ORDONANȚĂ nr.40 din 5 august 1999
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
Textul actului publicat în M.Of. nr. 382/12 aug. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. C pct. 28 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Se ratifică Acordul de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999.

(2) Derularea împrumutului privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat (PIBL) și realizarea obiectivelor programului de reformă structurală finanțat de acesta se fac prin Unitatea de management a Proiectului (U.M.P.), constituită în acest scop la Ministerul Transporturilor sub directa responsabilitate și coordonare a ministrului transporturilor, numit în continuare coordonatorul proiectului, potrivit art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane U.S.D. din viitorul împrumut de asistență tehnică în valoare de 25 milioane U.S.D., destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnată la București la 26 ianuarie 1999.

(3) Ministerul Finanțelor va încheia cu Ministerul Transporturilor un acord de subîmprumut prin care îi va delega acestuia întreaga autoritate și responsabilitate în aplicarea prevederilor acordului de împrumut și în implementarea prin U.M.P. a programului de reformă structurală convenit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). Operațiunile rezultate vor fi supuse controlului financiar conform regulilor aplicabile fondurilor publice.

(4) Se aprobă efectuarea de operațiuni în valută pe teritoriul României pentru plata bunurilor și serviciilor necesare în realizarea proiectului, finanțate prin PIBL și contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente.

(5) Taxa pe valoarea adăugată, taxele vamale și orice alte impozite și taxe aferente bunurilor și serviciilor necesare în realizarea proiectului finanțat prin PIBL, precum și spezele și comisioanele bancare reprezintă contribuția României la realizarea proiectului și vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1999. Ministerul Transporturilor va prevedea anual în bugetul propriu sume corespunzătoare pentru derularea proiectului, pentru a fi prevăzute în bugetul de stat.

(6) Contribuția României la realizarea proiectului finanțat prin PIBL, în valoare de 33 milioane dolari S.U.A., este de 8 milioane dolari S.U.A. în echivalent lei și constituie sursa locală de finanțare a cheltuielilor prevăzute la alin. (5).

(7) Se suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1999 cu suma de 5,58 miliarde lei, la capitolul 68.01 "Transporturi și comunicații", cu următoarea defalcare:

- 0,4 miliarde lei - cheltuieli materiale și servicii;
- 4,38 miliarde lei - impozite și taxe;
- 0,8 miliarde lei - rambursări de credite externe, plăți de dobânzi și comisioane externe.

Art. 2. - (1) Plata comisionului inițial de 1% din suma împrumutului, precum și a ratelor de capital și dobânzilor aferente perioadei de rambursare a împrumutului, inclusiv influențele financiare rezultate din diferențele de curs valutar, după caz, se asigură de către Ministerul Finanțelor din sumele prevăzute anual cu această destinație în bugetul de stat.

(2) Plata comisionului de angajament, a dobânzilor și a altor costuri ale împrumutului pe perioada de utilizare a acestuia se asigură anual din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Art. 3. - (1) Achizițiile de bunuri și de servicii ale proiectului finanțat prin PIBL se desfășoară în conformitate cu procedurile B.I.R.D. și în condițiile prevăzute de prezentul articol, prin U.M.P., precum și prin unitățile de implementare a Proiectului (U.I.P.), înființate de Guvern în acest scop.

(2) Coordonatorul proiectului finanțat prin PIBL va supune spre aprobare Guvernului documentația de licitație agreată de B.I.R.D., pentru selectarea băncilor de investiții și a celorlalți agenți de privatizare, care va conține elementele esențiale ale mandatului ce urmează să se acorde acestora privind metoda de privatizare, metodele de evaluare a ofertelor, durata mandatului, modul de determinare a onorariului agentului de privatizare și modul de plată a acestuia.

(3) Ofertele de privatizare elaborate de băncile de investiții și de ceilalți agenți de privatizare selectați vor fi supuse aprobării Guvernului.

(4) În cadrul U.M.P. se vor organiza comisiile de evaluare a ofertelor tehnice și de preț, depuse pentru componentele proiectului finanțat prin PIBL și pentru desemnarea câștigătorului, astfel:

a) comisiile de evaluare pentru preselectarea ofertelor pentru toate componentele proiectului, precum și pentru adjudecarea contractului pentru orice achiziții de bunuri și de servicii, cu excepția comisiilor prevăzute la lit. b), sunt formate din câte 5 membri cu drept egal de vot, după cum urmează:
- 3-4 reprezentanți ai instituției implicate;
- un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
- un reprezentant al Agenției Române de Dezvoltare (numai în comisiile de preselecție a băncilor de investiții sau a altor agenți de privatizare/lichidare); și
- un președinte fără drept de vot din cadrul U.M.P.;
b) comisiile pentru selectarea băncii de investiții sau a celorlalți agenți de privatizare sunt formate din câte 5 membri cu drept egal de vot, după cum urmează:
- un președinte;
- doi reprezentanți ai instituției implicate;
- un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
- un reprezentant al Agenției Române de Dezvoltare; și
- un secretar fără drept de vot din cadrul U.M.P.

(5) Propunerile pentru reprezentanții în comisiile de evaluare se transmit de instituțiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b) coordonatorului proiectului finanțat prin PIBL, la cererea acestuia. În cazul comisiilor prevăzute la alin. (4) lit. b) se va formula un număr de propuneri cel puțin dublu față de numărul de reprezentanți, prevăzut pentru fiecare instituție.

(6) Numirea comisiilor de evaluare se aprobă astfel:

a) de primul-ministru, în cazurile de constituire a comisiilor de evaluare prevăzute la alin. (4) lit. b), pe baza propunerii prezentate în ședința Guvernului de către coordonatorul proiectului PIBL, a câte unui titular și a unui supleant pentru fiecare din cei 4 membri ai comisiei și pentru secretar;
b) de coordonatorul proiectului PIBL pentru toate celelalte cazuri.

(7) Președintele comisiei de evaluare este numit de autoritatea care aprobă componența comisiei.

(8) Dreptul la vot în cadrul comisiei poate fi exprimat numai de către reprezentantul numit ca membru sau de supleantul său. Hotărârile comisiei de evaluare se iau cu majoritate simplă.

Art. 4. - Publicarea în presa scrisă și/sau în sistem electronic, pe plan local și/sau internațional, a listelor cuprinzând societățile comerciale care se privatizează în cadrul proiectului finanțat prin PIBL, a invitațiilor la licitație, precum și corespondența cu firmele participante la procedurile de selectare pentru achiziția de bunuri și de servicii în cadrul proiectului se realizează de către U.M.P. și instituțiile publice implicate.

Art. 5. - (1) Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului va stabili până la data de 20 august 1999 procedurile necesare care să asigure obținerea avizelor de mediu pentru societățile comerciale supuse privatizării, în maximum 15 zile de la data primirii bilanțului de mediu, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societățile comerciale supuse privatizării prin programul finanțat prin PIBL vor iniția imediat procedurile de elaborare a bilanțurilor de mediu de nivel 0, astfel încât acestea să fie depuse la autoritatea de mediu competentă în termenele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritățile de mediu competente vor stabili, în maximum 7 zile de la data primirii bilanțului de mediu de nivel 0, pentru care din societățile comerciale supuse privatizării prin programul finanțat prin PIBL sunt necesare bilanțuri de mediu de nivel 1 și/sau 2.

(4) Societățile comerciale supuse privatizării în cadrul programului finanțat prin PIBL, pentru care este necesară elaborarea bilanțurilor de mediu de nivel 1 și/sau 2, vor iniția procedurile de selectare a experților de mediu autorizați și de încheiere a contractelor cu aceștia pentru elaborarea concomitentă a celor două bilanțuri, astfel încât acestea să fie depuse la autoritatea de mediu competentă până la data de 15 decembrie 1999 pentru toate societățile comerciale supuse privatizării în cadrul programului finanțat prin PIBL.

Art. 6. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, de comun acord cu B.I.R.D., să introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în funcție de condițiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de B.I.R.D. sau să determine noi condiționalități economice față de cele convenite inițial între părți.

(2) Se autorizează Guvernul României ca, prin coordonatorul proiectului, cu înștiințarea Ministerului Finanțelor, să negocieze cu B.I.R.D., pe parcursul derulării proiectului, în funcție de condițiile concrete de derulare a împrumutului, modificări ale condiționalităților convenite la semnarea acordului de împrumut, care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de B.I.R.D. sau să determine noi condiționalități economice față de cele convenite inițial între părți.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

București, 5 august 1999.
Nr. 40.


Marți, 29 noiembrie 2022, 23:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.