LEGE nr.117 din 30 iunie 1999
privind taxele extrajudiciare de timbru
Textul actului publicat în M.Of. nr. 321/6 iul. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ART. 1
Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie și de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vanatoare și de pescuit, examinarea conducatorilor de autovehicule în vederea obtinerii permisului de conducere, inmatricularea autovehiculelor și a remorcilor, precum și alte servicii prestate de unele institutii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.

CAPITOLUL 2
Stabilirea și aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru

ART. 2
Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, dupa caz, de catre persoanele fizice sau juridice, precum și de catre alti solicitanti ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege.

ART. 3
Taxele extrajudiciare de timbru se platesc anticipat.

ART. 4
(1) Taxele prevazute la cap. I-IV din anexa constituie venituri la bugetul local, cu exceptia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(2) Taxele prevazute la alin. (1) pot fi majorate cu pana la 40% de catre consiliul local în a carui raza teritoriala se afla sediul prestatorului de servicii.
(3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevazuta la alin. (2), în functie de necesitatile functionarii normale a serviciilor publice și de indeplinirea atributiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale.
(4) In cazul în care nivelul taxelor prevazute la alin. (1) se modifica prin dispozitii legale, majorarea de pana la 40% se va aplica la noile niveluri.
(5) Taxa prevazuta la cap. V din anexa constituie venit la bugetul de stat.

ART. 5
(1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:
a) eliberarea certificatelor care atesta un fapt sau o situatie decurgand din raporturi de munca, eliberarea certificatelor destinate obtinerii unor drepturi privind asistenta socială, asigurarile sociale și protectia socială, unicatele certificatelor eliberate de institutiile de invatamant, certificatele eliberate pentru a servi în armata, scoli, gradinite, crese și în alte asemenea institutii;
b) eliberarea certificatelor originale de stare civila;
c) atestarile în legatura cu primirea unor sume de bani;
d) eliberarea certificatelor, adeverintelor și a oricaror alte inscrisuri medicale, cu exceptia celor folosite în justitie;
e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atesta decesul;
f) eliberarea certificatelor ca urmare a actiunilor sanitar-veterinare obligatorii și gratuite;
g) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei în actele de identitate ale minorilor orfani, internati în case de copii;
h) eliberarea unei noi carti de identitate, în cazul schimbarii denumirii localitatilor si/sau a strazilor;
i) examinarea, în vederea obtinerii permisului de conducere auto, a urmatoarelor categorii de persoane:
- persoanele cu handicap fizic, pentru obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B și B1, adaptate infirmitatii lor;
- membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditati în România, pe baza de reciprocitate;
j) inmatricularea:
- autovehiculelor și remorcilor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizatii și persoane cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea în România, pe baza de reciprocitate;
- autovehiculelor din categoriile A, A1, B și B1, apartinand persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmitatii lor;
k) serviciile, cu exceptia celor prevazute la cap. IV din anexa, prestate la cererea institutiilor publice.
(2) Scutirile de taxe de timbru prevazute în legi speciale pentru serviciile mentionate în anexa la prezenta lege se confirma ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.

ART. 6
(1) Taxele extrajudiciare de timbru se platesc în numerar, prin ordin de plata si, cu exceptia taxei prevazute la cap. V din anexa, prin aplicarea și anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de pana la 50.000 lei.
(2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi incasate și de institutiile care primesc, intocmesc sau elibereaza acte ori presteaza servicii supuse acestor taxe, în conditiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.

ART. 7
(1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compenseaza, la cerere, în urmatoarele cazuri:
a) atunci cand taxa platita nu era datorata;
b) atunci cand s-a platit mai mult decat cuantumul legal;
c) atunci cand serviciul nu poate fi prestat.
(2) Taxele extrajudiciare de timbru, platite prin aplicarea și anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.

ART. 8
(1) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum și a dreptului de a cere executarea silita a creantelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevazute de legislatia privind executarea creantelor bugetare.
(2) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculati de la data la care s-a constatat ca aceasta nu a fost achitata.

ART. 9
Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au urmatoarele obligatii:
a) sa nu primeasca sau sa nu elibereze acte ori sa presteze servicii fara ca taxa extrajudiciara de timbru, datorata potrivit dispozitiilor legale, sa fi fost achitata;
b) sa vireze, în termen de 10 zile de la data incasarii, la bugetul de stat sau la bugetul local, dupa caz, sumele incasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru;
c) sa pastreze documentele care atesta indeplinirea obligatiei privind timbrarea și sa conduca evidentele necesare în vederea identificarii actelor, lucrarilor și serviciilor eliberate sau prestate.

CAPITOLUL 3
Sanctiuni

ART. 10
Incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9 atrage raspunderea administrativ-disciplinara a persoanelor vinovate.

ART. 11
Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei legi se face de catre:
a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.
Pana la organizarea de catre consiliile locale a organelor de specialitate, atributiile ce le revin privind controlul asupra respectarii prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de catre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor;
b) organele de specialitate ale Ministerului Finantelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat.

ART. 12
Impotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atributii de control se pot exercita caile de atac prevazute de procedura de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor și plangerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finantelor, dupa caz.

CAPITOLUL 4
Dispozitii finale

ART. 13
Taxele extrajudiciare de timbru, prevazute de prezenta lege, se actualizeaza periodic, în functie de rata inflatiei, prin:
a) hotarare a consiliilor locale, în conditiile stabilite prin legea privind impozitele și taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;
b) hotarare a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat.

ART. 14
Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 15
Pentru aplicarea legii Ministerul Finantelor, cu avizul Departamentului pentru Administratie Publica Locala și al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

ART. 16
Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:
- art. 1 lit. b) și d)-i), art. 2, art. 3 lit. m)-p), art. 5, precum și art. 4, art. 6 alin. 1, 4 și 5, art. 9, art. 9^1, art. 10-13, art. 14 alin. 2, insa numai în ceea ce priveste taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr.199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificarile ulterioare;
- pct. III (inclusiv notele nr. 1 și 2), VI, VII, X și XIX din anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr.10/1993 privind actualizarea, în functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.201 din 23 august 1993 și aprobata prin Legea nr. 102/1994;
- orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU


ANEXA 1

LISTA
cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Denumirea serviciului             Taxa
crt.                                  (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
           CAPITOLUL I
   Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele
   decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei,
   Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie și de
   notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate
   de unele institutii publice

 1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale și
  locale, de alte autoritati publice, precum și de institutii de
  stat, care, în exercitarea atributiilor lor, sunt în drept
  sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor,
  adeverintelor și a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta
  un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se
  plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare        800
 2. Eliberarea certificatului de producator agricol           2.850
 3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,
  pe cap de animal:
  - pentru animale sub 2 ani                      800
  - pentru animale peste 2 ani                    1.600
 4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra
  animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
  - pentru animale sub 2 ani                     3.100
  - pentru animale peste 2 ani                    8.000
 5. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala         10.000
 6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a
  altor certificate medicale folosite în justitie           2.850
 7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar     2.000
 8. Inregistrarea, la cerere, în actele de stare civila a schimbarii
  numelui și a sexului                        27.500
 9. Inregistrarea, la cerere, în actele de stare civila a desfacerii
  casatoriei                             1.600
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civila romane,
  a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine     1.600
11. Reconstituirea și intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de
  stare civila                            1.600
12. Eliberarea altor certificate de stare civila în locul celor
  pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate            1.600

           CAPITOLUL II
  Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate
  și inscrierea mentiunilor în acestea, precum și pentru
  eliberarea permiselor de vanatoare și de pescuit

 1. Acte de identitate:
  a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusiv
    a celor provizorii) și a buletinelor de identitate pentru
    cetatenii romani, eliberarea carnetelor de identitate, precum
    și eliberarea sau prelungirea valabilitatii legitimatiilor
    provizorii pentru cetatenii straini și persoanele fara
    cetatenie                             800
  b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
    resedintei                             800
  c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini
    și ale persoanelor fara cetatenie                10.550
  d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate
    și legitimatii provizorii în locul celor pierdute, furate
    sau deteriorate                         11.200
 2. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind
  furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a
  populatiei                              800
 3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare        4.100
 4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit         2.000

         CAPITOLUL III
  Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule în vederea
  obtinerii permiselor de conducere

 1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala
  de conducatori de autovehicule:
  a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
    din sub categoria A1                       6.500
  b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
    din categoria A                         10.300
  c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
    apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1,
    B+E                               12.800
  d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
    apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1,
    Tr                               25.500
  e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
    apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E,
    D1+E, C, D, Tb, Tv                       32.000
  f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
    din categoriile C+E, D+E                    38.500
 2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala De 5 ori
  de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor prevazute   taxele
  la pct. 3                            prevazute
                                   la pct. 1,
                                   cores-
                                   punzator
                                   fiecarei
                                   categorii
                                   și sub-
                                   categorii
                                   de autove-
                                   hicule
 3. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat    Dublul
  permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul  taxelor
  anulat                              prevazute
                                   la pct. 1
 4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse     De 3 ori
  de trei ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii   taxele
  a permisului de conducere                    prevazute
                                   la pct. 1
                                   ori, dupa
                                   caz, la
                                   pct. 2 sau
                                   3

           CAPITOLUL IV
  Taxe de inmatriculare a autovehiculelor și remorcilor,
  autorizare provizorie de circulatie și autorizare de
  circulatie pentru probe

 1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor
  și remorcilor:
  a) autovehicule și remorci cu masa totala maxima autorizata de
    pana la 750 kg inclusiv                     67.750
  b) autovehicule și remorci cu masa totala maxima autorizata
    cuprinsa intre 750 kg și 3.500 kg inclusiv           134.250
  c) autovehicule și remorci cu masa totala maxima autorizata mai
    mare de 3.500 kg                        268.400
 2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si
  remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar         19.250
 3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor
  și remorcilor                           769.300

            CAPITOLUL V
  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra   27.550 lei/hec-
  terenurilor dobandite în baza Legii fondului funciar    tar sau frac-
  nr. 18/1991                         tiune de hectar

-------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestarii de servicii, care se stabileste potrivit dispozitiilor legale.


Luni, 04 decembrie 2023, 18:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.