ORDONANȚĂ nr.88 din 30 august 1999
privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri
Textul actului publicat în M.Of. nr. 423/31 aug. 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. H pct. 6 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonanțe se aplică transportului combinat de mărfuri pe teritoriul României, denumit în continuare transport combinat, efectuat de către operatorii de transport deținători de licență/autorizație, în condițiile legii.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonanțe, prin transport combinat se înțelege transportul de mărfuri pentru care autocamionul, remorca, semiremorca cu sau fără autotractor, cutia mobilă sau conteinerul de 20 de picioare și peste, se deplasează sau sunt deplasate pe căile rutiere, pe parcursul inițial și/sau final, iar restul transportului se efectuează pe calea ferată sau o cale navigabilă interioară sau pe un parcurs maritim ce depășește 100 km în linie dreaptă.

(2) Parcursul rutier inițial și/sau final poate fi:

a) între punctul de încărcare a mărfii și cea mai apropiată stație de cale ferată de expediție adecvată acestui mod de transport, pentru parcursul inițial, și între cea mai apropiată stație de cale ferată de destinație adecvată și punctul de descărcare a mărfii, pentru parcursul final;
b) pe o rază care să nu depășească 150 km în linie dreaptă de la portul fluvial sau maritim de îmbarcare sau debarcare.

Art. 3. - (1) Transporturile combinate, altele decât cele în interes propriu se efectuează pe bază de contract, iar documentul de transport trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele mențiuni:

a) numele și adresa expeditorului și destinatarului;
b) natura și greutatea mărfii;
c) indicarea stației feroviare de expediție și de destinație sau, după caz, a porturilor fluviale/maritime de îmbarcare și de debarcare;
d) locul și data primirii mărfurilor pentru transport;
e) locul unde urmează să fie livrată marfa.

(2) Mențiunile prevăzute la alin. (1) vor fi înscrise înaintea executării transporturilor și vor fi confirmate prin aplicarea ștampilelor de către stațiile de cale ferată sau de către operatorul portuar din porturile fluviale sau maritime respective, atunci când parcursul efectuat pe calea ferată sau pe căi navigabile interioare ori maritime a fost finalizat.

Art. 4. - Orice operator de transport rutier, cu sediul în România, care posedă licență de transport de marfă, are dreptul să efectueze parcursuri rutiere inițiale și/sau finale care fac parte integrantă dintr-un transport combinat și care necesită sau nu trecerea frontierei de stat, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 5. - (1) Pentru transportul efectuat cu o remorcă sau cu o semiremorcă, care aparține unui agent economic care efectuează transporturi în interes propriu, tractată pe unul din parcursurile inițiale sau finale de către un autotractor, aparținând unui agent economic care are ca obiect de activitate principal transportul rutier, nu se aplică prevederile art. 3.

(2) Transportul prevăzut la alin. (1) va fi însoțit de un document care să facă dovada parcursului efectuat sau care urmează a fi efectuat pe calea ferată ori pe calea navigabilă ori maritimă.

(3) Modelul și conținutul documentului de transport prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 6. - Agenții economici care execută transport combinat pot fi scutiți temporar de la plata impozitului aferent profitului reinvestit, prin hotărâre a Guvernului, numai pentru dezvoltarea infrastructurii, precum și pentru achiziționarea/modernizarea echipamentelor specifice acestui gen de transport, ale căror elemente sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 7. - Ministerul Transporturilor va elabora, în termen de 90 de zile, normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 8. - Prezenta ordonanță intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 august 1999.
Nr. 88.


Marți, 31 ianuarie 2023, 08:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.