HOTĂRÂRE nr.686 din 4 noiembrie 1997
privind autorizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare pentru achizitionarea unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garantii și Credite de Comert Exterior pentru aprobarea garantarii creditului extern și a Ministerului Finantelor de a garanta creditul in numele statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 305/10 noi. 1997

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autorizează Regia Autonomă a Îmbunătățirilor Funciare, de sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Alimentației, să achiziționeze, în cadrul Proiectului agricol român și al Proiectului "ROM AG '98", pachete agricole, tehnologii și servicii.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.686/1994 privind înființarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare, republicată, se completează cu activități de import și comercializare de echipamente de irigații, echipamente și utilaje agricole, substanțe chimice de protecție a plantelor agricole, capacități de depozitare și condiționare a produselor agricole, material semincer, tehnologii și servicii, precum și de comercializare și export de produse agricole.

Art. 3. - Regia Autonomă a Îmbunătățirilor Funciare este mandatată să semneze contractele comerciale cu furnizorii pachetelor agricole, ai tehnologiilor și serviciilor Case Corporation, Valmont Industries și TransChem Finance & Trade Corp., precum și contractele de împrumut cu Citybank N.A. - S.U.A.

Art. 4. - Se autorizează Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior ca, prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.293/1992 pentru aprobarea atribuțiilor, competențelor și modului de funcționare ale Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, precum și a convențiilor-cadru pentru derularea activității de finanțare și asigurare a creditelor de comerț exterior în numele și contul statului, să aprobe garantarea integrală a creditului extern în valoare de 160 milioane dolari S.U.A., acordat de Citybank N.A. - S.U.A. pentru achiziționarea unor pachete agricole, tehnologii și servicii.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finanțelor să garanteze în numele statului creditul extern în valoare de 160 milioane dolari S.U.A., în favoarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare, de sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Alimentației. Se autorizează Ministerul Finanțelor să garanteze dobânzile, comisioanele, spezele bancare, primele de asigurare, precum și alte cheltuieli aferente creditului garantat potrivit alin. 1. Costul total al creditului extern se va încadra în parametrii practicați pe piața internațională.

Art. 6. - Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor, a spezelor bancare, a primelor de asigurare, precum și a altor cheltuieli aferente creditului extern se efectuează din fondurile încasate de Regia Autonomă a Îmbunătățirilor Funciare de la utilizatorii finali ai pachetelor agricole, pe baza contractelor comerciale de livrare a utilajelor.

Art. 7. - Se autorizează Regia Autonomă a Îmbunătățirilor Funciare să se asocieze cu furnizorii pachetelor agricole, ai tehnologiilor și serviciilor, formând societăți comerciale cu personalitate juridică, în condițiile legii, care să asigure derularea în bune condiții a contractelor comerciale încheiate, inclusiv rambursarea creditelor externe.

Art. 8. - În vederea derulării programelor, se vor încheia contracte comerciale de livrare la intern cu producătorii agricoli participanți, individuali sau asociați.

Art. 9. - Utilajele agricole și instalațiile pentru irigații din componența pachetelor agricole trec în proprietatea deplină a agricultorilor privați individuali sau asociați, participanți la programe, după achitarea în întregime a acestora.

Art. 10. - Entitatea economică rezultată în urma reorganizării, prin hotărâre a Guvernului, a Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare va prelua calitatea de împrumutat principal, precum și toate celelalte drepturi și obligații ale Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare în relația cu Citybank N.A. - S.U.A., Case Corporation, Valmont Industries și TransChem & Trade Corp., precum și cu cumpărătorii pachetelor agricole.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Dinu Gavrilescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 4 noiembrie 1997.
Nr. 686.


Joi, 20 iunie 2024, 03:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.