LEGE nr.68 din 28 iunie 1995
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industriala, in valoare de 175 milioane de dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
Textul actului publicat în M.Of. nr. 133/30 iun. 1995

LEGE Nr. 68 din 28 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industriala, in valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 30 iunie 1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industriala, in valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995.

ART. 2
Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare sa introduca pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe componente, beneficiari, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sint de natura sa sporeasca volumul imprumutului sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
Guvernul va raporta periodic Parlamentului in legatura cu aceste amendamente , in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI ION SOLCANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE ACORD DE IMPRUMUT (PROIECTUL DE DEZVOLTARE INDUSTRIALA) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare Acord, datat 21 martie 1995, intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) Intrucit: (A) Imprumutatul, fiind satisfacut atit cu privire la fezabilitatea cit si la prioritatea proiectului descris in anexa nr. 2 la prezentul acord, a solicitat Bancii sprijinul pentru finantarea proiectului, (B) Imprumutatul intentioneaza sa contracteze cu Banca Europeana de Investitii (B.E.I.) un imprumut (imprumutul B.E.I.) intr-o suma totala echivalenta cu treizeci milioane ECU (30.000.000 ECU) pentru sprijinirea finantarii proiectului in termenii si in conditiile prevazute intr-un acord (Acordul de imprumut cu B.E.I.) incheiat intre Imprumutat si B.E.I.; si intrucit Banca a convenit, pe baza, intre altele, a celor de mai sus, sa acorde Imprumutatului un imprumut in termenii si in conditiile prevazute prin prezentul acord, partile la prezentul acord convin prin acesta asupra celor ce urmeaza:

ART. 1
Conditii generale. Definitii Sectiunea 1.01.- "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantare intr-o singura valuta" ale Bancii, datate 9 februarie 1993, cu modificarile prevazute in anexa nr. 7 la prezentul acord (Conditiile generale) constituie parte integranta a prezentului acord.
Sectiunea 1.02. - Numai daca contextul nu solicita altfel, termenii definiti in Conditiile generale si in preambulul la prezentul acord au semnificatia prevazuta in prezentul acord si urmatorii termeni suplimentari au urmatoarea semnificatie:
a) subimprumut semnifica un imprumut acordat sau propus a fi acordat, de catre o banca participanta din sumele imprumutului, unui beneficiar pentru un subproiect;
b) beneficiar semnifica orice intreprindere, infiintata legal si functionind in conformitate cu legile Imprumutatului, careia o banca participanta isi propune sa-i acorde sau i-a acordat un subimprumut;
c) subproiect semnifica un proiect care va fi realizat de catre un beneficiar utilizind sumele unui subimprumut;
d) banca participanta semnifica orice institutie bancara, cu care Imprumutatul, prin Unitatea "Apex", a incheiat un acord de finantare subsidiara;
e) acord de finantare subsidiara si finantare subsidiara semnifica, respectiv, orice acord incheiat intre Imprumutat, prin Unitatea "Apex" si o banca participanta, conform paragrafului 3 a) din anexa nr. 5 la prezentul acord si orice imprumut acordat in conformitate cu prevederile unui acord de finantare subsidiara; si f) contul special semnifica contul la care se face referire in sectiunea 2.

02. b) a prezentului acord.

ART. 2
Imprumutul Sectiunea 2.01. - Banca convine sa imprumute Imprumutatului, in termenii si in conditiile prevazute sau la care se face referire in acordul de imprumut, diverse monede intr-o valoare totala echivalenta cu suma de o suta saptezeci si cinci milioane dolari (175.000.000 $ S.U.A.).
Sectiunea 2.02. - a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord pentru cheltuielile facute (sau, daca Banca convine astfel, care urmeaza sa fie facute) in raport cu costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare proiectului, care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului.
b) Imprumutatul poate, pentru scopurile proiectului, sa deschida si sa mentina un depozit intr-un cont special in dolari, intr-o banca acceptabila Bancii, in termeni si in conditii satisfacatoare pentru Banca, inclusiv o protectie adecvata impotriva compensatiilor, confiscarii sau sechestrului.
Depunerile in si tragerile din contul special vor fi efectuate in conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentul acord.
Sectiunea 2.03. - Data ultimei trageri va fi 31 decembrie 1998 sau o alta data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va informa prompt Imprumutatul asupra unei asemenea date ulterioare.
Sectiunea 2.04. - Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament la o rata de 0,75% pe an asupra sumei imprumutului, netrasa la un moment dat.
Sectiunea 2.05. - a) Imprumutatul va plati dobinda pentru suma din imprumut trasa si nerambursata, periodic, la o rata egala pentru fiecare perioada de dobinda, cu dobinda LIBOR la o singura moneda, plus o jumatate de procent (1/2 din 1%), plus sau minus o marja medie, asa cum este prevazut in paragraful b) (iv) de mai jos.
b) Pentru scopurile acestei sectiuni:
(i) perioada de dobinda semnifica perioada incepind de la si incluzind data semnarii prezentului acord pina la, dar neincluzind data primei plati a dobinzii , si in continuare perioada de la data de plata a ultimei dobinzi pina la, dar neincluzind, urmatoarea data de plata a dobinzii;
(ii) data de plata a dobinzii semnifica orice data specificata in sectiunea
2.06 a prezentului acord;
(iii) LIBOR la o singura moneda semnifica rata interbancara de la Londra pentru dolari, exprimata ca un procent anual determinat rezonabil de Banca in conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la prezentul acord, pentru 15 ianuarie sau 15 iulie, cind incepe o perioada de dobinda (sau, pentru perioada de dobinda initiala, 15 ianuarie sau 15 iulie precedind data semnarii prezentului acord sau in care incepe o asemenea perioada de dobinda);
(iv) marja medie semnifica, pentru orice perioada de dobinda, marja medie calculata pentru semestrul care precede datele de 15 ianuarie sau 15 iulie, intre:
(A) costul imprumuturilor nerambursate ale Bancii sau al partilor din acestea alocate pentru finantarea intr-o singura moneda a imprumuturilor acordate in toate monedele, si (B) rata interbancara specifica Londrei si, pentru franci francezi, a Parisului sau alte asemenea rate de referinta ale dobinzii aferente unor astfel de imprumuturi in fiecare dintre aceste monede, toate determinate in mod rezonabil de Banca si exprimate ca un procent anual.
Pentru orice perioada de dobinda in care (A) depaseste (B), marja medie va fi adaugata in cadrul paragrafului a) de mai sus. Pentru orice perioada de dobinda in care (B) depaseste (A), marja medie va fi scazuta in cadrul paragrafului a) de mai sus. Fara a contraveni celor de mai sus, marja medie pentru perioada de dobinda de pina la 14 iulie 1993 va fi de minus 0,28%;
(v) semestru semnifica primele 6 luni sau urmatoarele 6 luni ale unui an calendaristic.
c) Dupa ce Banca va fi determinat dobinda LIBOR la o singura moneda si marja medie pentru fiecare perioada de dobinda, Banca va informa prompt Imprumutatul asupra acestora.
Sectiunea 2.06. - Dobinda si alte speze vor fi platibile la 15 ianuarie si 15 iulie in fiecare an.
Sectiunea 2.07. - Imprumutatul va rambursa imprumutul in conformitate cu graficul de amortizare prezentat in anexa nr. 3 la prezentul acord.

ART. 3
Realizarea proiectului Sectiunea 3.01. - a) Imprumutatul isi declara angajamentul cu privire la realizarea obiectivelor proiectului, asa cum sint prevazute in anexa nr. 2 la prezentul acord, si in acest scop va realiza sau va determina realizarea proiectului cu atentia si eficienta cuvenite si in conformitate cu practicile adecvate administrative, economice, financiare si tehnice si va furniza, cu promptitudinea necesara, fondurile, facilitatile, serviciile si celelalte resurse necesare proiectului.
b) Fara a se limita la prevederile paragrafului a) al prezentei sectiuni si exceptind cazul in care Imprumutatul si Banca nu vor conveni altfel, Imprumutatul va realiza sau va determina realizarea proiectului in concordanta cu Programul de implementare prevazut in anexa nr. 5 la prezentul acord.
Sectiunea 3.02. - In afara de cazul in care Banca va conveni altfel, achizitiile de bunuri si servicii de consultanta necesare proiectului si care vor fi finantate din sumele imprumutului vor fi guvernate de prevederile anexei nr. 4 la prezentul acord.

ART. 4
Clauze financiare si alte clauze Sectiunea 4.01. - a) Imprumutatul va mentine sau va determina mentinerea unor inregistrari separate si conturi adecvate care sa reflecte, in concordanta cu practicile contabile sanatoase, operatiunile, resursele si cheltuielile in legatura cu proiectul ale departamentelor si agentiilor Imprumutatului responsabil de realizarea proiectului sau a oricarei parti din acesta.
b) Imprumutatul:
(i) va asigura, pentru fiecare an fiscal, expertizarea (audit-ul) inregistrarilor si conturilor la care se refera paragraful a) al prezentei sectiuni, inclusiv acelea pentru contul special, in conformitate cu principiile de audit corespunzatoare, aplicate in mod consecvent de catre auditori independenti acceptabili pentru Banca;
(ii) va furniza Bancii, pe masura disponibilizarii, dar in orice caz nu mai tirziu de 6 luni dupa incheierea fiecarui asemenea an, raportul expertizei contabile (audit-ului) efectuate de catre auditorii mentionati, dimensionat si detaliat dupa cum Banca va fi solicitat in mod rezonabil; si (iii) va furniza Bancii orice alte informatii privind inregistrarile si conturile mentionate si expertiza (audit-ul) acestora ori de cite ori Banca va solicita aceasta in mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile ce privesc tragerile din contul imprumutului, efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul:
(i) va tine sau va determina tinerea, in conformitate cu paragraful a) al prezentei sectiuni, inregistrarile si conturile care reflecta aceste cheltuieli;
(ii) va pastra sau va determina pastrarea pina la cel putin un an dupa ce Banca a primit raportul de expertiza (audit-ul) pentru anul fiscal in care a fost efectuata ultima tragere din contul imprumutului sau plata din contul special, toate inregistrarile (contracte, ordine de plata, facturi, chitante si alte documente) evidetiind astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentantilor Bancii sa analizeze aceste inregistrari;
si (iv) se va asigura ca aceste inregistrari si conturi vor face obiectul expertizei (audit-ului) anuale la care se refera paragraful b) al prezentei sectiuni si ca acest raport de expertiza contine o opinie separata a auditorilor mentionati, in sensul ca declaratiile de cheltuieli emise in cursul anului fiscal respectiv, impreuna cu procedurile si controlul intern implicate in pregatirea lor, justifica tragerile respective.
Sectiunea 4. 02. - Imprumutatul, prin Unitatea "Apex", in afara de cazul in care Banca va conveni altfel cu privire la rambursarea sumelor de capital ale imprumutului sau, respectiv, a partilor din finantarile subsidiare utilizate pentru acordarea de subimprumuturi in cadrul partii B a proiectului si, separat, a partilor din finantarile subsidiare utilizate pentru acordarea de subimprumuturi in cadrul partii C a proiectului:
a) va deschide la data la care va primi prima rambursare si in continuare va asigura derularea intr-o banca acceptabila pentru Banca a unui cont separat in termeni si in conditii satisfacatoare pentru Banca; si b) in momentul primirii fiecareia dintre rambursari, va credita sumele respective in contul separat mentionat. Toate sumele astfel creditate vor fi utilizate, in masura in care nu sint inca necesare pentru indeplinirea obligatiilor de plata ale Imprumutatului in cadrul acestui acord, exclusiv pentru finalizarea, prin intermediul bancilor participante, a proiectelor specifice in termeni si in conditii similare celor aplicabile subimprumuturilor acordate in cadrul partilor respective din finantarile subsidiare astfel rambursate si creditate in contul separat mentionat.

ART. 5
Compensatii pentru Banca Sectiunea 5.01. - In conformitate cu sectiunea 6.02. (1) din "Conditiile generale", sint specificate urmatoarele evenimente suplimentare, si anume:
a) in baza prevederilor paragrafului b) al acestei sectiuni:
(i) dreptul Imprumutatului de a efectua trageri in cadrul oricarui imprumut rambursabil sau nerambursabil acordat Imprumutatului pentru finantarea proiectului va fi fost suspendat, anulat sau va fi incetat integral sau partial, conform conditiilor acestora; sau (ii) oricare asemenea imprumut va fi devenit datorat si platibil inainte de scadenta convenita a acestuia;
b) paragraful a) al prezentei sectiuni nu va fi aplicat daca Imprumutatul stabileste in conditii satisfacatoare Bancii ca:
(i) acea suspendare, anulare, incetare sau plata anticipata nu se datoreaza neindeplinirii de catre Imprumutat a vreuneia dintre obligatiile sale conform acelui acord; si (ii) Imprumutatul are la dispozitie fonduri adecvate pentru proiect din alte surse, in termeni si in conditii conforme cu obligatiile Imprumutatului prevazute in prezentul acord.
Sectiunea 5.02. - In conformitate cu sectiunea 7.01. h) din Conditiile generale, sint specificate urmatoarele evenimente suplimentare, si anume:
evenimentele specificate in sectiunea 5.01. a) (ii) a prezentului acord vor aparea in baza prevederilor sectiunii 5.01. b) a prezentului acord.

ART. 6
Data intrarii in vigoare. Incheierea Sectiunea 6.01. - Urmatoarele cazuri sint specificate drept conditii suplimentare pentru intrarea in efectivitate a acordului de imprumut in sensul prevederilor sectiunii 12.01. c) a Conditiilor generale:
a) toate conditiile care preced intrarea in efectivitate a Acordului de imprumut cu B.E.I. vor fi fost indeplinite, altele decit acelea in legatura cu intrarea in efectivitate a prezentului acord;
b) cel putin doua acorduri de finantare subsidiara vor fi fost incheiate, in numele, si sa angajeze pe deplin partile la acestea in concordanta cu termenii din prezentul acord;
c) reglementarile prudentiale care privesc adecvarea capitalului fata de activele ponderate in functie de risc, clasificarea si provizionarea activelor, majorarea fondului de risc sa fi fost introduse si puse in practica pentru toate bancile comerciale de pe teritoriul Imprumutatului.
Sectiunea 6.02. - Termenul o suta douazeci (120) de zile dupa data semnarii prezentului acord este specificat pentru scopurile sectiunii 12.04. din Conditiile generale.

ART. 7
Reprezentantul Imprumutatului. Adrese Sectiunea 7.01. - Ministerul Finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03. din Conditiile generale.
Sectiunea 7.02. - Urmatoarele adrese sint specificate pentru scopurile sectiunii 11.01. din Conditiile generale:
Pentru Imprumutat:
Ministerul Finantelor Str. Apollodor nr. 17 Bucuresti Romania Telex: 11239 Pentru Banca:
Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare 1818 H. Street, N.W.
Washington, D.C. 20433 United States of America Posta prin cablu: Telex:
INTBAFRAD 248423 (RCA) Washington, D.C. 82987 (FTCC) 64145 (WUI) sau 197688 (TRT) Drept pentru care, partile la prezentul acord, actionind prin reprezentantii lor legal autorizati, au determinat ca prezentul acord sa fie semnat in numele lor in Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, in ziua si anul mentionate la inceputul acordului.
ROMANIA Prin Insarcinatul cu afaceri ad-interim al Romaniei la Washington, Radu Mateescu BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE Prin Director, Rachel Lomax ANEXA 1 TRAGEREA SUMELOR DIN IMPRUMUT
1. Tabelul de mai jos prezinta categoriile articolelor care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor imprumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru articolele care vor fi astfel finantate in cadrul fiecarei categorii:
-------------------------------------------------------------------------------Suma imprumutului % din Categoria alocat (exprimata cheltuielile care in echivalent dolari S.U.A.) trebuie finantate -------------------------------------------------------------------------------
1. Bunuri, servicii de consultanta 100% din cheltuielile si de pregatire a cadrelor in externe, 100% din chelcadrul partii A a proiectului 3.000.000 tuielile locale (cost franco-fabrica) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate de pe piata interna pentru bunuri, 100% din cheltuielile externe pentru pregatirea cadrelor si 100% pentru serviciile de consultanta.

2. Bunuri in cadrul partii B a pro- 70.000.000 100% din cheltuielile iectului externe.

3. Bunuri si servicii de consultanta 100% din cheltuielile exin cadrul partii C a proiectului 102.000.000 terne, 100% din cheltuielile locale (cost francofabrica) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate de pe piata interna pentru bunuri si 100% pentru servicii de consultanta.
-------------------------------------------------------------------------------TOTAL: 175.000.000 -------------------------------------------------------------------------------
2. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) termenul cheltuieli externe semnifica cheltuielile in moneda oricarei tari, alta decit aceea a Imprumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate din teritoriul oricarei tari, alta decit aceea a Imprumutatului; si b) termenul cheltuieli locale semnifica cheltuielile in moneda Imprumutatului sau pentru bunuri sau servicii furnizate din teritoriul Imprumutatului.

3. Fara ca aceasta sa fie considerata o incalcare a paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi facuta in legatura cu platile pentru cheltuieli efectuate anterior datei semnarii prezentului acord.
ANEXA 2 DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele proiectului sint:
(1) de a intari capacitatile institutionale pentru a facilita privatizarea si restructurarea sectorului industrial; si (2) de a sprijini prin finantare astfel de facilitati si resurse de productie, incit sa contribuie la cresterea exporturilor si la imbunatatirea productivitatii si competitivitatii intreprinderilor.
Proiectul este compus din urmatoarele parti, sub rezerva acelor modificari asupra carora Imprumutatul si Banca vor conveni ulterior pentru a indeplini aceste obiective:
Partea A:
Indeplinirea programelor de imbunatatire a organizarii si functionarii agentiilor, institutiilor si altor entitati implicate in formularea si implementarea strategiilor pentru restructurarea si privatizarea intreprinderilor, incluzind:
(1) un program pentru Ministerul Industriilor al Imprumutatului: a) pentru modernizarea echipamentelor din dotarea ministerului si pentru intarirea capacitatii sale in realizarea evaluarilor in ceea ce priveste mediul inconjurator si in domeniul elaborarii politicilor si strategiilor din sectorul industrial; b) pentru dezvoltarea strategiilor de restructurare si privatizare pentru sectorul industrial; si c) pentru elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea infrastructurii tehnologiei industriale; si (2) un program pentru banca centrala a Imprumutatului, Banca Nationala a Romaniei: a) pentru implementarea unui plan de conturi adecvat pentru bancile comerciale; b) pentru stabilirea si intarirea controlului intern si a practicilor de audit ale bancilor comerciale; c) pentru pregatirea personalului bancilor comerciale in domeniul politicilor privind riscul si gestionarea activelor si pasivelor; si d) pentru pregatirea personalului bancilor participante in vederea evaluarii proiectelor si pentru imprumuturile pentru finantarea exportului si a investitiilor.
Partea B:
Infiintarea si functionarea facilitatii de credit pentru finantarea, prin intermediul subimprumuturilor bancilor participante, a importurilor de completare necesare intreprinderilor pentru productia de export.
Partea C:
Finantarea, prin intermediul subimprumuturilor bancilor participante, a proiectelor pentru modernizarea si dezvoltarea facilitatilor si activitatilor intreprinderilor si pentru cresterea competitivitatii lor si a exporturilor.
Se estimeaza ca proiectul sa fie incheiat pina la 31 decembrie 1997.
ANEXA 3 GRAFICUL DE AMORTIZARE -------------------------------------------------------------------------------Data platii Rambursarea sumei de capital scadente (exprimata in dolari S.U.A.) -------------------------------------------------------------------------------15 ianuarie 2000 4.390.000 15 iulie 2000 4.475.000 15 ianuarie 2001 4.560.000 15 iulie 2001 4.645.000 15 ianuarie 2002 4.735.000 15 iulie 2002 4.820.000 15 ianuarie 2003 4.915.000 15 iulie 2003 5.005.000 15 ianuarie 2004 5.100.000 15 iulie 2004 5.195.000 15 ianuarie 2005 5.295.000 15 iulie 2005 5.395.000 15 ianuarie 2006 5.495.000 15 iulie 2006 5.600.000 15 ianuarie 2007 5.705.000 15 iulie 2007 5.810.000 15 ianuarie 2008 5.920.000 15 iulie 2008 6.035.000 15 ianuarie 2009 6.145.000 15 iulie 2009 6.265.000 15 ianuarie 2010 6.380.000 15 iulie 2010 6.500.000 15 ianuarie 2011 6.625.000 15 iulie 2011 6.750.000 15 ianuarie 2012 6.875.000 15 iulie 2012 7.005.000 15 ianuarie 2013 7.135.000 15 iulie 2013 7.270.000 15 ianuarie 2014 7.410.000 15 iulie 2014 7.545.000 -------------------------------------------------------------------------------Cifrele din aceasta coloana reprezinta suma in dolari S.U.A. ce trebuie rambursata, exceptind ceea ce se prevede in sectiunea 4.04. d) din Conditiile generale.
ANEXA 4 ACHIZITII SI SERVICII DE CONSULTANTA Sectiunea I. - Achizitionarea de bunuri Partea A: proceduri de achizitie Bunurile care urmeaza a fi finantate in cadrul respectivelor categorii (1), (2) si (3) ale tabelului mentionat in paragraful 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord:

1. Contractele cu un cost estimat mai mare de 1.000.000 $ S.U.A. echivalent pentru acele proiecte ce trebuie finantate in cadrul categoriilor (1) si (3) si de 3.000.000 $ S.U.A. echivalent pentru acele proiecte ce trebuie finantate in cadrul categoriei (2) vor fi achizitionate prin procedurile de licitatie internationala limitata pe baza evaluarii si compararii ofertelor din lista invitatilor la licitatie, acceptabile pentru Banca, a furnizorilor calificati eligibili conform Ghidului pentru achizitii din cadrul imprumuturilor Bancii si credite AID, publicat de Banca in luna mai 1992 (ghidul), in concordanta cu procedurile enuntate in sectiunile I si a II-a ale ghidului (exclusiv paragrafele 2.8., 2.9., 2.55. si 2.56. din acesta).

2. Contractele cu un cost estimat intre 100.000 $ S.U.A. si 1.000.000 $ S.U.

A. echivalent pentru acele proiecte ce trebuie finantate in cadrul categoriilor (1) si (3) si intre 100.000 $ S.U.A. si 3.000.000 $ S.U.A. echivalent pentru proiectele ce trebuie finantate in cadrul categoriei (2) pot fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza compararii cotatiilor de preturi obtinute de la cel putin trei furnizori calificati din cel putin doua tari diferite eligibile conform ghidului, in concordanta cu procedurile acceptabile Bancii.

3. Contractele cu un cost echivalent estimat mai mic de 100.000 $ S.U.A. pot fi procurate in concordanta cu practicile comerciale normale ale beneficiarilor acceptabile Bancii.

4. Bunurile pe care Banca le considera ca avind producator unic pot fi procurate in baza contractelor de negociere directa cu furnizorii, in conformitate cu procedurile acceptabile pentru Banca.
Partea B: Analiza de catre Banca a deciziilor de achizitionare
1. Analiza invitatiilor la licitatii si a adjudecarilor propuse, precum si a contractelor finale:
a) In ceea ce priveste: (i) primul contract pentru bunuri finantat in cadrul primului subimprumut acordat de fiecare banca participanta pentru fiecare dintre partile B si C ale proiectului; si (ii) fiecare contract pentru bunuri care trebuie finantat in cadrul categoriilor (1) si (3), cu un cost estimat de 1 .000.000 $ S.U.A. echivalent sau mai mult, si in cadrul categoriei (2), cu un cost estimat de 3.000.000 $ S.U.A. echivalent sau mai mult, se aplica procedurile enuntate in paragrafele 2 si 4 ale Apendixului nr. 1 al ghidului. In cazul in care platile pentru un astfel de contract se vor face din contul special, aceste proceduri vor fi modificate pentru a se asigura ca cele doua copii de pe contractul solicitat a fi prezentat Bancii ca urmare a paragrafului 2 d) vor fi furnizate Bancii inaintea efectuarii primei plati din contul special in legatura cu acel contract.
b) In ceea ce priveste contractele care nu sint guvernate de paragraful precedent, se vor aplica procedurile enuntate in paragrafele 3 si 4 ale Apendixului nr. 1 al ghidului. In cazul in care platile pentru un asemenea contract se vor face din contul special, procedurile respective vor fi modificate pentru a se asigura ca doua copii conforme de pe contract impreuna cu alte informatii necesare a fi prezentate Bancii in conformitate cu paragraful 3 vor fi furnizate Bancii ca parte a evidentelor ce trebuie furnizate conform paragrafului 4 al anexei nr. 6 la prezentul acord.
c) Prevederile subparagrafului b) precedent nu vor fi aplicate contractelor pentru care tragerile se vor face pe baza de "declaratii de cheltuieli".

2. Cifra de 15% este specificata in prezentul acord pentru scopurile paragrafului 4 din Apendixul nr. 1 al ghidului.
Sectiunea a II-a. - Angajarea consultantilor
1. Serviciile de consultanta vor fi achizitionate prin contracte adjudecate consultantilor a caror calificare, experienta si termeni si conditii de angajare vor fi satisfacatoare pentru Banca. Acesti consultanti vor fi selectati in concordanta cu principiile si procedurile satisfacatoare pentru Banca pe baza Ghidului de utilizare a consultantilor de catre beneficiarii de imprumuturi si de catre Banca Mondiala ca agentie de executie, publicat de Banca in august 1981 (ghidul de consultanta).

2. Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor paragrafului 1 al prezentei sectiuni, prevederile ghidului de consultanta care necesita o analiza prealabila a Bancii sau o aprobare a bugetelor, a listelor scurte, a procedurilor de selectie, a scisorilor de invitatie, a propunerilor, a rapoartelor de evaluare si a contractelor nu se vor aplica contractelor al caror cost estimat este mai mic de 50.000 $ S.U.A. echivalent. Totusi aceasta exceptie referitoare la analiza prealabila a Bancii nu se va aplica asupra termenilor de referinta pentru acele contracte, nici angajarii de consultanti individuali, selectiei firmelor dintr-o singura sursa, contractelor stabilite a fi de natura critica, rezonabil determinate astfel de catre Banca si amendamentelor la contractele care ridica valoarea acestora la 50.000 $ S.U.A.
echivalent sau mai mult.
ANEXA 5 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE Prevederile acestei anexe se vor aplica pentru scopurile sectiunii 3.01. b) a prezentului acord.

1. Imprumutatul:
a) va realiza aranjamente, satisfacatoare Bancii, pentru indeplinirea partii A a proiectului de catre entitatile desemnate in acea parte ca responsabile pentru indeplinirea programelor din cadrul proiectului si pentru o coordonare si supervizare atotcuprinzatoare a acestora, inclusiv prin infiintarea si mentinerea in acest scop a unei unitati de implementare, cu un personal si alte resurse si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, pentru fiecare dintre aceste entitati;
b) va angaja sau va determina angajarea de consultanti, cu o calificare si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, pentru sprijin in realizarea partii mentionate mai sus; si c) se va asigura ca pregatirea personalului in cadrul acestei parti va fi realizata in conformitate cu programele, inclusiv aranjamentele si graficul pentru implementarea acestora, si criteriile pentru selectia candidatilor satisfacatoare pentru Banca.

2. Partile B si C ale proiectului vor fi realizate de catre Imprumutat prin intermediul Ministerului Finantelor. In acest scop, Imprumutatul se va asigura ca ministerul mentionat va mentine sau va determina mentiunea: a) unei unitati separate (Unitatea "Apex"), cu un personal si alte resurse si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, care sa fie responsabila pentru realizarea partilor mai sus mentionate; si b) aranjamente, satisfacatoare pentru Banca, conform carora Banca Nationala a Romaniei va continua sa sprijine Ministerul Finantelor in a determina bancile participante sa se conformeze conditiilor enuntate in partea B a apendixului la prezenta anexa.

3. In scopul realizarii partilor B si C ale proiectului, Imprumutatul, prin Unitatea "Apex":
a) va reimprumuta bancilor participante echivalentul sumelor imprumutului alocate periodic pentru categoriile (2) si (3) din tabelul prezentat in paragraful 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, prin intermediul acordurilor de finantare subsidiara care se incheie intre Imprumutat si fiecare asemenea banca participanta, in termenii si in conditiile care vor fi fost aprobate de Banca si care vor include, fara limitare, acele clauze enuntate in apendixul la prezenta anexa;
b) va controla intreaga executie a partilor mentionate si realizarea de catre bancile participante a respectivelor lor acorduri de finantare subsidiara in conformitate cu politicile si procedurile satisfacatoare pentru Banca;
c) va intreprinde sau va determina sa fie intreprinse toate actiunile necesare sau adecvate pentru el, pentru a permite bancilor participante sa-si indeplineasca, in conformitate cu prevederile respectivelor acorduri de finantare subsidiara, toate obligatiile enuntate in prezentul acord, si nu va intreprinde sau nu va permite sa fie intreprinse orice actiuni care ar impiedica sau s-ar interfera cu indeplinirea unor asemenea obligatii; si d) va exercita drepturile sale in cadrul acordurilor de finantare subsidiara , astfel incit sa protejeze interesele Bancii si ale Imprumutatului si sa realizeze obiectivele imprumutului, si, daca Banca nu va conveni altfel, nu va incheia, amenda, abroga sau suspenda nici un astfel de acord si nici o prevedere din cadrul acestuia.
APENDIX LA ANEXA 5 Termenii si conditiile principale ale acordurilor de finantare subsidiara Termenii si conditiile principale enuntate in prezentul apendix se vor aplica pentru obiectivele paragrafului 3 a) al anexei nr. 5 la prezentul acord.

A. Termeni:

1. Suma de capital care trebuie reimprumutata, din sumele imprumutului, unei banci participante in cadrul respectivului acord de finantare subsidiara:
a) va fi denominata in dolari; si b) va fi echivalenta cu suma totala a tuturor subimprumuturilor facute din sumele imprumutului.

2. Finantarea subsidiara:
a) va fi purtatoare de dobinda pentru suma de capital trasa si nerambursata, periodic, pe o perioada de 6 luni incepind cu 15 ianuarie si 15 iulie ale fiecarui an calendaristic, la o rata egala cu dobinda LIBOR plus o marja, care va fi astfel calculata pe baza ghidului satisfacator pentru Banca; si b) va fi rambursata conform unui grafic de amortizare, potrivit caruia fiecare parte din imprumut care este utilizata pentru efectuarea unui subimprumut va avea o scadenta calculata in conformitate cu graficul de amortizare aplicat fiecarui astfel de subimprumut.

3. Dreptul unei banci participante in utilizarea sumelor din cadrul respectivelor finantari subsidiare:
a) va fi suspendat in cazul neindeplinirii de catre o astfel de banca participanta a obligatiilor sale in cadrul respectivului acord de finantare subsidiara sau in cazul in care nu continua sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile operatiunilor sale; si b) va inceta daca un astfel de drept va fi fost suspendat ca urmare a subparagrafului a) din prezentul acord pe o perioada consecutiva de 60 de zile.

B. Conditii:

1. Un acord de finantare subsidiara poate fi incheiat cu o institutie bancara, legal infiintata si activind conform legilor Imprumutatului, in privinta careia Imprumutatul, cu sprijinul Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu aranjamentele la care se face referire in paragraful 2 b) al anexei nr. 5 la prezentul acord, si Banca vor fi convenit ca o astfel de institutie bancara:
a) este in conformitate cu toate legile si reglementarile cerute, aplicabile operatiunilor sale;
b) activeaza in conformitate cu politicile si procedurile de investitii si imprumuturi, pe care Banca si Banca Nationala a Romaniei le vor fi considerat acceptabile, in conformitate cu paragraful 2 sau partea B sau anexa nr. 5 la prezentul acord, si isi asuma responsabilitatea mentinerii politicilor si procedurilor mentionate mai sus;
c) are o structura financiara satisfacatoare, stabilita, intre altele, pe baza criteriilor de adecvare a capitalului la activele ponderate in functie de risc, satisfacatoare pentru Banca, a politicilor, performantelor si organizarii, managementului, personalului si a altor resurse necesare pentru realizarea eficienta a operatiunilor sale, inclusiv a activitatilor care trebuie intreprinse in cadrul partilor B si C ale proiectului; si d) a stabilit un comitet de credit si o unitate tehnica, in concordanta cu si pentru obiectivele mentionate in paragraful 2 c) din prezentul apendix.

2. Fiecare acord de finantare subsidiara va contine prevederi conform carora fiecare banca participanta se va angaja:
a) sa realizeze activitatile sale in cadrul partilor B si C ale proiectului si sa efectueze operatiunile si tranzactiile sale in conformitate cu practicile si normele financiare corespunzatoare, cu o conducere calificata, cu un numar de personal adecvat si in conformitate cu politicile de investitii si credit si cu procedurile la care se refera paragraful 1 b) din prezentul apendix si sa furnizeze, oricind este necesar, fondurile, facilitatile, serviciile si celelalte resurse necesare in acest scop;
b) (i) sa acorde subimprumuturi beneficiarilor in termenii si in conditiile enuntate in documentul atasat la apendixul la anexa nr. 5; (ii) sa-si exercite drepturile in legatura cu fiecare astfel de subimprumut, astfel incit sa apere atit propriile interese, cit si pe cele ale Imprumutatului si ale Bancii, sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in cadrul respectivului acord de finantare subsidiara si sa realizeze obiectivele partilor B si C ale proiectului; (iii) sa nu incheie, sa nu amendeze, sa nu abroge sau sa nu suspende nici unul dintre acordurile de subimprumut si nici una dintre prevederile acestora, fara aprobarea prealabila a Imprumutatului; si (iv) sa evalueze si sa supervizeze subproiectele, sa controleze si sa raporteze in legatura cu realizarea subproiectelor de catre beneficiari, conform procedurilor satisfacatoare pentru Banca si Imprumutat;
c) sa asigure mentinerea, cu personal si alte resurse si termeni de referinta, satisfacatori pentru Banca si pentru Imprumutat:
(i) a unui comitet de credite, responsabil pentru evaluarea si aprobarea cererilor de subimprumut; si (ii) a unei unitati tehnice, responsabile pentru evaluarea si conducerea realizarii subproiectelor;
d) (i) sa efectueze schimb de opinii cu, si sa furnizeze Bancii sau Unitatii "Apex", acele informatii care pot fi in mod rezonabil solicitate de catre Banca , Imprumutat sau de catre Unitatea "Apex", cu privire la progresele activitatilor sale in cadrul partilor B si C ale proiectului, indeplinirea obligatiilor sale in cadrul respectivului acord de finantare subsidiara si alte aspecte referitoare la obiectivele partilor B si C ale proiectului; si (ii) sa informeze prompt Banca si Unitatea "Apex" in legatura cu orice conditii care pericliteaza sau ameninta sa pericliteze desfasurarea activitatilor sale in cadrul respectivului acord de finantare subsidiara; si e) (i) sa pastreze inregistrari si conturi corespunzatoare, care sa reflecte , in conformitate cu practicile sanatoase de contabilitate, operatiunile si conditiile sale financiare; (ii) sa detina situatiile sale financiare (bilanturi , declaratia de venituri si pierderi si situatii in legatura cu acestea) pentru fiecare an fiscal expertizat, in conformitate cu principiile corespunzatoare de expertiza (audit) consecvent aplicate de catre auditori independenti, acceptabili pentru Banca; (iii) sa furnizeze Bancii, imediat ce vor fi disponibile, dar in orice caz nu mai tirziu de 6 luni dupa incheierea fiecarui asemenea an, copii certificate de pe situatiile financiare mentionate si de pe conturile pentru fiecare an astfel expertizat si raportul unei astfel de expertize (audit), efectuat de catre auditorii amintiti, dimensionat si detaliat dupa cum Banca va fi solicitat in mod rezonabil; si (iv) sa furnizeze Bancii alte asemenea informatii privind inregistrarile, conturile si situatiile financiare, cit si expertiza (audit-ul) acestora, mentionate in prezentul apendix, periodic, dupa cum Banca o va solicita in mod rezonabil.
DOCUMENTUL ATASAT LA APENDIXUL LA ANEXA 5 Termenii si conditiile subimprumuturilor Prevederile prezentului document atasat vor fi aplicate pentru obiectivele paragrafului 2 b) (i) al partii B din apendixul la anexa nr. 5 la prezentul acord.

1. Suma de capital a fiecarui subimprumut acordat din sumele imprumutului alocate periodic pentru categoriile (2) si (3) din graficul mentionat in paragraful 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord: a) va fi denominata si va fi echivalenta in dolari (stabilita la data sau la datele respective ca o tragere din contul imprumutului sau ca o tragere din contul special) la valoarea monedei sau monedelor astfel trase sau platite din cont pentru cheltuielile destinate bunurilor finantate din astfel de sume pentru subproiect; si b) nu va depasi echivalentul: (i) a 5.000.000 $ S.U.A. pentru un subimprumut din cadrul partii B a proiectului; si (ii) a 8.000.000 $ S.U.A. pentru un subimprumut din cadrul partii C a proiectului.

2. Fiecare subimprumut: a) va fi purtator de dobinda pentru suma trasa si nerambursata, periodic, la o rata stabilita de banca participanta care acorda acest subimprumut in conformitate cu politicile si practicile sale de credit si investitii la care se face referire in paragraful 1 b) al partii B din apendixul la anexa nr. 5 la prezentul acord; si b) va fi acordat pentru o perioda stabilita in conformitate cu politicile si practicile mai sus mentionate si nu va depasi: (i) 365 de zile, in ceea ce priveste un subimprumut din cadrul partii B a proiectului; si (ii) 3-17 ani, inclusiv o perioada de gratie de 1 pina la 5 ani, in ceea ce priveste un subimprumut din cadrul partii C a proiectului.

3. Cheltuielile pentru bunurile necesare unui subproiect vor fi eligibile pentru finantare in cadrul sumelor imprumutului, numai daca:
a) subimprumutul acordat pentru finantarea unui asemenea subproiect va fi fost aprobat de Banca si asemenea cheltuieli vor fi fost efectuate intr-o perioada anterioara de cel mult 180 de zile de la data la care Banca va fi primit cererea si informatiile necesare conform paragrafului 4 a) din prezentul document in legatura cu acest subimprumut; sau b) subimprumutul acordat pentru finantarea unui asemenea subproiect va fi un subimprumut "free-limit" (asa cum este definit in continuare), pentru care Banca va fi autorizat tragerile din contul imprumutului si astfel de cheltuieli vor fi fost efectuate intr-o perioada anterioara de cel mult 180 de zile de la data la care Banca va fi primit cererea si informatiile necesare, prevazute in paragraful 4 b) din prezentul document pentru un asemenea subimprumut "freelimit". Pentru obiectivele enuntate in prezentul acord, un subimprumut "freelimit" va fi un subimprumut pentru finantarea unui subproiect, acordat de banca participanta respectiva intr-o suma care sa fie finantata din sumele imprumutului, care nu va depasi, cind se adauga la toate celelalte subimprumuturi "free-limit" finantate sau propuse a fi finantate din sumele imprumutului si care au fost sau sint utilizate pentru finantarea directa a bunurilor si sint legate in mod esential de un asemenea subproiect, suma stabilita periodic de Banca si notificata Imprumutatului si fiecarei banci participante.

4. a) Cind prezinta un subimprumut pentru aprobare Bancii, altul decit un subimprumut "free-limit", banca participanta va furniza Bancii, prin Unitatea " Apex", o cerere, intr-o forma satisfacatoare Bancii, impreuna cu: (i) o descriere a beneficiarului; (ii) evaluarea subproiectului, inclusiv o descriere a cheltuielilor propuse a fi finantate din sumele imprumutului; (iii) termenii si conditiile propuse pentru subimprumut, inclusiv graficul de amortizare a acestuia; si (iv) orice alte asemenea informatii pe care Banca le va solicita in mod rezonabil.
b) Fiecare cerere pentru autorizarea efectuarii tragerilor din contul imprumutului pentru un subimprumut "free-limit" va contine: (i) o descriere rezumativa a beneficiarului si a subproiectului, inclusiv o descriere a cheltuielilor propuse a fi finantate din sumele imprumutului; si (ii) termenii si conditiile subimprumutului, inclusiv un grafic de amortizare a acestuia.
c) Solicitarile si cererile facute conform prevederilor subparagrafelor a) si b) ale acestui paragraf vor fi prezentate Bancii nu mai tirziu de 1 ianuarie 1996.

5. Subimprumuturile vor fi acordate acelor beneficiari care vor fi stabilit, fiecare in parte, in mod satisfacator pentru banca participanta care acorda subimprumutul, pe baza ghidului acceptabil pentru Banca:
a) ca sint solvabili si au o structura financiara satisfacatoare si organizarea, conducerea, personalul si alte resurse necesare pentru realizarea eficienta a operatiunilor lor, inclusiv pentru realizarea subproiectului;
b) pentru beneficiarii din cadrul partii B a proiectului, ca au o experienta de export demonstrabila si relevanta si sint in posesia unui acreditiv irevocabil satisfacator sau a unei comenzi ferme confirmate de un cumparator strain, care sa acopere costul produselor de export care trebuie fabricate utilizind bunurile finantate din sumele subimprumutului; si c) pentru beneficiarii din cadrul partii C a proiectului, ca sint intreprinderi infiintate in conditiile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale si care au elaborat si adoptat un plan de afaceri , inclusiv un program de restructurare, proiectat pentru asigurarea succesului financiar si operational pe termen lung si sint ori: (i) intreprinderi din sectorul privat, ori: (ii) altele decit intreprinderi din sectorul privat in legatura cu care Fondul Proprietatii de Stat al Imprumutatului a initiat actiuni de transferare, intr-o perioada urmatoare de cel mult 12 luni de la data obtinerii subimprumutului, a drepturilor de proprietate asupra acestora, sectorului privat, in conditiile Legii privatizarii societatilor comerciale nr.
58 din 14 august 1991 si al caror plan de afaceri este proiectat pentru a asigura transformarea efectiva intr-o intreprindere din sectorul privat. Pentru obiectivele din prezentul, termenul intreprindere din sectorul privat semnifica o intreprindere in cadrul careia capitalul majoritar sau alte drepturi de proprietate nu se afla in posesia sau sub controlul Imprumutatului sau al uneia dintre agentiile sale.

6. Subimprumuturile vor fi acordate pentru finantarea acelor subproiecte determinate pe baza unei evaluari realizate in conformitate cu ghidul satisfacator pentru Banca si care sa fie:
a) fezabile din punct de vedere tehnic si economic si viabile din punct de vedere financiar si comercial;
b) pentru subproiectele din cadrul partii B a proiectului, pentru producerea bunurilor de export al caror cost de fabricatie include o valoare adaugata pozitiva pe teritoriul Imprumutatului; si c) pentru subproiectele din cadrul partii C a proiectului, elaborate potrivit standardelor corespunzatoare de sanatate, siguranta si protectie a mediului, pa baza unei analize de impact asupra mediului, aprobata de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului al Imprumutatului si determinate la o rata financiara de revenire si o rata economica de revenire de cel putin 15%.

7. Subimprumuturile vor fi acordate in termenii prin care banca participanta care acorda subimprumutul va obtine, prin contracte scrise sau alte intelegeri adecvate, drepturi corespunzatoare pentru apararea intereselor sale si ale Imprumutatului si Bancii, inclusiv dreptul:
a) de a solicita beneficiarului sa realizeze subproiectul cu atentia si eficienta cuvenite si in conformitate cu practicile adecvate tehnice, economice, financiare si comerciale, sa pastreze inregistrari adecvate si sa furnizeze cu promptitudine, oricind este necesar, fondurile, facilitatile si alte resurse necesare in acest scop;
b) de a solicita ca bunurile finantate din sumele imprumutului sa fie achizitionate potrivit prevederilor anexei nr. 4 la prezentul acord si sa fie utilizate exclusiv pentru realizarea subproiectului;
c) de a inspecta, singur sau impreuna cu reprezentantii Bancii sau ai Unitatii "Apex", in numele Imprumutatului, daca Banca, Imprumutatul sau Unitatea "Apex" o vor solicita, bunurile si amplasamentele, lucrarile, planurile si constructiile incluse in subproiect, functionarea acestora, precum si inregistrarile si documentele relevante;
d) de a solicita beneficiarului sa ofere si sa mentina o astfel de asigurare impotriva riscurilor si intr-o valoare corespunzatoare practicilor de afaceri sanatoase, inclusiv o asigurare privind accidentele de achizitie, transport si livrare a bunurilor finantate din sumele imprumutului la locul utilizarii sau instalarii si orice garantie sau despagubire platibila intr-o moneda utilizata la alegere de catre beneficiar pentru a inlocui sau a repara astfel de bunuri;
e) de a solicita fiecarui beneficiar: (i) sa aiba situatiile sale financiare pentru fiecare an fiscal expertizat, in conformitate cu principiile contabile corespunzatoare aplicate consecvent de catre experti (auditori) independenti, acceptabili pentru banca participanta, (ii) sa furnizeze bancii participante, imediat ce vor fi disponibile, dar in orice caz nu mai tirziu de 6 luni dupa incheierea fiecarui an fiscal, copii certificate de pe situatiile sale financiare pentru anul fiscal expertizat, raportul expertizei efectuate de catre expertii mentionati, in dimensiunea si cu detaliile pe care banca participanta le va fi solicitat in mod rezonabil;
f) pentru beneficiarii din cadrul partii C a proiectului, de a solicita acestora sa implementeze planul de afaceri la care se refera paragraful 5 c) al prezentului document atasat, cu atentia si eficienta cuvenite, si sa ia toate masurile necesare pentru indeplinirea obiectivelor din prezentul si sa realizeze si sa puna in aplicare subproiectul in conformitate cu standardele corespunzatoare de sanatate, siguranta si protectie a mediului, satisfacatoare pentru Banca;
g) de a obtine toate acele informatii pe care Banca, Imprumutatul sau Unitatea "Apex" le va solicita in mod rezonabil, cu privire la cele mentionate mai sus si la administrarea, conditiile de activitate si financiare ale beneficiarului si cu privire la beneficiile ce vor rezulta din subproiecte; si h) de a suspenda sau de a inceta dreptul beneficiarului privind utilizarea sumelor imprumutului ca urmare a neindeplinirii de catre un astfel de beneficiar a obligatiilor sale in cadrul acordului sau cu banca participanta.
ANEXA 6 CONTUL SPECIAL
1. Pentru obiectivele prezentei anexe:
a) termenul categorii eligibile semnifica categoriile 1, 2 si 3 mentionate in tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord;
b) termenul cheltuieli eligibile semnifica cheltuieli in legatura cu costurile rezonabile ale bunurilor si serviciilor pentru proiect si care vor fi finantate din sumele imprumutului alocate periodic categoriilor eligibile in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord; si c) termenul alocare autorizata semnifica suma echivalenta cu 17.500.000 $ S.

U.A. care va fi trasa din contul imprumutului si depusa in contul special in conformitate cu paragraful 3 a) al prezentei anexe.

2. Tragerile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile in conformitate cu prevederile prezentei anexe.

3. Dupa ce Banca a primit o evidenta satisfacatoare ca contul special a fost deschis legal, tragerile alocarilor autorizate si tragerile ulterioare pentru reumplerea contului special vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
a) Pentru tragerile alocarii autorizate, Imprumutatul va prezenta Bancii o cerere sau cereri pentru o depunere sau depuneri care nu depasesc suma totala a alocarii autorizate. Pe baza unei/unor astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depune in contul special acea suma sau sume, dupa cum Imprumutatul va fi solicitat.
b) (i) Pentru realimentarea contului special, Imprumutatul va prezenta Bancii cereri pentru depuneri in contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica. (ii) In prealabil sau la data prezentarii unei astfel de cereri, Imprumutatul va furniza Bancii documentele si alte evidente necesare conform paragrafului 4 al prezentei anexe pentru plata sau platile in legatura cu care reumplerea este solicitata. In baza unei astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depune in contul special acea suma pe care Imprumutatul o va fi solicitat si asa cum a fost prezentat in documentele mentionate si in alte evidente, pentru a fi fost trasa din contul special pentru cheltuielile eligibile.
Din depozitele astfel create vor fi trase sume de catre Banca in cadrul respectivelor categorii eligibile si in respectivele sume echivalente, asa cum va fi fost justificat in documentele mentionate si in alte evidente.

4. Pentru fiecare tragere efectuata de Imprumutat din contul special, Imprumutatul, la acea data pe care Banca o va solicita in mod rezonabil, va furniza Bancii acele documente si evidente care sa demonstreze ca tragerea respectiva a fost efectuata exclusiv in scopul finantarii cheltuielilor eligibile.

5. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 3 al prezentei anexe, nu i se va solicita Bancii sa efectueze alte depuneri in contul special, atit timp cit suma totala netrasa din imprumutul alocat pentru categoriile eligibile pentru partea respectiva a proiectului, mai putin suma oricarui angajament special nerambursat incheiat de catre Banca conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale in legatura cu acea parte, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocarii autorizate.
In consecinta, pentru sumele netrase din imprumutul alocat categoriilor eligibile pentru acea parte, tragerile vor fi efectuate cu respectarea acelor proceduri pe care Banca le va specifica prin notificare Imprumutatului. Asemenea trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa si in masura in care Banca va fi fost satisfacuta ca toate aceste sume ramase in depozit in contul special la data primirii unei asemenea instiintari vor fi utilizate pentru efectuarea platilor destinate cheltuielilor eligibile.

6. a) Daca Banca va fi stabilit in orice moment ca orice tragere din contul special:
(i) a fost efectuata pentru o cheltuiala sau intr-o suma neeligibila conform paragrafului 2 al prezentei anexe; sau (ii) nu a fost justificata de evidente furnizate Bancii, Imprumutatul, cu promptitudine, dupa informarea Bancii:
(A) va furniza astfel de evidente suplimentare pe care Banca le poate cere;
sau (B) va depune in contul special (sau, daca Banca va solicita astfel, va rambursa Bancii) o suma egala cu suma acestei trageri sau parti din aceasta, neeligibile sau nejustificate. Numai daca Banca nu va conveni altfel, nici o depunere ulterioara a Bancii in contul special nu va fi facuta pina cind Imprumutatul nu va fi furnizat asemenea evidente sau nu va fi facut astfel de depuneri sau rambursari, dupa cum va fi cazul.
b) Daca Banca va fi stabilit in orice moment ca orice suma nerambursata in contul special nu va fi necesara pentru acoperirea tragerilor ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Imprumutatul va rambursa Bancii acea suma nerambursata, cu promptitudine, dupa instiintarea primita de la Banca.
c) Imprumutatul, dupa instiintarea Bancii, poate sa ramburseze Bancii toate fondurile sau orice parti ale acestora din depozitele contului special.
d) Rambursarile catre Banca efectuate in conformitate cu paragrafele 6 a), b ) si c) ale prezentei anexe vor fi creditate in contul imprumutului pentru tragerile ulterioare sau pentru anulare in conformitate cu prevederile prezentului acord, inclusiv ale Conditiilor generale.
ANEXA 7 MODIFICARI ALE CONDITIILOR GENERALE Pentru scopul prezentului acord, formularea "Banca poate, prin notificarea Imprumutatului si a Garantului, sa inceteze dreptul Imprumutatului de a efectua trageri in legatura cu o asemenea suma. In momentul transmiterii unei astfel de notificari, suma respectiva a imprumutului va fi anulata", stipulata la sfirsitul sectiunii 6.03 din Conditiile generale, este anulata si este inlocuita astfel:
"sau f) la data specificata in paragraful 4 c) al documentului atasat la apendixul anexei nr. 5 la acordul de imprumut, Banca, referitor la oricare parte din imprumut: (i) nu va fi primit nici o cerere sau solicitare conform subparagrafelor a) sau b) ale paragrafului mentionat; (ii) va fi respins orice astfel de cerere sau solicitare, Banca poate, prin notificarea Imprumutatului, sa inceteze dreptul acestuia de a inainta o astfel de cerere sau solicitare sau de a efectua trageri din contul imprumutului, dupa cum va fi cazul, cu privire la o asemenea suma sau parte din imprumut. In momentul transmiterii unei astfel de notificari, suma sau partea respectiva din imprumut va fi anulata." ANEXA 8 DETERMINAREA DOBINZII LIBOR LA O SINGURA MONEDA
1. Dobinda LIBOR la o singura moneda pentru orice perioada de dobinda va fi rata dobinzii pentru depunerile in dolari pentru o perioada de 6 luni care apare pe display desemnat ca pagina "3750" a monitorului TELERATE (sau alta asemenea pagina sau serviciu care o poate inlocui in scopul vizualizarii ratelor dobinzilor de la Londra ale bancilor principale pentru depunerile in dolari) la 11:00 a.m. (ora Londrei) in a doua zi in care bancile si pietele valutare sint deschise pentru afaceri la Londra, inaintea datei de 15 ianuarie sau de 15 iulie (data stabilirii dobinzii).

2. Daca o asemenea rata nu apare pe ecranul TELERATE sau la oricare serviciu care-l inlocuieste, Banca va cere oficiilor din Londra ale principalelor patru banci sa furnizeze Bancii ratele dobinzii la depunerile in dolari pe care le ofera aceste banci, la data de stabilire a dobinzii, pentru principalele banci de pe piata interbancara pentru o perioada de 6 luni ce se incheie in ultima zi a unei asemenea perioade de dobinda. Dobinda LIBOR la o singura moneda pentru aceasta perioada de dobinda va fi media aritmetica (rotunjita la a cincea zecimala, daca este necesar) a unor asemenea cotatii oferite, dupa cum este determinat de Banca.

3. Daca Bancii ii sint furnizate asemenea cotatii, corespunzator paragrafului 2 de mai sus, de catre nu mai mult de o banca importanta, dobinda LIBOR la o singura moneda va fi media aritmetica (rotunjita la a cincea zecimala , daca este necesar), determinata de catre Banca, a ratelor cotate de cel putin doua banci importante din New York City, alese de catre Banca la data determinarii dobinzii, pentru imprumuturi in dolari acordate principalelor banci europene, pentru o perioada de 6 luni ce se incheie in ultima data a unei asemenea perioade de dobinda. Daca mai putin de doua dintre bancile astfel alese coteaza asemenea rate, dobinda LIBOR la o singura moneda va fi singura moneda in efectivitate pentru ultima perioada de dobinda precedenta.
----------------


Luni, 15 iulie 2024, 17:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.