ORDONANȚĂ nr.81 din 25 august 1998
privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 313/27 aug. 1998

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 3 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe terenurile degradate inapte pentru folosințe agricole, precum și terenurile neproductive, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire, în vederea protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic și îmbunătățirii condițiilor de mediu.

Art. 2. - Sunt considerate terenuri degradate, în înțelesul prezentei ordonanțe, terenurile care, prin eroziune, poluare sau acțiunea distructivă a unor factori antropici, și-au pierdut capacitatea de producție vegetală, și anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă;
b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogașe, ravene, torenți;
c) terenurile afectate de alunecări active, prăbușiri, surpări și scurgeri noroioase;
d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;
e) terenurile cu aglomerări de pietriș, bolovăniș, grohotiș, stâncării și depozite de aluviuni torențiale;
f) terenurile cu exces permanent de umiditate;
g) terenurile sărăturate sau acide;
h) terenurile poluate cu substanțe chimice, petroliere sau noxe;
i) terenurile ocupate cu halde miniere, deșeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut etc.;
j) terenuri cu biocenoze afectate sau distruse.

Art. 3. - Fac obiectul împăduririi, în condițiile prezentei ordonanțe, următoarele categorii de terenuri degradate:

a) terenurile degradate proprietate publică a statului;
b) terenurile degradate proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale (comune, orașe și municipii);
c) terenurile degradate proprietate privată.

Art. 4. - Terenurile degradate prevăzute la art. 2, precum și terenurile neproductive care pot fi ameliorate prin împădurire se constituie în perimetre de ameliorare.

CAPITOLUL II
Procedura de identificare și de împădurire a terenurilor degradate

Art. 5. - Identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor la nivelul localităților se fac de către o comisie stabilită prin decizie a prefectului, la propunerea directorului general al Direcției generale pentru agricultură și alimentație. Comisia se va constitui în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe și va fi formată din:

- primarul comunei, orașului sau al municipiului, după caz, președinte al comisiei;
- reprezentantul Oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol - secretar;
- reprezentantul direcției silvice sau al ocolului silvic;
- reprezentantul agenției pentru protecția mediului;
- reprezentantul sectorului de îmbunătățiri funciare;
- specialiști din unitățile și subunitățile de cercetare și proiectare în domeniile de îmbunătățiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări pedologice și altele, după caz.

Art. 6. - (1) Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acțiunii de ameliorare prin împădurire și constituirea perimetrelor de ameliorare se vor face cu respectarea prevederilor Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum și componența, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.786 din 30 decembrie 1993.

(2) Inventarierea terenurilor degradate prevăzute la alin. (1) este o obligație permanentă care nu se va încheia decât după finalizarea acțiunilor de ameliorare a acestora.

(3) Pentru prima etapă, acțiunea de inventariere a terenurilor excesiv degradate, care prezintă pericol pentru siguranța obiectivelor social-economice și care nu sunt utilizabile în activitățile productive, se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 7. - Terenurile degradate constituite în perimetre și propuse a fi ameliorate prin împădurire vor fi scoase din evidența terenurilor cu folosințe agricole productive sau a terenurilor neproductive și vor fi înregistrate ca "terenuri neproductive destinate a fi împădurite", potrivit normelor metodologice ce vor fi emise de Ministerul Agriculturii și Alimentației în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 8. - (1) Terenurile degradate proprietate publică, prevăzute la art. 3 lit. a) și b), vor fi împădurite de deținătorii lor legali, din sursele financiare proprii. Materialul biologic se asigură de Regia Națională a Pădurilor, pe bază contractuală, sau de alți producători, iar lucrarea se va executa cu asistența tehnică gratuită a personalului silvic de specialitate.

(2) Documentația tehnico-economică pentru lucrările de ameliorare se execută contra cost de personalul de specialitate al direcțiilor silvice, în cazurile în care sunt necesare numai lucrări de împădurire și amenajare, și de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice sau de către alte unități specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în cazurile când sunt necesare și lucrări de construcții pentru consolidarea terenurilor și corectarea torenților.

Art. 9. - Terenurile degradate proprietate publică, pentru ameliorarea cărora deținătorii legali nu dispun de resursele materiale necesare, se pot transmite - fără plată în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor. Transmiterea se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Agriculturii și Alimentației și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în condițiile în care suprafața terenului este, de regulă, de minimum 10 hectare, în cazul trupurilor izolate, și indiferent de suprafață, în cazul terenurilor limitrofe cu fondul forestier proprietate publică a statului.

Art. 10. - (1) Terenurile degradate proprietate privată, cuprinse în perimetrele de ameliorare constituite potrivit legii, pot fi donate statului prin acte autentice, cu avizul Ministerului Agriculturii și Alimentației, și administrate de Regia Națională a Pădurilor, în vederea executării lucrărilor de ameliorare prin împădurire. Actele de donații, înregistrarea în evidențele funciare și în registrele de inscripțiuni imobiliare, pentru asemenea cazuri, sunt scutite de taxele aferente. Onorariul notarial se suportă de Regia Națională a Pădurilor.

(2) Preluarea terenurilor degradate de către Regia Națională a Pădurilor se face în condițiile prevăzute la art. 9.

Art. 11. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu avizul Ministerului Agriculturii și Alimentației, în numele statului poate mandata Regia Națională a Pădurilor să cumpere, de la persoane fizice, terenuri degradate în vederea împăduririi, cuprinse în perimetre de ameliorare constituite potrivit legii. Plata contravalorii acestor terenuri se va face din fondul de conservare și regenerare a pădurilor, prevăzut la art. 63 din Legea nr. 26/1996.

(2) Metodologia pe baza căreia se vor putea cumpăra terenuri degradate de la persoane fizice se va elabora de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, cu avizul Ministerului Finanțelor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) Autentificarea actelor de vânzare-cumpărare, precum și transcrierea dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt scutite de taxa de timbru, respectiv de timbrul judiciar.

CAPITOLUL III
Finanțarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate

Art. 12. - Sursele de finanțare, în vederea împăduririi terenurilor degradate, în funcție de categoria de proprietate prevăzută la art. 3 și de importanța obiectivelor ce trebuie protejate, sunt următoarele:

a) Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată;
b) alocații de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată;
c) alocații de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
d) sponsorizări de la societăți comerciale, fundații și altele;
e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung;
f) contribuția benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare;
g) fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit conform art. 63 din Legea nr. 26/1996;
h) despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanța competentă, la cererea unităților locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protecției mediului.

Art. 13. - Finanțarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate, preluate de Regia Națională a Pădurilor, se face din următoarele surse:

a) Fondul de ameliorare a fondului funciar - secțiunea constituită la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;
b) fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit la Regia Națională a Pădurilor, potrivit legii;
c) surse de finanțare externă, nerambursabile;
d) contribuția benevolă a persoanelor fizice sau juridice care sunt interesate în executarea lucrărilor de ameliorare;
e) despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanța competentă, la cererea unităților locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protecției mediului.

Art. 14. - (1) Fondurile necesare pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice și pentru executarea lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate proprietatea persoanelor fizice se asigură prin:

a) Fondul de ameliorare a fondului funciar;
b) alocații de la bugetul de stat, prevăzute în acest scop în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;
c) contribuția în muncă sau în bani a deținătorilor terenurilor respective și a altor locuitori care beneficiază direct sau indirect de aceste lucrări de ameliorare;
d) contribuția în bani a societăților comerciale și regiilor autonome ale căror construcții, drumuri, poduri și altele asemenea beneficiază de avantajele lucrărilor de ameliorare sau de corectare a torenților.

(2) În cazurile în care se constată că anumite terenuri au fost degradate și scoase din producția agricolă sau silvică prin fapte culpabile ale unor persoane fizice sau juridice, constatate în condițiile și de specialiștii prevăzuți la art. 114 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, primăria, organul agricol sau silvic poate cere pe cale civilă sau penală, după caz, suportarea de către cei vinovați a cheltuielilor necesare de refacere și ameliorare a solului, acțiunile civile fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

CAPITOLUL IV
Răspunderi și sancțiuni

Art. 15. - Refuzul persoanelor fizice și juridice de a accepta ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate pe care le dețin, în condițiile prezentei ordonanțe, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Art. 16. - (1) Proprietarii de terenuri degradate, care beneficiază de material biologic destinat împăduririi al cărui cost nu l-au suportat și refuză utilizarea sa sau îl utilizează în alte scopuri, vor fi sancționați cu amendă a cărei valoare va fi egală cu cea a materialului de împădurit, multiplicată de 5 ori.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), persoanele vinovate vor suporta și despăgubirea corespunzătoare costului materialului biologic destinat împăduririi, care se varsă la Fondul de ameliorare a fondului funciar sau la fondul de conservare și regenerare a pădurilor, după caz.

Art. 17. - (1) Contravențiilor prevăzute la art. 15 și 16 le sunt aplicabile dispozițiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

(2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 18. - Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile art. 106-115 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 19. - (1) Executarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor prin împădurire este obligatorie atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, în cazurile în care organele centrale și locale care răspund de protecția mediului constată că neefectuarea acestor lucrări pune în pericol siguranța unor localități, a unor obiective de interes național sau viața populației din anumite zone.

(2) În cazurile în care persoanele fizice și juridice care dețin terenuri degradate proprietate privată nu sunt de acord cu executarea lucrărilor de ameliorare în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului exproprierea prin lege, în regim de urgență, pentru utilitate publică, a terenurilor respective, cu prevederea unor măsuri compensatorii. Administrarea acestor terenuri se va face de către Regia Națională a Pădurilor.

Art. 20. - Terenurile degradate preluate de Regia Națională a Pădurilor în condițiile prevăzute la art. 9, art. 11 și art. 19 alin. (2) se înscriu în amenajamentele silvice, devin parte a fondului forestier național proprietate publică a statului și se supun regimului silvic.

Art. 21. - Pentru terenurile degradate prevăzute la art. 2, deținătorii acestora nu datorează impozitele sau taxele stabilite conform prevederilor legale în vigoare, timp de 25 ani de la data împăduririi acestora.

Art. 22. - Deținătorii de terenuri degradate, împădurite în condițiile prezentei ordonanțe, vor asigura cu continuitate, pe cheltuială proprie, lucrările de îngrijire, pază și protecție în perimetrele de ameliorare respective, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie de vegetație forestieră.

Art. 23. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va raporta, anual, Guvernului situația identificării și împăduririi terenurilor degradate.

Art. 24. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se abrogă orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul apelor,
pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu

p. Ministrul agriculturii și alimentației,
Adrian Dobrescu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 25 august 1998.
Nr. 81.


Marți, 31 ianuarie 2023, 09:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.