LEGE nr.147 din 13 iulie 1998
privind impozitul pe spectacole
Textul actului publicat în M.Of. nr. 262/14 iul. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Persoanele fizice și persoanele juridice care organizează, cu plată, spectacole, manifestări artistice sau sportive, activități artistice și distractive de videotecă și discotecă, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, mai puțin valoarea timbrelor instituite potrivit legii, după cum urmează:

A. Spectacole:

a) de teatru, operă, operetă, filarmonică, cinematografice, alte spectacole muzicale și de circ - 2%;
b) festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice sau distractive care au un caracter ocazional - 5%.

B. Competiții sportive:

a) interne - 2%;
b) internaționale - 5%.

C. Activități cu caracter distractiv sau artistic organizate de videoteci sau discoteci - 10%.

Art. 2. - (1) Plătitorii de impozit pe spectacole au obligația de a înregistra biletele de intrare la organele fiscale în a căror rază teritorială își au sediul și de a afișa tarifele la casele de vânzare a biletelor și la locul de desfășurare a spectacolelor.

(2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare și a abonamentelor la organele fiscale în a căror rază teritorială au loc spectacolele.

Art. 3. - (1) Impozitul pe spectacole se plătește lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare.

(2) Plata se efectuează la trezoreriile statului, în județele în care funcționează acestea, sau la unitățile băncilor comerciale cu care Ministerul Finanțelor a încheiat convenții corespunzătoare, acolo unde trezoreriile statului nu au luat ființă.

(3) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului și de vărsarea la timp a impozitului.

Art. 4. - Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe bază de contract, din încasările obținute din spectacole și manifestări artistice nu se datorează impozit pe spectacole.

Art. 5. - (1) Impozitul pe spectacole constituie venit la bugetele unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială au loc spectacolele.

(2) Neplata în termen a impozitului atrage obligația de a plăti majorări de întârziere.

(3) Regimul juridic al majorărilor de întârziere aplicate va fi cel prevăzut de legislația referitoare la calculul și plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor și taxelor.

(4) Consiliile locale pot aproba, de la caz la caz, pentru motive justificate, eșalonarea, amânarea, reducerea sau scutirea de la plată a majorărilor de întârziere.

Art. 6. - Plătitorii impozitului pe spectacole au obligația de a ține evidența acestuia și de a depune lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare, la organul fiscal teritorial în a cărui rază teritorială plătitorul își are sediul sau domiciliul, decontul de impunere potrivit modelului elaborat de Ministerul Finanțelor.

Art. 7. - Tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului și Oficiul Național al Cinematografiei.

Art. 8. - Plătitorii de impozit pe spectacole sunt, de asemenea, obligați:

a) să respecte normele legale privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea și utilizarea biletelor de intrare la spectacole și a abonamentelor;
b) să depună decontul de impunere în termenul prevăzut de lege;
c) să declare spectacolele la organele fiscale prevăzute la art. 2, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei de desfășurare a spectacolului;
d) să elibereze bilete de intrare pentru toate sumele încasate de la spectatori și să nu practice tarife majorate față de cele înscrise pe bilet;
e) să pună la dispoziție organelor de control documentele care atestă calculul și plata impozitului pe spectacole.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi se pedepsește sau, după caz, se sancționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Art. 10. - (1) Încălcarea normelor legale privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, gestionarea și utilizarea biletelor de intrare și a abonamentelor la spectacole constituie contravenție, dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 600.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în corelație cu indicele de inflație.

(3) Sancțiunea se aplică organizatorului de spectacole, plătitor de impozit pe spectacole.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția dispozițiilor art. 25-27.

Art. 11. - Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanțelor și din unitățile sale teritoriale, precum și de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului și Sportului și Oficiului Național al Cinematografiei, pentru contravențiile care se referă la activitatea de organizare a spectacolelor, la tipărirea, procurarea și utilizarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

Art. 12. - Împotriva măsurilor dispuse prin proceseleverbale sau prin alte acte ale organelor cu atribuții de control sau de impunere din cadrul Ministerului Finanțelor se pot exercita căile de atac prevăzute de Legea nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

Art. 13. - Termenul de prescripție pentru stabilirea impozitului pe spectacole este de 5 ani, iar termenul de prescripție a dreptului de executare silită a acestuia este cel prevăzut de reglementările referitoare la executarea creanțelor bugetare.

Art. 14. - Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului și Oficiul Național al Cinematografiei, în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, vor prezenta Guvernului, spre aprobare, norme metodologice de aplicare a prevederilor legii și formularistica corespunzătoare, precum și norme privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea și utilizarea biletelor de intrare și a abonamentelor la spectacole, care se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 15. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr.679/1991 privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 12 noiembrie 1991, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 13 iulie 1998.
Nr. 147.


Joi, 02 februarie 2023, 14:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.