HOTĂRÂRE nr.678 din 30 septembrie 1998
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 384/9 oct. 1998

În temeiul prevederilor art. 42 alin. (2) și (3) și ale art. 491 din Ordonanța Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 212/1997,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Constituie contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

1. exploatarea/utilizarea sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor de orice categorie în condiții care creează risc de incendiu, datorită nerespectării instrucțiunilor de funcționare, folosire sau de apărare împotriva incendiilor;

2. folosirea mijloacelor prevăzute la pct. 1, cu defecțiuni, improvizații sau în condiții care nu asigură protecția la foc adecvată față de materialele și substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate;

3. lăsarea în funcțiune a mijloacelor prevăzute la pct. 1 peste programul stabilit sau fără supraveghere, atunci când instrucțiunile de utilizare o interzic;

4. efectuarea lucrărilor de întreținere, reparații, verificări periodice sau a unor modificări de către personal neautorizat sau necalificat la instalațiile aferente construcțiilor, cum sunt cele electrice, de încălzire, ventilare, condiționare, paratrăsnet, gaze, apă sau altele asemenea;

5. neasigurarea selectivității la scurtcircuit și la suprasarcină a elementelor de protecție a instalațiilor sau a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

6. exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări datorită racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor, existenței contactelor imperfecte la conexiuni și legături, străpungerii ori lipsei izolației la îmbinări sau la capetele conductoarelor;

7. neluarea măsurilor pentru prevenirea producerii scânteilor electrostatice ori nemenținerea în stare de funcționare sau la parametrii prevăzuți de reglementările tehnice a instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice;

8. neasigurarea, pe timpul exploatării construcțiilor și instalațiilor, a captării și scurgerii la pământ a descărcărilor electrice atmosferice, conform reglementărilor tehnice;

9. nestabilirea sau nemarcarea de către persoanele în drept a locurilor în care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni cu pericol de incendiu;

10. executarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau a altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziții interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile și condițiile menționate în permisul sau autorizația de lucru cu foc;

11. utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, stabilite și marcate ca atare de către persoanele în drept;

12. utilizarea focului deschis în incinta unităților, în zone de agrement ori în gospodăriile populației, inclusiv pentru arderea resturilor, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți ori pe timp de vânt;

13. amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți;

14. neluarea măsurilor pentru preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul de către persoanele responsabile pentru creșterea, educarea și îngrijirea copiilor, pe timpul cât exercită supravegherea acestora;

15. nestabilirea de către persoanele în drept a locurilor în care fumatul este interzis potrivit reglementărilor specifice sau altor dispoziții și a locurilor în care acesta este admis, precum și nedelimitarea, nemarcarea și nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat;

16. fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite ca atare de către persoanele în drept;

17. folosirea mijloacelor de iluminat electrice - lanterne, proiectoare, lămpi de control și altele asemenea -, defecte ori neprotejate corespunzător, precum și a mijloacelor de iluminat cu flacără - felinare, lămpi, lumânări, facle, chibrituri, brichete și altele asemenea - în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie, după caz;

18. folosirea, în spații ori în locuri cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, a dispozitivelor, aparatelor, uneltelor sau sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcționării;

19. folosirea autovehiculelor de transport sau a mașinilor și utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascântei, în situațiile în care reglementările tehnice prevăd aceasta;

20. neluarea măsurilor pentru prevenirea degajării și împrăștierii scânteilor de la coșurile sau canalele de fum în locuri cu pericol de incendiu;

21. scoaterea totală sau parțială din funcțiune a dispozitivelor de detectare sau de reținere a obiectelor metalice de la mașinile, aparatele și sistemele de transport ori de prelucrare a textilelor, lemnului, cerealelor și a altor materiale combustibile;

22. introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate și de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activități cu public, a produselor și substanțelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiții decât cele stabilite prin reglementările tehnice;

23. realizarea spectacolelor sau a jocurilor de artificii fără avizul autorităților abilitate de lege sau cu nerespectarea normelor și măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor;

24. supraalimentarea cu combustibil a sobelor sau a cuptoarelor ori utilizarea altor sisteme sau mijloace de încălzire cu scoaterea din funcțiune sau supradimensionarea elementelor de protecție, cum sunt: supape de siguranță, termostate, flacără de veghe și altele asemenea;

25. nerespectarea instrucțiunilor care reglementează amplasarea, păstrarea și utilizarea gazelor naturale sau gazelor petroliere lichefiate, precum și a recipientelor cu „aragaz”, dacă prin aceasta se creează pericol de incendiu sau de explozie;

26. neexecutarea verificării și curățării periodice a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora;

27. nedepozitarea în locuri speciale a cenușii fierbinți sau a jăratecului, precum și nestingerea acestora în condiții de vânt sau de curenți de aer;

28. depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor și substanțelor combustibile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura protecția necesară evitării aprinderii acestora;

29. transportarea, manipularea și depozitarea substanțelor și produselor combustibile, precum și a celor cu tendință de autoaprindere de natură chimică, fără a ține seama de proprietățile lor fizico-chimice, sau în ambalaje neadecvate ori neinscripționate corespunzător pentru identificarea riscurilor de incendiu și stabilirea procedeelor și substanțelor specifice de stingere ori de neutralizare;

30. nerespectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deșeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile și a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

31. păstrarea sau depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de autoaprindere de natură chimică fără luarea măsurilor de control și de preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire;

32. neasigurarea, conform instrucțiunilor, a controlului temperaturii și, după caz, a umidității produselor cu tendință de autoaprindere, de natură fizico-chimică sau biologică, ori nerespectarea regulilor și măsurilor preventive specifice;

33. depășirea densității sarcinii termice stabilite prin reglementări sau în documentațiile tehnice de proiectare și execuție în construcțiile publice civile și de producție sau de depozitare;

34. păstrarea în locuințe a carburanților sau a altor lichide inflamabile în cantități mai mari decât cele admise prin reglementări ori în ambalaje neadecvate sau neetanșe ori în locuri neventilate sau neprotejate față de sursele de căldură ori față de razele solare;

35. depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau case de scări din construcții civile;

36. accesul, în spațiile cu risc foarte ridicat de incendiu, al salariaților sau al altor persoane fără echipament adecvat condițiilor de muncă;

37. permiterea accesului în sălile aglomerate, de sport, pe stadioane, în alte arene sportive ori incinte amenajate pentru activități cu public al unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită și declarată;

38. reducerea gabaritelor căilor de evacuare, încuierea ori blocarea ușilor sau a altor dispozitive destinate evacuării, scoaterea din funcțiune a iluminatului de siguranță și deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de securitate, precum și neasigurarea mijloacelor speciale de evacuare;

39. blocarea sau neîntreținerea în bune condiții a drumurilor, a platformelor și a căilor de acces pentru autospeciale, utilaje și alte mijloace, precum și pentru personalul de intervenție în caz de incendiu;

40. nerespectarea distanțelor de siguranță la foc ori neasigurarea altor măsuri compensatorii la amplasarea depozitelor de furaje și plante tehnice, pentru a împiedica propagarea incendiilor la vecinătăți;

41. neîntreținerea în bună stare a sistemelor și instalațiilor de decomprimare sau de etanșare la fum și gaze fierbinți, precum și a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică, din compunerea construcțiilor și instalațiilor;

42. nerealizarea tratării sau protejării, conform reglementărilor tehnice, a elementelor de construcție și a materialelor cu substanțe de termoprotecție ori ignifuge, după caz, utilizarea în acest scop de produse neagrementate tehnic sau neavizate, precum și neverificarea la termenele stabilite a eficacității acestor lucrări sau executarea lor de către persoane neatestate;

43. staționarea, parcarea sau gararea mijloacelor auto care transportă materiale periculoase, clasificate astfel conform legii, în alte locuri decât cele special amenajate ori cu nerespectarea distanțelor de siguranță față de clădirile publice și de locuit;

44. efectuarea transportului pe drumurile publice al materialelor periculoase, clasificate astfel conform legii, cu mijloace auto neomologate pentru clasele de periculozitate ale materialelor respective și neechipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor, precum și nerespectarea traseelor stabilite;

45. nestabilirea traseelor ori a programului pentru circulația mijloacelor auto care transportă mărfuri periculoase, clasificate astfel conform legii, a locurilor de staționare, parcare sau garare a acestora, precum și nerespectarea condițiilor privind amenajarea parcajelor și garajelor sau nedotarea acestora cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor;

46. comercializarea, echiparea, dotarea sau utilizarea autospecialelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, substanțelor, accesoriilor și a altor mijloace tehnice destinate prevenirii și stingerii incendiilor, neavizate ori neagrementate conform reglementărilor în vigoare;

47. neluarea măsurilor organizatorice pentru asigurarea condițiilor necesare exploatării, întreținerii, asistenței tehnice și reparării mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor conform normelor tehnice;

48. neefectuarea lucrărilor de întreținere, de asistență tehnică și de reparare a mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor conform normelor tehnice;

49. scoaterea din funcțiune sau dezafectarea instalațiilor, aparatelor, dispozitivelor și mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor, în alte situații decât cele admise de reglementările tehnice, ori neasigurarea funcționării acestora la parametrii proiectați;

50. efectuarea reparațiilor la mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, fără luarea măsurilor compensatorii de apărare împotriva incendiilor;

51. amenajarea construcțiilor existente, fără luarea unor măsuri compensatorii referitoare la siguranța la foc, în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor specifice în vigoare;

52. utilizarea materialelor sau a echipamentelor în construcții, netestate în ceea ce privește comportamentul la foc ori neagrementate tehnic în ceea ce privește siguranța la foc, după caz, dacă aceasta este prevăzută în reglementările tehnice;

53. neelaborarea scenariilor de siguranță la foc pentru construcțiile, instalațiile tehnologice și amenajările care, potrivit legii, fac obiectul autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor sau neîndeplinirea măsurilor stabilite prin acestea;

54. neasigurarea punerii în aplicare a planurilor de intervenție și de evacuare a persoanelor în situațiile de urgență publică de incendiu, precum și la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție, organizate potrivit dispozițiilor legale;

55. nestabilirea sau neprecizarea, în documentațiile tehnice de execuție, a nivelurilor criteriilor de performanță privind siguranța la foc a clădirilor, instalațiilor tehnologice și a amenajărilor proiectate;

56. organizarea și funcționarea serviciilor de pompieri civili fără respectarea criteriilor minime de performanță ori neobținerea acordurilor sau a avizelor prevăzute de lege;

57. neactualizarea sau neafișarea, după caz, conform reglementărilor specifice, a planurilor de intervenție, a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și a schemelor de prevenire și stingere a incendiilor, a planurilor de depozitare a materialelor periculoase, precum și a planurilor de evacuare în caz de incendiu; 58. neefectuarea instruirii salariaților asupra normelor, regulilor și măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare și de intervenție atât la angajare sau la schimbarea locului de muncă, cât și periodic sau premergător executării unor lucrări periculoase;

59. refuzul nejustificat al salariaților de a participa la instruiri, exerciții sau la aplicații tactice de prevenire și stingere a incendiilor, organizate potrivit dispozițiilor legale;

60. neasigurarea de către cei în drept a participării personalului serviciilor de pompieri civili la activitățile de pregătire profesională, stabilite și aprobate conform competențelor legale;

61. neîndeplinirea în termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de organele abilitate, potrivit legii;

62. împiedicarea, în orice mod, a personalului unităților de pompieri militari, anume desemnat, să-și exercite drepturile și obligațiile legale în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, precum și de intervenție;

63. nerespectarea altor reguli de prevenire și stingere a incendiilor, cuprinse în normele și reglementările tehnice emise de ministere și de celelalte autorități ale administrației publice, dacă fapta nu constituie o contravenție sancționată prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 1 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 6, 14, 16, 17-20, 24, 26-28 și 34;
b) cu amendă de la 200.000 lei la 400.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 4, 8, 12, 13, 21, 30-33, 36-38 și 63;
c) cu amendă de la 400.000 lei la 600.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 3, 5, 7, 9, 15, 35, 39-42, 48 și 57;
d) cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 1, 2, 10, 11, 22, 25, 29, 44, 47, 50, 58 și 59;
e) cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 23, 43, 45, 46, 49, 51-56 și 60-62.

(2) Sancțiunile contravenționale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.

Art. 3. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul marilor unități și al unităților de pompieri militari cu atribuții de îndrumare, control, intervenție și constatare a încălcărilor legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum și de alte autorități abilitate de lege.

Art. 4. - Contravențiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(2) Pe aceeași dată se abrogă art. 6-16 din Hotărârea Guvernului nr.51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 7 martie 1996.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministru de interne,
Gavril Dejeu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 septembrie 1998.
Nr. 678.


Duminică, 02 aprilie 2023, 14:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.