ORDONANȚĂ nr.89 din 30 august 1999
privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
Textul actului publicat în M.Of. nr. 423/31 aug. 1999

În baza prevederilor art. 114 din Constituția României și ale art. 1 lit. L pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Substanțele care epuizează stratul de ozon și sunt supuse controlului sunt produsele chimice prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică importului, exportului, vânzării, utilizării, recuperării, reciclării și regenerării substanțelor care epuizează stratul de ozon, aflate în stare pură sau în amestecuri în care depășesc concentrația de 1%, exprimată în procente de masă, atunci când ele se află în vrac în conteinerele lor de transport, precum și echipamentelor și produselor care conțin substanțele prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexă.

Art. 2. - Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanțe:

a) producerea, vânzarea și utilizarea substanțelor prevăzute în anexă, care sunt mostre destinate activității de cercetare, dezvoltare sau în scop analitic, în laboratoarele de control al calității produselor sau al desfășurării unor activități, atunci când cantitatea de substanță nu depășește 10 kg;
b) echipamentele din dotarea aeronavelor, navelor sau vapoarelor fluviale și maritime, care sunt înregistrate pe teritoriul altor state, sau din dotarea celor care circulă pe teritoriul României cu aprobări speciale.

CAPITOLUL II
Restricții privind regimul comercial și utilizarea
hidrocarburilor halogenate care epuizează stratul de ozon

Art. 3. - (1) Se interzice:

a) importul și exportul substanțelor chimice prevăzute în anexă, din sau către țările care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la 16 septembrie 1987;
b) importul și exportul din sau către țările care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal al echipamentelor care conțin substanțele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexă, a tehnologiilor care nu pot funcționa continuu fără aport de substanțe chimice prevăzute la pct. 1 și 4 din anexă, precum și a produselor obținute cu ajutorul acestor substanțe, indiferent dacă ele mai conțin sau nu astfel de substanțe;
c) importul, exportul și punerea în circulație pe piață a substanțelor chimice prevăzute la pct. 4 din anexă, cu excepția cazurilor convenite în cadrul Protocolului și pentru care au fost obținute derogări;
d) importul substanțelor chimice prevăzute la pct. 1, 2 și 4 din anexă, provenite din operațiuni de recuperare, reciclare sau regenerare;
e) reexportul substanțelor chimice prevăzute la pct. 1 și 4 din anexă;
f) importul, exportul și punerea în circulație a autovehiculelor de orice fel, inclusiv a navelor și aeronavelor echipate cu unități de aer condiționat, noi sau folosite, care funcționează cu substanțe chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h), la pct. 2 și 4 din anexă;
g) importul, exportul și punerea în circulație pe piață a echipamentelor, componentelor și tehnologiilor destinate producerii frigului de uz casnic și comercial, incluzând frigiderele, congelatoarele, aparatele de fabricat gheață, răcitoarele de apă, dispozitivele de climatizare și pompele de căldură, noi sau folosite, altele decât cele pentru uz personal, care conțin substanțele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) și la pct. 4 din anexă, sau de produse care conțin ori care sunt obținute cu ajutorul acestor substanțe, indiferent de faptul că ele mai conțin sau nu substanțele respective, cu excepția importului destinat activității de întreținere a echipamentelor, componentelor și pieselor de schimb pentru instalații industriale nominalizate ca atare, aflate în durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimului lot de produse către consumator;
h) importul, exportul și punerea în circulație pe piață a echipamentelor, componentelor și tehnologiilor, incluzând frigidere, congelatoare, aparate de fabricat gheață, echipamente de răcire, de uz casnic sau comercial, noi sau folosite, altele decât cele pentru uz personal, care nu conțin substanțele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) și la pct. 4 din anexă, dar care prin construcție nu pot funcționa continuu fără aceste substanțe;
i) montarea oricăror instalații și echipamente de răcire noi, de uz casnic sau comercial, care conțin în interior sau care funcționează continuu cu substanțele chimice prevăzute la pct. 1 și 2 din anexă, cu excepția montării la bordul navelor a instalațiilor noi care conțin hidroclorofluorocarburi (HCFC).

(2) Se contingentează consumul de substanțe chimice prevăzute la pct. 1 și 3 din anexă, precum și producția acestora pe teritoriul României și în zonele libere inclusiv.

(3) Contingentul de substanțe chimice prevăzut la alin. (2) se stabilește, pentru fiecare tip de substanțe și pentru fiecare perioadă cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a fiecărui an, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și se publică în Monitorul Oficial al României.

(4) Importatorii de substanțe chimice prevăzute în anexă sunt obligați ca, la punerea în circulație pe piața internă a acestora, să înscrie în documentele însoțitoare ale mărfii numărul acordului de mediu în baza căruia a fost permisă intrarea lor în țară.

Art. 4. - (1) Se interzice importul, exportul și punerea în circulație pe piață a aerosolilor care conțin substanțele chimice prevăzute la pct. 1 și 2 din anexă.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică următoarelor bunuri care sunt necesare pentru sănătatea sau siguranța populației:

a) produse farmaceutice de uz uman, sub formă de sprayuri conținând aerosoli, utilizate în tratamentul afecțiunilor pulmonare obstructive cronice, al afecțiunilor cardiace ori atunci când nu există altă soluție de aplicare a substanței active din produs;
b) echipamente fabricate și puse în circulație de unitățile Ministerului de Interne sau de alte unități abilitate în acest scop, destinate asigurării ordinii și liniștii publice.

Art. 5. - Se interzice utilizarea:

a) substanțelor chimice prevăzute la pct. 2 din anexă la fabricarea aerosolilor, a sistemelor noi de răcire industrială, la fabricarea unităților mobile de climatizare, a produselor de sterilizare și în orice domenii noi în care nu au fost utilizate anterior substanțele prevăzute la pct. 1 și 2 din anexă;
b) substanțelor chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-e) din anexă la fabricarea panourilor izolante și a ambalajelor confecționate din spume organice expandate, flexibile sau semirigide.

Art. 6. - Se interzice producerea pe teritoriul României și în zonele libere, inclusiv, a substanțelor chimice prevăzute la pct. 4 din anexă.

Art. 7. - Se interzice utilizarea și punerea în circulație a agenților de curățire și a solvenților care conțin una sau mai multe substanțe chimice din cele prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) și la pct. 2 din anexă, cu excepția tetraclorurii de carbon, dacă este utilizată ca solvent în procesele de clorurare în sistem închis ori ca solvent în procesele în care, din considerente de ordin tehnic, nu poate fi înlocuită cu o altă substanță mai puțin periculoasă pentru stratul de ozon.

Art. 8. - (1) Se interzice fabricarea, importul, exportul și punerea în circulație a stingătoarelor de incendiu portabile care conțin substanțele prevăzute la pct. 1 lit. f)-h) din anexă.

(2) Până la data de 1 ianuarie 2000, autoritățile responsabile cu autorizarea aplicării și instalării echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor sunt împuternicite să permită derogări de la interdicția prevăzută la alin. (1) dacă echipamentele menționate, utilizate pentru prevenirea și stingerea incendiilor sunt absolut necesare pentru protecția vieții și siguranța populației sau dacă aceste derogări respectă prevederile Protocolului.

Art. 9. - (1) Se interzice utilizarea bromurii de metil în agricultură, astfel:

a) cu începere de la 1 ianuarie 2002, la tratamentele fitosanitare destinate protecției plantelor, incluzând și lucrările de întreținere ale solului în spațiile închise, cum ar fi sere, solarii etc.;
b) cu începere de la 1 ianuarie 2005, la tratamente de igienizare prin fumigație a incintelor și spațiilor de depozitare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritățile competente aprobă utilizarea acestei substanțe, în conformitate cu tehnologiile aprobate și cu respectarea reglementărilor în acest domeniu, numai în situațiile în care sunt executate operațiuni de carantină sau tratamente în vederea expedierii produselor vegetale, atunci când aceste tratamente sunt solicitate, în scris, de către autoritatea competentă din țara importatoare și, de asemenea, în cazurile critice pentru agricultură stabilite în conformitate cu prevederile Protocolului.

Art. 10. - (1) Producătorii, importatorii și exportatorii de substanțe chimice prevăzute în anexă sunt obligați să eticheteze conteinerele în care acestea sunt transportate sau stocate, cu etichete durabile, situate la loc vizibil, având inscripția: "Conțin substanțe care epuizează ozonul".

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, producătorii de produse și echipamente care conțin substanțele chimice prevăzute la pct. 1, 2 și 4 din anexă ori care conțin materiale izolante sau părți componente având în interior astfel de substanțe, sunt obligați să aplice pe fiecare produs etichete durabile, situate la loc vizibil, având inscripția: "Conțin substanțe care epuizează ozonul".

(3) Punerea în circulație a produselor destinate prevenirii și stingerii incendiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) este permisă numai dacă acestea au aplicate etichete durabile, situate la loc vizibil, având inscripția: "Conțin haloni, substanțe care epuizează ozonul".

(4) Aparatele, echipamentele și produsele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și solvenții menționați la art. 7, pot fi admise la import, export, puse în circulație pe piață sau oferite la închiriere, numai dacă au aplicată, la loc vizibil, o etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula chimică, precum și conținutul, exprimat în procente de masă, de substanță reglementată, atunci când aceasta se află în amestecuri sau în izolații înglobate în produsul finit.

(5) Aparatele, echipamentele și produsele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și solvenții prevăzuți la art. 7 care conțin înlocuitori ai substanțelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4 din anexă, se etichetează de către producător, la loc vizibil, cu inscripția: "Prieten cu ozonul".

(6) Dreptul de aplicare a etichetei se obține în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

(7) La propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, organismul național de standardizare dispune măsuri pentru actualizarea prevederilor conținute în standardele ISO 9000 referitoare la ecoetichetare și utilizarea în diferite domenii tehnice a substanțelor prevăzute în anexă, astfel încât acestea să fie armonizate cu standardele Uniunii Europene.

(8) Producătorii, importatorii și exportatorii substanțelor chimice prevăzute în anexă sunt obligați să includă în documentele de transport care însoțesc produsul și denumirea chimică, tehnică și comercială a substanței, iar atunci când substanța se află în amestecuri sau în izolații înglobate în produsul finit și conținutul, exprimat în procente de masă, de substanță chimică controlată.

Art. 11. - (1) Se interzice eliminarea în atmosferă a substanțelor chimice prevăzute la pct. 1, 2 și 4 din anexă, conținute în echipamente și instalații sau în conteinerele de transport, în timpul operațiunilor de întreținere, dezafectare a instalațiilor sau de transvazare.

(2) Recuperarea substanțelor chimice prevăzute la alin. (1) este obligatorie:

a) în timpul operațiunilor de întreținere a echipamentelor;
b) din echipamentele și instalațiile dezafectate;
c) după utilizarea ca solvenți sau agenți de curățire.

(3) Responsabilitatea recuperării acestor substanțe revine agentului economic care prestează operațiunile efectuate în condițiile alin. (2).

(4) Recuperarea, regenerarea sau distrugerea substanțelor chimice prevăzute la pct. 1, 2 și 4 din anexă se face cu echipamente specializate pentru acest tip de operațiuni, în cadrul unor unități din țară sau din străinătate, autorizate în condițiile legii.

(5) Se interzice amestecarea substanțelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4 din anexă, în timpul activităților de recuperare sau, ulterior, în timpul operațiunilor de regenerare.

(6) Distrugerea substanțelor menționate în anexă se efectuează numai prin tehnologii aprobate în concordanță cu prevederile Protocolului de la Montreal.

(7) Operațiunile de montare a pieselor de schimb și, de asemenea, întreținerea echipamentelor și instalațiilor de uz casnic, comercial și industrial, care conțin substanțele chimice prevăzute la pct. 1, 2 și 4 din anexă, se efectuează numai de către personal calificat, atestat în condițiile legii.

(8) Instruirea personalului tehnic de specialitate, care asigură activitatea de montaj și service în domeniul frigotehniei, aerului condiționat și pompelor de căldură, se face prin cursuri asigurate de către instituții abilitate în acest domeniu, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

Art. 12. - (1) Importul și exportul substanțelor chimice prevăzute în anexă, ale produselor și echipamentelor care conțin substanțele chimice prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) din anexă, precum și ale produselor obținute cu ajutorul acestor substanțe, indiferent dacă ele mai conțin sau nu substanțele respective, din și către țările părți la Protocolul de la Montreal, în cazurile în care prevederile sale permit aceasta, se face cu acord de mediu eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în limita contingentului aprobat.

(2) Acordul de mediu nu se solicită pentru cantități de substanțe sub 10 kg.

(3) Substanțele prevăzute în anexă, recuperate din echipamentele sau din componentele instalațiilor dezafectate în timpul activităților de service se supun prevederilor alin. (1), cu excepția cazului când acestea nu mai pot fi regenerate și se încadrează în categoria deșeuri.

(4) Activitățile efectuate cu substanțele prevăzute în anexă, recuperate din echipamente și instalații, care se încadrează în categoria deșeuri, se supun reglementărilor Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991.

(5) Acordul de mediu se eliberează agenților economici, persoane fizice sau juridice, abilitați pentru activitatea de import a deșeurilor și reziduurilor de orice natură, precum și a altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător.

(6) Acordul de mediu prevăzut la alin. (1) nu înlocuiește celelalte documente prevăzute pentru importul și exportul substanțelor și produselor supuse unui regim special de reglementare.

(7) Prin ordin comun al autorității publice centrale pentru protecția mediului și al Direcției Generale a Vămilor se stabilesc punctele vamale desemnate pentru intrarea și/sau ieșirea din țară a substanțelor prevăzute în anexă.

(8) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului comunică periodic Direcției Generale a Vămilor, conform înțelegerii stabilite între aceste organisme, eliberarea acordului de mediu și punctul vamal declarat pentru intrarea sau ieșirea din țară a mărfurilor.

(9) La executarea controlului vamal în punctele vamale prevăzute la alin. (7), Direcția Generală a Vămilor controlează inclusiv existența și datele înscrise în acordul de mediu, în baza cărora permite intrarea și/sau ieșirea din țară a substanțelor chimice și a echipamentelor prevăzute la pct. 1 din anexă, cu condiția ca transportul să fie însoțit de toate documentele prevăzute de dispozițiile legale.

(10) În termen de 15 zile de la efectuarea controlului vamal prevăzut la alin. (9), Direcția Generală a Vămilor returnează autorității publice centrale pentru protecția mediului o copie a acordului de mediu, având semnătura persoanei împuternicite și ștampila punctului vamal unde s-a efectuat controlul și care confirmă sau corectează informațiile declarate și cantitățile înscrise în document.

(11) În termen de 30 de zile de la sfârșitul fiecărui an, Direcția Generală a Vămilor transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului un raport statistic privind situația importurilor și a exporturilor pe anul precedent, referitor la natura, denumirea comercială, tehnică și chimică a substanțelor care epuizează stratul de ozon, cu specificarea pozițiilor tarifare în Sistemul armonizat (HS) din Tariful vamal de import al României, cantitățile, țara de relație, numărul acordului de mediu în baza căruia s-a efectuat importul/exportul și scopul declarat al utilizării finale a substanței.

Art. 13. - Suspendarea acordului de mediu pentru activități desfășurate cu substanțele prevăzute în anexă se comunică de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului registrului comerțului și Comisiei de abilitare a agenților importatori din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului.

Art. 14. - Transportul și depozitarea în vrac a substanțelor chimice prevăzute la pct. 1, 2 și 4 din anexă se face în recipienți care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru gaze lichefiate sub presiune, reutilizabili și etichetați corespunzător.

Art. 15. - La cererea autorității publice centrale pentru protecția mediului sau a personalului administrației publice locale cu atribuții de control în domeniu, importatorii, exportatorii și persoanele care pun în circulație pe piață substanțele prevăzute în anexă și echipamente sau produse care conțin substanțele prevăzute la pct. 1 lit. a)-h) și la pct. 4 din anexă sunt obligați să prezinte pentru inspecție factura sau declarația vamală, precum și acordul de mediu în baza căruia s-a efectuat operațiunea.

CAPITOLUL III
Sancțiuni

Art. 16. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 17. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează astfel:

1) cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1), art. 5, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1)-(3) și (8);
2) cu amendă de la 30.000.000 lei până la 50.000.000 lei:
a) desfășurarea unei activități economice cu substanțele prevăzute în anexă, fără actele de autorizare emise în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
b) neîntreruperea activității economice pentru care s-a dispus suspendarea acordului de mediu;
c) refuzul de a prezenta autorităților care au atribuții în activitatea de verificare și control a documentelor prevăzute de reglementările legale pentru activitatea desfășurată cu substanțele prevăzute în anexă;
d) nerespectarea dispozițiilor art. 3 alin. (1), art. 12 alin. (1), precum și depășirea cantităților stabilite la art. 3 alin. (3).

Art. 18. - Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 5 lit. a), art. 6 și art. 12 alin. (1) atrage totodată suspendarea acordului de mediu, precum și interdicția de a mai desfășura activități cu substanțele prevăzute în anexă pe o perioadă de 3 ani de la constatarea încălcării acestor prevederi.

Art. 19. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al administrației publice locale, de către personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sau de către ofițerii și subofițerii de poliție.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare și de sancționare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării actului.

(3) Plângerea, însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, se înaintează spre soluționare judecătoriei competente.

Art. 20. - Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 21. - Agenții economici utilizatori ai substanțelor prevăzute în anexă, care beneficiază de transfer de tehnologie în condițiile prevăzute de Protocolul de la Montreal, au obligația ca la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe să încheie un acord cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin care se angajează să oprească activitatea instalației care utilizează aceste substanțe la data întocmirii procesului-verbal de recepție a tehnologiei transferate.

Art. 22. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan

Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

București, 30 august 1999.
Nr. 89.


ANEXĂ

LISTA
cuprinzând substanțele care epuizează stratul de ozon și produsele care conțin astfel de substanțe

1. Clorofluorocarburi - hidrocarburi total halogenate și haloni, după cum urmează:

a) Triclorfluormetan (CFC-11);
b) Diclorfluormetan (CFC-12);
c) Triclortrifluoretan (CFC-113);
d) Diclortetrafluoretan (CFC-114);
e) Clorpentafluoretan (CFC-115);
f) Bromclordifluormetan (halon-1211);
g) Bromtrifluoretan (halon-1301);
h) Dibromtetrafluoretan (halon-2402);
i) Tetraclormetan (tetraclorură de carbon-CTC);
j) 1,1,1-Tricloretan (metilcloroform-MFC), precum și echipamentele și produsele care conțin substanțele înscrise la lit. a)-h) sau care sunt doar obținute cu ajutorul acestor tipuri de substanțe, indiferent dacă ele mai conțin sau nu astfel de substanțe.

2. Hidroclorofluorocarburi - hidrocarburi parțial halogenate, denumite tehnic HCFC.

3. Bromură de metil, denumită tehnic - MeBr.

4. Alte clorofluorocarburi total halogenate, denumite tehnic - "alți CFC" (CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217) și hidrocarburi parțial halogenate care conțin în moleculă, pe lângă atomi de fluor și clor, atomi de brom, cu denumire tehnică - HBrFC.


Duminică, 16 iunie 2024, 23:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.