HOTĂRÂRE nr.745 din 13 septembrie 1999
pentru aprobarea Normelor privind etichetarea detergenților, a produselor de întreținere și a produselor de curățat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 453/17 sep. 1999

În temeiul prevederilor art. 6 lit. a) și în aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, modificată prin Legea nr. 178/1998,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. (1) Se aprobă Normele privind etichetarea detergenților, a produselor de întreținere și a produselor de curățat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Normele se aplică produselor prevăzute la alin. (1), destinate spălării sau curățării ori care se folosesc în procesul de spălare sau de curățare, comercializate către populație, unități prestatoare de servicii și sectorul industrial.

Art. 2. Livrarea și comercializarea produselor cu nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenție, potrivit art. 19-22 și art. 46 din Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, modificată prin Legea nr. 178/1998, și se sancționează potrivit art. 47 și 50 din același act normativ.

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(2) Produsele și ambalajele aflate în stoc sau contractate înainte de data publicării prezentei hotărâri pot fi comercializate, cu elementele de identificare și caracterizare marcate inițial, până la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai mult de un an de la această dată.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

Oficiul pentru Protecția Consumatorilor

Eliade Mihăilescu, secretar de stat

p.Ministrul industriei și comerțului,

Nicolae Stăiculescu, secretar de stat

București, 13 septembrie 1999. Nr. 745.


ANEXĂ

N O R M E

privind etichetarea detergenților, a produselor de întreținere și a produselor de curățat

Art. 1. În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) etichetă orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conține elemente de identificare a produsului și, după caz, și instrucțiuni de utilizare și care însoțește produsul prezentat consumatorilor spre vânzare sau este aplicat pe ambalajul acestuia.

Eticheta poate avea înscrise sau atașate, suplimentar, sigle sau alte însemne ecologice, precum și elemente de publicitate, cu respectarea prevederilor legale;

b) detergent produs a cărui compoziție chimică a fost special creată pentru a îndepărta murdăria în mediu apos, având constituenți principali agenții tensioactivi (denumiți și surfatanți sau agenți activi de suprafață) și constituenți subsidiari (materiale de umplutură, auxiliari, substanțe de condiționare și adjuvanți);

c) ingredient orice substanță sau preparat de origine sintetică sau naturală care intră în compoziția unui detergent;

d) produs de întreținere agent chimic care îmbunătățește tușeul materialului textil după spălare și care conține maximum 10% acizi grași;

e) produs de curățat produs compus, destinat frecării și curățării obiectelor de uz casnic și veselei;

f) producător agent economic care produce, importă sau ambalează detergenți, produse de întreținere sau de curățare.

Art. 2. Pe eticheta sau pe ambalajul detergenților și al produselor de întreținere, comercializate pentru populație, se înscriu următoarele elemente de identificare-caracterizare și informații pentru consumatori:

a) denumirea comercială a produsului;

b) denumirea și adresa producătorului;

c) conținutul net, indicat în unități de greutate sau de volum;

d) compoziția chimică, conform prevederilor art. 3 și 4;

e) instrucțiuni de păstrare, utilizare și de dozare pentru domeniul de folosire recomandat, redactate sau, după caz, traduse în limba română.

Art. 3. (1) Compoziția chimică se va înscrie indicându-se prezența următoarelor substanțe, dacă concentrația acestora depășește 0,2%:

(2) Se vor înscrie pe etichetă, indiferent de concentrația acestora, următoarele ingrediente:

Art. 4. Concentrația substanțelor prevăzute la art. 3 va fi marcată pe ambalaj, pe grupe de procente, astfel:

Art. 5. Instrucțiunile de utilizare pentru detergenții și produsele de întreținere fabricate pentru materialele textile cuprind:

a) tipul materialului recomandat;

b) dozarea, exprimată în grame sau în mililitri, în funcție de duritatea apei, gradul de murdărire, numărul de cicluri de spălare sau tipul mașinii recomandat.

Art. 6. Pentru detergenții, produsele de întreținere și produsele de curățare destinate sectorului industrial și celui al prestărilor de servicii, precum și pentru detergenții comercializați în vrac, cerințele menționate la art. 2-5 vor fi furnizate prin informații echivalente cuprinse în fișele tehnice, fișele de securitate sau în orice alt document similar care însoțește produsul, nefiind obligatorie marcarea strictă pe ambalaj.


Joi, 09 februarie 2023, 08:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.