LEGE nr.227 din 4 decembrie 1998
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 473/9 dec. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.54 din 28 august 1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.225 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul 2 litera a) va avea următorul cuprins:

"a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului. Această valoare poate fi actualizată anual, în funcție de indicele de inflație;"

2. La articolul I punctul 6, articolul 4 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) investițiile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici inițiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix."

3. La articolul I punctul 7, articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizării: mijloacele fixe aflate în proprietatea publică, lacurile, bălțile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiții, precum și terenurile, inclusiv cele împădurite."

4. La articolul I punctul 13, articolul 10 litera b) va avea următorul cuprins:

"b) cheltuielile de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;"

5. La articolul I punctul 14, articolul 10 litera d) va avea următorul cuprins:

"d) valoarea actuală, pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de experți și cu aprobarea consiliului de administrație al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare, în cazul instituțiilor publice;"

6. La articolul I punctul 20, partea introductivă a articolului 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - În situații justificate, agenții economici sunt scutiți de la calculul amortizării, cu avizul Direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat, pentru următoarele active corporale:"

7. La articolul I punctul 20, articolul 16 litera b) va avea următorul cuprins:

"b) mijloacele fixe din patrimoniul agenților economici trecute în conservare pe o durată mai mare de 30 de zile;"

8. La articolul I punctul 25, articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Competențele de aprobare a utilizării regimului de amortizare liniară sau degresivă revin consiliului de administrație al agentului economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3. Utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de către Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat, la propunerea consiliului de administrație al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului."

9. La articolul I punctul 27, articolul 22 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Instituțiile publice au obligația să evidențieze în contabilitate, în conturi distincte, mijloacele fixe și sumele rezultate din dezmembrarea și valorificarea prin scoaterea din funcțiune a acestora."

10. La articolul I punctul 31, articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - La scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe care nu au fost integral amortizate, agenții economici, precum și persoanele juridice fără scop lucrativ vor proceda în conformitate cu prevederile art. 17 și 24 din prezenta lege."

11. Articolul I punctul 32 va avea următorul cuprins:

"32. Articolele 27 și 28 se abrogă."

12. La articolul I punctul 35, articolul 30 alineatul 1 literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

"a) cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) cele de la lit. a), b) și e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei."

13. La articolul I punctul 36, articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, sunt de competența consiliilor de administrație ale agenților economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului. Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aparținând instituțiilor publice, sunt de competența ordonatorului de credite bugetare".

14. Articolul II va avea următorul cuprins:

"Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, cu modificările și completările ulterioare."

15. Articolul III alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Regularizarea diferențelor reprezentând amortizarea aferentă gradului de neutilizare pentru anul 1997 se va face prin includere în cheltuielile de exploatare la închiderea exercițiului financiar respectiv."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

București, 4 decembrie 1998.
Nr. 227.


Marți, 16 iulie 2024, 16:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.