LEGE nr.203 din 28 decembrie 1999
privind permisele de muncă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 646/30 dec. 1999

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Permisul de munca este documentul oficial care se elibereaza in conditiile prezentei legi, pe baza caruia strainii se pot incadra in munca in Romania.
(2) In intelesul prezentei legi, strain este persoana care nu are cetatenie romana.

ART. 2
Permisul de munca poate fi eliberat, la cerere, strainilor care indeplinesc conditiile prevazute de lege cu privire la incadrarea in munca si care au aplicata pe documentele de trecere a frontierei viza pentru angajare in munca.

ART. 3
(1) Permisul de munca se elibereaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Directia pentru programe de ocupare a fortei de munca in strainatate.
(2) Permisul de munca se acorda pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de cate 6 luni.
(3) In temeiul unor conventii sau acorduri incheiate de Romania, permisul de munca poate fi acordat, respectiv prelungit, si pentru intervale mai mari de 6 luni.
(4) Litigiile in legatura cu refuzul acordarii permisului de munca se solutioneaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 4
Permisul de munca da dreptul titularului sa fie incadrat, pe baza unui contract individual de munca sau in alt mod prevazut de lege, la o persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate.

ART. 5
(1) Pot fi incadrati in munca la persoane fizice sau juridice din Romania, fara permis de munca, strainii care se afla in urmatoarele situatii:
a) si-au stabilit, potrivit legii, domiciliul pe teritoriul Romaniei;
b) au dobandit statutul de refugiat pe teritoriul Romaniei;
c) sunt angajati la persoane fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv cu sediul, in strainatate si sunt trimisi de aceste persoane sa desfasoare unele activitati temporare in Romania;
d) in alte situatii stabilite prin conventii sau prin acorduri la care Romania este parte ori prin legi speciale.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale.
(3) Membrii de familie - sot, sotie, copii minori aflati in intretinere - ai personalului misiunilor diplomatice ori consulare din Romania pot fi scutiti, pe baza de reciprocitate, de obligatia de a obtine permis de munca pentru desfasurarea unor activitati cu caracter lucrativ, in conditiile stabilite prin acordurile bilaterale incheiate.

ART. 6
(1) La eliberarea permisului de munca titularul va plati o taxa in lei, egala cu echivalentul a 200 dolari S.U.A. proveniti din schimb valutar, stabilita in raport cu cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii.
(2) Pentru prelungirea permisului de munca titularul va plati o taxa in lei, egala cu echivalentul a 100 dolari S.U.A., stabilita potrivit dispozitiilor alin. (1).
(3) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea si de prelungirea permiselor de munca Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va percepe titularului un comision de 2%, care se aplica asupra sumelor prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Sumele incasate cu titlu de comision se constituie si se utilizeaza ca venituri extrabugetare, la dispozitia Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in completarea alocatiilor de la bugetul de stat. Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
(5) Veniturile provenite din comisionul de 2% si structura cheltuielilor legate de eliberarea si de prelungirea permiselor de munca vor fi evidentiate intr-o anexa la bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 7
Incadrarea in munca sau mentinerea in munca a unui strain care nu are permis de munca valabil de catre o persoana fizica sau juridica din Romania, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

ART. 8
(1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 7 se fac de catre salariatii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, desemnati prin ordin al ministrului. Pot, de asemenea, constata si sanctiona aceste contraventii si subofiterii si ofiterii de politie.
(2) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 9
Sumele provenite din taxele platite conform prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), precum si cele provenite din amenzile prevazute la art. 7 se fac venit la bugetul de stat.

ART. 10
Procedura de eliberare si de anulare a permiselor de munca se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne, aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 11
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 12
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 207/1997 privind obligatia cetatenilor straini si a apatrizilor de a obtine permis de munca in vederea incheierii unui contract individual de munca pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN


Joi, 25 iulie 2024, 06:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.