ORDONANȚĂ nr.52 din 12 august 1998
privind planificarea apărării naționale a României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 302/18 aug. 1998

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 pct. 15 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Planificarea apărării naționale a României este activitatea prin care se stabilesc volumul, structura și modul de alocare a resurselor naturale, umane, materiale și financiare necesare materializării obiectivelor fundamentale ale securității naționale și apărării armate a României.

Planificarea apărării naționale include și programele, acțiunile și măsurile luate de România în domeniul securității și apărării colective, în virtutea cooperării internaționale și a obligațiilor asumate față de statele partenere sau aliate și față de organismele internaționale din care face parte. Planificarea apărării naționale se face în funcție de prioritățile politice stabilite de autoritățile abilitate ale statului, de posibilitățile de care România dispune la un moment dat sau într-o perioadă de timp determinată, de evoluția fenomenelor politico-militare și de situația geopolitică și geostrategică în plan regional, continental și global.

Art. 2. - Planificarea apărării este atributul exclusiv și inalienabil al autorităților prevăzute de Constituția României. Ea se realizează pe baza opțiunilor și deciziilor politice și strategice ale Parlamentului României, Președintelui României și Guvernului României, precum și ale celorlalte instituții publice, care, potrivit legii, au răspunderi în domeniul securității și apărării naționale.

Art. 3. - Documentele ce definesc concepția integrată de planificare a apărării naționale sunt: Strategia de securitate națională a României, Carta albă a Guvernului, precum și strategiile, directivele, planurile și programele departamentale elaborate de ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

CAPITOLUL II
Fundamentarea planificării apărării naționale a României

Art. 4. - Strategia de securitate națională a României este documentul de bază care fundamentează planificarea apărării la nivel național. Ea se prezintă Parlamentului de către Președintele României, la inaugurarea mandatului său, în termen de cel mult 4 luni de la învestitură.

Art. 5. - Strategia de securitate națională a României cuprinde: evaluarea mediului internațional de securitate, definirea intereselor și obiectivelor proprii de securitate, identificarea factorilor de risc din mediul intern și internațional, direcțiile de acțiune pentru asigurarea securității naționale a României. Ea are un orizont de evaluare pe termen mediu de 4 ani, perioada mandatului prezidențial, și o perspectivă pe termen lung, de încă 4-8 ani, cuprinzând estimarea resurselor ce vor fi alocate de România pentru realizarea obiectivelor sale de securitate și apărare.

Art. 6. - În vederea realizării prevederilor Strategiei de securitate națională a României, Guvernul elaborează Carta albă, prin care stabilește: obiectivele și sarcinile principale ale instituțiilor angajate în realizarea securității și apărării naționale; măsurile și acțiunile ce urmează a fi întreprinse de acestea; resursele naturale, umane, materiale, financiare și de altă natură pe care urmează să le asigure anual pentru constituirea și pregătirea forțelor participante la apărarea națională și asigurarea securității, conform misiunilor ce le revin.

Carta albă a Guvernului vizează aceeași perioadă de valabilitate ca și Strategia de securitate națională a României și se supune aprobării Parlamentului, o dată cu programul de guvernare sau în termen de cel mult 4 luni de la acordarea votului de încredere.

Art. 7. - Pe baza Strategiei de securitate națională a României și a Cartei albe a Guvernului, ministerele și celelalte instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale elaborează strategii, programe și planuri departamentale proprii, menite să realizeze obiectivele și interesele de securitate ale României. Strategiile departamentale se supun aprobării Guvernului în termen de cel mult 4 luni de la data învestirii oficiale, pentru a asigura complementaritatea și integrarea acțiunilor și activităților cuprinse în aceste documente. Coordonarea aplicării unitare a acțiunilor întreprinse de Guvern, de ministerele și celelalte instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale se realizează de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

CAPITOLUL III
Organizarea și realizarea planificării în domeniul apărării militare

Art. 8. - Ministerul Apărării Naționale, ca autoritate răspunzătoare de apărarea armată a țării, elaborează Strategia militară a României. Acest document exprimă obiectivele și opțiunile fundamentale de politică militară ale statului român în perioada de valabilitate a Strategiei de securitate națională a României.

Ministerul de Interne și serviciile de informații ale statului român elaborează strategii proprii, ale căror denumiri și conținut sunt stabilite de acestea, în raport cu răspunderile ce le revin în cadrul Sistemului național de apărare.

Art. 9. - Strategia militară a României evaluează consecințele, în planul apărării, ale riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale și definește volumul, structura și modul de alocare a resurselor necesare apărării armate. Ea stabilește structura forțelor, misiunile, organizarea, dotarea, nivelul de instruire și de operativitate, sprijinul logistic și nevoile de infrastructură necesare organismului militar în vederea realizării obiectivelor naționale de securitate, precum și concepția de pregătire și angajare în acțiuni militare a armatei române. Strategia militară prevede, de asemenea, măsurile, în plan militar, necesare îndeplinirii angajamentelor de cooperare, parteneriat și alianță, asumate de România pe plan internațional.

Art. 10. - Pe baza prevederilor Strategiei militare a României și ale celorlalte strategii departamentale aprobate de Guvern, ministrul apărării naționale, ministrul de interne și șefii serviciilor de informații ale statului emit directive de planificare strategică proprii. Acestea conțin obiectivele, principiile și opțiunile politico-militare fundamentale, pe baza cărora structurile specializate ale ministerelor și instituțiilor respective planifică structura și capacitatea forțelor componente, precum și alocarea resurselor, formulează politici și programe sectoriale.

Directivele de planificare strategică se referă la aceeași perioadă ca și strategiile departamentale.

Art. 11. - Pe baza directivelor de planificare strategică, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și serviciile de informații ale statului român elaborează propriile planuri strategice și operaționale de întrebuințare și programe de constituire, modernizare și pregătire a forțelor componente.

Art. 12. - Planurile strategice și operaționale de întrebuințare a forțelor cuprind: misiunile categoriilor de forțe, în condiții de pace, de criză și de război; scenariile probabile în care aceste misiuni vor fi îndeplinite; modalitățile de acțiune pentru executarea acestora. Scenariile vor avea în vedere acțiuni militare de luptă clasice, operațiuni speciale, operațiuni, altele decât cele de război, și acțiuni umanitare, executate în cadrul național sau în cadrul unor grupări de forțe multinaționale.

Aceste documente se elaborează, se actualizează și se aprobă conform reglementărilor specifice ale fiecărui minister sau serviciu de informații al statului român.

Art. 13. - Programele de constituire, modernizare și pregătire a forțelor cuprind măsurile și acțiunile concrete ce se execută pentru: constituirea, înzestrarea și cartiruirea unităților militare; asigurarea condițiilor optime de viață pentru personal, pregătirea comandamentelor și unităților; asigurarea sprijinului logistic și a rezervelor pentru mobilizare și război; crearea și întreținerea infrastructurii pentru acțiuni militare; participarea la acțiuni de cooperare internațională cu statele partenere sau aliate, precum și resursele necesare anual pentru desfășurarea acestora. Programele se elaborează pentru o perioadă de 4 ani, cu o perspectivă de încă 4-8 ani, și se aprobă de către Parlament. Acestea se completează și se actualizează anual, în raport cu stadiul de execuție.

Art. 14. - Pe baza programelor de constituire, modernizare și pregătire a forțelor și a fondurilor alocate prin bugetul de stat, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și serviciile de informații ale statului întocmesc, anual, planuri privind modernizarea și pregătirea forțelor componente și rapoarte privind stadiul realizării programelor de constituire, modernizare și pregătire a forțelor în perioada anterioară.

Planurile anuale sunt aprobate de către miniștrii și, respectiv, de către șefii serviciilor de informații. Rapoartele privind stadiul realizării programelor de constituire, modernizare și pregătire a forțelor sunt prezentate Guvernului.

Urmărirea execuției programelor pe termen mediu și lung, precum și a planurilor anuale intră în răspunderea organelor de planificare ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și ale serviciilor de informații ale statului, iar execuția acestora intră în sarcina comandanților și șefilor tuturor structurilor din ministerele și serviciile de informații respective.

Art. 15. - Modalitățile concrete referitoare la elaborarea, coordonarea, execuția, urmărirea și raportarea îndeplinirii prevederilor Directivei de planificare strategică, planurilor strategice și operaționale de întrebuințare a forțelor, programelor de constituire, modernizare și pregătire a forțelor, precum și ale planurilor anuale se reglementează prin instrucțiuni interne, aprobate de către ministrul apărării naționale, ministrul de interne și șefii serviciilor de informații ale statului român.

CAPITOLUL IV
Răspunderi

Art. 16. - Încălcarea ori neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanțe de către persoanele cu atribuții în organizarea și realizarea planificării apărării naționale, a obiectivelor Strategiei de securitate națională și ale strategiilor departamentale atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul apărării naționale,
Victor Babiuc

p. Ministru de interne,
Theodor Zaharia,
secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleșu

Directorul Serviciului Român de Informații,
Costin Georgescu

Directorul Serviciului de Informații Externe,
Cătălin Harnagea

p. Directorul Serviciului de Telecomunicații
Speciale,
Mircea Anghel

București, 12 august 1998.
Nr. 52.


Marți, 06 decembrie 2022, 04:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.