LEGE nr.81 din 11 mai 1999
Legea datoriei publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 215/17 mai. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ART. 1
Definitii
In intelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. stat - desemneaza România ca stat suveran, ale carui interese sunt reprezentate de Guvern;
2. datorie publica - totalitatea obligatiilor interne și externe ale statului, la un moment dat, contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor, în numele României. In scopul evaluarii datoriei publice a României, orice obligatie, exprimata în alta moneda decat cea nationala, este calculata în moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;
3. datorie publica interna - partea din datoria publica, care reprezinta totalitatea obligatiilor statului, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat de pe piata interna, inclusiv sumele primite temporar din sursele trezoreriei statului;
4. datorie publica externa - partea din datoria publica, care reprezinta totalitatea obligatiilor statului, provenind din imprumuturi de pe piata externa, contractate direct sau garantate de stat;
5. garantie de stat - angajamentul asumat în contul și în numele statului de catre Ministerul Finantelor fata de institutia creditoare de a plati acesteia o anumita suma, în cazul neexecutarii obligatiilor de plata ale debitorului;
6. garantii de stat - totalitatea garantiilor interne și externe emise de Ministerul Finantelor, în numele și în contul statului, pentru imprumuturile contractate de agentii economici și autoritatile publice. Garantiile de stat interne sunt emise pentru imprumuturi contractate de pe piata interna. Garantiile de stat externe sunt emise pentru imprumuturi contractate de pe piata externa;
7. registrul datoriei publice - documentul care evidentiaza situatia datoriei publice în ordine cronologica și care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne și subregistrul datoriei publice externe;
8. registrul garantiilor de stat - documentul care evidentiaza situatia garantiilor de stat și care are doua componente: subregistrul garantiilor interne de stat și subregistrul garantiilor externe de stat;
9. imprumut de stat - obligatia generata de un contract, prin care statul obtine fonduri de la o persoana fizica sau juridica creditoare și se angajeaza sa le ramburseze impreuna cu dobanda și cu alte costuri, intr-o perioada specificata;
10. capital aferent imprumutului - suma obtinuta ca urmare a unui imprumut;
11. titluri de stat - inscrisurile care atesta datoria publica sub forma de bonuri, certificate de trezorerie sau alte instrumente financiare, constituind imprumuturile statului în moneda nationala sau în valuta, pe termen scurt, mediu și lung. Acestea pot fi emise în forma materializata sau dematerializata, nominative sau la purtator, și pot fi negociabile sau nenegociabile;
12. titlu de stat cu dobanda - titlul de stat care are o valoare nominala la care se plateste o dobanda stabilita la date specificate;
13. titlu de stat cu discont - titlul de stat fara cupon de dobanda, care este vandut la o valoare mai mica decat valoarea sa nominala;
14. capital aferent titlurilor de stat purtatoare de dobanda - suma imprumutata de la cel care ofera imprumutul, la data efectuarii emisiunii titlurilor purtatoare de dobanda;
15. capital aferent titlurilor de stat cu discont - suma imprumutata de la cel care ofera imprumutul, la data efectuarii emisiunii titlurilor de stat cu discont, la valoarea care reprezinta pretul de cumparare a titlurilor de stat cu discont;
16. autorizare bugetara permanenta - autorizarea de a plati serviciul datoriei publice la scadenta, fara prevederi suplimentare în legea anuala a bugetului de stat;
17. titlu de stat dematerializat - titlul de stat care se evidentiaza prin inregistrare în cont și care este inregistrat pe suport de hartie sau pe alt tip de suport stabilit de Ministerul Finantelor;
18. titlu de stat materializat - titlul de stat în forma fizica;
19. sistem de inregistrare în cont - sistemul operational prin intermediul caruia titlurile de stat sunt emise în forma dematerializata, inregistrarea lor fiind efectuata de catre Ministerul Finantelor sau de agentul desemnat de acesta;
20. pretul titlului de stat - suma platita de cumparatorii titlurilor de stat la emisiune;
21. valoarea nominala a titlului de stat - valoarea inscrisa pe un titlu de stat, rambursabila la scadenta;
22. prima - diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune și valoarea sa nominala, daca pretul este mai mare decat valoarea nominala;
23. discont - diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune și valoarea sa nominala, daca pretul este mai mic decat valoarea nominala;
24. rata dobanzii - dobanda exprimata în procente, platita pentru capitalul unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda;
25. rata variabila a dobanzii - rata dobanzii unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda, care se modifica la intervale de timp, în conformitate cu un indice, o formula sau un alt criteriu, dupa cum este prevazut în clauzele contractului de imprumut sau ale titlului de stat;
26. termen scurt - o perioada de pana la un an inclusiv;
27. termen mediu - o perioada de peste un an, pana la 5 ani inclusiv;
28. termen lung - o perioada de peste 5 ani;
29. data scadentei - data la care valoarea nominala și ultima transa de dobanda, aferente unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda, ori valoarea nominala a unui titlu de stat cu discont devin exigibile în conformitate cu clauzele contractului de imprumut;
30. data platii dobanzii - data desemnata pentru plata dobanzii aferente unui imprumut sau unei anumite serii de titluri de stat, purtatoare de dobanda;
31. data rascumpararii în avans - data fixata pentru rascumpararea unui titlu de stat, anterioara scadentei acestuia, care este comunicata de emitent sau de agentul desemnat de Ministerul Finantelor și la care detinatorul titlului de stat poate primi, anterior scadentei, valoarea inscrisa în titlu, în conformitate cu clauzele stipulate în actul de emisiune a imprumutului de stat;
32. data inregistrarii curente - data stabilita de catre Banca Nationala a României sau de catre un alt agent autorizat ca ultima data care figureaza în sistemul de inregistrare în cont și care serveste la identificarea detinatorului titlului de stat caruia i se datoreaza plata valorii nominale sau a dobanzii aferente, care devine exigibila la termenul stabilit prin clauzele actului de emisiune a imprumutului de stat;
33. fond de risc - fondul extrabugetar, constituit la Ministerul Finantelor, în care se depun comisioanele primite de la beneficiarii imprumuturilor contractate direct de stat și ale celor garantate de acesta, dupa cum sunt negociate cu Ministerul Finantelor;
34. Comitetul interministerial de garantii și credite de comert exterior - organismul care examineaza, avizeaza și aproba, potrivit competentelor, operatiuni de finantare și de asigurare a creditelor de export-import, în numele și în contul statului, care se efectueaza de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);
35. plafon de indatorare publica - totalitatea imprumuturilor pe care le poate contracta și garanta statul pe o perioada de un an, care este stabilit anual prin lege. Plafonul de indatorare publica cuprinde plafonul de indatorare publica interna și plafonul de indatorare publica externa. Plafonul de indatorare publica interna este stabilit în functie de deficitul bugetar aprobat și de prevederile unor legi speciale. Plafonul de indatorare publica externa este stabilit ca suma maxima a imprumuturilor externe pe care le poate contracta sau garanta statul pe o perioada de un an și este stabilit anual prin lege;
36. achizitii publice - dobandirea definitiva sau temporara de catre o persoana juridica achizitoare de bunuri, investitii, prin contract de cumparare, inchiriere sau antrepriza, precum și de servicii finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, din mijloace extrabugetare și din credite externe garantate sau contractate direct de stat;
37. scrisoare de garantie - instrumentul care atesta garantia;
38. garantat - persoana juridica care primeste un imprumut de la o institutie creditoare, pe baza unei scrisori de garantie emise de Ministerul Finantelor;
39. contul general al trezoreriei statului - contul în care statul colecteaza toate veniturile publice și din care se efectueaza toate cheltuielile publice, daca nu este prevazut altfel prin lege.

ART. 2
Contractarea imprumuturilor de stat și emiterea garantiilor de stat
Guvernul este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat interne și externe sau sa garanteze imprumuturile interne și externe numai prin Ministerul Finantelor, în urmatoarele scopuri:
a) finantarea deficitului bugetului de stat;
b) refinantarea datoriei publice;
c) sustinerea balantei de plati și consolidarea rezervei valutare a statului;
d) finantarea proiectelor de investitii pentru dezvoltarea sectoarelor prioritare ale economiei;
e) finantarea dezvoltarii intreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar romanesc;
f) finantarea achizitionarii de bunuri și servicii, inclusiv importul de materii prime și resurse energetice;
g) indeplinirea obligatiilor legate de garantiile de stat pentru imprumuturi;
h) amortizarea și achitarea imprumuturilor guvernamentale și rascumpararea datoriei neachitate, incluzand capitalul, dobanda și alte costuri;
i) finantarea necesitatilor pe termen scurt ale bugetului de stat;
j) finantarea cheltuielilor legate de lichidarea consecintelor dezastrelor naturale și ale altor calamitati;
k) mentinerea în permanenta a unui sold corespunzator în contul general al trezoreriei statului, stabilit de Ministerul Finantelor;
l) alte necesitati aprobate prin legi speciale.

ART. 3
Rambursarea datoriei publice
(1) Rambursarea imprumuturilor de stat se asigura, dupa caz, din surse stabilite prin dispozitii legale, din surse ale contului general al trezoreriei statului și din imprumuturi de stat pentru refinantarea datoriei publice.
(2) Rambursarea ratelor de capital, plata dobanzii și a altor costuri aferente datoriei publice au prioritate fata de alte obligatii ale statului.
(3) In situatia în care la imprumuturile contractate sau garantate de stat fondurile banesti sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a platilor scadente, toate responsabilitatile asumate de agentul/agentii mandatari desemnati inceteaza prin preluarea simultana a obligatiilor de catre Ministerul Finantelor.

ART. 4
Administrarea datoriei publice
Ministerul Finantelor este singurul contractant și administrator al datoriei publice și are autoritatea sa stabileasca balanta zilnica a contului general al trezoreriei statului, viitoarele niveluri ale cerintei de lichiditate, scadenta datoriei publice, costurile cu dobanda corespunzatoare și refinantarea sau diminuarea datoriei publice.

ART. 5
Autorizarea investitiilor legale și a garantiilor pentru depozitele publice
Persoanele fizice și juridice romane, precum și institutiile financiare straine pot sa investeasca, în conditiile legii, orice fonduri proprii sau aflate în administrarea lor, în titluri de stat ale datoriei publice, care fac obiectul prezentei legi.

ART. 6
Imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale
(1) Imprumuturile contractate de autoritatile administratiei publice locale fac parte din datoria publica a României, dar nu reprezinta datorii sau raspunderi ale Guvernului, iar plata serviciului aferent acestor imprumuturi se va efectua exclusiv din veniturile prin care s-au garantat imprumuturile respective de catre autoritatile administratiei publice locale.
(2) Autoritatile administratiei publice locale pot angaja imprumuturi interne fara garantia Guvernului, cu conditia informarii prealabile a Ministerului Finantelor.
(3) Imprumuturile externe vor fi contractate numai cu aprobarea comisiei de autorizare a acestor imprumuturi, constituita din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, ai Guvernului și ai Bancii Nationale a României, a carei componenta se aproba de Guvern.
(4) Contractarea de imprumuturi de catre autoritatile administratiei publice locale se face conform prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale și ale prezentei legi; raportarea și inregistrarea datoriei publice locale se fac conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor.

CAPITOLUL 2
Datoria publica interna

ART. 7
Obligatia de a achita datoria publica interna
(1) Datoria publica interna reprezinta o obligatie neconditionata și irevocabila a statului de rambursare a imprumuturilor contractate în lei, de plata a dobanzilor și a altor costuri aferente.
(2) In vederea platii dobanzilor aferente datoriei publice interne se acorda autorizarea bugetara permanenta pentru efectuarea acestor cheltuieli.

ART. 8
Instrumentele datoriei publice interne
Instrumentele datoriei publice interne a statului includ, fara a se limita numai la acestea:
a) titlurile de stat în moneda nationala;
b) imprumuturile de stat de la Banca Nationala a României, acordate în conditiile stabilite prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României;
c) imprumuturile de stat de la bancile comerciale din România;
d) imprumuturile de stat de la alte institutii de credit din România și de la agentii guvernamentale.

ART. 9
Emisiunea titlurilor de stat
(1) Ministerul Finantelor este autorizat sa emita titluri de stat, exprimate în moneda nationala și în valuta.
(2) Titlurile de stat pot fi emise:
a) în forma materializata, ca inscrisuri imprimate, cuprinzand mentiuni obligatorii referitoare la emitent, valoarea nominala, rata dobanzii, scadenta, modul de transmisiune și alte elemente specifice fiecarei categorii de titluri;
b) în forma dematerializata, ca titluri pentru care emisiunea, probatiunea și transmisiunea drepturilor incorporate se evidentiaza prin inscriere în sistemul de inregistrare în cont.
(3) Ministerul Finantelor poate delega unor agenti sau altor institutii desemnate în acest scop atributii operationale privind emisiunea de titluri de stat.

ART. 10
Regimul titlurilor de stat
(1) Titlurile de stat dematerializate și cele emise în forma materializata sunt instrumente negociabile în regimul consacrat de prevederile prezentei legi, precum și potrivit clauzelor contractului incheiat cu mandatarul, daca titlurile de stat sunt detinute de un mandatar.
(2) Ministerul Finantelor elaboreaza regulamente care stabilesc regimul titlurilor de stat și care trebuie sa cuprinda, în special, dar nu exclusiv, norme cu privire la:
a) emisiunea titlurilor de stat în forma materializata sau prin inregistrarea în cont și la conditiile de emisiune;
b) valoarea nominala, rata dobanzii, prime, scadente, rascumparari și plati;
c) proceduri de oferta, conditii și modalitati de vanzare a titlurilor de stat;
d) inregistrarea și administrarea titlurilor de stat.
(3) Plata capitalului și a dobanzii titlurilor de stat, emise în forma materializata, se efectueaza în conformitate cu dispozitiile legale privind asemenea titluri de credit și cu prevederile regulamentelor elaborate în limitele prevederilor prezentei legi.
(4) Plata capitalului și a dobanzii titlurilor de stat dematerializate se efectueaza prin intermediul sistemului de inregistrare în cont, în conformitate cu prevederile regulamentelor elaborate în limitele prevederilor prezentei legi.

ART. 11
Scadenta titlurilor de stat
(1) Titlurile de stat exprimate în moneda nationala pot fi emise pe termen scurt, mediu sau lung.
(2) Titlurile de stat pe termen scurt sunt bonurile de tezaur și certificatele de trezorerie, fie purtatoare de dobanda, fie cu discont, precum și alte instrumente ce pot fi create de emitent în conditiile legii.
(3) Titlurile de stat pe termen mediu sau lung sunt obligatiunile de stat cu o scadenta de peste un an și maximum 5 ani de la emisiune, respectiv de peste 5 ani de la emisiune, fie purtatoare de dobanda, fie cu discont, emise conform clauzelor imprumutului de stat.

ART. 12
Circulatia titlurilor de stat
(1) Titlurile de stat vor fi oferite spre vanzare sub conditia ca oferta sa includa cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea, data emisiunii și valoarea titlurilor de stat oferite;
b) forma imprumutului de stat reprezentat prin titlurile aferente - cu discont sau purtator de dobanda;
c) rata dobanzii, metoda de calcul și datele la care se plateste dobanda, daca este cazul;
d) data scadentei și clauza rambursarii în avans, daca este cazul.
(2) Sunt interzise orice acorduri sau practici concertate ale participantilor la piata titlurilor de stat, care au ca obiect sau ar putea avea ca efect distorsiuni ale concurentei pe piata, în special cele privind:
a) randamentul și pretul titlurilor de stat;
b) volumul titlurilor de stat oferite sau cerute;
c) structura portofoliului de titluri de stat ale fiecarui participant la piata și strategia de gestiune a portofoliului;
d) implicarea în tranzactii care ar putea constitui acte de concurenta neloiala fata de alti participanti la piata.
(3) Ministerul Finantelor stabileste și aplica reglementarea activitatilor și operatiunilor pe piata primara a titlurilor de stat. Ministerul Finantelor, Banca Nationala a României și Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor elabora, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, norme de reglementare a activitatilor și operatiunilor pe piata secundara a titlurilor de stat.

ART. 13
Plata titlurilor de stat
(1) Valoarea titlurilor de stat se ramburseaza în conformitate cu conditiile de emisiune și cu prevederile prezentei legi; la data rambursarii obligatiile statului se sting.
(2) Ministerul Finantelor poate rambursa, inainte de data scadentei obligatiei de stat, titlurile de stat cu o scadenta mai mare de un an, daca aceasta este stipulata în clauzele inscrise în titlu sau în actul de emisiune a imprumutului de stat, iar rascumpararea se efectueaza conform prevederilor prezentei legi.
(3) Ministerul Finantelor este autorizat sa ofere compensatii pentru titlurile de stat, emise în forma materializata, care au fost pierdute, furate, distruse sau deteriorate, sub conditia ca titlul de stat sa fie identificabil prin serie, numar și descriere, în conformitate cu regulamentele în vigoare, iar detinatorul sa fi efectuat opozitia sau publicarea ceruta de lege.
(4) Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata va fi efectuata în urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.

ART. 14
Imprumuturile de stat de la Banca Nationala a României
Ministerul Finantelor este autorizat sa imprumute fonduri în numele statului, în mod direct de la Banca Nationala a României, în conditiile stabilite prin Legea nr. 101/1998.

ART. 15
Imprumuturile de stat de la bancile comerciale sau de la alte institutii creditoare din România
Ministerul Finantelor este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat de la bancile comerciale sau de la alte institutii creditoare romanesti, în conditiile rezultate în urma negocierilor.

CAPITOLUL 3
Datoria publica externa

ART. 16
Obligatia de a achita datoria publica externa
(1) Datoria publica externa reprezinta o obligatie neconditionata și irevocabila a statului de rambursare a imprumuturilor contractate de pe piata externa, de plata a dobanzilor și a altor costuri aferente.
(2) In vederea platii serviciului datoriei publice externe se acorda autorizarea bugetara permanenta pentru efectuarea acestor cheltuieli.
(3) Sursele de plata pentru serviciul datoriei publice externe sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) cheltuielile prevazute cu aceasta destinatie în bugetul de stat;
b) Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, potrivit legii bugetului de stat;
c) sumele rezultate din recuperarea creantelor statului roman, definite prin Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperarii creantelor României provenite din activitatea de comert exterior și cooperare economica internaționala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, dupa deducerea cheltuielilor cuvenite agentilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 15 lei pentru un dolar S.U.A. și a cotei de 25% pentru stimularea exporturilor, definite conform Ordonanței Guvernului nr.14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995;
d) sumele incasate de catre institutiile financiare mandatate de Ministerul Finantelor pentru a administra imprumuturile externe contractate de acesta, în numele și în contul statului de la beneficiarii finali de imprumuturi, destinate investitiilor și importurilor;
e) sumele incasate de Ministerul Finantelor de la beneficiarii finali ai imprumuturilor, în baza acordurilor subsidiare de imprumut, incheiate în conditiile acordurilor de imprumut intervenite intre statul roman și organismele financiare internaționale;
f) sumele prevazute în bugetele beneficiarilor de imprumuturi, în baza acordurilor subsidiare de imprumut și de garantie incheiate intre Ministerul Finantelor, consiliile judetene sau locale și agentii economici de sub autoritatea acestora, în conditiile acordurilor de imprumut intervenite intre statul roman și organismele financiare internaționale;
g) sumele prevazute în bugetele autoritatilor publice judetene sau locale pentru imprumuturile externe contractate direct de catre acestea, în conditiile legii;
h) sumele prevazute în bugetele agentilor economici care au contractat imprumuturi externe cu garantia statului;
i) fondul de risc, pentru situatiile în care sunt executate garantiile emise de Ministerul Finantelor pentru imprumuturile externe contractate de agentii economici.

ART. 17
Instrumentele datoriei publice externe
Instrumentele datoriei publice externe sunt urmatoarele:
a) titlurile de stat în valuta, emise pe pietele financiare externe;
b) imprumuturile de la guverne straine, agentii guvernamentale straine, institutii financiare multilaterale sau de la alte organizatii internaționale;
c) imprumuturile sindicalizate pe termen scurt, mediu sau lung;
d) imprumuturile directe de la investitori privati, pe termen scurt, mediu sau lung;
e) imprumuturile de la bancile straine sau de la companii straine;
f) alte imprumuturi, dupa caz.

ART. 18
Atributiile Ministerului Finantelor privind datoria publica externa
Ministerul Finantelor are urmatoarele atributii:
a) contractarea direct în numele statului, administrarea și rambursarea imprumuturilor de stat, inclusiv a costurilor aferente;
b) contractarea de credite externe prin lansarea de emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, administrarea și rambursarea acestora;
c) examinarea oportunitatii și a necesitatii contractarii de imprumuturi externe de pe pietele externe de capital;
d) emiterea de garantii de stat pentru imprumuturi externe;
e) analizarea conditiilor pentru refinantarea datoriei publice externe și asigurarea ca noile imprumuturi sa se incadreze în plafonul anual de indatorare externa;
f) elaborarea proiectului legii anuale privind plafonul de indatorare publica externa și a altor acte normative ce decurg din prezenta lege;
g) administrarea, impreuna cu Banca Nationala a României, a rezervei valutare a statului, în vederea asigurarii resurselor necesare pentru cresterea acesteia, utilizarea, impreuna cu Banca Nationala a României, a rezervei valutare pentru plata serviciului datoriei publice și pentru sustinerea monedei nationale;
h) prezentarea semestriala, Guvernului și Parlamentului, a situatiei imprumuturilor externe contractate direct de stat și a celor garantate de stat;
i) elaborarea de norme privind metodologia de angajare și de rambursare a imprumuturilor externe contractate direct de stat și a celor garantate de stat.

ART. 19
Banca Nationala a României - agent al statului privind datoria publica externa
Serviciul datoriei publice externe contractate de Ministerul Finantelor în numele statului se plateste prin Banca Nationala a României. Ministerul Finantelor are obligatia de a efectua decontarea în lei a platilor facute de Banca Nationala a României, a doua zi lucratoare de la primirea confirmarii platii la extern.

ART. 20
Acorduri internationate
Imprumuturile contractate de stat prin Ministerul Finantelor nu pot avea alta destinatie decat cea stabilita prin acorduri și vor fi contractate, administrate și rambursate conform clauzelor acordurilor de imprumut.

ART. 21
Conversia fondurilor obtinute prin contractarea imprumuturilor externe pentru finantarea deficitului bugetului de stat
Fondurile obtinute ca urmare a contractarii imprumuturilor externe de catre Ministerul Finantelor în numele statului, pentru finantarea deficitului bugetului de stat, sunt convertite în moneda nationala prin Banca Nationala a României. Rambursarea imprumuturilor externe se va face de catre Ministerul Finantelor, care va disponibiliza toate sumele în lei necesare pentru efectuarea integrala a platilor.

ART. 22
Utilizarea imprumuturilor de stat externe pentru finantarea investitiilor sau a importurilor stabilite de Guvern
(1) Pe langa scopurile enumerate la art. 2, datoria publica externa poate fi contractata și pentru:
a) crearea unor noi locuri de munca și sustinerea societatilor comerciale privatizate sau cu capital majoritar de stat, pe baza prioritatilor economice și sociale stabilite de Guvern;
b) finantarea restructurarii economiei și constituirea stocurilor strategice, inclusiv productia de bunuri și servicii pentru piata interna și pentru export;
c) finantarea proiectelor de investitii în infrastructura, inclusiv a celor pentru serviciile sociale;
d) finantarea achizitiilor publice.
(2) Imprumuturile externe destinate scopurilor prevazute la alin. (1), cu exceptia lit. d), precum și imprumuturile externe destinate scopurilor prevazute la art. 2 lit. d)-f) sunt prezentate spre avizare Comitetului interministerial de garantii și credite de comert exterior.
(3) Transmiterea imprumuturilor externe, contractate de Ministerul Finantelor în numele statului, utilizatorilor finali se face pe baza unor contracte de subimprumut, incheiate intre Ministerul Finantelor și acestia.

ART. 23
Administrarea imprumuturilor externe obtinute pentru finantarea investitiilor sau a importurilor stabilite de Guvern
(1) Ministerul Finantelor poate mandata institutiile financiare ca, în numele și pe seama statului roman, sa administreze imprumuturile externe contractate de Ministerul Finantelor în numele și în contul statului, destinate investitiilor și importurilor.
(2) Institutiile financiare și utilizatorii finali ai imprumuturilor externe contractate de Ministerul Finantelor în numele statului sunt obligati sa asigure integral sursele necesare pentru rambursarea respectiva, conform clauzelor stipulate în contractele externe, precum și în acordurile subsidiare de imprumut.

ART. 24
Proceduri privind datoria publica externa contractata pentru finantarea proiectelor de investitii
(1) Imprumuturile externe care sunt utilizate pentru finantarea proiectelor de investitii vor fi distribuite agentilor economici, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) agentii economici vor prezenta proiecte de investitii cu planurile de afaceri și alte documente necesare, relevante pentru institutiile financiare specializate;
b) institutiile financiare specializate vor analiza proiectele de investitii, planurile de afaceri și capacitatea agentilor economici de a rambursa fondurile obtinute din imprumuturile externe și vor adopta deciziile referitoare la utilizarea acestor imprumuturi;
c) în baza deciziilor adoptate, institutiile financiare specializate vor incasa sumele de la creditori, conform procedurilor stabilite prin contractele de credit incheiate cu beneficiarii de credite. In contractul incheiat de institutiile financiare internaționale cu Ministerul Finantelor se va stipula ca transferul de resurse valutare catre beneficiarii finali sa fie operat numai dupa obtinerea acordului Ministerului Finantelor privind obiectivul de investitii și a avizului Comitetului interministerial de garantii și credite de comert exterior, pe baza analizelor efectuate de Banca de Import-Export a României - S.A. (Eximbank).
(2) Imprumuturile externe, contractate de stat pentru finantarea proiectelor de investitii care sunt finantate de la bugetul de stat, vor fi analizate și administrate direct de catre Ministerul Finantelor.

ART. 25
Proceduri privind datoria publica externa contractata pentru finantarea importurilor stabilite de Guvern
(1) Imprumuturile externe pentru finantarea importurilor stabilite de Guvern vor fi subimprumutate agentilor economici prin incheierea de contracte de subimprumut.
(2) Imprumuturile externe pentru finantarea importurilor stabilite de Guvern se distribuie de catre Ministerul Finantelor, direct sau prin agentul sau desemnat. Criteriile de repartizare vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate de Guvern.
(3) Imprumuturile externe pentru finantarea importurilor stabilite de Guvern pot fi distribuite de catre Ministerul Finantelor prin institutiile financiare sau prin agenti desemnati de acesta, pe baza unui contract de subimprumut cuprinzand clauzele conforme contractului extern și legislatiei în vigoare.

ART. 26
Rambursarea imprumuturilor externe acordate de catre Ministerul Finantelor spre administrare institutiilor financiare
(1) Toate imprumuturile externe contractate de catre Ministerul Finantelor în numele statului roman și acordate spre administrare institutiilor financiare pentru finantarea proiectelor de investitii sau importurilor stabilite de Guvern vor fi achitate Ministerului Finantelor de catre agentii economici, în conformitate cu prevederile contractului de subimprumut incheiat intre institutiile financiare, în numele și pe seama statului roman, și agentii economici.
(2) In contractele de subimprumut cu institutiile financiare sau cu agentii economici Ministerul Finantelor va specifica valuta în care vor fi calculate și rambursate ratele de capital și valuta în care vor fi calculate și achitate dobanda și alte costuri aferente, dupa caz.
(3) Ministerul Finantelor este autorizat sa perceapa un comision de la institutiile financiare sau de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor, pentru a alimenta fondul de risc.

CAPITOLUL 4
Garantiile de stat pentru imprumuturi interne

ART. 27
Emiterea de garantii de stat pentru imprumuturi interne
Ministerul Finantelor este autorizat sa emita garantii de stat pentru imprumuturi interne, contractate de o persoana juridica de la o institutie creditoare, pentru finantarea proiectelor sau a activitatilor de importanta prioritara pentru România sau pentru alte destinatii stabilite și aprobate de Guvern.

ART. 28
Procedura emiterii garantiilor de stat pentru imprumuturi interne
(1) Emiterea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne este conditionata de acceptarea de catre Ministerul Finantelor a clauzelor cuprinse în contractele de imprumut incheiate intre persoanele juridice și institutiile creditoare.
(2) Intre Ministerul Finantelor, în calitate de garant, și persoana juridica ce contracteaza un imprumut cu garantia statului, în calitate de garantat, se incheie o conventie în care sunt stipulate drepturile și obligatiile partilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc.
(3) Ministerul Finantelor emite, în favoarea institutiei creditoare, scrisoarea de garantie, în care se specifica termenii și conditiile în care se acorda garantia.
(4) Procedura emiterii garantiilor de stat pentru imprumuturi interne se va stabili prin norme elaborate de Ministerul Finantelor și aprobate de Guvern.

ART. 29
Obligatia de a onora garantiile de stat pentru imprumuturi interne
(1) Garantia de stat pentru un imprumut intern reprezinta o obligatie indirecta a statului roman, care se executa în cazul în care beneficiarul imprumutului nu are capacitatea sa achite, în intregime sau partial, imprumutul, dobanda și alte costuri stabilite în conformitate cu conditiile imprumutului garantat.
(2) In cazul în care o garantie de stat pentru un imprumut intern devine exigibila, statul este obligat sa efectueze catre institutia creditoare plata sau platile datorate de debitorul garantat, în conformitate cu stipulatiile scrisorii de garantie emise.
(3) Daca obligatiile de plata depasesc disponibilitatile fondului de risc și sumele prevazute în bugetul de stat cu aceasta destinatie, iar plata sau platile sunt asigurate prin contractarea unui imprumut de stat, numai în aceasta situatie și doar pentru suma neacoperita garantia de stat interna pentru imprumuturi este convertita în datorie publica interna.

ART. 30
Fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne
(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare, în conditiile prezentei legi, se constituie fondul de risc.
(2) Fondul de risc se constituie din sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate, din dobanzile obtinute din plasamentele sumelor aflate în depozite, din majorarile de intarziere aplicate pentru neplata în termen a comisioanelor, din fondurile bugetare alocate în acest scop, precum și din alte surse legal constituite.
(3) Sumele aflate ca depozite în fondul de risc se plaseaza de catre Ministerul Finantelor sau de agentul desemnat de acesta, avandu-se în vedere siguranta, lichiditatea și rentabilitatea lor, în aceasta ordine și prioritate. Sumele aflate în depozit în fondul de risc sunt destinate achitarii obligatiilor generate de garantiile de stat pentru imprumuturi interne.
(4) Fondul de risc se gestioneaza în regim extrabugetar de catre Ministerul Finantelor, prin contul general al trezoreriei statului. Modul de gestionare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea trezoreriei statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat pentru imprumuturi interne vor fi stabilite prin norme elaborate de catre Ministerul Finantelor.

ART. 31
Determinarea comisionului de risc
(1) Pe baza analizei economice și financiare a documentatiei prezentate de persoana juridica ce solicita o garantie de stat pentru imprumutul intern, Ministerul Finantelor sau alt agent desemnat, la solicitarea acestuia, determina gradul de risc care se exprima în procente. Gradul de risc astfel determinat poate fi acceptat daca nivelul acestuia nu depaseste 10% din valoarea imprumutului.
(2) In functie de gradul de risc, stabilit conform alin. (1), Ministerul Finantelor determina cuantumul comisionului de risc care trebuie virat în contul fondului de risc de catre beneficiarul creditului garantat. Suma datorata se determina prin aplicarea cotei procentuale la valoarea imprumutului garantat.
(3) Comisionul de risc reprezinta suma datorata de beneficiarul unui imprumut garantat de stat, în cuantumul și la termenele stipulate în conventia incheiata cu Ministerul Finantelor.

ART. 32
Executia garantiilor de stat pentru imprumuturi interne
(1) Daca beneficiarul imprumutului nu isi indeplineste obligatia de plata conform contractului de imprumut și institutia creditoare a intreprins toate măsurile stipulate în prezenta lege, în contractul de imprumut și în scrisoarea de garantie pentru a acoperi platile care ii sunt datorate, atunci institutia creditoare poate prezenta Ministerului Finantelor o cerere de plata, pentru ca acesta din urma sa plateasca, conform garantiei de stat, pentru imprumutul intern.
(2) Cererea de plata va include: ratele de credit restante, dobanzile și alte costuri, precum și data platilor ce urmeaza sa fie facute institutiei creditoare de catre Ministerul Finantelor, în conformitate cu termenii scrisorii de garantie.
(3) In cazul în care specificatiile din cererea de plata sunt în conformitate cu dispozitiile prezentei legi și cu clauzele scrisorii de garantie, Ministerul Finantelor va transfera suma sau sumele solicitate în contul indicat de institutia creditoare, în decurs de 30 de zile bancare de la data depunerii cererii.

ART. 33
Incetarea valabilitatii garantiei de stat pentru imprumuturi interne
(1) Incetarea valabilitatii garantiei de stat pentru imprumuturi interne se produce atunci cand:
a) imprumutul acoperit de garantie este achitat în totalitate de catre beneficiarul acestuia;
b) Ministerul Finantelor efectueaza plata sau platile, în totalitate, institutiei creditoare, în numele garantatului;
c) termenul de valabilitate stipulat în scrisoarea de garantie a expirat.
(2) Stingerea obligatiilor ce decurg din contractul de imprumut atrage incetarea valabilitatii scrisorii de garantie, care se restituie emitentului, respectiv Ministerului Finantelor, în termen de 10 zile de la intrunirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (1).

ART. 34
Recuperarea sumelor platite pentru garantiile de stat privind imprumuturile interne
(1) Dupa efectuarea de catre Ministerul Finantelor a platii sau a platilor generate de executia garantiei de stat pentru imprumutul intern, beneficiarul imprumutului are obligatia sa restituie Ministerului Finantelor echivalentul cheltuielilor efectuate de acesta, în conformitate cu prevederile conventiei incheiate intre beneficiarul imprumutului și Ministerul Finantelor. Convenția incheiata intre Ministerul Finantelor, în calitate de garant, și beneficiarul imprumutului intern constituie titlu executoriu.
(2) Pentru recuperarea sumelor platite, conform garantiei de stat, Ministerul Finantelor are prioritate asupra activelor și veniturilor beneficiarului imprumutului intern, pe baza legislatiei în vigoare privind obligatiile datorate bugetului de stat.
(3) Sumele recuperate de catre Ministerul Finantelor, în conditiile prezentului articol, reprezinta fonduri disponibile pentru fondul de risc, în vederea reintregirii acestuia.

CAPITOLUL 5
Garantiile de stat pentru imprumuturi externe

ART. 35
Acordarea de garantii de stat pentru imprumuturi externe
(1) Ministerul Finantelor, în numele statului, este autorizat sa acorde garantii de stat pentru imprumuturi externe.
(2) Garantiile de stat pentru imprumuturile externe, reglementate de prezenta lege, vor fi acordate numai pentru a finanta obiective ale caror criterii de selectie sunt aceleasi ca și în cazul contractarii datoriei publice externe.
(3) Valoarea totala a garantiilor de stat pentru imprumuturi externe care pot fi acordate intr-un singur an se incadreaza în plafonul de indatorare publica externa.

ART. 36
Obligatia de a onora garantiile de stat pentru imprumuturi externe Garantia de stat pentru imprumuturi externe reprezinta o obligatie indirecta a statului roman, care se exercita în cazul în care beneficiarul imprumutului extern nu are capacitatea sa achite, în intregime sau partial, imprumutul, dobanda și alte costuri stabilite în conformitate cu clauzele contractului privind imprumutul extern.

ART. 37
Emiterea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe
(1) Guvernul va stabili proiectele care au o importanta prioritara pentru România.
(2) Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) va analiza și va supune spre avizare Comitetului interministerial de garantii și credite de comert exterior proiectele sustinute de ministere.
(3) Comitetul interministerial de garantii și credite de comert exterior va aviza proiectele pentru care se vor emite scrisori de garantie.
(4) Ministerul Finantelor este autorizat sa emita garantii de stat pentru imprumuturi externe contractate de agentii economici și de autoritatile publice romane.

ART. 38
Procedura emiterii garantiilor de stat pentru imprumuturi externe
(1) Emiterea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe este conditionata de acceptarea de catre Ministerul Finantelor a clauzelor cuprinse în contractele de imprumut incheiate intre persoanele juridice și institutiile creditoare.
(2) Intre Ministerul Finantelor, în calitate de garant, și persoana juridica care contracteaza un imprumut extern cu garantia statului, în calitate de garantat, se incheie o conventie în care sunt stipulate drepturile și obligatiile partilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc.
(3) Ministerul Finantelor emite scrisoarea de garantie în favoarea institutiei creditoare.
(4) Procedura emiterii garantiei de stat pentru imprumuturi externe se va stabili prin norme elaborate de catre Ministerul Finantelor și aprobate de Guvern.

ART. 39
Determinarea comisionului de risc
(1) Pe baza analizei economice și financiare, realizata de catre Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) sau de alt agent desemnat, a documentatiei prezentate de persoana juridica care solicita o garantie de stat pentru imprumuturi externe, Ministerul Finantelor sau alt agent desemnat, la solicitarea acestuia, determina gradul de risc, care se exprima în procente. Gradul de risc, astfel determinat, poate fi acceptat, daca nivelul acestuia nu depaseste 10% din valoarea imprumutului extern.
(2) In functie de gradul de risc stabilit conform alin. (1), Ministerul Finantelor determina cuantumul comisionului de risc care trebuie virat în contul fondului de risc de catre beneficiarul creditului garantat. Suma datorata se determina prin aplicarea cotei procentuale la valoarea imprumutului extern garantat.
(3) Comisionul de risc reprezinta suma datorata de beneficiarul unui imprumut extern garantat de stat, în cuantumul și la termenele stipulate în conventia incheiata cu Ministerul Finantelor.

ART. 40
Fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi externe
(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor externe contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare, în conditiile prezentei legi, se constituie fondul de risc.
(2) Fondul de risc este constituit din sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, din dobanzile obtinute din plasamentele sumelor aflate în depozite, din majorarile de intarziere aplicate pentru neplata în termen a comisioanelor, din fondurile bugetare alocate în acest scop, precum și din alte surse legal constituite. In cazul în care se efectueaza plati din fondul de risc aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta.
(3) Sumele aflate ca depozite în fondul de risc se plaseaza de catre Ministerul Finantelor sau de agentul desemnat de acesta, avand în vedere siguranta, lichiditatea și rentabilitatea lor, în aceasta ordine și prioritate. Sumele aflate în depozit în fondul de risc sunt destinate achitarii obligatiilor generate de garantiile de stat pentru imprumuturile externe acordate.
(4) Fondul de risc se gestioneaza în regim extrabugetar de catre Ministerul Finantelor, prin contul general al trezoreriei statului. Modul de gestionare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea trezoreriei statului a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat pentru imprumuturi externe vor fi stabilite prin norme elaborate de Ministerul Finantelor.

ART. 41
Executia garantiilor de stat pentru imprumuturi externe emise de Ministerul Finantelor
(1) In cazul în care beneficiarul garantiei de stat nu isi indeplineste obligatiile de plata stipulate în acordul de imprumut, institutia creditoare, în conformitate cu clauzele prevazute în acesta, va instiinta, în scris, Ministerul Finantelor, în vederea exercitarii obligatiei de garant.
(2) Instiintarea va include: rata de capital, valoarea dobanzii și alte costuri care urmeaza sa fie rambursate institutiei creditoare, conform acordului de imprumut.
(3) Beneficiarul garantiei de stat va informa și va proba, în scris, în timp util, garantul asupra lipsei disponibilitatilor banesti necesare achitarii sumelor scadente la extern.
(4) Ministerul Finantelor va solicita Bancii Nationale a României plata la extern a sumelor scadente catre institutia creditoare. Ministerul Finantelor va deconta contravaloarea în lei a sumelor platite de Banca Nationala a României, în a doua zi lucratoare de la primirea confirmarii de plata la extern.

ART. 42
Incetarea valabilitatii garantiei de stat pentru imprumuturi externe
(1) Incetarea valabilitatii garantiei de stat pentru imprumuturi externe se produce atunci cand:
a) imprumutul acoperit de garantia de stat este achitat în totalitate de catre beneficiarul acestuia;
b) Ministerul Finantelor efectueaza plata sau platile, în totalitate, institutiei creditoare straine, în numele garantatului;
c) termenul de valabilitate stipulat în scrisoarea de garantie a expirat.
(2) Stingerea obligatiilor care decurg din contractul de imprumut atrage incetarea valabilitatii scrisorii de garantie.

ART. 43
Recuperarea sumelor platite pentru garantiile de stat pentru imprumuturi externe
(1) Dupa efectuarea de catre Ministerul Finantelor a platii sau platilor cuvenite, conform garantiei de stat pentru imprumutul extern, beneficiarul imprumutului extern trebuie sa intreprinda toate măsurile necesare pentru a restitui Ministerului Finantelor sumele platite, în conformitate cu prevederile conventiei incheiate intre beneficiarul imprumutului și Ministerul Finantelor. Convenția incheiata de Ministerul Finantelor, în calitate de garant, și beneficiarul imprumutului extern constituie titlu executoriu.
(2) Ministerul Finantelor va intreprinde toate măsurile legale pentru a recupera plata sau platile efectuate, ca rezultat al executiei garantiei de stat.
(3) Pentru recuperarea sumelor platite conform garantiei de stat Ministerul Finantelor are prioritate asupra activelor și veniturilor beneficiarului imprumutului extern, pe baza legislatiei în vigoare privind obligatiile datorate bugetului de stat.
(4) Sumele recuperate de catre Ministerul Finantelor în conditiile prezentului articol reprezinta venituri pentru fondul de risc în vederea reintregirii acestuia.

CAPITOLUL 6
Inregistrarea și administrarea datoriei publice și a garantiilor de stat

ART. 44
Administrarea datoriei publice și a garantiilor de stat Ministerul Finantelor este autorizat sa administreze datoria publica și garantiile de stat. Pentru indeplinirea acestui scop Ministerul Finantelor intreprinde urmatoarele:
a) analizeaza și evalueaza marimea imprumutului, astfel incat nivelul de indatorare sa corespunda necesitatilor României și capacitatii statului de a gestiona datoria;
b) tine evidenta contabila a datoriei publice contractate și evidenta statistica a garantiilor de stat emise;
c) urmareste derularea imprumuturilor garantate de stat;
d) supravegheaza lichiditatile din contul general al trezoreriei statului pentru plata la termenele stabilite a obligatiilor;
e) elaboreaza anual contul general al datoriei publice.

CAPITOLUL 7
Dispozitii finale

ART. 46
Inregistrarea datoriei publice și a garantiilor de stat
(1) Ministerul Finantelor tine registre în care sunt inscrise mentiuni privind datoria publica și garantiile de stat pentru imprumuturi ale României.
(2) Registrele vor cuprinde date privind situatia datoriei publice, a scrisorilor de garantie, inclusiv valoarea acestora, nivelul dobanzilor, comisioanelor, precum și alte informatii.
(3) Ministerul Finantelor este autorizat sa elaboreze norme metodologice privind registrul datoriei publice și registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi.

ART. 46
Delegarea atributiilor Ministerului Finantelor
Ministerul Finantelor poate sa delege unei institutii publice atributii legate de procesul contractarii și administrarii datoriei publice și a garantiilor de stat pentru imprumuturi.

ART. 47
Contraventii
(1) Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt savarsite în astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni:
a) neprezentarea documentelor prin care s-au contractat imprumuturi generatoare de datorie publica în termenele stabilite de Ministerul Finantelor;
b) neraportarea datelor referitoare la derularea imprumuturilor privind datoria publica;
c) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control documentele, datele și informatiile solicitate privind datoria publica.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

ART. 48
Constatarea și sanctionarea contraventiilor
(1) Constatarea contraventiilor și aplicarea sanctiunilor se fac de catre Ministerul Finantelor și unitatile sale teritoriale, imputernicite în acest scop.
(2) In masura în care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 47 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

ART. 49
Constatarea și pedepsirea infractiunilor
(1) Constituie infractiuni și se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani urmatoarele fapte:
a) utilizarea fondurilor în lei și în valuta, provenite din contractarea datoriei publice, în alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate;
b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, în vederea obtinerii avizelor necesare pentru contractarea sau garantarea de imprumuturi externe, care face obiectul prezentei legi.
(2) Constatarea faptelor prevazute la alin. (1) se face de catre Ministerul Finantelor, unitatile sale teritoriale, precum și de catre organele abilitate în acest scop prin lege.

ART. 50
Norme metodologice
In termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor va elabora normele metodologice de aplicare.

ART. 51
Intrare în vigoare, abrogari
La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 91/1993 privind datoria publica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.3 din 10 ianuarie 1994; art. 17 alin. (2)-(8), art. 18 și 45 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 17 iulie 1996; orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VASILE LUPU


Miercuri, 24 aprilie 2024, 08:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.