ORDONANȚĂ nr.55 din 30 ianuarie 2000
privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 44/31 ian. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. D pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Prezenta ordonanță reglementează înființarea și funcționarea organizațiilor interprofesionale pe produse agroalimentare, denumite în continuare organizații interprofesionale pe produs, principalele obiective și activități, precum și drepturile și obligațiile acestora.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetală și animală, inclusiv bioproduse și produse semiprelucrate, prelucrate și/sau conservate, derivate din cele naturale;
b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relații funcționale care leagă producătorii, prelucrătorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianții și/sau bursele de mărfuri care tranzacționează același produs în vederea utilizării și/sau a consumului acestuia;
c) piața produsului agroalimentar - totalitatea relațiilor legate de actele de vânzare-cumpărare, inclusiv cererea și oferta unui produs agroalimentar, locul de întâlnire între vânzătorii și cumpărătorii produsului.

Art. 3. - (1) Organizația interprofesională pe produs este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociație, fără scop lucrativ, constituită potrivit procedurii și în condițiile legii în vigoare la data constituirii.

(2) Organizația interprofesională pe produs este formată prin asocierea organizațiilor profesionale fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, de pe filiera producerii, prelucrării, transportului, depozitării, distribuției și comercializării produselor agroalimentare, constituite în condițiile legii în vigoare.

(3) Fiecare organizație profesională din cadrul organizației interprofesionale pe produs trebuie să fie reprezentativă în cadrul filierei produsului respectiv, din punct de vedere al importanței economice, al numărului de membri și potrivit statutului organizației interprofesionale pe produs.

Art. 4. - Principalele obiective ale organizației interprofesionale pe produs sunt următoarele:

a) exprimarea intereselor comune ale membrilor organizațiilor profesionale care desfășoară activități de producție, prelucrare, transport, depozitare, distribuție și comercializare a produsului;
b) reprezentarea, promovarea și protejarea intereselor comune ale membrilor organizațiilor profesionale de pe filiera produsului în fața autorităților administrației publice;
c) facilitarea dialogului dintre autoritățile administrației publice și membrii organizației interprofesionale pe produs, în vederea creșterii eficienței economice din sectorul agroalimentar.

Art. 5. - Organizația interprofesională pe produs desfășoară următoarele activități principale:

a) propune măsuri și politici autorităților administrației publice, prin consiliile pe produs, pentru îmbunătățirea eficienței economice pe filiera produsului;
b) prezintă puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative din domeniul agroalimentar, promovate de autoritățile publice;
c) formulează propuneri de îmbunătățire a activităților de pe filiera produsului, referitoare la:

1. informații de piață, analize și prognoze necesare orientării producției spre obținerea de produse adaptate cererii consumatorilor, în special în ceea ce privește calitatea și protecția consumatorului;

2. igiena produselor agroalimentare, originea și etichetarea acestora;

3. elaborarea de metode și utilizarea de instrumente pentru îmbunătățirea calității produselor;

4. punerea în valoare a mărcilor de calitate și a indicațiilor geografice;

5. promovarea unei producții care să nu afecteze mediul înconjurător și a altor metode de protecție a acestuia;

6. activitățile de consultanță, expertiză și instruire destinate membrilor;

7. rezolvarea neînțelegerilor dintre organizațiile profesionale;

8. alte activități de interes comun pentru membri.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii și Alimentației va recunoaște, pe bază de aviz, acele organizații interprofesionale pe produs care au înscrise în statut și principalele obiective și activități prevăzute la art. 4 și 5, precum și prevederi referitoare la posibilitatea aderării de noi membri.

Art. 7. - Organizația interprofesională pe produs asigură membrilor săi exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu propriul statut și împuternicește reprezentanții săi în Consiliul pe produs să ia decizii în numele organizației conform celor hotărâte de aceasta.

Art. 8. - (1) Pentru fiecare produs se constituie un consiliu pe produs, ca persoană juridică cu statut de uniune, în condițiile legii în vigoare la data constituirii, format din reprezentanți ai celor mai reprezentative organizații interprofesionale pe produs, recunoscute, pe bază de aviz, de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

(2) În cazul în care există mai multe organizații interprofesionale pe același produs, reprezentarea în Consiliul pe produs se face pe bază de mandat, proporțional cu numărul membrilor organizațiilor interprofesionale pe produs componente și potrivit statutului Consiliului pe produs.

(3) Numărul maxim de organizații interprofesionale pe același produs cu reprezentare în Consiliul pe produs este trei.

Art. 9. - (1) Consiliul pe produs armonizează solicitările organizațiilor interprofesionale pe produs reprezentate și formulează propuneri privind îmbunătățirea activității din domeniul pe care îl reprezintă.

(2) Pentru analiza propunerilor Consiliului pe produs și a proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Agriculturii și Alimentației se constituie comisii de lucru formate din 3 reprezentanți desemnați de ministrul agriculturii și alimentației și câte 2 reprezentanți desemnați de ministrul finanțelor și de ministrul industriei și comerțului.

(3) Comisiile de lucru armonizează punctele de vedere ale reprezentanților Consiliului pe produs și ale ministerelor implicate.

(4) Pentru implementarea obiectivelor și măsurilor legate de reglementarea pieței produselor agroalimentare Ministerul Agriculturii și Alimentației încheie cu Consiliul pe produs convenții care vor fi făcute publice în două cotidiene de interes național.

(5) La încheierea acestor convenții pot fi avute în vedere propuneri formulate în scris de alte organizații interprofesionale pe produs.

Art. 10. - În cazul în care una dintre organizațiile interprofesionale pe produs nu respectă clauzele convențiilor încheiate de Consiliul pe produs cu Ministerul Agriculturii și Alimentației, reprezentarea acesteia în Consiliul pe produs încetează de drept.

Art. 11. - Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu ministerele reprezentate în comisiile de lucru vor depune diligențele necesare pentru promovarea proiectelor de acte normative potrivit convențiilor încheiate cu Consiliul pe produs.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii și alimentației,
Ștefan Pete,
secretar de stat

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 ianuarie 2000.
Nr. 55.


Vineri, 21 iunie 2024, 03:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.