ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 26 mai 2000
privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României și modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 240/31 mai. 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 16 iulie 1992, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(6) Numerotarea circumscripțiilor electorale și numărul de deputați și de senatori ce urmează să fie aleși în fiecare circumscripție electorală se aprobă de Guvern, o dată cu stabilirea datei alegerilor."

2. Alineatele (1), (2), (3), (4) și (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Listele electorale permanente se întocmesc pe localități și cuprind toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care au fost întocmite listele. Cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot fi înscriși, la cererea lor, în listele electorale permanente ale localității în care s-au născut ori în care au avut ultimul domiciliu în țară. Cererea se depune la misiunea diplomatică a României din statul în care domiciliază sau direct la serviciul județean de evidență a populației.

(2) Listele electorale permanente se întocmesc de Ministerul de Interne, prin formațiunile de evidență a populației.

(3) Listele electorale permanente se întocmesc pentru comune, pe sate, iar pentru orașe, municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi.

(4) Listele electorale permanente vor cuprinde în mod obligatoriu, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul și seria actului de identitate, precum și numărul circumscripției electorale.

(5) Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare oficiale, se semnează de reprezentantul Ministerului de Interne, respectiv de șeful formațiunii de evidență a populației și de primar. Un exemplar va fi predat spre păstrare, pe bază de proces-verbal, primăriei, iar celălalt, judecătoriei în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite. Listele electorale permanente se păstrează în registre speciale cu file detașabile."

3. Alineatul (6) al articolului 8 se abrogă.

4. Alineatele (1), (2) și (4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Ministerul de Interne actualizează listele electorale permanente, întocmite conform art. 8, și le comunică primăriei și judecătoriei în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării.

(2) Persoanele decedate se radiază din lista electorală pe baza comunicării serviciului public local la care s-a înregistrat decesul, în termen de 24 de ore de la înregistrare, către serviciul județean de evidență a populației de la ultimul domiciliu al persoanei decedate.
.............................................................................................
(4) Persoanele care au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală, în temeiul comunicării instanței judecătorești către serviciul județean de evidență a populației la care este arondată localitatea în care persoana în cauză își are domiciliul."

5. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"(2) Înscrierea în listele electorale permanente este obligatorie. Schimbarea domiciliului unei persoane va fi operată în mod corespunzător și în lista electorală permanentă de către formațiunea de evidență a populației de la noul domiciliu."

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Listele electorale speciale se întocmesc în cazurile prevăzute de prezenta lege și vor cuprinde numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate ale alegătorului. Listele se semnează de președintele biroului electoral al secției de votare unde au fost întocmite."

7. Alineatele (1) și (2) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite și oricăror erori din liste se depun la primar, care le transmite de îndată autorităților care au întocmit listele. Acestea sunt obligate să se pronunțe în cel mult 3 zile de la înregistrare.

(2) Împotriva soluției date se poate face contestație în termen de 24 de ore de la comunicare. Contestația se soluționează în cel mult 3 zile de judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul sau, în cazul celor înscriși în liste speciale, de judecătoria în a cărei rază teritorială se află biroul electoral al secției de votare care a întocmit lista. Hotărârea judecătorească este definitivă, executorie și se comunică celor interesați în termen de 24 de ore de la pronunțare."

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) La solicitarea formațiunilor de evidență a populației în a căror rază teritorială de competență se află localitatea, primarii vor transmite informațiile necesare în vederea determinării precise a adresei de domiciliu a cetățenilor care locuiesc în sate, pe străzi renumerotate sau pe străzi a căror denumire a fost modificată prin hotărâre a consiliului local.

(2) Primarii vor efectua copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegătorii din fiecare secție de votare, pe care le vor înainta, în două exemplare, birourilor electorale ale secțiilor de votare, în termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Un exemplar va fi pus la dispoziție alegătorilor pentru consultare, iar celălalt va fi utilizat în ziua alegerilor.

(3) Formațiunea de evidență a populației va transmite primarului, în termen de 24 de ore, modificările intervenite după trimiterea copiilor de pe listele electorale, care le va comunica de îndată judecătoriei și biroului electoral al secției de votare."

9. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

"Art. 131. - Modelul listelor electorale permanente, al listei speciale, precum și cheltuielile de tipărire a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

10. Alineatele (1) și (2) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cărții de alegător, eliberată în condițiile prezentei legi. Cetățenii români aflați în străinătate pot vota și fără carte de alegător.

(2) Forma, conținutul, modul de eliberare și de utilizare a cărții de alegător, precum și cheltuielile de tipărire și distribuire a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne și a Ministerului Funcției Publice."

11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Cărțile de alegător sunt valabile pentru toate consultările electorale, potrivit numărului de scrutine prevăzut în cuprinsul lor, și se eliberează alegătorilor înscriși în listele electorale permanente ale localității în care domiciliază."

12. Alineatele (1), (2), (3), (4) și (6) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Cartea de alegător se întocmește de Ministerul de Interne, prin formațiunea de evidență a populației la care este arondată localitatea în care își are domiciliul alegătorul.

(2) Eliberarea cărții de alegător se face pe baza actului de identitate, numai titularului și sub semnătura acestuia, de către Ministerul de Interne, prin formațiunile de evidență a populației.

(3) Cărțile de alegător neridicate se trimit de formațiunea de evidență a populației primarului, care, cu 3 zile înainte de ziua alegerilor, le va preda birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal cuprinzând numărul cărților de alegător, numele, prenumele și domiciliul titularilor.

(4) După actualizarea listelor electorale permanente potrivit art. 9 alin. (1) întocmirea și eliberarea cărților de alegător pentru cetățenii care au împlinit vârsta de 18 ani până în luna ianuarie sau care vor împlini această vârstă până în ziua alegerilor inclusiv se fac potrivit prevederilor alin. (1), (2) și (3).
..............................................................................................
(6) Evidența cărților de alegător se asigură de Ministerul de Interne."

13. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) În cazul pierderii sau distrugerii cărții de alegător se poate elibera un duplicat de către autoritățile prevăzute la art. 16 alin. (2), care vor face mențiunea corespunzătoare în lista electorală permanentă a localității."

14. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Delimitarea secțiilor de votare se stabilește de primarii comunelor, orașelor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și se comunică prefectului. În termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor primarii vor comunica prefectului ultimele modificări privind delimitarea secțiilor de votare.

(2) Prefecții sunt obligați să facă numerotarea tuturor secțiilor de votare de pe raza județului și să comunice serviciului județean de evidență a populației numerotarea, precum și delimitarea fiecărei secții de votare.

În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor prefecții vor comunica serviciului județean de evidență a populației ultimele modificări privind delimitarea secțiilor de votare și numerotarea acestora. În termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor prefecții vor aduce la cunoștință publică numerotarea, precum și delimitarea fiecărei secții de votare, indicând și locul unde se va desfășura votarea.

(3) Toate secțiile de votare dintr-o circumscripție electorală se numerotează, indiferent de localități, începând cu localitatea de reședință a județului și continuând cu cele din municipii, celelalte orașe și apoi din comune, în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativteritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.

(4) Primarii și secretarii comunelor, orașelor și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor vor asigura toate datele, informațiile și sprijinul necesar pentru îndeplinirea de către prefecți a obligațiilor prevăzute la alin. (2)."

15. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) În scopul bunei desfășurări a operațiunilor electorale se înființează, în condițiile prezentei legi, pentru fiecare alegere, Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripție și birouri electorale ale secțiilor de votare. La nivelul sectoarelor municipiului București se constituie oficii electorale.

(2) Birourile și oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot; candidații nu pot fi membri ai acestora.

(3) În realizarea atribuțiilor ce revin birourilor și oficiilor electorale toți membrii din compunerea acestora exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a acestei funcții este obligatorie."

16. Literele d), e), f) și h) ale alineatului (1) al articolului 27 vor avea următorul cuprins:

"d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare sau, după caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscripției electorale în care funcționează;
e) distribuie, împreună cu primarii, birourilor electorale ale secțiilor de votare buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea ÇVotatÈ. Biroul electoral de circumscripție al municipiului București distribuie aceste materiale oficiilor electorale;
f) totalizează rezultatul alegerilor de la secțiile de votare și comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidați. Biroul electoral de circumscripție al municipiului București totalizează rezultatul alegerilor de la oficiile electorale și comunică Biroului Electoral Central procesulverbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidați;
..............................................................................................
h) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum și întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, iar în municipiul București de la oficiile electorale;"

17. După articolul 27 se introduc articolele 271 și 272 cu următorul cuprins:

"Art. 271. - (1) Oficiile electorale sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia și din cel mult 7 membri, reprezentanți ai partidelor sau alianțelor politice care participă la alegeri în circumscripția electorală în care funcționează.

(2) Președintele și locțiitorul sunt magistrați, desemnați de președintele Tribunalului București cu 20 de zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai tribunalului. Prevederile art. 28 alin. (6), (7), (8),

(9), (10) și (11) se aplică în mod corespunzător.

Art. 272. - Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București au următoarele atribuții:

a) distribuie, împreună cu primarii, birourilor electorale ale secțiilor de votare, buletinele de vot, ștampila de control și ștampila cu mențiunea ÇVotatÈ;
b) totalizează rezultatul alegerilor de la secțiile de votare și comunică biroului electoral de circumscripție al municipiului București procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidați;
c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare;
d) înaintează biroului electoral de circumscripție proceseleverbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum și întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare."

18. Literele a) și e) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

"a) primesc copia de pe listele comunicate, potrivit art. 13 alin. (2), și cărțile de alegător neridicate, potrivit art. 16 alin. (3), iar de la birourile electorale de circumscripție, buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la secția de votare, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea ÇVotatÈ. În municipiul București buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea ÇVotatÈ le primesc de la oficiile electorale;
..............................................................................................
e) înaintează birourilor electorale de circumscripție sau, după caz, oficiilor electorale procesele-verbale cuprinzând rezultatul votării, împreună cu contestațiile depuse și cu materialele la care acestea se referă;"

19. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Birourile și oficiile electorale lucrează în prezența majorității membrilor lor și iau hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți."

20. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - (1) Partidele și alianțele politice care participă la alegeri, precum și candidații independenți pot contesta modul de formare și componența birourilor și oficiilor electorale în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri și oficii electorale.

(2) Contestațiile se soluționează de biroul electoral de circumscripție, dacă privesc biroul electoral al secției de votare, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscripție sau de Curtea Supremă de Justiție, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârea dată este definitivă. În municipiul București contestațiile se soluționează de oficiul electoral, dacă privesc biroul electoral al secției de votare și de biroul electoral de circumscripție, dacă privesc oficiile electorale."

21. Alineatul (1) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - (1) Buletinele de vot se predau președintelui biroului electoral de circumscripție, care le va distribui președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, cu cel puțin două zile înainte de data alegerilor. În municipiul București președintele biroului electoral de circumscripție distribuie, cu 3 zile înainte de data alegerilor, buletinele de vot președinților oficiilor electorale, care le vor preda președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare cu două zile înainte de data alegerilor. Predarea și distribuirea buletinelor se fac, în pachete sigilate de câte 100 de bucăți, pe bază de proces-verbal."

22. Alineatul (3) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

"(3) Ștampilele și celelalte materiale necesare birourilor electorale ale secțiilor de votare se predau pe bază de proces-verbal de către primari, împreună cu președinții birourilor electorale de circumscripție sau, după caz, ai oficiilor electorale, președinților secțiilor de votare, cu cel puțin două zile înainte de data alegerilor. După preluarea buletinelor de vot și a ștampilelor președintele secției de votare asigură păstrarea acestora în deplină siguranță."

23. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

"Art. 50. - (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor, după care închide și sigilează urnele, aplicând ștampila de control a secției de votare."

24. Alineatul (4) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

"(4) Acreditarea delegaților pentru presa, cinematografia, posturile de radio și de televiziune române se face de către Biroul Electoral Central, iar pentru presa, cinematografia, posturile de radio și de televiziune străine, precum și pentru reprezentanții unor organizații internaționale, de către Biroul Electoral Central, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Încălcarea condițiilor de acreditare atrage de drept încetarea acreditării."

25. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"Art. 52. - Votarea începe la ora 7,00 și se termină la ora 21,00."

26. Alineatele (2) și (9) ale articolului 54 vor avea următorul cuprins:

"(2) Alegătorii care ridică, potrivit art. 16 alin. (3), cartea de alegător de la secția de votare vor semna de primire în procesul-verbal întocmit la predarea de către primari a cărților de alegător neridicate.
..............................................................................................
(9) Ștampila încredintață pentru votare se restituie președintelui, după care acesta o va aplica pe cartea de alegător în locul corespunzător numărului de scrutin, menționând și data."

27. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

"Art. 60. - La ora 21,00 președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea secției de votare."

28. Alineatul (1) al articolului 64 va avea următorul cuprins:

"Art. 64. - (1) Pentru Camera Deputaților și pentru Senat se întocmește câte un dosar care va cuprinde proceseleverbale și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale secției, precum și buletinele nule și cele contestate. Dosarele sigilate și ștampilele se vor înainta biroului electoral de circumscripție sau oficiului electoral, după caz, de președintele biroului electoral al secției de votare și de membrii biroului, cu pază militară, în termen de cel mult 24 de ore de la declararea închiderii secției de votare. În termen de 24 de ore de la primire oficiile electorale înaintează dosarele sigilate și ștampilele biroului electoral de circumscripție al municipiului București."

29. După articolul 64 se introduce articolul 641 cu următorul cuprins:

"Art. 641. - Oficiul electoral, după primirea proceselorverbale cuprinzând rezultatul numărării voturilor, va încheia, separat pentru Camera Deputaților și pentru Senat, câte un proces-verbal cuprinzând totalul voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid sau alianță politică, pe care îl va înainta în termen de 24 de ore biroului electoral de circumscripție al municipiului București."

30. Alineatul (3) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

"(3) Procesul-verbal, împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare și de la oficiile electorale, după caz, formând un dosar, încheiat, sigilat și semnat de membrii biroului electoral, se înaintează, cu pază militară, la Biroul Electoral Central în termen cel mult 48 de ore de la primirea comunicării Biroului Electoral Central referitoare la desfășurarea, pe circumscripții electorale, a mandatelor repartizate centralizat pe țară."

31. Alineatul (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

"Art. 71. - (1) Dacă alegerile parțiale au loc ca urmare a anulării alegerilor dintr-o circumscripție electorală, acestea se desfășoară pe baza acelorași candidaturi, birouri electorale, oficii electorale și la aceleași secții de votare, în a 3-a duminică după anularea alegerilor inițiale."

32. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

"Art. 73. - Contravențiile prevăzute la art. 72 lit. d), e), h), n) și o) se sancționează cu amendă de la 300.000 lei la 700.000 lei, cele prevăzute la lit. f), g), k), l) și m), cu amendă de la 700.000 lei la 2.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), c), i) și j), cu închisoare contravențională de la o lună la 6 luni sau cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei."

33. Alineatul (2) al articolului 83 va avea următorul cuprins:

"(2) Sediul și dotarea Biroului Electoral Central se asigură de Guvern, ale birourilor electorale de circumscripție, de prefecți și de președinții consiliilor județene, iar ale oficiilor electorale și birourilor electorale ale secțiilor de votare, de primari împreună cu prefecții."

34. Alineatul (2) al articolului 88 va avea următorul cuprins:

"(2) De asemenea, în cazul în care prefecții constată că în listele electorale un alegător nu a fost înscris sau nu a fost radiat, potrivit legii, sau că birourile electorale de circumscripție, oficiile electorale ori birourile electorale ale secțiilor de votare nu s-au constituit legal, vor formula întâmpinări și contestații, ce se soluționează în conformitate cu prevederile prezentei legi."

35. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

"Art. 89. - Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se înțelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, adeverința care ține loc de buletin de identitate ori pașaportul diplomatic sau de serviciu, iar în cazul militarilor în termen și al elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar."

36. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

"Art. 92. - (1) Pentru alegerile din anul 2000 Ministerul de Interne va asigura întocmirea și eliberarea cărților de alegător, în condițiile prezentei legi. Pentru cetățenii cu drept de vot, posesori ai buletinului de identitate, cărțile de alegător se vor elibera concomitent cu cărțile de identitate, în condițiile legii.

(2) Până la finalizarea procesului de eliberare a cărților de identitate, potrivit legii, pentru cetățenii cu drept de vot care nu dețin carte de identitate, respectiv carte de alegător, după votare, pe actul de identitate al fiecărui alegător se aplică ștampila cu mențiunea ÇVotatÈ și data."

37. Alineatul (1) al articolului 93 va avea următorul cuprins:

"Art. 93. - (1) Biroul Electoral Central poate acredita ca observatori interni numai persoanele anume împuternicite de o organizație neguvernamentală care are ca unic scop apărarea drepturilor omului, constituită legal până la data deschiderii campaniei electorale."

38. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

"Art. 94. - (1) Buletinele de vot întrebuințate sau neîntrebuințate, procesele-verbale și ștampilele necesare în vederea votării, primite de tribunale de la birourile electorale de circumscripție, vor fi păstrate în arhivă, separat de celelalte documente ale instanței, timp de 3 luni de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) tribunalele, cu sprijinul prefecților, vor preda, pentru topire, agenților economici specializați buletinele de vot și celelalte materiale utilizate în procesul votării, pe care le-au primit de la birourile electorale de circumscripție."

Art. II. - (1) Delimitarea secțiilor de votare, stabilită potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 68/1992, se comunică prefecților în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Numerotarea de către prefecți a tuturor secțiilor de votare de pe raza județului și comunicarea către serviciul județean de evidență a populației a numerotării, precum și a delimitării fiecărei secții de votare, potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 68/1992, se fac în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III. - Alineatul (1) al articolului 28 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 16 iulie 1992, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, sprijinirea de către Guvern a activității birourilor electorale, oficiilor electorale, la păstrarea materialelor necesare în vederea votării și la judecarea de către instanțe a întâmpinărilor, a contestațiilor și a oricăror alte cereri, se aplică și în ceea ce privește alegerile pentru Președintele României."

Art. IV. - Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cărții de alegător, eliberată în condițiile prevăzute de Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, și a actului de identitate."

2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"(21) Numărul de scrutin din cartea de alegător se stabilește și se aduce la cunoștință publică de Guvern, o dată cu data alegerilor."

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Numerotarea circumscripțiilor electorale din fiecare județ, a municipiului București și din municipiul București se face de către prefecți în termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor. Prefecții sunt obligați să comunice serviciului județean de evidență a populației numerotarea circumscripțiilor electorale în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor."

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare se fac în condițiile prevăzute de Legea nr. 68/1992.

(2) Primarul aduce la cunoștință alegătorilor delimitarea și numerotarea secțiilor de votare în termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor."

5. Alineatele (2), (3), (4), (5) și (7) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

"(2) Cetățenii au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori în liste se depun la primar. Acesta le transmite de îndată autorităților care au întocmit listele.

(3) Autoritățile care au întocmit listele electorale sunt obligate să se pronunțe în cel mult 3 zile de la înregistrarea cererii.

(4) Împotriva soluției date se poate face contestație în termen de 24 de ore de la comunicare. Contestația se soluționează în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află secția de votare. Hotărârea judecătorească este definitivă, executorie și se comunică celor interesați în termen de 24 de ore de la pronunțare.

(5) Primarii vor executa copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegătorii din fiecare secție de votare, pe care le vor înainta în două exemplare birourilor electorale ale secțiilor de votare, în termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Un exemplar va fi pus la dispoziție alegătorilor pentru consultare, iar celălalt va fi utilizat în ziua alegerilor.
..............................................................................................
(7) Listele electorale se semnează de reprezentantul Ministerului de Interne, respectiv de șeful formațiunii de evidență a populației, și de primar."

6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Copiile de pe listele electorale permanente se completează separat pentru fiecare secție de votare. Ele vor cuprinde toți cetățenii cu drept de vot, care au domiciliul în circumscripția electorală în care se organizează alegerile și care, potrivit delimitării efectuate în conformitate cu dispozițiile art. 13, își vor exercita dreptul de vot la secția respectivă. Aceste copii vor cuprinde: numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul circumscripției electorale, numărul secției de votare, precum și o rubrică destinată semnăturii alegătorului."

7. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(2) Orice neconcordanță între copie și lista electorală permanentă va fi soluționată de șeful formațiunii de evidență a populației, pe baza datelor cuprinse în lista electorală permanentă. Dispozițiile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."

8. Alineatele (1) și (2) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) La cererea cetățenilor cu drept de vot, care și-au stabilit cu cel puțin 3 luni înaintea scrutinului reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeri, aceștia vor fi trecuți de către șeful formațiunii de evidență a populației într-o listă electorală suplimentară, pe baza actului de identitate.

(2) Șeful formațiunii de evidență a populației, la care este arondată localitatea de reședință, va solicita radierea persoanei din lista electorală de la domiciliul acesteia. Solicitarea se va face în scris sau telefonic. Solicitările telefonice sub formă de note vor fi consemnate într-un registru special."

9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Șeful formațiunii de evidență a populației va comunica biroului electoral de circumscripție numărul de alegători rezultat din listele electorale permanente, în termen de 24 de ore de la constituirea acestuia. Numărul definitiv de alegători se va comunica biroului electoral de circumscripție cu 10 zile înaintea datei alegerilor."

10. Litera e) a articolului 23 va avea următorul cuprins:

"e) stabilesc, pe baza numărului de alegători înscriși în listele electorale permanente, comunicat conform dispozițiilor art. 20, numărul de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor independente;"

11. Litera a) a articolului 26 va avea următorul cuprins:

"a) primesc, de la primari, copiile de pe listele electorale permanente, iar de la formațiunea de evidență a populației, listele electorale suplimentare și asigură condițiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători; primesc de la birourile electorale de circumscripție buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la secția respectivă, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea ÇVotatÈ;"

12. Alineatul (1) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"Art. 61. - (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor, după care închide și sigilează urnele, aplicând ștampila de control a secției de votare."

13. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

"Art. 63. - Votarea are loc într-o singură zi. Ea începe la ora 7,00 și se termină la ora 21,00."

14. Alineatele (2), (8) și (10) ale articolului 64 vor avea următorul cuprins:

"(2) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător va prezenta cartea de alegător și actul de identitate biroului electoral al secției de votare care, după verificarea înscrierii în lista electorală, îi va încredința buletinele de vot și ștampila de votare.
..............................................................................................
(8) Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui, după care acesta o va aplica pe cartea de alegător în locul corespunzător numărului de scrutin, menționând și data.
..............................................................................................
(10) Până la finalizarea procesului de eliberare a cărților de identitate, potrivit legii, pentru cetățenii cu drept de vot care nu dețin carte de identitate, respectiv carte de alegător, după votare, pe actul de identitate al fiecărui alegător se aplică ștampila cu mențiunea ÇVotatÈ și data."

15. Alineatul (11) al articolului 64 se abrogă.

16. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:

"Art. 80. - (1) În cazul în care unul dintre candidații la funcția de primar, între care urmează să se desfășoare turul al doilea de scrutin, potrivit prevederilor art. 78 alin. (4), decedează, renunță sau nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul următor."

17. Alineatul (1) al articolului 84 va avea următorul cuprins:

"Art. 84. - (1) Consilierii județeni sau ai municipiului București, validați, nu pot face parte în același timp din consiliile locale; locurile vacante se completează potrivit art. 77 alin. (9). Candidații aleși atât în funcția de consilier local, cât și în funcția de consilier județean sunt obligați ca în termen de 10 zile de la data ultimei validări să opteze pentru una dintre cele două calități."

18. Litera i) a articolului 85 va avea următorul cuprins:

"i) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot și ștampila de votare alegătorului înscris în listă, care prezintă cartea de alegător și actul de identitate, precum și înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă aceste acte;"

19. Alineatul (1) al articolului 91 va avea următorul cuprins:

"Art. 91. - (1) Tipărirea și utilizarea de buletine false, introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine față de cele votate de alegători, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum și utilizarea unei cărți de alegător nule sau false se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani."

20. Alineatul (2) al articolului 110 va avea următorul cuprins:

"(2) Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale, consiliile județene, primari, Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general."

Art. V. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

- anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 16 iulie 1992, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.729/1992 privind organizarea activității de întocmire și eliberare a cărții de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.325 din 14 decembrie 1992;
- Hotărârea Guvernului nr.758/1993 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea cărților de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.31 din 1 februarie 1994, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. VI. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru alegerile locale din anul 2000, cu excepția prevederilor pct. 16 și 17 ale art. IV.

Art. VII. - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României și Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea lor de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemnează:

Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca

p. Ministru de interne,
Ion Mureșan,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor,
Iosefina Moroșan,
secretar de stat

București, 26 mai 2000.
Nr. 63.


Marți, 05 decembrie 2023, 06:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.