ORDONANȚĂ nr.104 din 30 august 1999
pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 426/31 aug. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. G pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212 din 28 august 1992, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Activitățile care au ca obiect mijloacele de măsurare și măsurările prevăzute la alin. 1 sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, prin autorizare și supraveghere metrologică."

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Constituie mijloace de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalațiile, precum și materialele de referință care furnizează informații de măsurare, singure sau asociate cu unul sau mai multe dispozitive suplimentare."

3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - În funcție de scopul utilizării, mijloacele de măsurare sunt mijloace de măsurare etalon și mijloace de măsurare de lucru."

4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Mijloacele de măsurare destinate să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă unitățile de măsură, în scopul de a servi ca referință pentru alte mijloace de măsurare, sunt etaloane.

Etaloanele desemnate sau larg recunoscute ca având cele mai înalte calități metrologice și ale căror valori sunt atribuite fără raportare la alte etaloane ale acelorași mărimi sunt etaloane primare.

Etaloanele atestate de Biroul Român de Metrologie Legală și recunoscute prin hotărâre a Guvernului ca bază unică legală pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate sunt etaloane naționale și reprezintă bunuri publice.

Etaloanele naționale împreună cu celelalte etaloane atestate din România formează - prin unicitate și structură unitară pe niveluri de exactitate - Sistemul național de etaloane și constituie baza științifică, tehnică și legală, de referință, a tuturor măsurărilor efectuate pe întregul teritoriu al țării, precum și în relațiile tehnico-științifice cu alte țări."

5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - În scopul asigurării uniformității, exactității și legalității măsurărilor, mijloacele de măsurare trebuie să fie trasabile la etaloanele naționale sau internaționale. Transmiterea unităților de măsură se realizează prin etalonare sau verificare metrologică, pornindu-se de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosindu-se celelalte etaloane, până la mijloacele de măsurare de lucru.

Transmiterea unităților de măsură se efectuează de către laboratoare de metrologie în condițiile prezentei ordonanțe."

6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele corespunzătoare oricărui nivel de exactitate și mijloacele de măsurare de lucru care se utilizează în domeniile de interes public, prevăzute la art. 3.

Sortimentele de mijloace de măsurare prevăzute la alin. 1 se stabilesc de Biroul Român de Metrologie Legală prin Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, publicată și reactualizată periodic în Monitorul Oficial al României. Lista va cuprinde și modalitățile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum și intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive."

7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită, în condițiile prevăzute de instrucțiunile de metrologie legală, prin următoarele modalități:

a) aprobări de model;
b) avize de instalare;
c) avize de punere în funcțiune;
d) etalonări;
e) verificări metrologice inițiale;
f) verificări metrologice periodice;
g) verificări metrologice după reparare sau după modificare;
h) inspecții și testări inopinate;
i) supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare."

8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Pentru fiecare din categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, cu excepția celor prevăzute la art. 12 alin. 2, Biroul Român de Metrologie Legală elaborează și difuzează norme de metrologie legală care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare și condițiile de exactitate pe care trebuie să le satisfacă acestea."

9. La articolul 19, primul alineat va avea următorul cuprins:

"Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de măsurare legale și, ca urmare, utilizarea lor este interzisă. Deținătorii acestor mijloace de măsurare sunt obligați să le scoată din uz."

10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală prin personal propriu împuternicit. În cazul în care Biroul Român de Metrologie Legală nu poate asigura executarea tuturor activităților de control prevăzute la art. 16 lit. d)-g), acesta poate delega exercitarea acestor categorii de control unor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instrucțiunilor de metrologie legală."

11. La articolul 21, litera d) va avea următorul cuprins:

"d) măsurările care privesc produsele și mărfurile care se livrează și se vând preambalate, conținând cantități determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă, precum și produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate;"

12. La articolul 22, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Controlul metrologic al statului asupra măsurărilor se exercită în condițiile prevăzute de instrucțiunile de metrologie legală de către Biroul Român de Metrologie Legală prin personal propriu împuternicit sau prin cooperare cu alte organe ale administrației publice centrale sau locale, prin următoarele modalități:"

13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrică, construiesc, importă, repară, modifică, încearcă, etalonează, verifică, închiriază, vând sau montează mijloace de măsurare, supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, sunt obligate să solicite Biroului Român de Metrologie Legală, în condițiile prevăzute de instrucțiunile de metrologie legală specifice, următoarele documente oficiale:

a) autorizații pentru exercitarea activității de fabricare, construire, import, reparare/modificare, încercare, etalonare/verificare, închiriere, vânzare și montare a mijloacelor de măsurare;
b) certificate de aprobare de model;
c) autorizații de verificator metrolog;
d) avize de instalare;
e) avize de punere în funcțiune.

Biroul Român de Metrologie Legală este obligat să își exercite funcția de control prin supravegherea metrologică a activității deținătorilor autorizațiilor menționate la lit. a), în conformitate cu prevederile instrucțiunilor de metrologie legală."

14. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Deținătorii de mijloace de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului sunt obligați să asigure legalitatea acestora și să le declare, înainte de intrare în uz/instalare/punere în funcțiune, la organele Biroului Român de Metrologie Legală, pentru luare în evidență și supraveghere metrologică."

15. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Mijloacele de măsurare care sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului prin aprobare de model nu pot fi puse în circulație decât după eliberarea certificatului de aprobare de model de către Biroul Român de Metrologie Legală și după aplicarea mărcii metrologice de model.

Obligația obținerii aprobării de model și a aplicării mărcii metrologice de model revine producătorului sau importatorului, în condițiile prevăzute de instrucțiunile de metrologie legală. În cazuri speciale, prevăzute în instrucțiunile de metrologie legală, responsabilitatea obținerii aprobării de model revine deținătorului.

Producătorii, importatorii și deținătorii sunt obligați să respecte eventualele condiționări impuse prin certificatul aprobării de model și să le aducă integral la cunoștință clienților."

16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Pentru mijloacele de măsurare care nu sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului producătorii și importatorii poartă întreaga răspundere privind calitatea acestora și respectarea prescripțiilor metrologice și a altor prevederi legale aplicabile."

17. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - Agenții economici își vor organiza activitățile ce fac obiectul controlului metrologic al statului pe baza cerințelor din instrucțiunile de metrologie legală. Activitatea de metrologie va fi coordonată de un conducător tehnic al activității, numit prin decizie."

18. La articolul 29 punctul I, literele a), b), c) și f) vor avea următorul cuprins:

"a) fabricarea, construirea, importul, repararea, modificarea, încercarea, etalonarea, verificarea, închirierea, vânzarea sau montarea, fără autorizație de exercitare a activităților menționate, a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
b) vânzarea, utilizarea sau închirierea mijloacelor de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului, conform art. 19;
c) nerespectarea condițiilor prevăzute în aprobarea de model sau modificarea mijloacelor de măsurare față de modelul aprobat;

....................................................................................................................

f) fabricarea, importul sau utilizarea mijloacelor de măsurare fără aprobare de model, respectiv sustragerea de la obligațiile prevăzute la art. 25;"

19. La articolul 29 punctul II, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) nerespectarea prevederilor din instrucțiunile de metrologie legală, numai dacă aceste prevederi fac trimitere expresă la acest articol;"

20. La articolul 29, punctul II se completează cu literele e) și f) cu următorul cuprins:

"e) instalare/punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare fără avizele prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
f) nedeclararea mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, pentru luare în evidență și supraveghere metrologică, respectiv sustragerea de la obligațiile prevăzute la art. 24."

21. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice care fabrică, construiesc, importă, repară, modifică, încearcă, etalonează, verifică, închiriază, vând, montează sau utilizează mijloace de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului."

22. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Personalul Biroului Român de Metrologie Legală, împuternicit să exercite controlul metrologic al statului, nu trebuie să fie angajat politic. Personalul împuternicit are drept de acces în toate locurile unde sunt și se utilizează mijloace de măsurare, precum și în locurile unde se fabrică, se repară, se modifică, se verifică, se vând și se închiriază mijloace de măsurare. Organele poliției sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite să efectueze controlul metrologic al statului, aflate în exercițiul funcțiunii, sau să le însoțească, după caz."

23. La articolul 37, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea metrologiei nr. 27/1978, precum și Hotărârea Guvernului nr.225/1995."

24. Punctul 2.1 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"2.1. Unități de măsură care nu fac parte din Sistemul Internațional de Unități (SI)

________________________________________________________________________________________________________________
Denumirea 			Simbolul 			Valoarea în unitate SI
________________________________________________________________________________________________________________
1				   2					 3
________________________________________________________________________________________________________________
		2.1.1. Unități folosite împreună cu Sistemul Internațional de Unități
minut 				min. 			1 min. = 60 s
oră 				h 			1 h = 60 min. = 3.600 s
zi 				d 			1 d = 24 h = 86.400 s
grad (sexagesimal)	         o			1 o = (±/180) rad
minut (sexagesimal)		' 			1' = (1/60)„ = (±/10.800) rad
secundă (sexagesimală)	 	'' 			1'' = (1/60)' = (±/648.000) rad
litru 				l, L 			1 l =  1 dm3 = 10-3 m3
tonă 				t 			1 t = 103 kg
carat 				ct 			1 ct = 0,2 g
	2.1.2. Unități folosite împreună cu Sistemul Internațional de Unități, a căror valoare în unități SI
					este obținută experimental
electronvolt 			eV 			1 eV = 1,602 177 33(49) x 10-19 J (cu o
							incertitudine relativă de 0,30 x 10-6)
unitate de masă atomică (unificată) u 			1 u = 1,660 540 2(10) x 10-27 kg (cu o
							incertitudine relativă de 0,59 x 10-6)
	2.1.3. Unități menținute temporar împreună cu Sistemul Internațional de Unități
milă marină 						1 milă marină = 1.852 m
nod 							1 nod = 1 milă marină pe oră =
							(1.852/3.600) m/s
picior 				ft 			1 ft = 0,3048 m = 3,048 x 10-1 m
ar 				a 			1 a = 1 dam2 = 102 m2
hectar 				ha 			1 ha = 1 hm2 = 104 m2
bar 				bar 			1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1.000 hPa =
							105 Pa
torr 				mm Hg 			1 mm Hg = 133,322 387 Pa
________________________________________________________________________________________________________________

25. Anexa nr. 2 se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 august 1999.
Nr. 104.


Joi, 08 decembrie 2022, 11:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.