LEGE nr.136 din 29 decembrie 1995
privind asigurările și reasigurările în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 303/30 dec. 1995

LEGE Nr. 136 din 29 decembrie 1995
privind asigurarile si reasigurarile in Romania


EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 303 din 30 decembrie 1995

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

In Romania, activitatea de asigurare se desfasoara sub forma asigurarilor facultative si obligatorii, precum si a operatiunilor de reasigurare, de societati comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare, denumite in continuare asiguratori, respectiv reasiguratori.

ART. 2

In asigurarea facultativa raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de asigurare.

ART. 3

In asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti sint stabilite prin prezenta lege.

ART. 4

Este obligatorie asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.

ART. 5

Asigurarea obligatorie se practica numai de asiguratorii autorizati de Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare.
Asiguratorii care au primit autorizarea prevazuta la alineatul precedent au obligatia sa realizeze asigurarea, eliberind un inscris probator al asigurarii.

ART. 6

Operatiunile de reasigurare completeaza activitatea de asigurare prin cedarea si primirea unor riscuri pe piata interna si internationala de asigurari .
Cedarea in reasigurare pe piata internationala se va face numai in masura in care riscurile care fac obiectul reasigurarii nu pot fi plasate pe piata interna.
In operatiunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat si reasigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de reasigurare.

ART. 7

Persoanele fizice si juridice romane incheie contractele de asigurare cu societati stabilite in Romania, cu exceptia cazurilor in care asigurarile solicitate nu se practica pe piata interna.
Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare face publica lista societatilor autorizate sa functioneze in Romania si felurile de asigurari practicate.

ART. 8

Constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor si a sumelor asigurate se efectueaza in conditiile legii, pentru asigurarile obligatorii sau ale contractului de asigurare, in cazul asigurarilor facultative.

CAP. 2

Contractul de asigurare

Sectiunea 1

Incheierea contractului. Drepturi si obligatii

ART. 9

Prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea unui anume risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, in limitele si termenele convenite.

ART. 10

Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa si va cuprinde:
- numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante;
- obiectul asigurarii: bunuri, persoane si raspundere civila;
- riscurile ce se asigura;
- momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului;
- primele de asigurare;
- sumele asigurate;
- alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa.

ART. 11

Dovada incheierii contractului de asigurare rezulta si din emiterea si trimiterea unui document de asigurare, cum ar fi polita sau certificatul, cererea de plata a primei ori din inscrisul prin care se manifesta vointa asiguratorului de a incheia contractul.

ART. 12

Documentul de asigurare poate fi, dupa caz, nominal, la ordin sau la purtator.

ART. 13

Persoana care urmeaza sa incheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc, pe care le cunoaste.
Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii contractului, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului schimbarea.

ART. 14

Daca, inainte de a incepe obligatia asiguratorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care, dupa inceperea obligatiei asiguratorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibila, contractul se reziliaza de drept.

ART. 15

Plata primelor se face la sediul asiguratorului sau al imputernicitilor sai, in lipsa unei alte clauze inscrise in contractul de asigurare, stabilita intre parti.

ART. 16

Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind polita de asigurare, chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

ART. 17

Daca nu s-a convenit altfel, contractul de asigurare se reziliaza in cazul in care sumele datorate de asigurat, cu titlu de prima, nu sint platite in termenul prevazut in contractul de asigurare.

ART. 18

Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pina la sfirsitul anului de asigurare, in temeiul oricarui contract, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

ART. 19

Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea riscului asigurat, in termenul prevazut in contractul de asigurare.
In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute la alineatul precedent asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.

ART. 20

In cazurile stabilite prin contractul de asigurare, in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul nu datoreaza indemnizatie, daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de catre asigurat sau catre beneficiar ori de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica, daca partile convin, si in cazul in care riscul asigurat a fost produs de catre:
a) persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul;
b) prepusii asiguratului sau ai beneficiarului.

ART. 21

In cazul in care contractul de asigurare este modificat, prin acordul partilor, denuntat ori este reziliat, plata ori, dupa caz, restituirea primelor se va face conform contractului de asigurare sau hotaririi judecatoresti.

ART. 22

In limitele indemnizatiei platite in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.
Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut la alineatul precedent.
Asiguratorul poate renunta, in totalitate sau in parte, la exercitarea dreptului prevazut la alin. 1, conform contractului de asigurare, cu exceptia cazului cind paguba a fost produsa cu intentie.

ART. 23

Asiguratorul poate opune titularului sau detinatorului documentului de asigurare ori tertului sau beneficiarului, care invoca drepturi derivind din acesta, toate exceptiile care sint opozabile contractului initial.

Sectiunea a 2-a

Asigurarea de bunuri

ART. 24

In asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului, beneficiarului desemnat sau celor in drept o despagubire.

ART. 25

Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat.

ART. 26

Asiguratul este obligat sa intretina bunul asigurat in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat.
Asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care bunul asigurat este intretinut.
In cazurile prevazute in conditiile de asigurare, la producerea riscului, asiguratul este obligat sa ia, pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor.

ART. 27

Despagubirile ce se platesc de asigurator se stabilesc in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat.
Despagubirile nu pot depasi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea, daca nu s-a prevazut altfel in contractul de asigurare.
In contractul de asigurare poate fi stipulata o clauza conform careia asiguratul ramine propriul sau asigurator pentru o fransiza sau o suma determinata care nu se despagubeste de catre asigurator.

ART. 28

In cazul in care contractul de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata, inferioara valorii bunului, despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in contract si valoarea bunului, daca nu s-a convenit altfel prin contract.

ART. 29

In cazul existentei mai multor asigurari incheiate pentru acelasi bun, fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pina la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decit prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului.
Asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun la asiguratori diferiti, atit la incheierea contractului de asigurare, cit si pe parcursul executarii acestuia.

ART. 30

In lipsa de prevedere contrara in contractul de asigurare, in cazul in care bunul asigurat este instrainat, contractul de asigurare se reziliaza.

Sectiunea a 3-a

Asigurarea de persoane

ART. 31

In asigurarea de persoane, asiguratorul se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca o suma asigurata.
Asigurarea in vederea unui risc privind o alta persoana decit aceea care a incheiat contractul de asigurare se poate incheia potrivit contractului de asigurare.

ART. 32

Suma asigurata se plateste asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. In cazul decesului asiguratului, daca nu s-a desemnat un beneficiar, suma asigurata se plateste mostenitorilor asiguratului, in calitate de beneficiar.

ART. 33

Desemnarea beneficiarului se poate face fie la incheierea contractului, fie in cursul executarii acestuia, prin declaratia scrisa comunicata asiguratorului ori prin testament.
Inlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricind in cursul executarii contractului, in modul prevazut la alineatul precedent.

ART. 34

Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cind sint mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra sumei asigurate.

ART. 35

Asiguratorul nu datoreaza suma asigurata, daca riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului in termen de 2 ani de la incheierea contractului de asigurare ori prin comiterea cu intentie de catre asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevazute in contractul de asigurare.
Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, suma asigurata se plateste celorlalti beneficiari desemnati sau mostenitorilor.

ART. 36

In asigurarile la care se constituie rezerve de prime, asiguratul poate sa inceteze plata primelor cu dreptul de a mentine contractul la o suma asigurata redusa sau de a-l rezilia, solicitind restituirea rezervei constituite, conform contractului de asigurare.

ART. 37

Asiguratul poate sa ceara repunerea in vigoare a asigurarii la care se constituie rezerva de prime, in cazurile prevazute in contractul de asigurare.

ART. 38

Suma asigurata se datoreaza, independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului, din asigurarile sociale, de repararea prejudiciului de catre cei raspunzatori de producerea, precum si de sumele primite de la asigurator in temeiul asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule.
Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma asigurata cuvenita beneficiarului.

ART. 39

Prin contractul de asigurare se poate prevedea ca sumele asigurate sa fie platite asiguratilor pe baza de amortizare sau in alte modalitati.

ART. 40

Drepturile asiguratilor asupra sumelor rezultind din rezerva de prime ce se constituie la asigurarile de persoane pentru obligatii de plata scadente in viitor nu sint supuse prescriptiei.

Sectiunea a 4-a

Asigurarea de raspundere civila

ART. 41

In asigurarea de raspundere civila, asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde in baza legii fata de tertele persoane pagubite si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil.
Prin contractul de asigurare se poate cuprinde in asigurare si raspunderea civila a altor persoane decit a celei care a incheiat contractul.

ART. 42

Drepturile persoanelor pagubite se vor exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei.
Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare.

ART. 43

Despagubirea se stabileste pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator, potrivit contractului de asigurare ori prin hotarire judecatoreasca.
Pentru stabilirea despagubirii, in cazul evenimentelor petrecute pe teritoriul Romaniei, partile sint obligate, daca nu ajung la intelegere, sa supuna litigiul solutionarii unui organ de jurisdictie roman.

ART. 44

Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat, despagubire ce nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.

Sectiunea a 5-a

Alte asigurari

ART. 45

Dispozitiile prezentului capitol se aplica si in cazul incheierii altor asigurari, in masura in care, prin lege sau prin acorduri internationale la care Romania este parte, nu se prevede altfel.

Sectiunea a 6-a

Reasigurarea

ART. 46

Prin reasigurare:
a) asiguratorul, in calitate de reasigurator, primeste prime de reasigurare, in schimbul carora contribuie, potrivit obligatiilor preluate, la suportarea indemnizatiilor pe care reasiguratul le plateste la producerea riscului care a facut obiectul reasigurarii;
b) asiguratorul, in calitate de reasigurat, cedeaza prime de reasigurare, in schimbul carora reasiguratorul contribuie, potrivit obligatiilor preluate, la suportarea indemnizatiilor pe care reasiguratul le plateste la producerea riscului care a facut obiectul reasigurarii.

ART. 47

Reasigurarea nu stinge obligatiile asiguratorului si nu stabileste nici un raport juridic intre asigurat si reasigurator.

CAP. 3

Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

ART. 48

Persoanele fizice si cele juridice, care detin autovehicule supuse inmatricularii in Romania, sint obligate sa le asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei.
Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate se considera asigurate, in conditiile prezentei legi, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) poseda documentele internationale de asigurare valabile pe teritoriul Romaniei;
b) numarul de inmatriculare atesta existenta asigurarii potrivit conventiei bilaterale incheiate intre Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania si Biroul asiguratorilor de autovehicule din tara de origine.
Fac exceptie de la dispozitiile prezentului articol persoanele fizice si juridice, pe timpul utilizarii autovehiculelor pentru cursele de intreceri, raliuri sau antrenamente, care se pot asigura facultativ pentru astfel de riscuri.

ART. 49

Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.
Despagubirile se acorda indiferent de locul in care au fost produse accidentele de autovehicule, atit in timpul mersului, cit si in timpul stationarii.
Despagubirile se platesc si pentru pagubele produse de existenta sau functionarea instalatiilor montate pe autovehicule, precum si pentru pagubele produse de remorci ori atase.

ART. 50

Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuieli de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea sau distrugerea de bunuri.
In caz de vatamare corporala sau deces, despagubirile se acorda pentru persoanele aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv.
Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despagubirile se acorda pentru bunurile aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau detinatorului ori conducatorului autovehiculului, raspunzator de producerea accidentului.

ART. 51

Despagubirile, astfel cum sint prevazute la art. 49 si 50, se acorda si in cazul in care cel care conducea autovehiculul, raspunzator de producerea accidentului, este o alta persoana decit asiguratul.
Despagubirile se platesc si atunci cind persoanele pagubite nu au domiciliul , resedinta sau sediul in Romania.
In caz de vatamare corporala sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acorda despagubiri daca autovehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, chiar daca autorul accidentului a ramas neidentificat.

ART. 52

In cazul in care, pentru acelasi detinator de autovehicul, la data producerii accidentului exista mai multe asigurari valabile, despagubirea se suporta in parti egale de catre toti asiguratorii.
Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea unor astfel de asigurari cu alti asiguratori.

ART. 53

Nivelul primelor de asigurare, limita maxima a despagubirilor de asigurare, termenele de plata, sanctiunile si alte elemente cu privire la aplicarea asigurarii se stabilesc prin hotarire a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor.

ART. 54

Despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator ori, in cazul in care nu s-a realizat intelegerea, prin hotarire judecatoreasca pronuntata in Romania.
In cazurile in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58, conventia prevazuta la alin. 1 poate fi incheiata si de catre conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului, altul decit asiguratul.
Conventia incheiata numai intre asigurat si persoana pagubita, urmata de o hotarire judecatoreasca de expedient, care consfinteste tranzactia acestora, nu- l obliga pe asigurator la plata.
In cazul stabilirii despagubirii prin hotarire judecatoreasca, asiguratii sint obligati sa se apere in proces. Citarea in proces a asiguratorului este obligatorie.

ART. 55

Despagubirile se platesc de catre asigurator nemijlocit persoanelor fizice sau juridice pagubite, in masura in care acestea nu au fost despagubite de asigurat.
Despagubirile nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului.
Despagubirile se platesc asiguratilor, daca acestia dovedesc ca au despagubit pe cei pagubiti si despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58.

ART. 56

Persoanele care folosesc pe teritoriul Romaniei autovehicule inmatriculate in strainatate si nu sint asigurate in strainatate, potrivit prevederilor art.
48 alin. 2, sau ale caror asigurari expira in timpul aflarii pe teritoriul Romaniei, datoreaza primele de asigurare, corespunzator perioadei de la intrarea , respectiv expirarea valabilitatii asigurarii, pina la iesirea autovehiculului din tara.
La intrarea si iesirea din tara, organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei vor controla documentele de asigurare si vor solicita detinatorului autovehiculului dovada platii primei de asigurare datorate.
Persoanele neasigurate, care nu pot face, la control, dovada asigurarii ori a platii acesteia, vor fi indrumate sa achite primele datorate la organele de la punctul de control, desemnate in acest scop.

ART. 57

Drepturile persoanelor pagubite prin producerea accidentelor de autovehicule se exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei. Aceste drepturi se pot exercita si direct impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, stabilita in prezentul capitol, cu citarea obligatorie a celui raspunzator de producerea pagubei.
Drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse de autovehiculele detinute de persoane asigurate in strainatate se exercita impotriva asiguratorului prin Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania, daca sint indeplinite conditiile prevazute la art. 48 alin. 2.

ART. 58

Asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, in urmatoarele cazuri:
a) accidentul a fost produs cu intentie;
b) accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savirsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infractiuni savirsite cu intentie;
c) accidentul a fost produc in timpul cind autorul infractiunii savirsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire;
d) persoana raspunzatoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fara consimtamintul asiguratului.

ART. 59

Asiguratii sau reprezentantii acestora sint obligati sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat in termen de 4 zile lucratoare de la data acestuia, cu exceptia cazurilor de forta majora in care termenul de 4 zile lucratoare incepe de la data incetarii acestora.

CAP. 4

Fonduri de protectie

ART. 60

In vederea protejarii asiguratilor, prin contributia asiguratorilor, se constituie Fondul de protejare a asiguratilor destinat platilor de despagubiri si sume asigurate in caz de faliment al societatilor comerciale din domeniul asigurarilor.
Fondul se va constitui si se va administra de catre Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din Ministerul Finantelor, care va stabili anual o cota procentuala ce se va aplica asupra volumului de prime brute incasate de societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare si va elabora norme privind utilizarea acestuia.

ART. 61

In vederea protejarii victimelor accidentelor de circulatie auto, soldate cu vatamari corporale sau decese, in care autorul a ramas neidentificat si autovehiculul este neasigurat, se constituie Fondul de protectie a victimelor strazii.
Acest fond se va constitui si se va administra de catre Biroul asiguratorilor de autovehicule, care va stabili o cota procentuala ce se va aplica asupra volumului de prime brute incasate pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto de catre societatile autorizate si va elabora norme privind utilizarea fondului, cu avizul Ministerului Finantelor.

CAP. 5

Sanctiuni

ART. 62

Pentru neplata la termen a sumelor destinate fondurilor constituite conform art. 60 si 61 se calculeaza majorari de intirziere, conform normelor elaborate de catre Ministerul Finantelor. Majorarile de intirziere vor fi virate in contul fondurilor respective.
In cazul repetarii faptei de la alin. 1 se poate lua si masura suspendarii activitatii, de pina la un an.

ART. 63

Refuzul societatii comerciale autorizate de a incheia asigurarea obligatorie , la cererea asiguratului, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, putindu-se lua si masura suspendarii activitatii, pe o perioada de pina la un an.

ART. 64

Incalcarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului, pina la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii.

ART. 65

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 63 din prezenta lege se fac de catre personalul de specialitate din Ministerul Finantelor, imputernicit in acest scop, iar cele prevazute la art. 64, de catre ofiterii si subofiterii de politie.

ART. 66

Pentru masura de suspendare a activitatii societatii comerciale, prevazuta la art. 63, si, respectiv, de retinere a certificatului de inmatriculare, prevazuta la art. 64, contestatia se va depune la instantele de judecata competente, potrivit legii.

ART. 67

Nivelul amenzilor de la art. 63 si 64 se va actualiza prin hotariri ale Guvernului, in corelatie cu indicele de inflatie.

ART. 68

Reglementarea privind contraventiile prevazute la art. 63 si 64 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAP. 6

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 69

Organele de politie, unitatile de pompieri si celelalte autoritati publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule sau alte evenimente, dupa caz, vor comunica, la cererea asiguratorilor, actele si datele cu privire la cauzele si imprejurarile producerii riscurilor asigurate si la pagubele provocate in vederea stabilirii si platii de catre asiguratori a despagubirilor si a sumelor asigurate.

ART. 70

Prezenta lege intra in vigoare incepind cu data de 1 februarie 1996.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Titlul XIII, Cartea I "Despre contractul de asigurare", din Codul comercial, Decretul nr.471/1971 cu privire la asigurarile de stat, republicat in 1988, Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1.715/1971 pentru stabilirea unor masuri in executarea Decretului nr.471/1971, Hotarirea Guvernului nr. 387/1990 privind unele masuri in legatura cu asigurarea autovehiculelor, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
------------------


Miercuri, 19 iunie 2024, 09:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.