LEGE nr.221 din 31 decembrie 1997
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Textul actului publicat în M.Of. nr. 396/31 dec. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituția României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1998, să emită ordonanțe în următoarele domenii:

a) ratificarea unor acorduri internaționale privind credite externe acordate României și garantarea de către România a unor credite externe, inclusiv a unor amendamente la astfel de acorduri; ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții (B.E.I.) și Societatea Națională de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A., în valoare de 40 milioane ECU, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a sectorului de telecomunicații; ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții (B.E.I.) și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice "Radet", în valoare de 30 milioane ECU, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului București; ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei (F.D.S.C.E.), în valoare de 10 milioane ECU, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului București; ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), în valoare de 25,5 milioane dolari S.U.A., pentru finanțarea Proiectului de cadastru general și publicitate imobiliară; aprobarea plafonului de îndatorare publică externă pentru anul 1998; ratificarea participării României la inițiativa europeană EUREKA, precum și la cooperarea europeană științifică și tehnică (COST); preluarea la datoria publică a unor pierderi din calamități și acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele calamitate; preluarea la datoria publică a unor pierderi înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A.; modificarea și completarea unor prevederi legale referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impunerea veniturilor realizate în România de persoane fizice și juridice nerezidente, taxa pe valoarea adăugată, accizele la produsele din import și din țară, precum și impozitul la țițeiul din producția internă și la gazele naturale; constituirea și utilizarea Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului; reglementarea protecției tranzitorii a brevetelor de invenții, a protecției noilor soiuri de plante și a taxelor în domeniul protecției proprietății industriale; actualizarea unor taxe din domeniul audiovizualului; unele măsuri privind asigurarea facultativă pentru autovehiculele care deservesc prefecturile; aprobarea statutului personalului vamal și reglementarea competențelor autorităților vamale pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și a unor taxe pentru prestații vamale; aderarea României la organisme internaționale - Organizația Intraeuropeană a Administrației Fiscale; completarea reglementărilor privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale la care România este parte;
b) politici de susținere financiară a producătorilor agricoli prin: constituirea Fondului pentru finanțarea agriculturii, modul de utilizare a Fondului național de protejare a producătorilor agricoli, instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998; măsuri privind stabilizarea piețelor produselor agricole; susținerea veniturilor producătorilor agricoli prin: subvenționarea prețului de export pentru porumb, sprijin financiar pentru condiționarea și depozitarea porumbului din recolta 1997; formarea și dezvoltarea piețelor concurențiale; dezvoltarea sistemului de extensie și perfecționarea profesională a producătorilor din sectorul agroalimentar și înființarea Serviciului Național de Extensie și Consultanță; restructurarea persoanelor juridice din domeniul agricol; reorganizarea structurilor sanitar-veterinare, în vederea liberalizării activității sanitar-veterinare;
c) organizarea și funcționarea fondurilor cu capital de risc; măsuri pentru coordonarea strategiei și gestionarea fondurilor financiare privind dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul industriei și comerțului;
d) reglementări în domeniul achizițiilor publice;
e) unele măsuri privind asigurările sociale, forța de muncă și șomajul, inclusiv politici salariale, precum și protecția pensionarilor I.O.V.R.; salarizarea personalului din sectorul bugetar;
f) protecția persoanelor cu handicap: înființarea comisiilor de expertiză medicală a persoanei cu handicap; înființarea și funcționarea atelierelor protejate pentru persoanele cu handicap;
g) reglementări privind: protecția patrimoniului culturalnațional; organizarea și funcționarea bibliotecilor publice; regimul impozitelor și taxelor la unele activități culturale; scutirea de taxe și de accize la producția și comercializarea hârtiei și a altor materiale tipografice consumabile, destinate tipăririi cărților școlare, cărții în general, a publicațiilor culturale, ziarelor și revistelor;
h) reglementări în domeniul sponsorizării;
i) reglementări privind: organizarea și finanțarea activității de cercetare-dezvoltare și inovare; domeniul nuclear; sistemul național al calității, infrastructurile calității, precum și reglementări privind cabinetul demnitarului;
j) măsuri privind reforma în sectorul sanitar;
k) organizarea și desfășurarea activității de turism în România; constituirea Fondului național de dezvoltare și promovare a turismului; acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989;
l) regimul contravențiilor silvice; administrarea pădurilor private; fondul de mediu, regimul deșeurilor și al substanțelor toxice; regimul taxelor și tarifelor pentru prestațiile în domeniul protecției mediului;
m) măsuri pentru aplicarea programului de reformă în domeniul educației naționale; crearea cadrului necesar privind baza materială a învățământului; măsuri de protecție socială a elevilor și studenților și măsuri de combatere a consumului de droguri;
n) reorganizarea regiilor autonome care administrează zonele libere, prin modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome; unele măsuri privind importul pieselor de schimb pentru aeronavele Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.; instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional; măsuri privind gestionarea de către Ministerul Transporturilor, în numele statului, a acțiunilor societăților comerciale înființate în anul 1997, prin reorganizarea regiilor autonome de sub autoritatea acestuia; modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice;
o) ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 24 iulie 1997; acordarea de drepturi cu caracter reparatoriu unor veterani de război și foste cadre ale armatei; unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse și materiale din rezervele de mobilizare ale armatei; exceptarea de la plata cotei de constituire a carburanților tip auto, destinați consumului tehnicii speciale militare din înzestrarea armatei, care nu folosește drumurile publice;
p) unele măsuri privind regimul străinilor în România; finanțarea importurilor de tehnică militară și a altor produse și servicii necesare Ministerului de Interne; domeniul ordinii publice și al circulației rutiere - activitatea de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în ateliere ale Inspectoratului General al Poliției; salarizarea și alte drepturi ale personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază;
r) acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997, și a Listei de angajamente specifice ale României în domeniul telecomunicațiilor de bază, anexă la acest protocol; constituirea Fondului special al comunicațiilor;
s) finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat;
ș) ratificarea unor acorduri bilaterale pentru acordarea de asistență economică nerambursabilă României de către Uniunea Europeană și țările aparținând G-24; completarea cadrului instituțional pentru integrarea europeană;
t) măsuri de protecție a chiriașilor; modificarea și completarea Codului de procedură civilă, a dispozițiilor legale privind taxele judiciare de timbru, timbrul judiciar și taxele notariale de timbru, măsuri privind acordarea despăgubirilor civile;
ț) unele măsuri privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate și neamortizate integral; constituirea Fondului special pentru îmbunătățirea mediului de muncă;
u) dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor informației.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (3) din Constituție, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1998, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atrăgând încetarea efectelor acestora.

(2) Ordonanțele depuse de Guvern potrivit alin. (1) vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. - În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

București, 31 decembrie 1997.
Nr. 221.


Vineri, 01 martie 2024, 02:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.