ORDONANȚĂ nr.73 din 27 august 1999
privind impozitul pe venit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 419/31 aug. 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. D pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1
Definiții

Art. 1. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii sau expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) impozitul pe venitul anual global reprezintă suma datorată de o persoană fizică pentru veniturile realizate într-un an fiscal, determinată prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit în condițiile prezentei ordonanțe;
b) venitul anual global impozabil reprezintă suma veniturilor nete realizate din activități independente, din salarii, din cedarea folosinței bunurilor, precum și a veniturilor de aceeași natură realizate din străinătate, obținute de persoanele fizice române, din care se scad pierderile fiscale reportate și deducerile personale;
c) venitul brut aferent fiecărei categorii de venit cuprinde sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură;
d) venitul net/pierderea pentru fiecare categorie de venit reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile;
e) cheltuielile aferente deductibile sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării venitului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
f) deducerile personale reprezintă o sumă neimpozabilă acordată contribuabilului, cuprinzând deducerea personală de bază și deducerile personale suplimentare, în funcție de situația proprie sau a persoanelor aflate în întreținere;
g) creditul fiscal extern reprezintă suma plătită în străinătate cu titlu de impozit și recunoscută în România, care se deduce din impozitul pe venit datorat în România;
h) impozitul final este impozitul stabilit asupra categoriilor de venituri impuse separat și care nu se includ în venitul anual global impozabil, conform prezentei ordonanțe.

SECȚIUNEA a 2-a
Contribuabili

Art. 2. - (1) Este subiect al impozitului pe venit, în condițiile prezentei ordonanțe, persoana fizică rezidentă, denumită în continuare contribuabil:

a) persoana fizică română cu domiciliul în România, pentru veniturile obținute atât din România, cât și din străinătate;
b) persoana fizică română fără domiciliu în România, pentru veniturile obținute din România, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depășește în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, începând sau sfârșind în anul calendaristic vizat;
c) persoana fizică străină, pentru veniturile obținute din România, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depășește în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, începând sau sfârșind în anul calendaristic vizat.

(2) Sunt, de asemenea, contribuabili, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, persoanele fizice române fără domiciliu în România, precum și persoanele fizice străine, care realizează venituri din România în alte condiții decât cele menționate la alin. (1) lit. b) și c), potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri.

Art. 3. - În aplicarea prezentei ordonanțe, România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra teritoriului și mării teritoriale, asupra cărora România își exercită suveranitatea, precum și zona contiguă, platoul continental și zona economică exclusivă, asupra cărora România își exercită, în conformitate cu legislația sa și potrivit normelor și principiilor dreptului internațional, drepturi suverane și jurisdicția.

SECȚIUNEA a 3-a
Sfera de aplicare

Art. 4. - (1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:

a) venituri din activități independente;
b) venituri din salarii;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
d) venituri din dividende și dobânzi;
e) alte venituri.

(2) În categoriile de venituri prevăzute la alin. (1) se includ atât veniturile în bani, cât și echivalentul în lei al veniturilor în natură.

Art. 5. - Nu sunt venituri impozabile și nu se impozitează, potrivit prezentei ordonanțe, următoarele:

a) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, precum și cele de aceeași natură primite de la terțe persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate și pentru concediul plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, care sunt venituri de natură salarială;
b) sumele încasate din asigurări de bunuri, de accident, de risc profesional și din altele similare, primite drept compensație pentru paguba suportată;
c) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităților naturale, precum și pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse ca urmare a unor acțiuni militare, conform legii;
d) sumele fixe de îngrijire pentru pensionarii care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile de orice fel;
e) contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri de valoare care se acordă cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozițiilor legale în materie;
f) contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protecție și de lucru, alimentației de protecție, medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, ce se acordă potrivit legislației în vigoare;
g) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări sau mecenat;
h) alocația individuală de hrană acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral de angajator, și hrana acordată potrivit dispozițiilor legale;
i) veniturile obținute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile corporale din patrimoniul personal, exclusiv cele obținute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale;
j) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizației sau diurnei acordate pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, inclusiv sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
k) drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenții și elevii militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile;
l) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare profesională în cadru instituționalizat;
m) sumele sau bunurile primite cu titlu de moștenire și donație;
n) veniturile din agricultură și silvicultură.

Art. 6. - Sunt venituri scutite de impozit pe venit, potrivit prezentei ordonanțe, următoarele:

a) veniturile membrilor misiunilor diplomatice și ai posturilor consulare, cu condiția reciprocității, în virtutea regulilor generale ale dreptului internațional și a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, precum și veniturile nete în valută acordate personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii;
b) veniturile persoanelor fizice străine care desfășoară în România activități de consultanță în cadrul unor acorduri de finanțare gratuită încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizații internaționale guvernamentale ori neguvernamentale;
c) veniturile obținute de corespondenții de presă străini, cu condiția reciprocității;
d) premiile și orice alte avantaje în bani și/sau în natură, obținute de elevi și studenți la concursuri interne și internaționale;
e) sumele reprezentând plățile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, acordate potrivit legii;
f) sumele reprezentând plățile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate cadrelor militare trecute în rezervă ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, precum și ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestora la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau pentru cele care nu îndeplinesc condițiile de pensie;
g) sumele reprezentând diferențe de dobândă subvenționată la creditele acordate, subvențiile primite pentru achiziționarea de bunuri, precum și uniformele obligatorii și drepturile de echipament, potrivit legislației în vigoare;
h) veniturile reprezentând avantajele în bani și/sau în natură acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război, accidentaților de război în afara serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, urmașilor eroilor-martiri, răniților, luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;
i) alte venituri, prevăzute la art. 35 și 39.

SECȚIUNEA a 4-a
Perioada impozabilă și cotele de impunere

Art. 7. - (1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

(2) Venitul impozabil realizat pe o fracțiune de an se consideră venit anual impozabil.

Art. 8. - (1) Impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a următorului barem anual de impunere: lei

----------------------------------------------------------------------------------------------
 Tranșe de venit anual
   impozabil                        Impozit anual
    - lei -                          - lei -
----------------------------------------------------------------------------------------------
până la 11.000.000               18%
11.000.001 - 27.000.000    1.980.000 + 23% pentru ceea ce depășește suma de 11.000.000 lei
27.000.001 - 43.000.000    5.660.000 + 28% pentru ceea ce depășește suma de 27.000.000 lei
43.000.001 - 60.000.000   10.140.000 + 34% pentru ceea ce depășește suma de 43.000.000 lei
peste 60.000.000       15.920.000 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 60.000.000 lei
----------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Pentru calculul impozitului lunar pentru veniturile din salarii Ministerul Finanțelor va stabili, pentru anul 2000, baremul lunar cuprinzând tranșele de venituri impozabile lunare și impozitul lunar, care reprezintă 1/12 din baremul anual prevăzut la alin. (1).

(3) Baremul lunar se actualizează semestrial prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de inflație realizat pe 6 luni, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică.

(4) O dată cu aprobarea baremului lunar aplicabil în semestrul II, Guvernul aprobă și baremul mediu anual care se utilizează pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat.

(5) Hotărârile Guvernului prin care se aprobă baremul lunar și baremul mediu anual de impunere se vor publica în Monitorul Oficial al României până la data de 25 iunie și, respectiv, 25 decembrie a fiecărui an.

CAPITOLUL II
Determinarea veniturilor

SUBCAPITOLUL I
Reguli comune pentru categoriile de venituri

Art. 9. - În aplicarea prezentei ordonanțe, în categoriile de venituri prevăzute la art. 4 se cuprind și orice avantaje în bani și/sau în natură primite de o persoană fizică, cu titlu gratuit sau cu plata parțială, precum și folosirea în scop personal a bunurilor și drepturilor aferente desfășurării activității. Avantajele acordate includ folosința în scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, diferența dintre dobânda practicată de aceeași bancă la împrumuturi și dobânda preferențială, reduceri de prețuri sau tarife în cazul cumpărării unor bunuri sau prestări de servicii, gratuități de bunuri și servicii, inclusiv sume acordate pentru distracții sau recreere, precum și altele asemenea.

Art. 10. - (1) În vederea determinării venitului net ca diferență între venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplică următoarele reguli:

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării acestuia, justificate prin documente;
b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;
c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele aferente venitului, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, după caz. Cheltuielile cu perisabilitățile și cheltuielile de reclamă și publicitate sunt deductibile în condițiile și în limitele stabilite de legislația în vigoare pentru persoanele juridice. Cheltuielile privind amortizarea sunt deductibile în condițiile în care calculul se efectuează conform legislației în materie;
d) cheltuielile corespunzătoare veniturilor ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate, care sunt neimpozabile sau sunt scutite de impozit pe venit, nu sunt cheltuieli deductibile;
e) impozitul pe venit datorat conform prezentei ordonanțe, precum și impozitul pe venitul realizat în străinătate nu sunt cheltuieli deductibile;
f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate și în scop personal, precum și cu bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului sau asociaților, utilizate pentru afacere, sunt deductibile în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Veniturile și cheltuielile în natură se evaluează potrivit metodelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 11. - Venitul net obținut din bunuri și drepturi de orice fel, deținute în comun, este considerat ca fiind obținut de proprietari, uzufructuari sau alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, și se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau în mod egal, în situația în care acestea nu se cunosc.

Art. 12. - (1) Contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub formă de deducere personală de bază și deduceri personale suplimentare, acordate, pentru fiecare lună a perioadei impozabile.

(2) Deducerea personală de bază începând cu luna ianuarie 2000 este fixată la suma de 800.000 lei pe lună.

(3) Deducerea personală suplimentară se calculează în funcție de deducerea personală de bază, astfel:

a) 0,6 înmulțit cu deducerea personală de bază pentru soția/soțul aflată/aflat în întreținere;
b) 0,35 înmulțit cu deducerea personală de bază pentru fiecare din primii doi copii și 0,20 înmulțit cu deducerea personală de bază pentru fiecare din următorii copii aflați în întreținere;
c) 0,20 înmulțit cu deducerea personală de bază pentru fiecare alt membru de familie aflat în întreținere.

(4) Contribuabilii mai beneficiază de deduceri personale suplimentare în funcție de situația proprie sau a persoanelor aflate în întreținere, în afara sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) și (3), astfel:

a) 1,0 înmulțit cu deducerea personală de bază pentru invalizii de gradul I și persoanele cu handicap grav;
b) 0,5 înmulțit cu deducerea personală de bază pentru invalizii de gradul II și persoanele cu handicap accentuat.

(5) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere acele persoane ale căror venituri (impozabile, neimpozabile și scutite) depășesc sumele reprezentând deduceri personale conform alin. (3) și (4). În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, conform alin. (3) lit. c), suma reprezentând deducere personală a acesteia se împarte în părți egale între contribuabili, exceptând cazul în care ei se înțeleg asupra unui alt mod de împărțire a sumei. Copiii minori ai contribuabilului sunt considerați întotdeauna întreținuți, iar suma reprezentând deducerea personală suplimentară pentru fiecare copil se acordă integral unuia dintre părinți/tutori conform înțelegerii acestora. Deducerea personală suplimentară se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(6) Sunt considerați alți membri de familie, potrivit alin. (3) lit. c), rudele soțului/soției până la gradul al patrulea de rudenie inclusiv.

(7) Deducerile personale prevăzute la alin. (2), (3) și (4) se însumează. Suma deducerilor personale admisă pentru calculul impozitului nu poate depăși 2,5 înmulțit cu deducerea personală de bază și se acordă în limita venitului realizat.

(8) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Sumele fixe, exprimate în lei, din cuprinsul prezentei ordonanțe se actualizează semestrial în funcție de indicele de inflație, conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (3).

(2) Sumele exprimate în valută se transformă în lei, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României.

Art. 14. - (1) Contribuabilii care obțin venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor sunt obligați să organizeze și să conducă evidența contabilă în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, completând Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și alte documente contabile stabilite prin norme.

(2) Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligația să organizeze și să conducă evidența contabilă în partidă simplă pentru activitatea respectivă.

(3) Contribuabilii la care venitul net se determină prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli au obligația, pentru activitatea respectivă, să completeze Registrul-jurnal de încasări și plăți.

(4) În Registrul-inventar se trec toate bunurile și drepturile aferente desfășurării activității.

SUBCAPITOLUL II
Reguli speciale de determinare a veniturilor

SECȚIUNEA 1
Venituri din activități independente

1. Definirea venitului

Art. 15. - (1) În înțelesul prezentei ordonanțe, veniturile din activități independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări de servicii altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum și din practicarea unei meserii.

(3) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemănătoare, desfășurate în mod independent, în condițiile legii.

(4) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.

2. Metode de determinare

Art. 16. - (1) Venitul net din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

(2) Venitul net din activități independente se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile aferente deductibile.

(3) Venitul brut cuprinde sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură. Nu sunt considerate venituri brute sumele primite sub formă de credite.

(4) Nu sunt cheltuieli deductibile:

a) amenzile, majorările de întârziere și penalitățile, altele decât cele de natură contractuală;
b) donațiile de orice fel;
c) cheltuielile de sponsorizare sau mecenat, care depășesc limitele prevăzute de lege;
d) cheltuielile pentru protocol, care depășesc limita de 0,25% aplicată asupra bazei calculate conform alin. (5);
e) ratele aferente creditelor angajate;
f) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achiziționarea de imobilizări corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsă în valoarea de intrare a imobilizării corporale potrivit prevederilor legale;
g) cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
h) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile;
i) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare;
j) sumele reprezentând perisabilități care depășesc limitele maxime stabilite prin legislația în vigoare;
k) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
l) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizației zilnice de delegare sau de detașare și diurnă, acordate pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, care depășesc limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului;
m) alte sume care depășesc limitele cheltuielilor prevăzute prin legislația în vigoare.

(5) Baza de calcul la care se aplică limitele de cheltuieli prevăzute la alin. (4) lit. c) și d) se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor aferente deductibile, exclusiv a celor pentru care se face calculul plafonului.

(6) Venitul net din activități independente, realizat de persoanele fizice în cadrul unor asociații fără personalitate juridică, se calculează la nivelul asociației, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevăzute la cap. IV.

Art. 17. - (1) Pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente și își desfășoară activitatea singuri, într-un punct fix sau ambulant, venitul net se determină pe bază de norme de venit. Ministerul Finanțelor va stabili nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe bază de norme de venit.

(2) Normele de venit se propun de către direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat teritoriale ale Ministerului Finanțelor și se aprobă prin hotărâre a consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, până cel târziu la 31 ianuarie a anului fiscal.

(3) Organul fiscal competent va comunica contribuabilului, până la data de 15 aprilie a anului fiscal, suma reprezentând venitul net și nivelul plăților anticipate în contul impozitului anual.

(4) În cazul contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care își desfășoară activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se reduc proporțional cu perioada nelucrată.

Art. 18. - (1) Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă totalitatea încasărilor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

(2) Venitul net se determină prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 25%, aplicată la venitul brut.

(3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de artă monumentală se determină prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicată la venitul brut.

Art. 19. - În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de sultă și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la art. 18 alin. (2) și (3).

Art. 20. - (1) Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, precum și cei care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 16.

(2) Opțiunea se face pe bază de cerere adresată organului fiscal competent înaintea începerii anului fiscal următor și este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de cel puțin 2 ani. Opțiunea se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă de 2 ani, în cazul în care contribuabilul nu depune o cerere de renunțare la opțiune pentru determinarea venitului net potrivit art. 16, înaintea expirării celui de-al doilea an.

Art. 21. - (1) Beneficiarii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează în cursul anului un impozit de 15% din venitul brut încasat, reprezentând plăți anticipate în contul impozitului anual.

(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală sunt obligați să calculeze și să rețină impozitul prevăzut la alin. (1) și să îl vireze la bugetul de stat până la data de 10 a lunii următoare celei în care se face plata venitului.

SECȚIUNEA a 2-a
Venituri din salarii

1. Definirea veniturilor din salarii

Art. 22. - Sunt considerate venituri din salarii, denumite în continuare salarii, toate veniturile în bani și/sau în natură, obținute de o persoană fizică ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate și pentru concediul privind îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani.

Art. 23. - Sunt asimilate salariilor în vederea impunerii:

a) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii;
b) drepturile de soldă lunară, indemnizații, prime, premii, sporuri și alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;
c) indemnizația lunară brută, precum și suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome;
d) sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică;
e) veniturile realizate din încadrarea în muncă ca urmare a încheierii unei convenții civile de prestări de servicii;
f) sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație și în comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, conform legii;
h) alte drepturi și indemnizații de natură salarială.

2. Determinarea venitului din salarii

Art. 24. - (1) Venitul brut din salarii reprezintă suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului.

(2) Venitul net din salarii se determină prin deducerea din venitul brut, determinat potrivit prevederilor alin. (1), a următoarelor cheltuieli, după caz:

a) contribuțiile reținute, potrivit legii, pentru pensia suplimentară, pentru protecția socială a șomerilor și pentru asigurările sociale de sănătate;
b) o cotă de 15% din deducerea personală de bază, acordată cu titlu de cheltuieli profesionale, o dată cu deducerea personală de bază la același loc de muncă.

(3) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar reprezentând plăți anticipate, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri.

(4) Impozitul lunar prevăzut la alin. (3) se determină astfel:

a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul net din salarii aferent unei luni și deducerile personale acordate pentru luna respectivă;
b) pentru veniturile obținute în celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuția la asigurările sociale de sănătate, pe fiecare loc de realizare a acestuia.

(5) Impozitul calculat pe veniturile menționate la art. 23 lit. g) este final în situația în care contribuabilul care le-a realizat justifică cu documente virarea veniturilor la organizațiile sindicale pe care le-a reprezentat.

(6) În cazul diferențelor de salarii care privesc perioade anterioare lunilor în care se plătesc, în cadrul anului fiscal, acordate în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive, acestea se defalchează în vederea impunerii, pe lunile la care se referă.

(7) În cazul diferențelor de salarii care privesc anii anteriori celui în care se plătesc, acordate în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive, recalcularea impozitului se efectuează de plătitorul de venit sau de organul fiscal competent pe baza documentației transmise de plătitorul de venit, după caz.

3. Obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor

Art. 25. - Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația de a calcula și de a reține impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, la data efectuării plății acestor venituri, precum și de a-l vira la bugetul de stat la termenul stabilit pentru ultima plată a drepturilor salariale efectuată pentru fiecare lună, dar nu mai târziu de data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se cuvin aceste drepturi.

Art. 26. - (1) Calculul impozitului pe veniturile din salarii se face pe baza informațiilor cuprinse în fișa fiscală.

(2) Plătitorii de venituri au obligația să solicite organului fiscal, pe bază de cerere, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, formularul tipizat al fișelor fiscale pentru salariați și pentru persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor.

(3) Fișa fiscală va fi completată de plătitorul de venituri cu datele personale ale contribuabilului, mențiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din salarii obținute și impozitul reținut și virat în cursul anului, precum și rezultatul regularizării impozitului plătit pe venitul anual sub formă de salarii. Până la completarea fișei fiscale cu datele personale necesare acordării deducerilor personale suplimentare, salariații vor beneficia de deducerea personală de bază, urmând ca angajatorii să efectueze regularizarea veniturilor salariale.

(4) Plătitorul de venituri are obligația să completeze formularele prevăzute la alin. (1) pe întreaga durată de efectuare a plății salariilor, să recalculeze și să regularizeze anual impozitul pe salarii.

(5) Plătitorul este obligat să păstreze fișa fiscală pe întreaga durată a angajării și să transmită organului fiscal competent și salariatului câte o copie pentru fiecare an până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.

(6) Datele personale din fișele fiscale se vor completa pe bază de documente justificative. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate în întreținere se acordă pe bază de declarație pe propria răspundere a contribuabilului, însoțită de documente justificative.

Art. 27. - (1) Plătitorii de venituri din salarii, cu excepția celor prevăzuți la alin. (2), au obligația să determine venitul anual impozabil din salarii, să calculeze impozitul anual, precum și să efectueze regularizarea sumelor ce reprezintă diferența dintre impozitul calculat la nivelul anului și impozitul calculat și reținut lunar anticipat în cursul anului fiscal, pentru persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au fost angajații permanenți ai plătitorului în cursul anului;
b) nu au alte surse de venit care se cuprind în venitul anual global impozabil.

(2) Plătitorii de venituri din salarii care la data de 31 decembrie a anului fiscal au un număr de angajați permanenți mai mic de 10 persoane inclusiv pot efectua calculul venitului și impozitului anual și regularizarea acestuia.

(3) În cazul angajaților pentru care angajatorii nu efectuează regularizarea anuală a impozitului pe salarii, determinarea venitului anual impozabil din salarii, calculul impozitului anual, precum și regularizarea sumelor ce reprezintă diferența dintre impozitul calculat la nivelul anului și impozitul calculat și reținut lunar anticipat se pot efectua, pe bază de cerere, de către organul fiscal competent.

(4) Operațiunile prevăzute a fi efectuate de către angajator și, respectiv, de organul fiscal, pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii, se realizează până în ultima zi a lunii februarie a anului fiscal următor.

Art. 28. - (1) Contribuabilii care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și ale posturilor consulare acreditate în România au obligația ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, să calculeze impozitul conform art. 24, să îl declare și să îl plătească în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.

(2) Persoana juridică sau fizică la care contribuabilul își desfășoară activitatea potrivit alin. (1) este obligată să ofere informații organului fiscal competent referitoare la data începerii desfășurării activității de către contribuabil și, respectiv, a încetării acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

SECȚIUNEA a 3-a
Venituri din cedarea folosinței bunurilor

1. Definirea venitului

Art. 29. - Veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt veniturile în bani și/sau în natură provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

Art. 30. - Veniturile din cedarea folosinței bunurilor se stabilesc pe baza contractului încheiat între părți, în formă scrisă, și înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia.

2. Determinarea venitului net din cedarea folosinței bunurilor

Art. 31. - Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor încasate în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

(2) Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Art. 32. - Venitul net din cedarea folosinței bunurilor se determină prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 30%, aplicată la venitul brut, reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

SECȚIUNEA a 4-a
Venituri din dividende și dobânzi

1. Definirea venitului

Art. 33. - (1) Dividendul este orice distribuire făcută de o persoană juridică, în bani și/sau în natură, în favoarea acționarilor sau asociaților, din profitul stabilit pe baza bilanțului contabil anual și a contului de profit și pierderi.

(2) Se cuprind în această categorie de venit, în vederea impunerii, și sumele primite ca urmare a deținerii de titluri de participare la fondurile închise de investiții.

Art. 34. - Veniturile sub formă de dobânzi sunt venituri obținute din titluri de creanțe de orice natură și orice fel de sume cuvenite pentru folosirea banilor împrumutați, precum și din titluri de participare la fonduri deschise de investiții pentru care prețul de răscumpărare este mai mare decât prețul de cumpărare. Este asimilată dobânzilor și acea parte a sumelor asigurate obținute din asigurări de viață prin produsele care au la bază principiul economisirii pure.

Art. 35. - Sunt scutite de impozit, potrivit prezentei ordonanțe, dobânzile aferente titlurilor de stat, depozitelor la vedere, precum și obligațiunilor Agenției Naționale pentru Locuințe.

2. Metode de determinare

Art. 36. - (1) Veniturile sub formă de dividende distribuite, precum și sumele prevăzute la art. 33 alin. (2) se impun cu o cotă de 5% din suma acestora.

(2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cotă de 1% din suma acestora.

Art. 37. - (1) Obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către acționari sau asociați. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat bilanțul contabil, termenul de plată a impozitului pe dividende este până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(2) Pentru veniturile sub formă de dobânzi impozitul se calculează și se reține de către plătitorii de astfel de venituri în momentul calculului acestora și se virează de către aceștia, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face calculul dobânzii.

(3) Impozitul reținut conform prezentului articol este impozit final.

SECȚIUNEA a 5-a
Alte venituri

1. Definirea venitului

Art. 38. - În această categorie se cuprind veniturile obținute din jocuri de noroc, din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale, din premii și prime în bani și/sau în natură, altele decât cele prevăzute la art. 6, 22 și 23, precum și diverse venituri care nu se regăsesc în mod expres menționate în prezenta ordonanță.

Art. 39. - Sunt scutite veniturile obținute din jocuri de noroc, din premii și prime în bani și/sau în natură, prevăzute la art. 38, sub valoarea de 3.000.000 lei pentru fiecare câștig realizat, de la același organizator sau plătitor, într-o singură zi.

2. Metode de determinare

Art. 40. - (1) Veniturile obținute din jocuri de noroc, din premii și prime în bani și/sau în natură, prevăzute la art. 38, se impun prin reținere la sursă cu o cotă de 10% aplicată la venitul brut.

(2) Obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine plătitorilor de venituri, impozitul fiind final.

Art. 41. - În cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și părților sociale, impozitul se calculează prin reținere la sursă, aplicându-se cota de 1% la valoarea tranzacției. Pentru tranzacțiile derulate prin intermediari cota de 1% se aplică asupra diferenței dintre valoarea tranzacției și comisionul reținut de intermediari. Impozitul astfel calculat, reținut și vărsat de plătitorul de venit este final.

Art. 42. - Impozitul calculat și reținut potrivit art. 40 și 41 în momentul plății venitului se virează la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Art. 43. - Veniturile care nu se regăsesc în mod expres menționate în prezenta ordonanță se supun impunerii cu o cotă de 10% aplicată asupra veniturilor brute, impozitul fiind final.

CAPITOLUL III
Aspecte fiscale internaționale

Art. 44. - Venitul este considerat din România, în înțelesul prezentei ordonanțe, dacă locul de proveniență a veniturilor persoanei fizice, a exercitării activității sau locul de unde aceasta obține venit se află pe teritoriul României, indiferent dacă este plătit în România sau din/în străinătate.

Art. 45. - Venitul care nu este din România este venit din străinătate.

Art. 46. - (1) Contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a), care pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute în prezenta ordonanță, denumit în continuare credit fiscal extern.

(2) Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) impozitul aferent venitului realizat în străinătate a fost plătit direct sau prin reținere la sursă, lucru dovedit cu documente care atestă plata, eliberate de autoritățile fiscale ale statului în care s-a realizat venitul;
b) impozitul datorat și plătit în străinătate este de aceeași natură cu impozitul pe venit datorat în România.

Art. 47. - (1) Creditul fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, potrivit prezentei ordonanțe, aferentă venitului din străinătate.

(2) Calculul creditului fiscal extern se face separat pentru veniturile realizate pe fiecare țară, cu respectarea prevederilor alin. (3).

(3) În cazul veniturilor a căror impunere în România este finală, creditul fiscal extern se acordă pentru fiecare venit similar din România, potrivit prezentei ordonanțe.

(4) În vederea calculului creditului fiscal extern, sumele în valută se transformă la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului.

Art. 48. - (1) Pentru veniturile realizate de contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) și la art. 2 alin. (2), prevederile cap. II se aplică în mod corespunzător, aceste venituri necumulându-se în vederea impunerii în România.

(2) Contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (2), care realizează venituri din România în calitate de artiști de spectacol, cum sunt artiștii de teatru, de film, de radio sau televiziune, ori ca interpreți muzicali sau ca sportivi, din activitățile lor personale desfășurate în această calitate, precum și cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală se impun cu o cotă de 15% aplicată la venitul brut, prin reținere la sursă, impozitul fiind final. Impozitul reținut la sursă de către plătitorii venitului se varsă la bugetul de stat în aceeași zi în care se efectuează plata venitului supus impunerii.

(3) Contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) și la art. 2 alin. (2), pentru perioada în care sunt absenți din România au obligația să desemneze un reprezentant fiscal rezident în România, împuternicit să îndeplinească obligațiile acestora față de organele fiscale.

(4) Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidență fiscală, în original, eliberat de organul fiscal din țara de rezidență, prin care să se ateste că este rezident al statului respectiv și că îi sunt aplicabile prevederile convenției de evitare a dublei impuneri.

Art. 49. - (1) Reglementările convențiilor de evitare a dublei impuneri prevalează față de prevederile prezentei ordonanțe.

(2) În situația în care cotele de impozitare din legislația internă sunt mai favorabile decât cele din convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

CAPITOLUL IV
Reguli privind asociațiile fără personalitate juridică

Art. 50. - (1) În aplicarea prezentei ordonanțe, pentru fiecare asociație fără personalitate juridică constituită potrivit legii asociații au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:

a) părțile contractante;
b) obiectul de activitate și sediul asociației;
c) contribuția asociaților în bunuri și drepturi;
d) cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asociației;
e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice;
f) condițiile de încetare a asocierii.

(2) Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal teritorial în raza căruia își are sediul asociația, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor în cazul în care acestea nu cuprind date solicitate conform alin. (1).

Art. 51. - În cazul în care între membrii asociați există legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părțile sunt obligate să facă dovada că participă la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociați și persoanele fizice care au dobândit capacitate de exercițiu restrânsă.

Art. 52. - Asociațiile au obligația să depună la organul fiscal competent declarații anuale de venit conform modelului stabilit de Ministerul Finanțelor, care vor cuprinde și distribuția venitului net/pierderii pe asociați, până la data de 15 martie a anului următor.

Art. 53. - Venitul/pierderea anual/anuală, realizate în cadrul asociației, se distribuie asociaților proporțional cu cota procentuală de participare, conform contractului de asociere.

Art. 54. - Contribuțiile asociaților conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociație.

Art. 55. - Prevederile prezentului capitol nu se aplică în cazul:

a) fondurilor de investiții constituite ca asociații fără personalitate juridică;
b) asociațiilor constituite între o persoană fizică și o persoană juridică.

CAPITOLUL V
Procedura de globalizare a veniturilor, de determinare și de plată a impozitului pe venit și sancțiuni

SECȚIUNEA 1
Determinarea venitului global impozabil și regimul pierderilor

Art. 56. - Venitul anual global impozabil este format din suma veniturilor nete a categoriilor de venituri prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c), determinate conform prevederilor cap. II din prezenta ordonanță, și a veniturilor de aceeași natură, obținute de persoanele fizice române din străinătate, din care se scad, în ordine, pierderile fiscale reportate și deducerile personale.

Art. 57. - (1) Pierderea fiscală anuală înregistrată din activități independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse în venitul anual, altele decât cele din salarii și asimilate salariilor, obținute în cursul aceluiași an fiscal. Pierderea care rămâne necompensată în cursul aceluiași an fiscal devine pierdere reportată.

(2) Pierderile provenind din străinătate ale persoanelor fizice române se compensează cu veniturile de aceeași natură, din străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în cursul aceluiași an fiscal, sau se reportează pe următorii 5 ani asupra veniturilor realizate din țara respectivă.

Art. 58. - Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

a) reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 5 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal și netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului;
d) compensarea pierderii reportate se efectuează numai din veniturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și c).

SECȚIUNEA a 2-a
Obligații declarative

Art. 59. - (1) Contribuabilii au obligația să completeze și să depună la organul fiscal în raza căruia își au domiciliul o declarație de venit global, precum și declarații speciale, în mod eșalonat până la data de 31 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

(2) Declarațiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit și pe fiecare loc de realizare a acestuia și se depun la organul fiscal unde se află sursa de venit.

(3) La propunerea Ministerului Finanțelor Guvernul aprobă criteriile și termenele de depunere eșalonată a declarației de venit global și a declarațiilor speciale.

(4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singură sursă, sub formă de salarii, nu sunt obligați să depună declarație de venit global. De asemenea, nu se va depune declarație specială pentru acele venituri a căror impunere este finală.

Art. 60. - (1) Contribuabilii, precum și asociațiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal, sunt obligate să depună la organul fiscal competent o declarație referitoare la veniturile și cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac excepție de la prevederile acestui alineat contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă.

(2) Contribuabilul care încetează să mai aibă domiciliu în România are obligația să depună la organul fiscal competent o declarație a veniturilor impozabile cuprinzând veniturile realizate până la acel moment.

Art. 61. - Declarațiile prevăzute la art. 52 și la art. 60 alin. (1) se supun reglementărilor în vigoare privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe.

SECȚIUNEA a 3-a
Determinarea impozitului pe venitul anual global

Art. 62. - (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal pe baza declarației de venit global, depusă de contribuabil, prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Organul fiscal stabilește impozitul anual datorat pentru anul precedent și emite o decizie de impunere în intervalul stabilit anual prin ordin al ministrului finanțelor.

(3) În această decizie organul fiscal stabilește și diferențele de impozit anual rămase de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determină prin scăderea din impozitul anual datorat a plăților anticipate cu titlu de impozit, a reținerilor la sursă și a creditelor fiscale externe pentru veniturile realizate din toate categoriile de venituri. Decizia de impunere va cuprinde și plățile anticipate cu titlu de impozit, datorate pentru anul fiscal curent.

(4) Organul fiscal va emite o nouă decizie de impunere în cazul în care apar elemente car conduc la modificarea impozitului datorat.

SECȚIUNEA a 4-a
Plata impozitului pe venit

Art. 63. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor sunt obligați să efectueze plăți anticipate cu titlu de impozit, în baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptându-se cazul reținerilor la sursă.

(2) Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal, luând ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul din decizia de impunere pentru anul fiscal precedent. Dacă impunerea definitivă se realizează după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilul va plăti cu titlu de impozit anticipat o sumă egală cu cuantumul impozitului aferent trimestrului IV al anului precedent.

(3) Plățile anticipate se efectuează în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu plățile anticipate, în următoarele cazuri:

a) contribuabilul nu a depus declarația de venit global pentru anul fiscal încheiat;
b) contribuabilul nu conduce o evidență contabilă sau datele din contabilitatea condusă nu sunt certe;
c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat.

(5) Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de plată anticipată, emisă conform alin. (1), și de a stabili alte plăți anticipate fie în baza unui control ulterior, fie în baza unor date deținute, referitoare la activitatea contribuabilului.

(6) Contribuabilul are dreptul să solicite emiterea unei noi decizii de plată anticipată cu titlu de impozit, dacă prezintă organului fiscal noi acte justificative referitoare la veniturile realizate din activitatea desfășurată. Această modificare a plăților anticipate se poate solicita numai dacă venitul se modifică cu mai mult de 20% față de venitul luat în calculul impozitului, o singură dată pe an, în cursul semestrului II.

Art. 64. - (1) Diferențele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de 30 de zile pentru sume de până la 1.000.000 lei și într-un interval de 60 de zile, în cel mult două rate egale lunare, pentru sume ce depășesc 1.000.000 lei, de la data comunicării deciziei.

(2) În cazul în care din decizia de impunere rezultă diferențe de impozit de restituit de la bugetul de stat, sumele plătite în plus se compensează cu obligații neachitate în termen, din anul fiscal curent, iar diferența se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

SECȚIUNEA a 5-a
Obligațiile și răspunderile reprezentanților fiscali și ale plătitorilor de venit cu regim de reținere la sursă a impozitelor

Art. 65. - Plătitorii de venit cu regim de reținere la sursă a impozitelor sunt obligați să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului, la organul fiscal competent, la termenul stabilit de Ministerul Finanțelor.

Art. 66. - Plătitorul unui venit cu regim de reținere la sursă a impozitului răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor ce îi revin din prezenta ordonanță.

Art. 67. - Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă sunt obligați să comunice organului fiscal competent informații cu privire la calculul impozitului reținut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de Ministerul Finanțelor. Comunicarea se face până la data de 31 martie a anului curent pentru anul expirat. Pentru veniturile din salarii informațiile respective sunt cuprinse în fișa fiscală, pentru care termenul de depunere este prevăzut la art. 26 alin. (5).

Art. 68. - Reprezentanții fiscali desemnați potrivit prezentei ordonanțe sunt solidar răspunzători cu beneficiarii de venituri pentru neîndeplinirea obligațiilor de declarare a veniturilor și de plată a impozitelor datorate.

SECȚIUNEA a 6-a
Sancțiuni

Art. 69. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) nerespectarea de către plătitorii de salarii și venituri asimilate salariilor a obligațiilor privind completarea și păstrarea fișelor fiscale;
b) netransmiterea fișelor fiscale și a formularului prevăzut la art. 67 la organul fiscal competent la termenul prevăzut de prezenta ordonanță.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 70. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 1 ianuarie 2000 și se aplică veniturilor realizate începând cu această dată.

Art. 71. - (1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice Ministerul Finanțelor are drept de acces gratuit la toate datele, informațiile și bazele de date referitoare la persoanele fizice, deținute de:

- organe ale administrației publice centrale și locale, instituții publice sau de interes public;
- instituții publice sau private care conduc evidența populației sau care înregistrează, sub orice formă, încheieri de contracte, bunuri și drepturi, exploatarea proprietăților și altele asemenea;
- persoane fizice sau juridice care dețin în păstrare sau în administrare bunuri și drepturi ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relații de afaceri cu aceștia.

(2) Accesul la bazele de date ale entităților menționate la alin. (1) se realizează permanent, în vederea actualizării bazei de date a Ministerului Finanțelor.

(3) Celelalte date și informații referitoare la contribuabili vor fi furnizate la solicitarea Ministerului Finanțelor și a organelor sale subordonate.

(4) Toate informațiile obținute potrivit alin. (2) și (3) se supun secretului fiscal.

Art. 72. - (1) Rămân valabile până la data expirării lor următoarele facilități de care beneficiază persoanele fizice și asociațiile familiale, cu respectarea condițiilor în care acestea au fost acordate:

a) scutirile de la plata impozitului pe venit prevăzute în actele normative privind unele măsuri de protecție ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut, cu condiția desfășurării activității respective pe o perioadă de încă 2 ani de la data expirării perioadei de scutire;
b) neimpozitarea veniturilor realizate din serviciile turistice prestate în mediul rural, prevăzute la art. 3 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobată și modificată prin Legea nr. 246/1998.

(2) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) nu se compensează cu veniturile obținute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi și nu se reportează, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor.

Art. 73. - Asociațiile fără personalitate juridică care au început activitatea înainte de 1 ianuarie 2000 trebuie să îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 50 până la 1 februarie 2000.

Art. 74. - Plățile anticipate pentru anul fiscal 2000 se determină pe baza impozitului stabilit pe anul fiscal 1999.

Art. 75. - Prevederile art. 8 alin. (3), (4) și (5) se aplică începând cu anul 2001.

Art. 76. - Fișele fiscale pentru anul fiscal 2000 vor fi solicitate organului fiscal de către plătitorii de venituri până la data de 31 ianuarie 2000.

Art. 77. - Persoanele fizice și asociațiile fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 1999 au înregistrat pierderi vor depune, o dată cu declarația anuală de impunere pentru anul fiscal 1999, și o declarație privind venitul estimat pentru anul fiscal 2000, în scopul determinării plăților anticipate.

Art. 78. - Impunerea veniturilor realizate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se face în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată.

Art. 79. - Apatrizii sunt supuși impozitării, potrivit prezentei ordonanțe, pentru veniturile obținute din România.

Art. 80. - Impozitul reglementat prin prezenta ordonanță se face venit la bugetul de stat.

Art. 81. - (1) La întocmirea Registrului-inventar, începând cu 1 ianuarie 2000 toate bunurile și drepturile vor fi luate în evidență la valoarea de intrare.

(2) Pentru bunurile și drepturile achiziționate înainte de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula conform metodei lineare, la valoarea rămasă de recuperat până la expirarea duratei normale de funcționare.

Art. 82. - În aplicarea prezentei ordonanțe se vor elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.

Art. 83. - Promovarea de reglementări legislative privind impunerea veniturilor persoanelor fizice se face cu respectarea principiilor din prezenta ordonanță și numai prin acte normative speciale privind impozitele și taxele.

Art. 84. - Prevederile referitoare la întocmirea și depunerea declarațiilor, plata obligațiilor bugetare, soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și plângerilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală sunt aplicabile și impozitului pe venit.

Art. 85. - (1) În funcție de rezultatele aplicării noului sistem de impunere a veniturilor persoanelor fizice, Guvernul poate adopta, la propunerea Ministerului Finanțelor, până la data de 31 decembrie 2000, măsuri pentru organizarea, aplicarea și îmbunătățirea elementelor tehnice ale acestui sistem, fără modificarea cotelor de impozit prevăzute în prezenta ordonanță.

(2) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanțe se constituie, la nivelul Ministerului Finanțelor, Comisia centrală fiscală a impozitelor directe, coordonată de ministrul finanțelor. Componența comisiei se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.

Art. 86. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

- Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 12 august 1996, modificată și completată prin: Ordonanța Guvernului nr.62/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 75/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998; Ordonanța Guvernului nr.6/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.27 din 27 ianuarie 1998;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.378 din 29 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 246/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.495 din 22 decembrie 1998;
- prevederile art. 11 alin. 2 referitoare la reducerea impozitului pe salarii din Legea nr. 42/1990 privind cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.198 din 23 august 1996, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.102 din 10 martie 1999;
- prevederile art. 6 alin. (1) referitoare la scutirea de impozit pe salariu din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.118 din 18 martie 1998, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 22 februarie 1999;
- prevederile art. 109 alin. (1) cu privire la reducerea impozitului pe venit din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.259 din 30 septembrie 1997;
- prevederile art. 5 referitoare la scutirea de impozit pe venit din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.244 din 1 octombrie 1992;
- prevederile referitoare la impozitarea dividendelor cuvenite persoanelor fizice din Ordonanța Guvernului nr.26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.201 din 30 august 1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 101/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din 21 noiembrie 1995;
- prevederile art. 2 referitoare la scutirea de la plata impozitului pe salarii din Ordonanța Guvernului nr.28/1995 privind acordarea facilităților fiscale pentru funcționarea "Fondului Româno-American de Investiții", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.196 din 29 august 1995, aprobată prin Legea nr. 98/1995;
- prevederile art. 9 lit. c) referitoare la reduceri sau scutiri de impozit pe venit și ale art. 10 referitoare la reducerea impozitului pe venit din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 din 20 iulie 1995;
- prevederile art. 63 alin. (1) din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.393 din 31 decembrie 1997;
- prevederile art. 52 alin. (3) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 31 iulie 1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 din 6 noiembrie 1998;
- prevederile art. 23 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.14 din 31 ianuarie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 95/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.179 din 14 mai 1998;
- prevederile art. 2 lit. f) referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit din Ordonanța Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 187/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.394 din 16 octombrie 1998;
- prevederile referitoare la scutirea de la plata impozitului pe salariu și a impozitului pe venit, realizate de consultanți străini, persoane fizice, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.294 din 29 octombrie 1997;
- prevederile art. 7, art. 8 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) cu privire la neimpozitarea sumelor primite sub formă de plăți compensatorii, precum și prevederile art. 23 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 29 ianuarie 1998;
- prevederile art. 8 referitoare la exonerarea de la plata impozitului pe dividendele cuvenite persoanelor fizice, din Ordonanța Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.326 din 29 august 1998;
- prevederile art. 9 alin. (2) referitoare la cheltuielile pentru investiții, dotări și alte utilități necesare înființării și funcționării cabinetelor medicale fără personalitate juridică, din Ordonanța Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.328 din 29 august 1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.312 din 30 iunie 1999;
- prevederile art. 27 cu privire la sistemul forfetar de impozitare stabilit în funcție de cifra de afaceri din anul precedent, pentru veniturile persoanelor fizice, ale asociațiilor familiale și ale întreprinderilor mici și mijlocii fără personalitate juridică, din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.349 din 23 iulie 1999;
- prevederile art. 44 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.310 din 30 iunie 1999;
- prevederile art. 6 referitoare la impozitarea veniturilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.186 din 29 aprilie 1999;
- prevederile art. 36 alin. (1) și (3) cu privire la scutirea de la plata impozitului pe venit din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.303 din 29 iunie 1999;
- prevederea art. 7 alin. (1) cu privire la neimpozitarea sumelor primite sub formă de plăți compensatorii, precum și prevederile art. 21 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și a formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.309 din 30 iunie 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 27 august 1999.
Nr. 73.


Duminică, 04 decembrie 2022, 12:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.