LEGE nr.150 din 15 iulie 1998
privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni
Textul actului publicat în M.Of. nr. 265/16 iul. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Pentru asigurarea finanțării acțiunilor de sprijinire a comunităților românești aflate pe teritoriul altor state se constituie Fondul la dispoziția primului-ministru.

(2) Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni se aprobă prin legile anuale ale bugetului de stat.

Art. 2. - Resursele bugetare astfel constituite se folosesc, cu prioritate, pentru:

a) acțiuni pentru sprijinirea școlilor, a învățământului în limba română;
b) acțiuni culturale și artistice;
c) acțiuni pentru tineri;
d) ajutor individual pentru cazuri medicale deosebite;
e) acțiuni de educație civică;
f) alte situații prevăzute în programele de colaborare.

Art. 3. - (1) Se înființează Consiliul Interministerial pentru Sprijinirea Comunităților Românești de Pretutindeni, aprobat de către primul-ministru, care avizează acțiunile prioritare ce vor fi finanțate din fondul constituit potrivit art. 1, propuse de instituțiile care inițiază astfel de acțiuni, prin ministerele de resort.

(2) Consiliul interministerial se întrunește periodic și este alcătuit din reprezentanți ai: Ministerului Educației Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Ministerului Finanțelor, Secretariatului General al Guvernului și Secretariatului de Stat pentru Culte. Reprezentantul Fundației Culturale Române are statut de invitat. Avizul consiliului interministerial este consultativ.

Art. 4. - (1) Pentru anul 1998 resursele financiare necesare constituirii fondului vor fi asigurate prin disponibilizarea a 5 miliarde lei de la bugetul de stat, fără a fi afectate ministerele de resort implicate.

(2) Fondul se completează cu resursele financiare care pot fi alocate prin legea cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.

Art. 5. - (1) Se înființează Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare centrul, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale, având sediul central în municipiul București.

(2) Centrul are ca atribuții realizarea acțiunilor prevăzute în prezenta lege.

Art. 6. - (1) Centrul se organizează și funcționează după un regulament propriu.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare, numărul de posturi necesare desfășurării activității, structura organizatorică, statul de funcții și salarizarea personalului centrului se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) Conducerea generală a activității centrului este asigurată de directorul general, membru al Academiei Române sau personalitate culturală recunoscută ori profesor universitar, numit prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 7. - Centrul are și rolul de a elabora și coordona programele de pregătire a tinerilor români de pretutindeni, în vederea admiterii în instituții de învățământ de toate gradele din România.

Art. 8. - (1) Finanțarea cheltuielilor de funcționare și de investiții ale centrului se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale.

(2) Fondurile necesare centrului pot proveni și din sponsorizări, donații, asistență din partea unor organisme internaționale, precum și din venituri rezultate prin executarea unor contracte de cercetare științifică, asistență sau consultanță de specialitate și din alte surse legale.

(3) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării și funcționării corespunzătoare a centrului în anul 1998, se alocă suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 9. - Studenții și cursanții centrului pot fi bursieri ai statului român și pot beneficia de cazare gratuită în căminele studențești, pe durata studiilor în România. De asemenea, Guvernul poate acorda și alte forme de sprijin pe care le consideră necesare.

Art. 10. - (1) Autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale în care se desfășoară activități organizate sau coordonate de centru vor acorda sprijinul necesar în asigurarea, în mod gratuit, de spații și dotări corespunzătoare în perioada în care se desfășoară respectivele activități.

(2) În scopul realizării obiectului de activitate al centrului, complexul situat în comuna Crevedia, județul Dâmbovița, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Educației Naționale și în folosința Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, împreună cu terenul și cu orice alte bunuri mobile sau imobile aferente acestuia, conform inventarului de la 31 decembrie 1997, trec în folosința exclusivă a centrului.

(3) Personalul administrativ și de deservire, aferent complexului imobiliar din comuna Crevedia, județul Dâmbovița, poate fi transferat, în cadrul centrului, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative în condițiile art. 6 alin. (2).

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziție contrară se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

București, 15 iulie 1998.
Nr. 150.


Marți, 16 aprilie 2024, 11:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.