LEGE nr.207 din 12 decembrie 1997
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
Textul actului publicat în M.Of. nr. 366/18 dec. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.125 din 19 iunie 1997, cu modificările ulterioare, se aprobă cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Ministerele de resort și celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale sub autoritatea cărora sunt organizate și funcționează regii autonome au obligația ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, să definitiveze programele de reorganizare a regiilor autonome.

(3) Autoritățile administrației publice centrale sau locale sub autoritatea cărora își desfășoară activitatea regiile autonome vor dispune, pentru fiecare dintre acestea, măsurile de reorganizare prin acte administrative individuale, cu excepția activităților de interes național care se reglementează prin lege, pe baza programelor de reorganizare prevăzute la alineatul precedent."

2. La articolul 2, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) După elaborarea programelor prevăzute la art. 1 alin. (2), regiile autonome vor fi reorganizate ca societăți comerciale, în formele prevăzute de lege la data reorganizării.

(2) Societățile comerciale pe acțiuni rezultate în urma reorganizării regiilor autonome, având ca obiect activități de interes public național, pot fi denumite companii naționale sau societăți naționale, după caz, și vor fi supuse procesului de privatizare, în condițiile legii."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Regiile autonome pentru care, pe baza programelor prevăzute la art. 1 alin. (2), s-a decis reorganizarea ca societăți comerciale sau, prin excepție, ca regii autonome, vor putea fi divizate în conformitate cu prevederile actului administrativ individual de reorganizare.

(2) Societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome preiau drepturi și obligații ale regiilor autonome din transformarea sau divizarea cărora au rezultat, în limitele și în condițiile stabilite prin actele administrative individuale de reorganizare."

4. La articolul 4, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Capitalul social inițial al societăților comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome, evaluat după normele în vigoare, se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare, cu avizul Ministerului Finanțelor, al ministerelor de resort și/sau al autorităților administrației publice locale, după caz, și se varsă integral la data constituirii lor."

"(3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se concesionează societăților comerciale rezultate, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare. Societățile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome au obligația de a încheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

(4) Controlul respectării de către concesionar a obligațiilor asumate prin contractul de concesiune se face potrivit legii."

5. Articolul 6 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Din sumele încasate efectiv pentru acțiunile sau părțile sociale vândute/cesionate potrivit art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, în cazul societăților comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome locale, o cotă de 40% se varsă la bugetul local, în cazul companiilor naționale și al societăților naționale, o cotă de 20% se varsă la bugetul de stat, iar o altă cotă de 20% se varsă la Fondul special de dezvoltare."

6. La articolul 6, după alineatul 7 se introduce alineatul (8), cu următorul cuprins:

"(8) Normele metodologice în vigoare pentru determinarea, virarea și efectuarea controlului respectării destinației sumelor care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziția societăților comerciale se aplică în mod corespunzător regiilor autonome și privatizate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență."

7. Articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) În cazul regiilor autonome care prin programe de reorganizare sunt dizolvate și lichidate fără a se proceda la reorganizarea lor ca societăți comerciale, sumele rezultate în urma vânzării activelor din patrimoniul acestora vor avea următoarea destinație:

a) pentru regiile autonome de interes național, sumele se varsă la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului, pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, pe programe;
b) pentru regiile autonome de interes local, o cotă de 20% se varsă la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului, iar cota de 80% se face venit la bugetul local."

8. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Autoritățile administrației publice centrale sau locale care au sub autoritate regii autonome vor proceda la reorganizarea acestora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

9. Articolul 10 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Actul administrativ individual prin care se dispune reorganizarea unei regii autonome va prevedea societatea comercială ori autoritatea care se substituie regiei autonome în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte."

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență: Regia Națională a Pădurilor, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", Regia Autonomă "Loteria Națională", Regia Autonomă "Imprimeria Națională", Regia Autonomă "Monetăria Statului", Regia Autonomă "Multiproduct", Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", Regia Autonomă "Rasirom", Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", Regia Autonomă "Rami - Dacia", Regia Autonomă "Romtehnica", precum și alte regii care constituie monopol natural de interes strategic sau anumite servicii publice de interes național.

(2) Regiile autonome prevăzute la alin. (1) pot fi restructurate prin desprinderea unor activități conexe și înființarea de societăți comerciale pe acțiuni având respectivele obiective de activitate."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

București, 12 decembrie 1997.
Nr. 207.


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.