ORDONANȚĂ nr.108 din 30 august 1999
pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la Normele legale de igienă și sănătate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 429/31 aug. 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la Normele legale de igienă și sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.317, din 16 noiembrie 1994, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Capitolul I va avea următorul titlu:

"Contravenții la Normele de avizare sanitară a proiectelor
obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor
cu impact asupra sănătății publice"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) nesolicitarea, de la direcția de sănătate publică teritorială, a avizului sanitar pentru proiecte și documentații tehnice privind amplasarea obiectivelor economice și socialculturale, sistematizarea centrelor populate și a teritoriului, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinației sau sistematizarea obiectivelor industriale, a depozitelor comerciale, unităților de prestări servicii, de învățământ, cultură, turism și recreere, medico-sanitare, nucleare, de transporturi, a locuințelor, dotărilor urbanistice și edilitare și de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice și a oricăror alte obiective cu impact asupra sănătății publice;
b) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătății pentru normative de proiectare și proiecte-tip pentru construcții de orice fel, proiecte de standarde de stat, standarde și norme tehnice pentru tehnologii, materii prime și produse finite, proiecte de planuri naționale de sistematizare și amenajare a teritoriului, produse noi fabricate în țară și produsele importate pentru prima dată, care prin natura sau prin modul lor de utilizare pot influența sănătatea populației, folosirea de substanțe noi sau introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circulație a substanțelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide, norme tehnice privind condițiile de calitate pentru produsele alimentare și tehnologiile utilizate în industria alimentară, stabilirea indicațiilor și a contraindicațiilor pentru consumul alimentar al apelor minerale îmbuteliate;
c) nesolicitarea, de la direcția de sănătate publică teritorială, a autorizației sanitare de funcționare pentru obiectivele cu impact asupra sănătății populației cu 30 de zile înainte de punerea în funcțiune a obiectivului;
d) nesolicitarea, de la direcția de sănătate publică teritorială, a revizuirii condițiilor de funcționare, anual și ori de câte ori se produc modificări față de situația acestora la data autorizării;
e) nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătății pentru folosirea în unitățile sanitare a aparaturii medicale sau a produselor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei:

a) nerespectarea clauzelor impuse prin avizul sanitar și prin autorizația sanitară de funcționare;
b) funcționarea oricărui obiectiv fără autorizație sanitară sau fără viza autorizației sanitare pe anul în curs;
c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de direcția de sănătate publică teritorială, care au drept scop prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentărilor și a intoxicațiilor favorizate și întreținute de factorii nocivi ca urmare a poluării mediului de muncă și de viață;
d) punerea în consum public de produse alimentare noi, neavizate de către Ministerul Sănătății."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de mirosuri respingătoare, pulberi, fum și a producerii de reziduuri lichide sau solide rezultate din activități cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, și din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substanțe;
b) producerea în mod repetat a zgomotelor care depășesc limitele maxime stabilite de normele de igienă și de standardele în vigoare pentru zonele locuite;
c) nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creează disconfort sau risc pentru sănătatea publică;
d) nerespectarea de către persoane juridice și persoane fizice a distanțelor minime de protecție sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit;
e) creșterea păsărilor și animalelor în zonele locuite, în spații la distanțe mai mici de 50 m de vecinătăți;
f) neefectuarea periodică de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanți de orice natură a autocontrolului de laborator în zone de protecție sanitară;
g) depozitarea necontrolată (sau în afara locurilor special amenajate) a reziduurilor solide menajere și a celor rezultate din construcții;
h) nerespectarea condițiilor igienico-sanitare prevăzute în normele de igienă în vigoare pentru manipularea, transportul și depozitarea produselor cosmetice, care să permită menținerea stabilității parametrilor calitativi și a salubrității acestora."

5. Articolul 4 se elimină.

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) neîntocmirea de către producătorii și distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcționare și întreținere a instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilității, precum și nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de direcția de sănătate publică teritorială;
b) neasigurarea menținerii stării de curățenie pe întreg teritoriul uzinelor/stațiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalații, cât și pe terenul din jurul acestora;
c) neanunțarea direcției de sănătate publică teritorială asupra producerii de avarii la nivelul uzinelor/stațiilor de producere a apei pentru consum uman, asupra intervențiilor la nivelul rețelelor de distribuție a apei ori opririi sau intermitențelor în distribuirea apei în rețea, precum și neinformarea populației asupra duratei/programului de furnizare a apei;
d) neîntocmirea programului de exploatare, avizat de către direcția de sănătate publică teritorială, privind întreținerea și controlul de calitate al apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:

a) neasigurarea de către persoanele juridice care produc sau distribuie apa pentru consum uman a calității și cantității corespunzătoare cerințelor de băut și menajere, precum și transportul și distribuirea acesteia în condiții necorespunzătoare;
b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc și/sau distribuie apă pentru consum uman a rezervei de apă pentru populație care să acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie;
c) neasigurarea de către proprietarii clădirilor sau de către persoanele fizice și juridice care distribuie apa pentru consum uman a întreținerii instalațiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât să nu se modifice calitatea acesteia și să nu fie afectată starea de sănătate a consumatorilor;
d) neasigurarea de către producător sau distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel al clădirilor sau construcțiilor ori neasigurarea de către proprietarii acestora a instalațiilor necesare (hidrofoare) ascensiunii apei pentru consum uman până la ultimul nivel ori nefuncționarea acestora;
e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare (piețe, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulație, gări, autogări, stadioane), precum și în incinta marilor obiective socio-culturale, de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare, a surselor de apă pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele și standardele în vigoare."

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) neefectuarea de către producătorii și distribuitorii de apă pentru consum uman în sistem public a controlului de laborator al potabilității apei în condițiile stabilite prin standardele în vigoare;
b) neefectuarea de către producătorii de produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, produse culinare și gheață a controlului de laborator al potabilității apei în condițiile stabilite prin standardele în vigoare;
c) neasigurarea dezinfecției eficiente a apei, produsă și/sau distribuită populației ca apă pentru consum uman, tradusă prin valori ale clorului rezidual liber sub 0,5 mg/l în rețeaua de distribuție și sub 0,25 mg/l la capetele de rețea;
d) neasigurarea de către producători a unei eficiențe de 99,9% a procesului de dezinfecție, exprimată în grade de turbiditate și în valoarea bacteriilor coliforme, conform standardului în vigoare;
e) neefectuarea hiperclorinării apei pentru primele cantități distribuite, după o întrerupere în distribuția apei și în următoarele situații:
- incidente de dare în exploatare a instalațiilor noi, după modificări ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau recondiționări;
- când nu există garanția securității rețelei de distribuție, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din rețea;
- în situații epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infecțioase;
f) neasigurarea de către producătorii și distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de clor și de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcționare;
g) utilizarea de către persoane fizice și juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice, produselor culinare, a gheții etc., a unor surse de apă fără a cunoaște indicatorii de calitate a apei respective;
h) utilizarea de către producătorii și/sau distribuitorii de apă pentru consum uman a materialelor de construcție, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, produselor, conductelor, țevilor, accesoriilor și dispozitivelor, precum și aparatelor de măsurare fără documentație doveditoare privind aprobarea Ministerului Sănătății și fără respectarea instrucțiunilor de utilizare;
i) neremedierea deficiențelor tehnice și neîntreținerea salubrității în unitățile de producere sau de distribuție a apei pentru consum uman, a rezervoarelor de înmagazinare, a hidranților, stațiilor de pompare, clorinare, a rețelelor de distribuție, inclusiv interioarele clădirilor de interes public;
j) utilizarea materialelor de construcție, a reactivilor și a substanțelor folosite în instalațiile de producere și îmbuteliere a apei pentru consum uman fără ca acestea să fie avizate de către Ministerul Sănătății pentru utilizarea în contact cu apa;
k) producerea și îmbutelierea apei de băut necorespunzătoare condițiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum și neefectuarea controlului calității apei de către producătorii de apă de băut îmbuteliată;
l) îmbutelierea apei pentru consum uman de către producători în condiții neigienice;
m) îmbutelierea apei pentru consum uman în recipienți din materiale neavizate de către Ministerul Sănătății pentru utilizare în contact cu apa, precum și utilizarea de recipienți returnabili pentru îmbutelierea apei pentru consum uman fără avizarea prealabilă a reutilizării lor;
n) utilizarea la transportul apei pentru consum uman a conteinerelor fabricate din materiale și produse care nu sunt avizate de Ministerul Sănătății pentru utilizare în contact cu apa."

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei:

a) asigurarea cu apă pentru consum uman a populației la locul de muncă, în colectivități temporare sau în caz de calamități naturale, dezastre și accidente, care nu corespunde condițiilor de calitate pentru consum uman conform standardului în vigoare;
b) folosirea unei surse de apă pentru consum uman care nu îndeplinește condițiile de calitate și care, prin tratare, nu garantează încadrarea permanentă în limitele stabilite prin standardul în vigoare;
c) darea în consum public, ca apă pentru consum uman, a apei care nu corespunde condițiilor de potabilitate prevăzute în standardele în vigoare;
d) efectuarea de racorduri, comunicații și legături ale rețelelor de apă pentru consum uman cu oricare alte rețele de apă nepotabilă;
e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafață în patru trepte, cu dezinfecție preliminară și terminală pentru apa dată în consum uman;
f) nerespectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind protecția sanitară a surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/stațiilor de producere, a rezervoarelor de înmagazinare, a aducțiunilor, stațiilor de pompare, clorinare și a rețelelor de distribuție;
g) absența clorului rezidual liber la intrarea în rețeaua de distribuție sau la capetele de rețea ale sistemelor publice de alimentare cu apă;
h) nemarcarea vizibilă a surselor și a rețelelor de apă din incinta unităților de orice fel și a locurilor publice care nu corespund condițiilor de calitate a apei pentru consum uman."

10. Capitolul IV va avea următorul titlu:

"Contravenții la normele de igienă privind colectarea și
îndepărtarea reziduurilor"

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) neîntocmirea de către persoanele juridice care exploatează rețelele stradale de canalizare a regulamentului de exploatare și întreținere a acestora și nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;
b) neîntreținerea în permanentă stare de funcționare și de curățenie a instalațiilor interioare - closete, băi, lavoare, spălătorii etc. - în unități, inclusiv mijloace de transport și locuințe, de către agenți economici, precum și de către asociațiile de locatari/proprietari sau persoane fizice;
c) neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unităților de orice fel, inclusiv a mijloacelor de transport, a asociațiilor de locatari/proprietari și a gospodăriilor individuale cu recipiente acoperite etanș pentru colectarea reziduurilor menajere, amplasați în condiții salubre, în spații special amenajate - camere de gunoi sau platforme racordate la rețeaua de apă și canalizare, spălate și dezinfectate -, menținute în bună stare, reparate, spălate și dezinfectate, suficiente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de minimum 2-3 zile;
d) proiectarea, amplasarea și exploatarea pentru îndepărtarea și neutralizarea reziduurilor menajere a gropilor de gunoi sau a instalațiilor de incinerare în alte condiții decât cele prevăzute de normele de igienă în vigoare;
e) neremedierea operativă de către proprietarii imobilelor a avariilor instalațiilor de apă și canal din incinta acestora și neevacuarea apelor ce se acumulează în subsolurile imobilelor."

12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:

a) amplasarea closetelor cu groapă simplă la o distanță mai mică față de sursele de apă decât cea prevăzută prin normele de igienă în vigoare, precum și neîntreținerea și nedezinfectarea acestor closete, precum și a altor tipuri de closete fără apă curentă;
b) neevacuarea ritmică și la nevoie a conținutului instalațiilor mici de colectare a apelor uzate - haznale, puțuri absorbante, closete -, administrate de persoane fizice sau juridice;
c) folosirea în alte scopuri a utilajelor și mijloacelor de transport pentru colectarea și transportul reziduurilor solide și a apelor uzate fecaloid-menajere, precum și neîntreținerea lor în stare permanentă de funcționare prin reparare, spălare și dezinfecție;
d) îndepărtarea de către persoane fizice și juridice a apelor uzate fecaloid-menajere și industriale în alte locuri decât în rețeaua de canalizare sau, în lipsa acestora, în instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate;
e) neîntreținerea în stare de funcționare a instalațiilor mici de colectare a apelor uzate - fose septice vidanjabile, puțuri absorbante ș.a. -, de către deținătorii acestora, precum și vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele străzilor;
f) neracordarea instalației de canalizare interioară a locuințelor, de către proprietarii acestora, la rețeaua publică de canalizare, acolo unde există rețea, sau neasigurarea colectării și neutralizării apelor uzate fecaloid-menajere în instalații proprii;
g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igienă privind întreținerea curățeniei străzilor, parcurilor, piețelor și altor locuri publice și neridicarea cu regularitate a gunoaielor menajere și stradale;
h) proiectarea, amplasarea și întreținerea instalațiilor de depozitare, prelucrare și neutralizare a deșeurilor solide în alte condiții decât cele prevăzute de normele sanitare în vigoare;
i) neîndepărtarea cadavrelor sau resturilor de animale, în condițiile prevăzute de normele în vigoare, de către deținătorii de animale sau de administrația domeniului public."

13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:

a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri se cultivă fructe sau legume care se consumă în stare crudă;
b) neefectuarea epurării apelor uzate înaintea deversării lor în bazine naturale;
c) îndepărtarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de stradă, a cadavrelor de animale și a deșeurilor toxice și periculoase pe alte locuri decât cele stabilite anume de consiliile locale și prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare;
d) neefectuarea periodică prin unitățile de profil, conform normelor de igienă, a dezinsecției și deratizării rampelor de depozitare a reziduurilor solide;
e) neutralizarea insuficientă a apelor uzate industriale și epurarea incompletă a apelor fecaloid-menajere datorită defecțiunilor instalațiilor care execută aceste operațiuni;
f) evacuarea apelor uzate provenite din unitățile sanitare
- spitale de boli infecțioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice -, precum și de la orice unități care prin specificul lor contaminează aceste ape, fără epurarea biologică și neutralizarea substanțelor radioactive sau a substanțelor chimice toxice;
g) deversarea în canale deschise care străbat zone locuite a apelor reziduale fecaloid-menajere și a apelor reziduale industriale ce conțin substanțe toxice sau radioactive și neîntreținerea acestor canale în stare permanentă de funcționare prin curățare și prin repararea defecțiunilor;
h) amplasarea și amenajarea de rampe, locuri, instalații de depozitare, prelucrare și neutralizare a reziduurilor solide
- menajere, industriale, de stradă -, a vidanjului și a cadavrelor de animale fără obținerea avizului sanitar;
i) amplasarea, amenajarea sau extinderea de cimitire umane fără aviz sanitar;
j) desființarea și schimbarea destinației unui cimitir uman înaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima înhumare, cu strămutarea tuturor osemintelor;
k) îndepărtarea de către persoane fizice sau juridice în condiții neigienice și în alte locuri decât cele stabilite anume de către consiliile locale a resturilor rezultate din tăierea animalelor;
l) lipsa dotării cu grup sanitar (closet) a locuințelor, inclusiv din mediul rural, și a unităților de orice fel, neamplasarea, nedimensionarea, neconstruirea și neîntreținerea lor corespunzător normelor de igienă;
m) folosirea pe terenurile agricole a deșeurilor neautorizate de autoritățile competente pentru protecția mediului, sănătate și agricultură;
n) utilizarea pentru incinerarea deșeurilor a instalațiilor neomologate;
o) neevacuarea de către unitățile de salubritate a reziduurilor menajere în maximum două zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie și în cel mult 3 zile în restul anului;
p) depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele comune ale clădirilor de locuit;
q) răspândirea neorganizată, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere și industriale, precum și deversarea acestor ape în zona de protecție sanitară a surselor și instalațiilor centrale de alimentare cu apă;
r) neîndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare prin evacuarea acestora prin fose septice vidanjabile proiectate, executate, amplasate, exploatate și întreținute conform normelor în vigoare, precum și deversarea lor în locuri neautorizate în acest scop."

14. Capitolul V va avea următorul titlu:

"Contravenții la normele de igienă privind unitățile de
folosință publică"

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) admiterea accesului unui număr de persoane mai mare decât permite capacitatea proiectată în sălile unităților în care se desfășoară activități recreativ-culturale;
b) neafișarea la loc vizibil a măsurilor de igienă ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot sau lipsa de supraveghere a respectării acestor măsuri de către cei care exploatează bazinele de înot;
c) neîntreținerea în permanentă stare de curățenie a echipamentului de lucru folosit de personalul din saloanele de frizerie, coafură, manechiură, pedichiură și cosmetică;
d) nedotarea, de către proprietar sau administrator, cu săpun, prosop și hârtie igienică a grupurilor sanitare publice sau din unitățile de folosință publică și neîntreținerea acestora prin spălare și dezinfectare."

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) neasigurarea în unitățile furnizoare de servicii de igienă personală a lenjeriei fierte și călcate, schimbată după fiecare persoană;
b) neîntreținerea, de către proprietar sau administrator, în stare de funcționare și curățenie a instalațiilor interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor uzate din unitățile de utilitate publică;
c) neasigurarea în încăperile de dormit ale colectivităților temporare a suprafeței și cubajului de aer pentru un pat, prevăzute de normele în vigoare, și amenajarea de dormitoare comune cu paturi suprapuse fără avizul direcției de sănătate publică teritorială;
d) depășirea capacității autorizate a dormitoarelor de orice tip, a internatelor, creșelor și colectivităților de copii și tineri, precum și neasigurarea pentru fiecare persoană a unui pat individual;
e) neasigurarea în unitățile de cazare a inventarului moale și a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate și nerespectarea normelor de igienă în vigoare privind schimbarea lenjeriei și respectarea circuitului acesteia;
f) neîntreținerea, de către deținători, a plajelor cu destinație de agrement în permanentă stare de curățenie și neasigurarea cu dotările sanitare prevăzute de normele de igienă în vigoare;
g) proiectarea și amenajarea bazinelor de înot fără respectarea normelor de igienă în vigoare; neîntreținerea bazinelor de înot prin spălare și dezinfectare, prin primenirea și dezinfecția apei corespunzător normelor de igienă;
h) funcționarea bazinelor de înot și a ștrandurilor fără anexe - vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe în numărul prevăzut de normele în vigoare în raport cu capacitatea unității;
i) neefectuarea dezinfecției după fiecare persoană a instrumentarului utilizat în unitățile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică sau folosirea instrumentarului de unică folosință la mai multe persoane;
j) servirea în unitățile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică a persoanelor care suferă de boli transmisibile ale pielii, părului sau unghiilor și nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-menționată;
k) lipsa din dotarea unităților de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică a substanțelor dezinfectante pentru instrumentarul din metal și din material plastic;
l) folosirea instrumentarului tăios în unitățile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică fără dezinfecție prealabilă;
m) neîntreținerea stării de curățenie, neefectuarea reparațiilor necesare bunei funcționări, precum și neefectuarea dezinfecției și dezinsecției mijloacelor de transport în comun;
n) neasigurarea în orice fel de unități și în anexele aferente a curățeniei permanente, a efectuării operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, după caz, precum și a îndepărtării reziduurilor solide în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;
o) neasigurarea întreținerii construcțiilor băilor publice și instalațiilor aferente acestora pentru asigurarea funcționării în permanență la parametrii proiectați și a menținerii permanente a stării de curățenie în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;
p) neefectuarea de către unitățile abilitate sau de personalul abilitat a dezinfecției încăperilor în care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile."

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:

a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate conform standardelor în vigoare pentru bazine de înot, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unități de folosință publică, inclusiv mijloace de transport;
b) amenajarea ștrandurilor și bazinelor de înot fără respectarea condițiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea și dotarea lor;
c) instalarea de campinguri fără respectarea condițiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea și dotarea cu anexe sanitare și capacitatea acestora."

18. Capitolul VI va avea următorul titlu:

"Contravenții la normele de igienă pentru unitățile
sanitare"

19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) depășirea capacității unităților sanitare cu paturi privind numărul persoanelor spitalizate și a numărului de paturi în saloane, care determină scăderea cubajului minim de aer prevăzut de normele în vigoare, cu excepția unor situații deosebite (izbucniri epidemice etc.);
b) neasigurarea, în fiecare secție de spitalizare, a spațiilor, circuitelor funcționale și a condițiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum și pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infecții;
c) neasigurarea, în unitățile și în spațiile care acordă asistență medicală și socială pentru copii, a spațiului de cazare și a condițiilor de igienă pentru mame însoțitoare, precum și internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobate de Ministerul Sănătății;
d) neasigurarea pentru unitățile sanitare cu paturi, în condițiile stabilite prin normele de igienă în vigoare, a unei rezerve de apă pentru consum uman care să asigure necesarul pentru o perioadă de minimum 12 ore, precum și a cantităților de apă caldă necesare igienei individuale a bolnavilor și a personalului, precum și pentru igiena spațiilor, spălarea lenjeriei, pregătirea alimentelor etc.;
e) neasigurarea confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;
f) neasigurarea colectării reziduurilor septice în condiții de siguranță privind riscul transmiterii infecțiilor nozocomiale;
g) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticlă folosite de bolnavii din spitalele și secțiile de boli infecțioase."

20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) neasigurarea apei pentru consum uman distribuite prin sistem public la obiectele sanitare amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistență medicală, în spațiile de deservire sanitară a bolnavilor și în serviciile tehnicomedicale și gospodărești;
b) neasigurarea în unitățile sanitare cu paturi a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare;
c) neasigurarea prelucrării sanitare la internare a pacienților parazitați, în scopul prevenirii infestării cu paraziți a colectivității."

21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:

a) neasigurarea unităților sanitare cu sisteme și dotări pentru colectarea, îndepărtarea/incinerarea deșeurilor cu potențial infectogen, inclusiv a tuturor materialelor de unică folosință;
b) neefectuarea în stațiile/punctele de sterilizare din unitățile sanitare a controlului eficienței sterilizării prin indicatori chimici la fiecare ciclu de sterilizare și indicatori biologici o dată pe lună;
c) neasigurarea depozitării și păstrării articolelor sterilizate în unitățile sanitare;
d) neasigurarea depozitării în condițiile cerute de producător a articolelor sterile de unică folosință;
e) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii și în sălile de naștere;
f) nerespectarea pentru aparatura de sterilizare a prevederilor cuprinse în cartea tehnică a fiecărui aparat."

22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la direcția de sănătate publică teritorială în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății;
b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie și neinstituirea măsurilor de prevenire și combatere a extinderii procesului epidemiologic;
c) neefectuarea decontaminării vehiculelor cu care au fost transportați bolnavi contagioși de către unitatea sanitară care asigură izolarea bolnavilor;
d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistării de noi cazuri de bolnavi contacți, convalescenți și purtători sănătoși de germeni, precum și neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infecțiilor;
e) neasigurarea de către administrațiile unităților sanitare a aprovizionării permanente și suficiente cu materiale necesare asigurării curățeniei și operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unitățile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea și evidența persoanelor infestate cu paraziți;
g) neasigurarea depozitării și păstrării produselor dezinfectante în condiții care să prevină modificările fizico-chimice și biocide ale produselor;
h) utilizarea în unitățile sanitare a dezinfectantelor și antisepticelor neavizate de Ministerul Sănătății."

23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei:

a) neaplicarea prevederilor programului național de imunizări de către personalul medico-sanitar pentru populația arondată unității sanitare respective;
b) neasigurarea condițiilor de depozitare, gestionare și utilizare a produselor biologice și medicamentoase de uz uman și veterinar, prevăzute de instrucțiunile producătorului;
c) neasigurarea dezinfecției terminale în focare colective de boli transmisibile;
d) nerespectarea de către persoanele fizice, suspecți și convalescenți de boli transmisibile, purtători sănătoși de germeni patogeni, precum și de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare în scopul prevenirii și combaterii bolilor transmisibile: vaccinări și revaccinări, examene clinice și de laborator, controale periodice ale purtătorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice ș.a.;
e) modificarea circuitelor în unitățile sanitare fără avizul direcției de sănătate publică teritoriale;
f) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecințele medicale și penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum și neprecizarea acestor măsuri;
g) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar al unităților sanitare publice sau private a măsurilor care să prevină apariția sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistență medicală în aceste unități;
h) neraportarea vaccinărilor și revaccinărilor efectuate de către unitățile sanitare în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infecțioase la direcția de sănătate publică teritorială;
i) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și revizuire a instalațiilor și echipamentelor, precum și a lucrărilor de recondiționare și reparare a clădirilor unităților sanitare."

24. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:

a) neaplicarea de către spitalele care eliberează cadavrele persoanelor decedate prin boli transmisibile a măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor;
b) transportul, depunerea la capelă și înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fără respectarea normelor antiepidemice și de igienă;
c) exhumarea cadavrelor umane înainte de trecerea perioadei de un an de la data înhumării sau exhumarea cadavrelor umane fără avizul direcției de sănătate publică teritoriale în termenul de 1-7 ani de la data înhumării, precum și exhumarea în alte condiții decât cele stabilite prin avizul direcției de sănătate publică teritoriale, cu excepția cazurilor prevăzute de legea penală;
d) nerespectarea instrucțiunilor Ministerului Sănătății privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile și eliberarea avizului epidemiologic;
e) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unitățile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice și la supravegherea focarului de infecție nozocomială cu specialiști din direcția de sănătate publică teritorială, precum și neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infecțiilor;
f) neasigurarea în unitățile sanitare cu paturi a condițiilor de igienă necesare preparării, depozitării, transportului, servirii alimentelor prin operațiuni de curățire, dezinsecție, deratizare, precum și neasigurarea dotării cu utilaje, ustensile și materiale specifice de curățenie, dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
g) nerespectarea instrucțiunilor producătorului sau a recomandărilor prevăzute în avizul sanitar al Ministerului Sănătății privind folosirea dezinfectantelor și antisepticelor utilizate."

25. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) neasigurarea de către persoanele fizice și juridice care lucrează cu produse patologice a sterilizării și/sau incinerării reziduurilor contaminante și a altor reziduuri care au astfel de indicații;
b) neasigurarea sterilizării instrumentarului medico-chirurgical și a materialelor sanitare, precum și utilizarea de materiale nesterile în procesul de îngrijire a bolnavului."

26. Capitolul VIII va avea următorul titlu:

"Contravenții la normele igienico-sanitare pentru alimente
și la normele de igienă privind producția, prelucrarea,
depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor"

27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:

a) utilizarea personalului de întreținere a curățeniei din anexele sanitare și din curți la manipularea alimentelor ori la întreținerea curățeniei utilajelor sau a încăperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor;
b) utilizarea la întreținerea curățeniei din afara sălilor de producție, din anexele sanitare, din curți și din altele asemenea a salariaților care lucrează în procesele tehnologice de producție alimentară, la prelucrarea sau manipularea alimentelor;
c) neefectuarea operațiunilor de curățenie manuală a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafețelor de lucru și ambalajelor în condițiile stabilite de normele de igienă în vigoare;
d) așezarea, chiar și provizorie, direct pe trotuar, în curți sau pe pardoseala încăperilor, a gheții artificiale, precum și a navetelor și tăvilor folosite la transportul produselor de panificație și de cofetărie, a cărnii, preparatelor din carne și semipreparatelor culinare;
e) nerespectarea în unitățile de alimentație colectivă a obligației de a păstra timp de 48 de ore la rece, în recipiente curate, acoperite și etichetate, câte o probă din fiecare fel de mâncare servită;
f) neasigurarea dotării unităților de alimentație colectivă permanente și sezoniere cu veselă și tacâmuri în număr cel puțin egal cu numărul total de consumatori zilnici;
g) neasigurarea spălării și dezinfecției după fiecare transport a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor;
h) aprovizionarea unităților alimentare de orice fel care produc și prelucrează alimente ușor alterabile în cantități care depășesc posibilitățile de păstrare și de prelucrare a acestora;
i) neinstruirea și necertificarea salariaților oricărei unități din sectorul alimentar în ceea ce privește însușirea noțiunilor fundamentale de igienă realizate prin unități de învățământ avizate de Ministerul Sănătății și de Ministerul Educației Naționale."

28. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) nerespectarea de către unitățile sau de persoanele fizice care folosesc cărucioare și tonete la comerțul stradal a condițiilor igienico-sanitare de desfășurare a acestei activități;
b) transportarea și depozitarea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate împreună cu produse finite care se consumă fără prelucrare termică, fără asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;
c) nerespectarea de către conducătorul unității alimentare a obligației privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală și de sănătate a personalului din subordine, precum și primirea în unitate a salariaților bolnavi sau convalescenți de boli transmisibile fără aviz medical;
d) nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de lucru de către persoanele care lucrează la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea și desfacerea alimentelor;
e) folosirea în unitățile alimentare a gheții naturale la păstrarea alimentelor, fără avizul direcției de sănătate publică teritoriale, cu excepția peștelui;
f) păstrarea alimentelor în contact direct cu gheața naturală sau artificială ori cu apa rezultată din topirea gheții;
g) servirea băuturilor, fructelor și legumelor răcite prin contact direct cu gheața naturală sau artificială, cu excepția cuburilor de gheață preparate în congelatoare, din apa pentru consum uman;
h) neizolarea conductelor de canalizare care traversează încăperile de producție, preparare, depozitare, servire și desfacere a alimentelor, astfel încât să se prevină contaminarea spațiilor alimentare cu ape uzate, precum și poluarea mediului înconjurător;
i) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate în acest scop, neamenajate și neechipate în scopul asigurării, pe toată durata transportului, a păstrării nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, precum și a protecției împotriva prafului, ploii, insectelor, rozătoarelor și a oricărei posibilități de poluare, degradare și contaminare a produselor și ambalajelor;
j) neasigurarea și nerespectarea măsurilor stabilite de normele în vigoare pentru protecția sanitară a produselor și consumatorilor la punctele fixe de desfacere stradală a alimentelor și băuturilor răcoritoare;
k) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;
l) folosirea în laboratoarele și unitățile de alimentație publică sau colectivă a ouălor de rață la prepararea prăjiturilor, cremelor, înghețatei sau a oricăror alte produse;
m) nesolicitarea avizului direcției de sănătate publică teritoriale la stabilirea locului de recoltare a gheții naturale, precum și a condițiilor de depozitare a acesteia;
n) neasigurarea funcționării în permanență a spațiilor frigorifice din unitățile alimentare, neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii și neîntreținerea acestor spații prin efectuarea periodică a reparațiilor, igienizării, dezinsecției și, după caz, a deratizării;
o) neasigurarea de ustensile adecvate (clești, linguri, furculițe etc.) pentru servirea alimentelor neambalate care se consumă fără prelucrare termică;
p) depozitarea ambalajelor în încăperile de vânzare, producție sau preparare, în spațiile de circulație, vestiare sau pe trotuarele aferente;
q) folosirea pentru alimentația colectivă a vaselor și ustensilelor de bucătărie degradate;
r) organizarea deficitară a procesului de producție alimentară, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens și favorizându-se încrucișările între fazele salubre și cele insalubre."

29. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 30.000.000 lei:

a) recepția și introducerea în procesul de producție sau de prelucrare a materiilor prime și auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificări și fără constatarea salubrității lor de către persoane răspunzătoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de către furnizori;
b) nerespectarea normelor de igienă în vigoare referitoare la prepararea și păstrarea cremelor de ouă, a maionezei și a produselor din carne speciale;
c) nerespectarea măsurilor prevăzute de normele de igienă în vigoare privind prepararea, păstrarea, transportul și servirea înghețatei;
d) neasigurarea de către unitățile de desfacere și servire a alimentelor a condițiilor de depozitare, expunere și manipulare pentru păstrarea nemodificată a proprietăților nutritive, organoleptice, fizice, chimice și microbiologice;
e) neasigurarea dotării unităților alimentare cu utilaje și mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igienă în vigoare și întreținute în permanentă stare de funcționare;
f) neasigurarea în unitățile de alimentație publică colective a spațiilor și circuitelor funcționale stabilite prin normele de igienă în vigoare pentru depozitare, prelucrare culinară și consum;
g) neasigurarea în toate unitățile alimentare a funcționării corecte și permanente a aparaturii de control și de înregistrare a parametrilor care condiționează salubritatea prelucrării și păstrării materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite: sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare etc.;
h) neasigurarea depozitării și păstrării alimentelor în condiții care să prevină modificările proprietăților nutritive, organoleptice și fizico-chimice, precum și contaminarea microbiană;
i) ambalarea, transportul, depozitarea și desfacerea către populație a sării iodate în condiții necorespunzătoare, de natură să diminueze concentrația de iod în sare, precum și desfacerea către populație a sării iodate fără data fabricației pe ambalaj sau cu termen de valabilitate depășit;
j) neasigurarea în unitățile din sectorul alimentar de producție, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare a apei curente pentru consum uman corespunzătoare calitativ standardului în vigoare, distribuită în condiții igienice oriunde este necesar și în cantități suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice și pentru întreținerea curățeniei utilajelor, mobilierului, dotărilor;
k) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și de revizuire a instalațiilor și utilajelor precum și a lucrărilor de recondiționare și de reparare a clădirilor unităților alimentare;
l) nerespectarea condițiilor stabilite de normele de igienă în vigoare privind amenajarea, dotarea și întreținerea piețelor alimentare, a târgurilor și oboarelor;
m) neasigurarea în unitățile alimentare a operațiunilor de curățenie, dezinsecție și deratizare și neasigurarea dotării și aprovizionării unității alimentare cu utilaje, ustensile și materiale specifice pentru spălare și dezinfecție și, după caz, dezinsecție și deratizare;
n) expunerea spre vânzare sau punerea în consum de produse alimentare cu termen de valabilitate expirat;
o) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor și coloranților utilizați la imprimarea sau la colorarea ambalajelor produselor alimentare, precum și contactul direct al alimentelor cu partea imprimată a ambalajelor;
p) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea propriu-zisă a produselor alimentare a materialelor neavizate sanitar;
q) păstrarea în vase metalice zincate a alimentelor lichide și semilichide, cu excepția apei, alcoolului etilic și a grăsimilor alimentare;
r) refolosirea veselei și a paharelor de unică folosință în unitățile de alimentație publică, precum și comercializarea veselei și a paharelor de unică folosință după utilizarea acestora."

30. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:

a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă:
I. semne organoleptice de alterare;
II. semne de infestare cu paraziți, precum și resturi sau semne ale activității paraziților, cu excepția unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă sau în standardele de stat;
III. semne ale contactului cu rozătoare;
IV. miros și gust străine de natura produsului;
V. gust, miros sau pete de mucegai, cu excepția mucegaiurilor selecționate admise;
VI. conținut de substanțe chimice neavizate sau peste limitele admise de normele de igienă în vigoare;
VII. conținut de corpi străini, cu excepția cazurilor în are norma prevede o limită maximă admisă;
VIII. conținut de aflatoxine B1 peste limitele admise pentru semințe și făinuri de cereale, leguminoase uscate, semințe oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate și izolate proteice de vegetale etc.;
b) recondiționarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzătoare condițiilor de calitate;
c) refolosirea ca materie primă a preparatelor culinare finite, amestecarea tocăturilor de carne crudă cu cele tratate termic, precum și folosirea repetată a grăsimilor alimentare la operațiunile de prăjire și încorporare în preparate a grăsimilor folosite la prăjire;
d) folosirea la prepararea produselor alimentare a unor adjuvanți sau a altor substanțe chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sănătății, precum și depășirea concentrațiilor în cazul celor avizate;
e) folosirea apei industriale pentru anumite operațiuni tehnologice în unități de industrie alimentară fără avizul direcției de sănătate publică teritorială;
f) utilizarea materialelor de orice natură folosite la confecționarea ambalajelor și recipientelor de depozitare și transport, precum și a utilajelor, ustensilelor și acoperirilor de protecție anticorosivă, destinate sectorului alimentar care nu prezintă stabilitate fizico-chimică, care influențează caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar și care nu asigură o protecție eficientă a acestuia;
g) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor și utilajelor ce nu sunt în perfectă stare de curățenie și igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele;
h) utilizarea la ambalarea produselor alimentare a ambalajelor confecționate din deșeuri;
i) utilizarea în receptura pigmenților destinați obiectelor de uz gospodăresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb și crom."

31. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional și a condițiilor de igienă în unitățile în care se desfășoară activitățile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiații ionizante;
b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementărilor Ministerului Sănătății;
c) necompletarea la zi, la toate rubricile, a carnetului individual de supraveghere dozimetrică a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante."

32. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminării radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apă potabilă, precum și a altor bunuri destinate folosirii de către populație;
b) introducerea pacienților care nu sunt supuși imediat investigațiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere și neaplicarea măsurilor de protecție la pacienții supuși examinărilor radiologice pentru regiunile anatomice care nu interesează procedura respectivă;
c) angajarea unei persoane fără control medical din care să rezulte că persoana examinată este aptă pentru lucrul în mediu de radiații sau menținerea unei persoane într-un loc de muncă cu expunere la radiații nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicație medicală, temporară sau permanentă;
d) nerespectarea măsurilor de igienă în unitățile nucleare autorizate;
e) neasigurarea de unități nucleare medicale diferențiate sau de circuite funcționale separate (acces diferit, program diferit) pentru diferite categorii de pacienți (adulți-copii, ambulatoriu-internați, bolnavi cu boli infectocontagioase, urgențe etc.)."

33. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:

a) nerespectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în autorizațiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996, republicată;
b) nerespectarea măsurilor și a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sănătății populației, ca urmare a activităților nucleare;
c) neluarea măsurilor imediate de protejare și asistență de urgență a salariaților și a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactivă internă;
d) utilizarea substanțelor radioactive în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizația sanitară de funcționare;
e) nerespectarea instrucțiunilor Ministerului Sănătății privind măsurile profilactice în situații de accident nuclear major;
f) nerespectarea de către conducerea unității a măsurilor prescrise de organele sanitare de control, în scopul păstrării stării de sănătate a personalului și populației și prevenirii incidentelor și accidentelor nucleare."

34. Capitolul X va avea următorul titlu:

"Contravenții la normele de igienă privind condițiile și
procesele de muncă"

35. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei:

a) neluarea măsurilor privind programarea salariaților la controlul medical periodic, potrivit reglementărilor tehnice ale Ministerul Sănătății, și neurmărirea efectuării integrale a acestuia;
b) neprezentarea angajaților din unitățile de orice fel la examinările medicale periodice stabilite prin instrucțiunile Ministerului Sănătății și programate de organele sanitare, potrivit specificului fiecărui loc de muncă;
c) nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de muncă al unui angajat în aceeași unitate, dacă prin această schimbare se creează risc pentru sănătatea persoanei respective."

36. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 15.000.000 lei:

a) angajarea de către agenții economici a personalului fără examen medical prealabil și fără confirmarea scrisă a medicului că locul de muncă sau meseria propriu-zisă nu este contraindicată din punct de vedere medical pentru salariat;
b) menținerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicație medicală temporară sau permanentă potrivit instrucțiunilor Ministerului Sănătății;
c) depășirea în zonele de muncă a limitelor admisibile stabilite prin normele generale de protecția muncii pentru microclimat, cu excepția cazurilor în care cerințele sau natura procesului tehnologic impun condiții climatice speciale;
d) depășirea în zonele de muncă a limitelor admise pentru zgomote și vibrații stabilite prin normele generale de protecție a muncii;
e) neaplicarea măsurilor stabilite prin normele generale de protecție a muncii pentru protejarea angajaților care lucrează în aer liber în condiții meteorologice nefavorabile;
f) nerespectarea normelor generale de protecție a muncii privind condițiile de iluminare ale locurilor de muncă;
g) neacordarea materialelor igienico-sanitare, în scopul asigurării igienei personale, în completarea măsurilor generale luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale;
h) neacordarea de către persoanele juridice și fizice, care utilizează în activitatea lor salariați, a echipamentului individual de protecție pentru personalul expus riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională;
i) neasigurarea și nerealizarea condițiilor de întreținere a echipamentului individual de protecție, precum și nepurtarea acestui echipament în cazul în care este corect acordat și în stare de funcționare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condiții decât cele prevăzute prin lege;
j) neefectuarea de către medic a examenelor în vederea angajării, adaptării în muncă și a controalelor medicale periodice conform normelor Ministerului Sănătății;
k) neefectuarea de către medic la angajarea în muncă și cu ocazia controlului medical periodic a investigațiilor suplimentare față de examenul clinic general, pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali, în conformitate cu normele tehnice ale Ministerului Sănătății pentru depistarea contraindicațiilor medicale, a bolilor profesionale și a bolilor legate de profesiune;
l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examenelor medicale în vederea angajării, a examenelor privind adaptarea în muncă și a controalelor medicale periodice;
m) neanunțarea la direcția de sănătate publică teritorială a cazurilor de boli profesionale acute și a accidentelor colective de muncă de către conducerile unităților de orice fel;
n) nerespectarea normelor metodologice privind declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea și evidența bolilor profesionale, precum și a celorlalți indicatori care definesc morbiditatea profesională;
o) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncă, a regimului pauzelor,
luând în considerare existența unor factori de risc în mediul de muncă și capacitatea de adaptare a salariaților;
p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care există riscul de transmitere a unor boli: sectorul alimentar, zootehnic, instalații de alimentare cu apă potabilă, colectivități de copii și alte unități de interes public, fără respectarea normelor Ministerului Sănătății;
q) neaplicarea măsurilor speciale de protecție a pielii și a mucoaselor pentru substanțele ce pot pătrunde în organism prin piele și mucoase intacte;
r) neinstruirea personalului de către conducătorii unităților în vederea cunoașterii riscurilor profesionale și prevenirii îmbolnăvirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncă;
s) neacordarea alimentației suplimentare, potrivit legii, de către persoanele juridice și fizice salariaților care lucrează în locuri de muncă în condiții grele și vătămătoare;
t) repartizarea femeilor în posturi cu expunere la unele substanțe chimice (plumb, mercur, sulfură de carbon, benzen etc.), trepidații, radiații nucleare, ridicare și purtare de greutăți și ortostatism prelungit;
u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operațiilor manuale de încărcare, descărcare și transport și a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operațiile cu materiale și produse periculoase (foarte toxice, explozive);
v) munca tinerilor sub vârsta de 18 ani sau a femeilor la locurile de vopsit care implică utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb și a tuturor produselor ce conțin acești pigmenți;
w) expunerea salariaților la substanțe foarte periculoase, notate cu indicativul Fp și neaplicarea măsurilor speciale de protecție împotriva substanțelor cancerigene și potențial cancerigene;
x) nerespectarea de către conducerile unităților cu orice profil de activitate a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrării capacității de muncă și al prevenirii îmbolnăvirilor;
y) neasigurarea monitorizării condițiilor de mediu în locurile de muncă periculoase, grele sau nocive, de către persoanele juridice care dețin astfel de locuri de muncă."

37. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:

a) depășirea concentrațiilor maxime admise pentru gaze, vapori și pulberi în atmosfera zonelor de muncă stabilite prin normele în vigoare, precum și utilizarea unor substanțe sau procedee tehnologice interzise prin dispoziții legale;
b) neasigurarea de către agenții economici din sectoarele public, privat și cooperatist, inclusiv cu capital străin, a condițiilor de bază materială și de funcționalitate a serviciilor medicale de întreprindere;
c) nerecunoașterea de către conducătorii unităților a cazurilor de boli profesionale și refuzul de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului întocmit de comisia de specialitate constituită legal în lipsa acestora."

38. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 4.000.000 lei:

a) primirea în taberele pentru copii și tineri a cadrelor didactice, a personalului medico-sanitar și a personalului administrativ fără dovada examinărilor medicale obligatorii stabilite prin instrucțiunile Ministerului Sănătății;
b) neasigurarea de către medicii de familie, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății, a supravegherii epidemiologice a copiilor și tinerilor care urmează să fie trimiși în tabere școlare;
c) primirea în unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor fără dovada efectuării imunizărilor profilactice obligatorii, iar în unitățile cu cabinet medical propriu, fără documentele medicale eliberate de medicul de familie care atestă starea de sănătate a copiilor și tinerilor;
d) motivarea de către învățători și diriginți a absențelor elevilor din motive medicale fără ca documentele medicale doveditoare să fi fost vizate în prealabil de medicul care are arondată unitatea școlară respectivă;
e) neasigurarea de către conducătorii unităților de stat și particulare pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor a prezentării cadrelor didactice, preșcolarilor și elevilor la examinările medicale periodice stabilite prin instrucțiunile Ministerului Sănătății, precum și a elevilor la triajele epidemiologice care se efectuează după vacanțele școlare;
f) nerespectarea de către conducerile unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor a numărului maxim de copii admiși pentru o grupă în unitățile de copii antepreșcolari, preșcolari sau dintr-o clasă pentru elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal."

39. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) nerespectarea de către conducătorii unităților de stat și particulare pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, precum și de către administrațiile taberelor pentru copii și tineri a normelor de igienă în vigoare referitoare la: circuite funcționale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte și anexe sanitare, întreținerea curățeniei etc.;
b) neasigurarea aprovizionării cu apă potabilă a unităților pentru copii și tineri, a taberelor, conform normelor sanitare în vigoare și nerealizarea de instalații proprii de apă pentru consumul uman la nivelul unităților preșcolare și școlare care funcționează în localități fără un sistem central de aprovizionare cu apă;
c) neasigurarea de vestiare colective, pe sexe, la sălile de educație fizică din școli;
d) nerespectarea de către conducerile unităților de învățământ, de stat sau particulare ori de către cadrele didactice a normelor de igienă privind munca intelectuală în procesul instructiv-educativ al preșcolarilor, elevilor și studenților;
e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele instituțiilor pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor fără avizul direcției de sănătate publică teritorială;
f) neaplicarea de către conducerile unităților de stat și particulare pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor a măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri la copii și tineri, inclusiv în orele de educație fizică și de activitate practică în ateliere și laboratoare;
g) neasigurarea și nedotarea corespunzătoare a unor puncte sanitare de prim ajutor în sălile de grupă și de clasă în laboratoare și ateliere școlare și studențești;
h) neasigurarea pentru instituțiile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor a condițiilor de igienă privind spălarea și depozitarea rufăriei;
i) folosirea de jucării și materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sănătatea copiilor;
j) nerespectarea normelor de igienă în vigoare pentru unitățile alimentare în cazul chioșcurilor cu produse alimentare din incinta școlilor."

40. După capitolul XI se introduce capitolul XII cu următorul cuprins:

"Capitolul XII

Contravenții la normele de igienă privind infestarea cu
insecte vectoare și cu rozătoare, precum și la normele
privind regimul pesticidelor"

41. În cadrul capitolului XII nou-introdus se înscriu articolele 34 și 35 cu următorul cuprins:

"Art. 34. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) neaplicarea măsurilor de prevenire și combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare în unități de orice tip de către deținătorii acestora;
b) nerespectarea ritmicității acțiunilor de combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare și producătoare de disconfort în unități de orice tip.

Art. 35. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) nerespectarea de către unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor pesticide, de neutralizare a reziduurilor și a cadavrelor de rozătoare;
b) nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor legale în vigoare privind regimul pesticidelor;
c) aplicarea tratamentelor cu pesticide din grupele I și II de toxicitate în interioarele unităților de orice tip și ale locuințelor;
d) deținerea, utilizarea sau comercializarea de substanțe pesticide de către persoane fizice sau juridice fără autorizație sanitară de funcționare;
e) prestarea de servicii de dezinsecție și deratizare de către persoane neatestate și neautorizate în acest sens de către direcțiile de sănătate publică teritoriale;
f) depozitarea de produse pesticide în spații și condiții necorespunzătoare prevederilor normelor legale în vigoare;
g) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neautorizate în acest scop și neînsoțite de instrucțiuni de folosire redactate în limba română;
h) microambalarea pesticidelor fără aprobările legale prevăzute de normele în vigoare;
i) utilizarea ambalajelor pentru produsele pesticide în alte scopuri decât cele autorizate;
j) comercializarea către populație a produselor pesticide din grupele I și II de toxicitate;
k) utilizarea pesticidelor cu efect cancerigen asupra sănătății omului."

42. Capitolul XII "Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor" devine capitolul XIII cu același titlu.

43. La capitolul XIII, articolele 34-40 se renumerotează astfel:

a) articolul 34 devine articolul 36;
b) articolul 35 devine articolul 37;
c) articolul 36 devine articolul 38;
d) articolul 37 devine articolul 39;
e) articolul 38 devine articolul 40;
f) articolul 39 devine articolul 41;
g) articolul 40 devine articolul 42.

44. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Contravențiile se constată de către:

a) inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății;
b) inspectorii de specialitate din Inspecția de Stat a Apelor, împuterniciți de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 8 lit. f) și h);
c) personalul încadrat în funcții asimilate celor prevăzute la lit. a), b) și c) din direcțiile, serviciile și unitățile medicale ale ministerelor și ale altor organe centrale cu rețea medicală proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998, în cazul contravențiilor săvârșite în cadrul unităților subordonate acestor ministere sau organe centrale;
d) ofițerii și subofițerii de poliție, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 2 lit. b) și d), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a), art. 24 lit. l), art. 25 lit. a);
e) primarii și împuterniciții acestora, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 1 lit. b) și d), art. 2 lit. b) și d), art. 3 lit. g), art. 8 lit. h), art. 11 lit. c), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a), art. 24 lit. l), art. 25 lit. a)."

45. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - Sancțiunea se aplică de către:

a) agentul constatator, pentru contravențiile constatate de inspectorii sanitari de stat și inspectorii pentru protecția mediului;
b) ofițerii și subofițerii de poliție;
c) primarii și împuterniciții acestora, pentru contravențiile prevăzute la art. 36 lit. e)."

46. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27."

47. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - Faptele prevăzute la art. 1-35 din prezenta lege constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni."

48. Capitolul XIII "Dispoziții finale" devine capitolul XIV cu același titlu.

49. La capitolul XIV, articolele 41-46 se renumerotează astfel:

a) articolul 41 devine articolul 43 cu următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Funcționarea unităților de orice fel cu încălcarea normelor legale de igienă atrage retragerea autorizației sanitare de funcționare.

(2) În cazul în care condițiile de funcționare constituie un risc iminent pentru sănătatea populației sau a salariaților unității, inspectorii sanitari de stat din direcția de sănătate publică teritorială aplică măsuri de suspendare temporară a activității până la remedierea deficiențelor.

(3) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia duce la retragerea autorizației sanitare de funcționare."

b) articolul 42 devine articolul 44 cu același cuprins;
c) articolul 43 devine articolul 45 cu același cuprins;
d) articolul 44 devine articolul 46 și va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - În situații epidemiologice deosebite direcția de sănătate publică teriorială poate dispune măsuri speciale: carantină, izolare în spital sau la domiciliu, interdicția accesului la unele locuri de muncă, paza specială a frontierei."

50. După articolul 46 se introduc articolele 47 și 48, având următorul cuprins:

"Art. 47. - Formularele-model privind procesul-verbal de constatare a contravenției și procesul-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 48. - Nivelul amenzilor prevăzute de prezenta lege se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflației."

51. Articolul 46 devine articolul 49 cu același cuprins.

Art. II. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,
Hajdu Gabor

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu

p. Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală,
Ioan Onisei

București, 30 august 1999.
Nr. 108.


ANEXA Nr. 1

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI...............
INSPECȚIA SANITARĂ DE STAT

Proces-verbal de constatare a contravenției

Nr......................

Încheiat astăzi:.......................................................la............................................
(ziua) (luna) (anul)

Subsemnatul(a)........................................,în calitate de.................................................

la................................,am constatat că.............................,cu domiciliul în.....................,

str........................................nr........,bl.........,sc.......,ap.......,în calitate de....................
(ocupația)

la................................,cu sediul în...................................,str................................

nr........,bl........,sc.........,ap........,nr.de înmatriculare la Registrul comerțului.................,codul

fiscal nr...................,ASF nr.....................................,posesor al buletinului/cărții de identitate

seria.........nr...................,emis(ă) de....................................la data de.........................,

se face vinovat(ă) de următoarea(ele) faptă(e):

...................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

săvârșită(e) la data de.....................,ora.........,în următoarele împrejurări:................................

...............................................................................................................................................................,

contravenind prin aceasta dispozițiilor Legii nr. 98/1994, care atrage sancționarea cu amendă:

conform art.............lit.............de la........................la........................ lei

conform art.............lit.............de la........................la........................ lei

conform art.............lit.............de la........................la........................ lei

Agent constatator,


.......................................

Am primit copia de pe procesul-verbal

Contravenient,


.................................................

Obiecțiunile contravenientului și mijloacele de probă de care se va servi în cauză............

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Observațiile agentului constatator...................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate semna.

Martor: Numele..............................................prenumele..............................................,

domiciliat(ă) în............................,str...........................nr......,bl......,sc......, ap..........,

posesor al buletinului/cărții de identitate seria........nr......,emis(ă) de..........la data de................


.............................................................
(semnătura)

Martor: Numele..............................................prenumele.............................................,

domiciliat(ă) în............................,str...........................nr......,bl......., sc.......,ap.........,

posesor al buletinului/cărții de identitate seria.......nr............,emis(ă) de..........la data de...........


.............................................................
(semnătura)


Rezoluția de aplicare a sancțiunii și înștiințarea de plată


Subsemnatul(a)...............................,în calitate de..................la.......................,aplic contra-

venientului(ei)......................... mai sus numit(e) o amendă de................ lei conform prezentului pro-

ces-verbal de constatare a contravenției nr...........pe care o va achita la............. în termen de 15

zile de la data comunicării, urmând ca în același termen să predea sau să trimită recomandat

prin poștă chitanța de plată la.........................................................

În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită conform

Legii nr. 32/1968 și Ordonanței Guvernului nr.11/1996, aprobată și modificată prin Legea

nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de constatare și rezoluției de aplicare a contravenției se poate

face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, ce se va depune împreună cu

copia procesului-verbal de constatare a contravenției la organul care a aplicat sancțiunea.

Prezentul proces-verbal conține două pagini și a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care

unul rămâne la..................................................................................
(semnătura organului care a aplicat sancțiunea)

Am luat cunoștință

Contravenient,


..........................


ANEXA Nr. 2

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSPECȚIA SANITARĂ DE STAT


...................................................

PROCES-VERBAL
de constatare a condițiilor igienico-sanitare


Astăzi....................19.........

Subsemnatul...........................,îndeplinind funcția de............................ la Inspecția Sanitară de

Stat, însoțit de.........................îndeplinind funcția de..................la...............................,

în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea.........................,cu sediul în județul.............,

localitatea........................,str........................nr............,bl...........,sc.........,

ap.......,pendinte de.................... cu sediul în localitatea......................., str.......................

nr......, în prezența dlui...................................., în calitate de..........................,

am constatat următoarele:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

În urma celor constatate și pe baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 102/1993

privind înființarea, organizarea și funcționarea direcțiilor de sănătate publică, se fac următoarele

recomandări:


....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal conține..................pagini și a fost întocmit în două exemplare, din care

unul rămâne la.............................

Organul constatator,

.............................................

Am primit originalul

...............................................


Vineri, 03 februarie 2023, 18:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.