LEGE nr.96 din 26 mai 1999
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în domeniul transporturilor rutiere de tranzit și a Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată, semnate la București la 6 iunie 1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 253/3 iun. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifică Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în domeniul transporturilor rutiere de tranzit și Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferata, semnate la Bucuresti la 6 iunie 1996.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN


ACORD
intre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în domeniul transporturilor rutiere de tranzit

Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan, denumite în continuare parti contractante,
dorind sa contribuie la dezvoltarea reciproc avantajoasa a relatiilor comerciale și economice, în scopul facilitarii și reglementarii transporturilor rutiere de tranzit pe teritoriile statelor lor, pe baza egalitatii în drepturi și a avantajului reciproc,
au convenit cele ce urmeaza:

ART. 1
Domeniul de aplicabilitate
1. Dispozitiile prezentului acord se aplica transporturilor de marfuri efectuate cu vehicule inmatriculate pe teritoriul unuia dintre cele doua state în tranzit pe teritoriul celuilalt stat.
2. Prezentul acord nu afecteaza drepturile și obligatiile partilor contractante care decurg din prevederile altor acorduri bilaterale sau multilaterale din domeniul transporturilor rutiere internaționale de marfuri sau de persoane, la care acestea sunt parti.

ART. 2
Definitii
In sensul prezentului acord:
- termenul transportator desemneaza orice persoana fizica sau juridica care isi are sediul principal în România sau în Republica Uzbekistan și care, în conformitate cu legislatia nationala în vigoare în statul de inmatriculare a vehiculului, este autorizata sa efectueze transporturi internaționale de persoane sau de marfuri pentru altii sau în cont propriu;
- termenul vehicul desemneaza orice mijloc de transport rutier cu propulsie mecanica, precum și orice ansamblu format dintr-un camion, un vehicul-tractor și o remorca sau semiremorca, camionul și vehiculul-tractor fiind inmatriculate pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante. Remorca sau semiremorca poate fi inregistrata sau nu în acelasi stat.

ART. 3
Domeniul de aplicabilitate
1. Transporturile cu vehicule inregistrate pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante, care tranziteaza teritoriul statului celeilalte parti contractante, cu sau fara incarcatura, se efectueaza pe baza de autorizatii. Autorizatiile se elibereaza în numar nelimitat, cu plata tarifelor de folosire a drumurilor. Partile contractante pot conveni, daca este cazul, pe baza de reciprocitate, asupra unui contingent de autorizatii cu scutire partiala sau totala de la plata acestor tarife.
2. In cursul transporturilor de tranzit transportatorilor unei parti contractante nu li se permite incarcarea marfurilor pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
3. Transportatorii uneia dintre partile contractante nu sunt autorizati sa efectueze transporturi de marfuri intre doua puncte pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.

ART. 4
Greutatea și dimensiunile vehiculelor
In cazul în care greutatea, dimensiunile sau sarcina pe osie a vehiculului depasesc limitele maxime admise pe teritoriul statului unei parti contractante, vehiculul trebuie sa posede o autorizatie speciala emisă de autoritatea competenta a acestei parti contractante. Daca aceasta autorizatie limiteaza circulatia vehiculului pe un itinerar determinat, transportul se va face numai pe acest itinerar.

ART. 5
Controlul documentelor
1. Autoritatile competente ale partilor contractante stabilesc de comun acord modul de efectuare a controlului transporturilor derulate în conformitate cu prevederile prezentului acord.
2. Documentele necesare pentru transporturile internaționale trebuie sa insoteasca vehiculele respective și sa fie prezentate la cererea organelor de control autorizate ale fiecarei parti contractante.
3. Conducatorii vehiculelor inmatriculate pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante, care efectueaza transporturi în tranzit pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, trebuie sa posede permise de conducere nationale sau internaționale, documentele nationale pentru vehiculele respective și alte documente conforme cu reglementarile internaționale.

ART. 6
Prevederi vamale
1. Vehiculele inmatriculate pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante, precum și remorcile sau semiremorcile care sunt utilizate pentru transporturile mentionate în prezentul acord sunt admise temporar pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, cu scutire de taxe vamale, cu conditia de a fi reexportate. Acelasi regim se extinde asupra pieselor de schimb, accesoriilor vehiculului și echipamentelor normale, necesare în activitatea de transport, importate cu vehiculele mentionate și reexportate impreuna cu acestea.
2. Combustibilul și lubrifiantii care se gasesc în rezervoarele normale montate pe vehicule și prevazute de uzina constructoare, care sunt folosite pentru functionarea vehiculului si, daca este cazul, pentru operatiunea de refrigerare, sunt scutite de la plata taxelor vamale de import și nu sunt supuse nici unei măsuri restrictive sau prohibitive la import.
3. Piesele de schimb importate pentru repararea unui vehicul al uneia dintre partile contractante, admis deja temporar pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, sunt scutite de la plata taxelor vamale și nu sunt supuse nici unei măsuri restrictive sau prohibitive la import. Piesele inlocuite sau cele nefolosite vor fi reexportate sau distruse sub controlul autoritatilor vamale.
4. In ceea ce priveste controlul vamal, graniceresc, sanitar și fitosanitar la trecerea frontierei de stat a uneia sau a alteia dintre cele doua parti contractante, acesta se efectueaza potrivit prevederilor legislatiei nationale în vigoare pe teritoriul statului partii contractante respective, precum și prevederilor conventiilor internaționale la care cele doua state sunt parti.

ART. 7
Autoritatile competente
1. Autoritatile competente pentru aducerea la indeplinire a prezentului acord sunt autoritatile insarcinate cu transporturile, respectiv:
- pentru România: Ministerul Transporturilor;
- pentru Republica Uzbekistan: Concernul UZAVTOYUL.
2. Partile contractante isi vor notifica orice schimbare privind denumirea autoritatii competente respective.

ART. 8
Comisia mixta
1. In vederea examinarii și aplicarii prevederilor prezentului acord se infiinteaza o comisie mixta care are în componenta sa reprezentanti ai autoritatilor competente ale fiecarei parti contractante.
2. Comisia mixta se va reuni, alternativ, pe teritoriul statului fiecarei parti contractante, ori de cate ori este nevoie, la solicitarea uneia dintre autoritatile competente.

ART. 9
Taxe și plati
1. Vehiculele uneia dintre partile contractante, care efectueaza activitati de transport în conformitate cu prevederile prezentului acord, sunt scutite reciproc de la plata tuturor taxelor aplicate în ceea ce priveste circulatia sau posesiunea de vehicule, precum și de la plata tuturor taxelor speciale aplicate operatiunilor de transport pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, în conformitate cu legile și cu reglementarile în vigoare pe teritoriile statelor celor doua parti contractante.
2. Toate platile care decurg din aplicarea prezentului acord vor fi efectuate în valuta liber convertibila. In cazul în care intre cele doua parti contractante se incheie un acord de plati, se vor aplica prevederile acestuia.
3. Profiturile obtinute ca rezultat al operarii vehiculelor în trafic internațional, precum și bunurile mobile în legatura cu exploatarea vehiculelor se impun în statul în care se afla sediul conducerii efective a transportatorului.
4. In cazul în care partile contractante incheie o conventie pentru evitarea dublei impuneri, se vor aplica prevederile acestei conventii.

ART. 10
Aplicarea legislatiei nationale
In toate cazurile nereglementate de prevederile prezentului acord ori prin conventiile sau intelegerile internaționale la care cele doua state au aderat ori sunt parti se vor aplica prevederile legislatiei nationale a fiecarei parti contractante, în vigoare pe teritoriul statului acesteia.

ART. 11
Sanctiuni
1. In cazul nerespectarii legislatiei în vigoare pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, a prevederilor prezentului acord sau a conditiilor incluse în autorizatia de transport de catre transportatori sau de catre personalul de la bordul vehiculului, autoritatea competenta din statul în care este inmatriculat vehiculul va lua, la cererea autoritatii competente a celeilalte parti contractante, urmatoarele măsuri:
a) va aplica un avertisment transportatorului care a comis abaterea; sau
b) va suspenda ori va retrage dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe teritoriul statului partii contractante în care a fost comisa abaterea.
2. Autoritatea competenta care a luat o asemenea masura va informa autoritatea competenta a celeilalte parti contractante despre aceasta.
3. Prevederile acestui articol nu exclud măsurile ce pot fi aplicate în virtutea legislatiei nationale de catre tribunalele sau autoritatile administrative din statul în care a fost comisa abaterea.

ART. 12
Reglementarea diferendelor
1. Orice diferend aparut ca urmare a interpretarii sau aplicarii prezentului acord va fi solutionat prin negocieri directe intre autoritatile competente ale fiecarei parti contractante.
2. In cazul în care aceste autoritati competente nu ajung la o intelegere, diferendul va fi solutionat pe cale diplomatica.

ART. 13
Intrarea în vigoare, amendamente și valabilitatea acordului
1. Prezentul acord va intra în vigoare la data cand partile contractante isi vor notifica reciproc indeplinirea formalitatilor cerute de legislatiile lor nationale referitoare la intrarea în vigoare a acordurilor internaționale.
2. Orice modificare a prezentului acord este convenita de catre partile contractante și intra în vigoare conform procedurii mentionate la paragraful 1 al acestui articol.
3. Prezentul acord se incheie pe o perioada de cinci (5) ani și va putea fi prelungit în mod tacit, pe perioade succesive de cinci (5) ani, daca nici una dintre partile contractante nu il va fi denuntat în scris cu minimum 90 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate.
Incheiat la Bucuresti la 6 iunie 1996, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, uzbeca și rusa, toate textele avand aceeasi valabilitate. In cazul în care vor aparea neintelegeri de interpretare a prezentului acord, textul de referinta va fi cel în limba rusa.

Pentru Guvernul României,
Aurel Novac

Pentru Guvernul Republicii Uzbekistan,
Komildjon Rahimov


CONVENTIE
intre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferata

Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan, denumite în continuare parti contractante,
subliniind importanta deosebita a transporturilor internaționale feroviare de calatori și de marfuri intre ambele state, precum și în tranzit pe teritoriile lor catre state terte și dinspre acestea,
avand în vedere interesul reciproc în dezvoltarea colaborarii dintre cele doua state în domeniul transporturilor feroviare, pe baza avantajului reciproc, în scopul realizarii unui transport corelat de calatori și de marfa,
au convenit urmatoarele:

ART. 1
1. Partile contractante se obliga sa sprijine realizarea transportului feroviar de calatori și de marfuri intre cele doua state și în tranzit pe teritoriile lor, a transbordarii marfurilor, asigurarii securitatii traficului și integritatii marfurilor, precum și a trecerii frontierelor de stat și a efectuarii procedurilor vamale, în conformitate cu legislatia nationala a fiecarei tari.
2. Partile contractante isi vor acorda clauza natiunii celei mai favorizate cu privire la accesul la infrastructura feroviara de pe teritoriile statelor lor.
Ambele parti vor dezvolta tehnicile de transport combinat, în special sistemul feribot.
3. Prevederile art. 1 pct. 2 nu se vor aplica avantajelor și privilegiilor pe care oricare dintre partile contractante le-a acordat sau le va acorda în cadrul unor zone de comert liber, uniuni vamale, economice sau monetare la care numai una dintre parti este membra.

ART. 2
Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord partile contractante desemneaza: partea romana - S.N.C.F.R. (C.F.R.), iar partea uzbeca - Compania feroviara de stat pe actiuni UZBEKISTON TEMIR IULLARI.

ART. 3
La organizarea transporturilor feroviare de calatori și de marfuri pe teritoriile statelor partilor contractante, precum și în tranzit dinspre terte state sau inspre terte state partile contractante vor lua măsuri corespunzatoare pe baza conventiilor internaționale, a legislatiei nationale din cele doua state, iar daca va fi necesar, vor incheia conventii separate.

ART. 4
1. Modalitatile concrete de transport al marfurilor în tranzit pe teritoriul Republicii Uzbekistan spre România și pe teritoriul României spre Republica Uzbekistan, precum și modul de decontare pentru transporturile internaționale de calatori și de marfuri și serviciile acordate se stabilesc în conventii speciale corespunzatoare, incheiate intre organizatiile feroviare ale partilor contractante: în România - S.N.C.F.R. (C.F.R.), iar în Republica Uzbekistan - Compania feroviara de stat pe actiuni UZBEKISTON TEMIR IULLARI, denumite în continuare societati de cai ferate.
2. Pentru rezolvarea problemelor operative legate de tranzitul de marfuri societatile de cai ferate ale partilor contractante pot deschide reprezentante proprii pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, în conformitate cu legislatiile nationale.

ART. 5
Partile contractante vor sprijini schimbul de informatii intre societatile de cai ferate din Republica Uzbekistan și România.

ART. 6
Pe perioada stationarii pe teritoriul celuilalt stat fiecare parte contractanta va acorda, pe baza de reciprocitate, asistenta în indeplinirea obligatiilor de serviciu, iar în caz de boala sau accident neprevazut - asistenta medicala gratuita în caz de urgență.

ART. 7
Partile contractante vor sprijini societatile de cai ferate prevazute la art. 4 în pregatirea și incheierea conventiilor separate, și anume:
a) privind traficul feroviar direct și de tranzit;
b) privind livrarile reciproce de material rulant, tehnica, instalatii, piese de schimb pentru acestea și de resurse materiale pentru necesitatile transportului feroviar, reparatiile materialului rulant, ale instalatiilor și tehnicii;
c) privind modul de efectuare a decontarilor reciproce pentru transporturi, livrari și alte servicii acordate;
d) privind raspunderea reciproca pentru nerespectarea parametrilor tehnologici ai activitatii de transport și privind recuperarea pagubelor materiale.

ART. 8
Partile contractante se informeaza reciproc în privinta legislatiei adoptate în domeniul transportului feroviar.

ART. 9
Partile contractante vor colabora în domeniul pregatirii specialistilor din transportul feroviar.

ART. 10
Eventualele diferende care pot aparea în interpretarea sau în aplicarea prezentei conventii vor fi rezolvate de catre partile contractante prin tratative și consultari directe, daca în conventiile speciale nu s-a prevazut altfel.

ART. 11
Partile contractante pot modifica sau amenda prevederile prezentei conventii. Modificarile sau amendamentele vor fi consemnate intr-un protocol separat, care va constitui parte integranta a prezentei conventii.

ART. 12
Prezenta conventie intra în vigoare la data ultimei notificari scrise din partea partilor contractante privind indeplinirea procedurilor legale nationale de intrare în vigoare, se incheie pe o perioada de 5 ani și se va prelungi în mod automat pentru urmatoarele perioade de cate 2 ani, daca o parte contractanta nu va notifica în scris, pe cale diplomatica, cu cel putin 6 luni inainte de expirarea perioadei respective, dorinta sa de a denunta prezenta conventie.
Semnata la Bucuresti la 6 iunie 1996, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, uzbeca și rusa.
In cazul interpretarii diferite a textelor, se ia ca baza textul conventiei în limba rusa.

Pentru Guvernul României,
Aurel Novac

Pentru Guvernul Republicii Uzbekistan,
Komildjon Rahimov


Vineri, 03 februarie 2023, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.