ORDONANȚĂ nr.26 din 29 ianuarie 1999
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr.136/1994, cu modificările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 42/29 ian. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 2 lit. f) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2 - Fondul prevăzut la art. 1 se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele în vigoare stabilite pentru energia electrică și termică livrată de agenții economici producători de energie electrică și termică, interconectați la sistemul energetic național, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Valoarea taxei de dezvoltare este de 10% din tarifele energiei electrice și de 2 % din tarifele energiei termice livrate consumatorilor din economie, cu excepția consumatorilor casnici."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic național se colectează de către Compania Națională de Electricitate - S.A. într-un cont special, pe măsura încasării contravalorii energiei electrice și termice livrate consumatorilor.

Pentru autoproducătorii de energie electrică și energie termică, interconectați la sistemul energetic național, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se colectează de către aceștia într-un cont special, pe măsura încasării contravalorii energiei electrice și termice livrate consumatorilor.

Compania Națională de Electricitate - S.A. și autoproducătorii de energie electrică și termică virează sumele în contul special în termen de 3 zile de la încasarea contravalorii energiei electrice și termice livrate consumatorilor. Nevirarea în termen în contul special de către agenții economici producători de energie electrică și termică, interconectați la sistemul energetic național, a sumelor reprezentând taxa de dezvoltare, se penalizează cu 0,3% pentru fiecare zi de întârziere."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Elaborarea și administrarea bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se fac, în condițiile Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice, de către Ministerul Industriei și Comerțului, în baza instrucțiunilor comune ale acestuia și ale Ministerului Finanțelor, care se vor emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."

4. La articolul 5 alineatul 1, după liniuța a șasea se introduce o nouă liniuță cu următorul cuprins:

"- lucrări pentru creșterea eficienței energetice la consumatorii interconectați la sistemul energetic național;"

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.208 din 10 august 1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.368 din 30 decembrie 1994, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei și comerțului,
Nicolae Stăiculescu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

București, 29 ianuarie 1999.
Nr. 26.


Marți, 16 iulie 2024, 14:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.