre stat pot fi destinate, in conditiile legii, unor beneficiari subsidiari de imprumuturi, care pot fi, dupa caz, societati comerciale, regii autonome, autoritati publice centrale si locale."

6. Alineatul (1) al articolului 18 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Raspunderea pentru gestionarea si utilizarea imprumuturilor externe contractate de societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale cu garantia statului si imprumuturile subsidiare acordate din imprumuturile externe contractate direct de stat, precum si pentru constituirea resurselor necesare rambursarii ratelor scadente si platii dobinzilor, spezelor si comisioanelor aferente revine beneficiarilor de imprumut."

7. Articolul 21 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Pentru riscurile financiare decurgind din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de societatile comerciale si regiile autonome si din acordarea de imprumuturi subsidiare societatilor comerciale si regiilor autonome din imprumuturile externe contractate direct de catre stat, Ministerul Finantelor va constitui Fondul de risc pentru garantii externe si imprumuturi subsidiare, care se va administra in regim extrabugetar si se va alimenta din sumele incasate sub forma de comisoane de la beneficiarii de imprumuturi, dobinzile bonificate la disponibilitatile acestui fond de risc si penalitatile aplicate pentru neplata in termen a comisioanelor datorate.

In functie de gradul minim de expunere la risc si de cuantumul surselor care alimenteaza fondul de risc, potrivit alineatului precedent, Fondul de risc pentru garantii externe si imprumuturi subsidiare se va completa de la bugetul de stat, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie.

Sumele datorate la fondul de risc de catre beneficiarii de imprumuturi se determina de catre Ministerul Finantelor prin aplicarea unor cote procentuale negociabile, diferentiate in functie de bonitatea financiara a beneficiarului, perioada de gratie si cuantumul ratei medii de rambursare.

Cuantumul sumelor datorate la fondul de risc, termenele de varsare si celelalte obligatii care revin beneficiarului imprumutului se prevad in conventia sau acordul de subimprumut incheiat de acesta cu Ministerul Finantelor „"

8. Articolul 23 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Ministerul Finantelor urmareste constituirea resurselor de rambursare de catre beneficiarii imprumuturilor, tine evidenta creantelor statului provenite din executarea garantiilor acordate si actioneaza pentru recuperarea lor de la debitori."

9. Aricolul 24 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - In calitate de garant, in numele si in contul statului, pentru imprumuturile externe, Ministerul Finantelor evalueaza riscurile financiare, oportunitatea si conditiile de emitere a garantiilor, pentru a nu afecta credibilitatea financiara a statului si participa, in baza mandatului primit de la Guvern, la negocierea acordurilor si a altor instrumente juridice internationale prin care se angajeaza sau contracteaza imprumuturi externe direct de catre stat.

Angajarea directa de imprumuturi externe de catre societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale pentru care se solicita garantia statului se poate face numai in conditiile si in limitele avizate de Ministerul Finantelor."

10. Articolul 26 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Guvernul analizeaza, cind situatia o impune, oportunitatea si conditiile de reesalonare, refinantare si/sau conversiune, dupa caz, a datoriei publice externe si prezinta propuneri Parlamentului in vederea aprobarii."

11. Articolul 30 literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"d) incheie, in numele si in contul statului, acorduri, angajamente, contracte si alte instrumente juridice internationale pentru imprumuturi care genereaza datorie publica de pe piata financiara interna si piata financiara externa; analizeaza, avizeaza, mandateaza si/sau participa, dupa caz, la angajarea, contractarea sau garantarea imprumuturilor;"
......................................................
"f) urmareste evolutia creditului si a dobinzii pe piata financiara interna si externa si face propuneri pentru operatiuni de reesalonare, refinantare si/ sau conversiune a datoriei publice;"

12. Articolul 31 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - In caz de necesitate, Ministerul Finantelor, prin organele de control specializate, exercita controlul folosirii imprumuturilor garantate de stat si a imprumuturilor subsidiare, asupra modului de constituire a sumelor necesare pentru rambursarea imprumuturilor, precum si asupra modului in care sunt indeplinite alte obligatii care decurg din conventiile sau normele de subimprumut incheiate."

13. Articolul 33 se completeaza cu litera d), avind următorul cuprins:

"d) intreruperea operatiunilor asumate in derularea importurilor cu garantia statului si a imprumuturilor subsidiare, fara notificarea prealabila a institutiilor fata de care imprumutatii sunt angajati prin conventii sau acorduri de imprumut."

14. Alineatul (1) al articolului 35 se modifica, se completeaza si va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:

a) utilizarea fondurilor in lei si in valuta provenite din angajamente de datorie publica interna si externa in alte scopuri decit cele pentru care s-a aprobat contractarea sau garantarea acestora;
b) furnizarea de informatii eronate pentru fundamentarea, precum si pentru executarea garantiei si/sau a imprumutului subsidiar;
c) administrarea necorespunzatoare a bunurilor gajate, ipotecate ori a activelor asupra carora actioneaza masuri asiguratorii;
d) instrainarea, fara acordul prealabil al Ministerului Finantelor, a bunurilor mobile si imobile care constituie obiectul contractului de gaj, ipotecii sau altor masuri asiguratorii."

15. Articolul 36 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Ministerul Finantelor va elabora si va actualiza normele interne de lucru care asigura punerea in aplicare a obligatiilor care-i revin in legatura cu datoria publica interna si externa a statului; normele metodologice date in aplicarea Legii privind datoria publica, nr. 91/1993, care reglementeaza probleme de interes pentru persoane juridice, actualizate, se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei."

Art. 2. - Legea nr. 91/1993 privind datoria publica, cu modificarile si completarile din prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 3. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr.34/1994 privind acordarea de catre stat de garantii pentru credite interne contractate de agentii economici de la bancile comerciale si constituirea fondului de risc pentru garantii acordate, Legea nr. 121/1994, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.34/1994, Ordonanta Guvernului nr.5/1995 privind acordarea de catre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de garantii pentru credite bancare pe termen scurt si Legea nr. 56/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.5/1995.

Art. 4. - Ordonanta Guvernului nr.66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata prin Legea nr. 128/1994, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2, pina la prima liniuta se modifica si va avea următorul cuprins:

"Trezoreria generala a statului cuprinde operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta care, dupa caz, privesc:...."

2. La articolul 5, prima liniuta se modifica si va avea următorul cuprins:

"- acoperirea temporara a deficitului din anul precedent si din anul curent al bugetului de stat;"

3. La articolul 5, liniuta a treia se modifica si va avea următorul cuprins:

"- acoperirea temporara a deficitelor din anul precedent si din anul curent inregistrate de bugetul asigurarilor sociale de stat si de bugetele fondurilor speciale;"

4. Alineatul 2 al articolului 10 se modifica si va avea următorul cuprins:

"Bugetul trezoreriei statului cuprinde, atit la venituri, cit si la cheltuieli, dobinzile, comisioanele si majorarile de intirziere incasate, respectiv platite la si din trezoreria statului, precum si alte incasari si plati pentru operatiunile care decurg din imprumuturi, avansuri, plasamente, ori din pastrarea si administrarea depozitelor in trezoreria statului."

5. Dupa alineatul 6 al articolului 10 se introduc doua noi alineate, avind următorul cuprins:

"Excedentul anual rezultat din executia bugetului trezoreriei statului se reporteaza in anul imediat urmator ca resursa temporara a trezoreriei statului; angajarea de cheltuieli publice din excedentul trezoreriei statului se aproba de Parlament, la propunerea Guvernului, prin legea anuala a bugetului de stat sau prin legi speciale. Guvernul, in situatii speciale si fundamentale, poate aproba ca din excedentul rezultat din executia anuala definitiva a bugetului trezoreriei statului sa compenseze, partial sau total, dobinzile datorate pentru dispozibilitatile temporar destinate acoperirii deficitului bugetului de stat din anul precedent si anul curent, precum si imprumuturile temporare si dobinzile aferente acestor imprumuturi acordate bugetelor fondurilor speciale."

Art. 5. - Ordonanta Guvernului nr.66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata prin Legea nr. 128/1994 cu modificarile si completarile din prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează:

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu


Luni, 27 mai 2024, 16:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.