LEGE nr.96 din 2 iunie 2000
privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
Textul actului publicat în M.Of. nr. 250/6 iun. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în cuprinsul legii EXIMBANK - S.A., este o instituție specializată prin care se derulează activități de susținere a comerțului exterior prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice.

(2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în numele și în contul statului, precum și în nume și în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice române finanțări, refinanțări și garantări ale operațiunilor de comerț exterior, asigurări și reasigurări de credite, precum și alte operațiuni bancare.

Art. 2. - Prin prezenta lege se stabilesc următoarele obiective generale ale activității EXIMBANK - S.A.:

a) finanțarea producției de bunuri și servicii destinate exportului, precum și a operațiunilor de comerț exterior, prin acordarea de credite, în lei și în valută, din surse interne sau externe;
b) garantarea creditelor, în lei și în valută, pentru producția de export, pentru exporturi și importuri de bunuri și servicii și/sau investiții în obiective destinate producției de bunuri și servicii pentru export;
c) efectuarea operațiunilor de refinanțare a băncilor pentru finanțări acordate de acestea exportatorilor români;
d) administrarea și derularea de credite externe destinate sprijinirii producției de bunuri și servicii destinate exportului și a exportului, precum și a operațiunilor aprobate de Comitetul interministerial pentru garanții și credite de comerț exterior, în vederea sprijinirii investițiilor, stimulării întreprinderilor mici și mijlocii, restructurării și modernizării societăților comerciale, dezvoltării infrastructurii și a altor utilități de interes public;
e) efectuarea altor operațiuni bancare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f) asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung împotriva riscurilor comerciale și de țară;
g) asigurarea și reasigurarea persoanelor juridice române pentru investițiile în străinătate;
h) asigurarea și reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri și servicii pentru export;
i) efectuarea altor operațiuni specifice activității de asigurare și reasigurare de credite, garanții și investiții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) încheierea de acorduri și de convenții, necesare pentru propria activitate, cu organizații similare din țară și din străinătate;
k) evaluarea, în calitate de consultant financiar și bancar, a riscurilor comerciale și de țară;
l) acordarea asistenței pentru expertizări tehnice și efectuarea operațiunilor bancare de punere în aplicare a diferitelor proiecte de investiții;
m) colectarea, prelucrarea, stocarea și furnizarea informațiilor specifice de credit;
n) efectuarea altor operațiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii producției de bunuri și de servicii destinate exportului și a comerțului exterior.

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea EXIMBANK - S.A.

Art. 3. - (1) EXIMBANK - S.A. este societate comercială pe acțiuni, în care statul român deține minimum 51% din capitalul social.

(2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislației bancare, ale legislației referitoare la societățile comerciale din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, precum și cu statutul propriu.

(3) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea la nivel central și teritorial prin sucursale, iar în străinătate, prin birouri de reprezentare.

Art. 4. - EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 9 membri: președintele consiliului de administrație, care este și președintele executiv al băncii, 3 vicepreședinți, care sunt și vicepreședinți executivi ai băncii, și 5 membri.

Art. 5. - Consiliul de administrație al EXIMBANK - S.A. are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum și regulamentul de organizare și funcționare;
b) aprobă organizarea și funcționarea comitetelor de credit, de risc, de administrare a activelor și pasivelor, precum și a altor organe de lucru, în vederea desfășurării activității sale specifice;
c) analizează, avizează și prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și bilanțul contabil;
d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfășurare a operațiunilor financiar-bancare și de asigurare și reasigurare a creditelor;
e) aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor și al altor tarife practicate de bancă;
f) stabilește regimul semnăturilor și al împuternicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.;
g) decide înființarea de sucursale în țară și de birouri de reprezentare în străinătate;
h) numește directorii și directorii adjuncți din centrală, precum și directorii sucursalelor, stabilind atribuțiile, competențele și răspunderile acestora;
i) îndeplinește alte atribuții în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A.

Art. 6. - (1) Numirea membrilor Consiliului de administrație al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

(2) În cazul descompletării consiliului de administrație, completarea locurilor vacante se face pe funcția respectivă și numai până la expirarea mandatului celor înlocuiți, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(3) Revocarea din funcție a oricărui membru al Consiliului de administrație al EXIMBANK - S.A. în timpul mandatului se face de adunarea generală a acționarilor, dacă:

a) nu mai este eligibil în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate pentru fapte săvârșite în legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator;
c) se află în imposibilitatea de a-și exercita mandatul pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

(4) Activitatea consiliului de administrație este reglementată de prevederile legale referitoare la societățile comerciale, de legislația bancară, de prevederile prezentei legi și de regulamentele de organizare ale EXIMBANK - S.A., aprobate de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

(5) Membrii Consiliului de administrație al EXIMBANK - S.A. nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligațiile și îndatoririle față de EXIMBANK - S.A.

Art. 7. - (1) Comisia de cenzori este formată din 5 membri plini și 5 membri supleanți.

(2) Comisia de cenzori este numită și își desfășoară activitatea potrivit reglementărilor legale referitoare la societățile comerciale, bancare, de asigurări și reasigurări, precum și altor acte normative în domeniu.

CAPITOLUL III
Activitatea EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului

Art. 8. - EXIMBANK - S.A. desfășoară, în limita competențelor aprobate de Comitetul interministerial de garanții și credite de comerț exterior, următoarele operațiuni în contul sau cu garanția statului:

a) emite garanții de export;
b) acordă bonificații de dobândă;
c) realizează finanțări și refinanțări;
d) asigurări și reasigurări de credite și investiții;
e) alte operațiuni prevăzute de lege.

Art. 9. - Pentru sprijinirea exporturilor românești în numele și în contul statului se constituie la EXIMBANK S.A. următoarele fonduri:

a) fondul pentru garanții de export;
b) fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung, a garanțiilor de export și a investițiilor române în străinătate;
c) fondul pentru acordarea bonificațiilor de dobândă;
d) fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor obținute în vederea realizării de bunuri și servicii destinate exportului.

Art. 10. - (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 9, cu excepția fondului pentru acordarea bonificațiilor de dobândă, sunt:

a) sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, și disponibile la această dată;
b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această destinație;
c) sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creanțele externe recuperate de stat efectiv de la țările debitoare;
d) sumele nete care provin din primele de asigurare;
e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;
f) sumele recuperate de la persoana juridică garantată;
g) dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;
h) alte surse, conform legii.

(2) Sursa de alimentare a fondului pentru acordarea bonificațiilor de dobândă va fi dimensionată și alocată anual de la bugetul de stat, în conformitate cu strategia Guvernului de sprijinire a comerțului exterior românesc.

(3) Sumele prevăzute în bugetul de stat pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior vor fi virate lunar de Ministerul Finanțelor la EXIMBANK - S.A.

(4) Fondurile prevăzute la art. 9, cu excepția fondului pentru acordarea bonificațiilor de dobândă, vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul interministerial de garanții și credite de comerț exterior.

Art. 11. - (1) Fondurile prevăzute la art. 9 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele și în contul statului, cu aprobarea Comitetului interministerial de garanții și credite de comerț exterior, astfel:

a) fondul pentru garanții de export prevăzut la art. 9 lit. a), pentru plata:

1. garanțiilor de participare la licitații internaționale;

2. garanțiilor de restituire a avansului și a altor plăți progresive încasate de la beneficiarii externi în contul contractelor de export;

3. garanțiilor pentru buna executare a contractelor externe;

4. garanțiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor și materialelor puse la dispoziție contractual de beneficiarul extern;

5. altor garanții specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) fondurile pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export menționate la art. 9 lit. b) și d), pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum și pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare și ale procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garanții și credite de comerț exterior. Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se referă la:

1. asigurări și reasigurări de credite de export pe termen scurt, mediu și lung împotriva riscurilor comerciale și de țară neasigurabile pe piața privată;

2. asigurări de garanții de export împotriva riscurilor de executare nejustificată a acestora, precum și de investiții românești în străinătate împotriva riscurilor comerciale și de țară;

3. alte operațiuni de asigurare, coasigurare și reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piața privată;

c) fondul pentru acordarea bonificațiilor de dobândă, prevăzut la art. 9 lit. c), pentru realizarea de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație destinate exportului, precum și pentru alte exporturi, potrivit reglementărilor legale, pentru plata trimestrială, semestrială sau anuală, după caz, a unei părți din dobânzile efectiv plătite de societățile comerciale la creditele în lei angajate de acestea la bănci, aferente producției de bunuri și servicii destinate exportului, potrivit procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garanții și credite de comerț exterior.

(2) Administrarea fondurilor menționate la art. 9 se va face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru susținerea activității bancare. Nivelul obligațiilor de plată ale EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin convenție încheiată între Ministerul Finanțelor și EXIMBANK - S.A., în cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Pentru evidențierea contabilă a operațiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte în evidența contabilă a EXIMBANK - S.A. Metodologia de înregistrare în contabilitate a operațiunilor privind constituirea și utilizarea fondurilor se stabilește prin norme elaborate de EXIMBANK S.A., cu avizul Comitetului interministerial de garanții și credite de comerț exterior și cu aprobarea Ministerului Finanțelor și a Băncii Naționale a României. Sumele disponibile la sfârșitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.

(3) Pentru administrarea fondurilor menționate la art. 9 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul interministerial de garanții și credite de comerț exterior și care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.

(4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 9 lit. a), b) și d), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., în contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Până la realizarea efectivă a regularizărilor Comitetului interministerial de garanții și credite de comerț exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finanțelor, reîntregirea temporară a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevăzute mai sus.

Art. 12. - EXIMBANK - S.A. examinează și avizează, pentru prezentarea la Comitetul interministerial de garanții și credite de comerț exterior, solicitările de garanții pentru importurile de tehnologie, mașini și utilaje destinate dezvoltării, modernizării, retehnologizării, precum și creării unor noi capacități de producție de bunuri și servicii destinate exportului. Garanția statului se emite de Ministerul Finanțelor și se preia în evidență la datoria publică.

Art. 13. - (1) EXIMBANK - S.A. poate asigura și reasigura împotriva riscurilor comerciale și de țară:

a) creditele de export pe termen scurt, mediu și lung;
b) investiții românești în străinătate;
c) creditele obținute în vederea realizării de bunuri și servicii destinate exportului.

(2) Asigurările menționate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung și asigurarea investițiilor se vor face în cadrul unor plafoane valorice stabilite de EXIMBANK S.A. pe țări, în funcție de politica Guvernului de sprijinire a exportului și a investițiilor pe diferite piețe.

Art. 14. - (1) EXIMBANK - S.A. analizează și avizează documentațiile referitoare la exceptarea de la plata anticipată sau de la garantarea plății taxelor vamale, a comisionului vamal și a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile de completare aferente exporturilor complexe sau producției de export cu ciclu lung de fabricație, pe care le înaintează spre soluționare Comitetului interministerial de garanții și credite de comerț exterior.

(2) EXIMBANK - S.A. poate realiza și alte operațiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2.

CAPITOLUL IV
Activitatea EXIMBANK - S.A. în nume și în cont propriu

Art. 15. - EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de bancă în conformitate cu reglementările legislației bancare în vigoare și cu prevederile prezentei legi.

Art. 16. - (1) EXIMBANK - S.A. asigură și reasigură, împotriva riscurilor comerciale și de țară, credite de export pe termen scurt, mediu și lung, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) EXIMBANK - S.A. reasigură, cu precădere pe piața internațională, riscurile preluate.

(3) EXIMBANK - S.A. poate realiza și alte operațiuni de asigurări și reasigurări de credite în cont propriu, pe baza normelor proprii aprobate de consiliul de administrație.

(4) În activitatea de asigurare și reasigurare de credite EXIMBANK - S.A. elaborează norme interne conform reglementărilor naționale și internaționale în domeniu.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 17. - (1) Membrii și împuterniciții în adunarea generală a acționarilor, membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, precum și salariații EXIMBANK S.A. sunt obligați să păstreze secretul asupra oricăror date și informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor și care nu sunt destinate publicității.

(2) Folosirea în interes propriu a informațiilor și datelor obținute ca urmare a activității desfășurate în EXIMBANK - S.A. se pedepsește potrivit legii.

Art. 18. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr.189/1991 privind aprobarea înființării Băncii de Export-Import a României societate pe acțiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 3 aprilie 1991, precum și orice alte dispoziții contrare.

(2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a noului statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 2 iunie 2000.
Nr. 96.


Marți, 16 iulie 2024, 13:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.