LEGE nr.105 din 27 iunie 2000
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere
Textul actului publicat în M.Of. nr. 299/30 iun. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.44 din 28 august 1997 privind transporturile rutiere, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.222 din 29 august 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Dispozițiile prezentei ordonanțe constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea și asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a transporturilor rutiere de persoane și de mărfuri, cu respectarea principiilor liberei concurențe și a măsurilor de protecție a mediului înconjurător, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice și pentru satisfacerea necesităților economiei naționale și nevoilor de apărare a țării.
.............................................................................................

(3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier și de activitățile conexe acesteia protecția vieții umane și a mediului este prioritară."

2. La articolul 2, alineatele (1), (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Prin transport rutier se înțelege orice operațiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor și bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumită porțiune a drumului, transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport; activitățile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operațiuni de transport rutier.

(2) Prin operator de transport rutier se înțelege orice persoană juridică, română sau străină, care deține în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere și care efectuează transporturi rutiere interne și/sau internaționale, precum și activități conexe acestora.

(3) Prin operator de transport rutier român se înțelege orice operator, astfel cum a fost definit la alin. (2), cu sediul, domiciliul sau reședința în România, iar cetățenii străini folosiți în activitățile persoanei juridice respective să aibă și drept de muncă în România."

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentei ordonanțe și în toate actele normative specifice transporturilor rutiere, elaborate potrivit acesteia, sunt definite în anexa nr. 1."

4. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere și reprezintă, în sensul prezentei ordonanțe, autoritatea competentă care asigură cadrul general privind realizarea, modernizarea, dezvoltarea și siguranța transporturilor rutiere."

5. La articolul 4 alineatul (3), literele a), b), g), k), l) și t) vor avea următorul cuprins:

"a) exercită autoritatea de registru și inspecție de stat în transporturile rutiere;
b) organizează și ține evidența tuturor tipurilor de vehicule admise în circulație, cu excepția celor a căror evidență se ține, potrivit legii, de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și de alte instituții;
.............................................................................................
g) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului intern și internațional de mărfuri;
..............................................................................................
k) autorizează înființarea și funcționarea stațiilor de inspecție tehnică, supraveghează și controlează activitatea acestora și atestă personalul care efectuează inspecția tehnică periodică la sistemele care concură nemijlocit la siguranța circulației;
l) asigură efectuarea inspecției tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea reînmatriculării acestora;
.............................................................................................
t) elaborează, cu avizul Ministerului Sănătății, norme privind examinarea psihologică și medicală, în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum și pentru verificările periodice."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Ministerul Transporturilor poate desemna instituții publice subordonate, regii autonome, precum și societăți comerciale, care funcționează sub autoritatea sa, să elaboreze și să pună în aplicare normele tehnice și reglementările specifice vehiculelor rutiere, precum și transportului rutier și să asigure inspecția și controlul tehnic de specialitate."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Instituțiile publice, regiile autonome, precum și societățile comerciale, prevăzute la art. 5, se vor autofinanța din tarife și comisioane, obținute din prestații specifice, precum și din alte surse, constituite potrivit legii."

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract, contra plată, de către operatori de transport rutier, titulari ai licențelor obținute în condițiile prezentei ordonanțe, care au ca obiect de activitate transportul rutier și care dețin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora."

9. Articolul 10 se abrogă.

10. La articolul 11, literele a), c) și d) vor avea următorul cuprins:

"a) operatorul de transport folosește vehicule deținute în proprietate sau cu orice alt titlu;
.............................................................................................
c) mărfurile sau bunurile transportate sunt proprietatea operatorului de transport ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de acesta, scopul fiind numai acela de a le deplasa, transportul fiind spre sau de la operatorul de transport ori între punctele sale de lucru;
d) persoanele transportate sunt angajații operatorului de transport sau membrii de familie ai acestuia, scopul transportului fiind în interesul activităților proprii, familial, social, cultural, sportiv sau de binefacere."

11. Articolul 12 se abrogă.

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Transporturile rutiere internaționale directe sau în tranzit ori transporturile în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul României se pot executa de operatorii de transport rutier străini, cu respectarea legislației române, a acordurilor și convențiilor bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte."

13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt interzise, dacă acordurile și convențiile bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevăd altfel."

14. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Înființarea unei autogări deschise traficului intern și/sau internațional se avizează de autoritatea competentă și de consiliul local sau județean, după caz."

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - În localitățile în care există autogări plecările, sosirile și, respectiv, opririle în tranzit stabilite se vor realiza numai în și din acestea."

16. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Schimbarea destinației autogărilor sau a spațiilor tehnologice specifice activității de transport rutier, care ar afecta serviciul public, fără acordul consiliilor locale sau județene, după caz, este interzisă."

17. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Operatorii de transport care efectuează transport public rutier de persoane prin curse regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogării, conform programului de transport, contra cost."

18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Amenajarea parcărilor în zonele de protecție a drumurilor publice este permisă cu acordul administratorilor drumurilor respective."

19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Amenajarea stațiilor pentru urcarea și coborârea călătorilor se face, conform programelor de transport, de administrația publică locală respectivă.

(2) Locurile afectate stațiilor pentru urcarea și coborârea călătorilor se stabilesc de autoritățile administrației publice locale conform programului de transport de persoane prin curse regulate, cu avizul Ministerului de Interne; pentru amplasarea stațiilor pe drumurile publice naționale este necesar și acordul autorității competente.

(3) Obligația de a întreține stațiile pentru urcarea și coborârea călătorilor aparține administratorului drumului respectiv."

20. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - În localitățile în care nu există autogări pot fi stabilite de către consiliul local respectiv puncte de oprire în tranzit, de plecare sau de sosire, în care să se poată asigura facilitățile minime activității dintr-o autogară."

21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) Operatorii de transport rutier sunt obligați să utilizeze vehicule rutiere care se încadrează în normele legale de poluare, siguranță și securitate a transporturilor rutiere.

(2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării sau certificării pentru circulație pe drumurile publice și inspecțiilor tehnice periodice, iar cele aparținând operatorilor de transport rutier sunt supuse obținerii licenței de execuție pe vehicul, pe categorii și tipuri de transport."

22. La articolul 26, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Certificarea și omologarea pentru circulația pe drumurile publice a vehiculelor noi, reconstruite sau importate se acordă de autoritatea competentă, care va elibera cartea de identitate a vehiculului rutier respectiv.
.............................................................................................

(3) Certificarea și omologarea pentru circulația pe drumurile publice vor fi solicitate de producătorii de vehicule rutiere, noi ori reconstruite, sau de reprezentanții autorizați ai acestora ori de persoanele fizice sau juridice care le importă, după caz."

23. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Agenții economici care prestează servicii de reparații, reconstruire sau inspecție tehnică a vehiculelor rutiere pot desfășura aceste activități numai pe bază de autorizație de funcționare eliberată de autoritatea competentă.

(2) Normele metodologice și condițiile de desfășurare a activităților de reparații, reconstruire sau inspecție tehnică a vehiculelor, precum și condițiile de acordare a autorizațiilor de funcționare a agenților economici care prestează asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă."

24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Echipamentele, piesele de schimb și materialele pentru autovehicule și remorci, fabricate în țară sau importate, trebuie să fie certificate și/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementărilor în vigoare, de autoritatea competentă."

25. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Autovehiculele utilizate în transporturile rutiere, cărora li se aplică prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR) sau alte prevederi legale, vor fi echipate cu aparate de control sau de înregistrare, omologate, instalate și sigilate conform prescripțiilor tehnice specifice."

26. La articolul 31, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Autocarele și autobuzele pentru transporturile publice de persoane în trafic național și internațional se clasifică de autoritatea competentă pe stele și pe categorii, în funcție de caracteristicile tehnice, de siguranță și de confort.
.............................................................................................

(4) În cazul în care autocarele și autobuzele nu își mențin caracteristicile tehnice și de exploatare conform criteriilor de clasificare, acestora li se retrage certificatul de clasificare de către autoritatea competentă."

27. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL V
Exercitarea profesiei de operator de transport rutier"

28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Operatorii de transport rutier au acces liber și nediscriminatoriu la activitățile de transport rutier desfășurate pe drumul public."

29. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - (1) Pot desfășura operațiuni de transport rutier operatorii de transport rutier înscriși în Registrul operatorilor de transport rutier, ținut de autoritatea competentă."

30. La articolul 34, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 34. - (1) Licența de transport se acordă operatorilor de transport rutier public care îndeplinesc condițiile de onorabilitate, competență profesională, capacitate financiară și bază tehnică materială necesară.
.............................................................................................

(3) Condiția de competență profesională este îndeplinită dacă persoana care conduce permanent și efectiv activitatea posedă un certificat eliberat de autoritatea competentă sau o diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ superior tehnic de specialitate.

(4) Condiția de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă operatorul de transport dispune de resurse financiare suficiente, de vehicule și/sau de dotarea necesară, deținute sub orice titlu, pentru începerea și/sau desfășurarea activității."

31. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care operatorul de transport deține vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere sau de leasing, licența de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani."

32. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Licențele sau autorizațiile de transport, după caz, pot fi suspendate sau anulate în caz de abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier și protecția mediului, inclusiv de la prevederile caietului de sarcini, sau atunci când una dintre condițiile impuse pentru obținerea licenței sau autorizației de transport, după caz, nu mai este îndeplinită."

33. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - (1) Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie și de un anumit tip de transport, cu excepția transportului în interes personal, este permisă pe baza licenței de execuție, emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul, pe număr de circulație sau pentru un anumit traseu, în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane."

34. La articolul 37, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:

"(11). - Transporturile publice județene sau interjudețene, între două județe limitrofe, prin servicii regulate de transport de persoane, se execută numai cu licență de traseu, eliberată de autoritatea competentă, pe baza programelor de transport, solicitate și aprobate de consiliile locale ori județene sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(12). - În cazul celorlalte transporturi publice interjudețene sau internaționale, efectuate prin servicii regulate de transport de persoane, licența de traseu se eliberează de autoritatea competentă, pe baza programelor de transport, întocmite și aprobate de aceasta."

35. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Licența de execuție, împreună cu celelalte documente stabilite de autoritatea competentă trebuie să se afle la bordul vehiculului rutier și să fie prezentate la cererea organelor de control abilitate."

36. La articolul 40, literele a), b), d), e), g), h), i), m) și p) vor avea următorul cuprins:

"a) efectuarea de transporturi rutiere sau desfășurarea de activități conexe acestora, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. C, fără licențe sau cu licențe cu valabilitate expirată, suspendate sau anulate, precum și nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini, anexe la acestea;
b) efectuarea de transporturi pentru terți, contra plată ori echivalentul în natură sau servicii, de către operatorii de transport rutier în interes propriu;
.............................................................................................
d) efectuarea de transporturi turistice în trafic intern și internațional sau de transporturi publice de persoane în trafic intern și internațional cu autocare și/sau minibuze neclasificate sau cu certificat de clasificare expirat;
e) acordarea licențelor de transport și a licențelor de execuție pentru operatorii de transport rutier cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe;
.............................................................................................
g) comercializarea sau utilizarea de vehicule ale căror caracteristici de identificare nu mai corespund datelor menționate în cartea de identitate a vehiculului;
h) comercializarea sau utilizarea de vehicule care nu au fost supuse omologării pentru circulație sau de echipamente, piese de schimb și materiale care nu au fost certificate sau omologate în conformitate cu prevederile legale;
i) funcționarea unităților de reparații și reconstruire a vehiculelor, precum și a stațiilor de inspecție tehnică fără autorizație sau cu termenul de valabilitate expirat;
.............................................................................................
m) nerespectarea de către conducătorii auto a timpilor de conducere și de repaus, stabiliți conform prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR);
.............................................................................................
p) călătoria pasagerilor fără legitimații de călătorie valabile în transportul public de persoane prin curse regulate în traficul local, județean, interjudețean și internațional;"

37. La articolul 40, litera q) devine litera r), iar după aceasta se introduce litera s) cu următorul cuprins:

"s) circulația pe drumurile publice a vehiculelor la care inspecția tehnică periodică are termenul de valabilitate expirat mai mare de 30 de zile."

38. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - Se sancționează cu amendă:

- de la 200.000 lei la 400.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. p);
- de la 800.000 lei la 1.200.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. e), f), k), m), n), o) și s);
- de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. d), i), j), l) și r);
- de la 3.200.000 lei la 4.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), g) și h)."

39. După articolul 41 se introduce articolul 411cu următorul cuprins:

"Art. 411. - Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 41 pot fi modificate anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației."

40. Articolul 42 se abrogă.

41. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță se constată și se sancționează de către:

- personalul împuternicit în acest scop de autoritatea competentă;
- ofițerii și subofițerii de poliție din cadrul serviciilor de circulație și poliție de frontieră, pentru activități specifice;
- personalul desemnat de autoritățile administrației publice locale împuternicite în acest scop, în limita atribuțiilor stabilite prin lege;
- personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor, conform competențelor acordate;
- personalul cu atribuții de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele proprii ale acestuia."

42. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - Consiliile locale, județene sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, au inițiativă și hotărăsc în probleme de interes local privind transportul public de persoane, cu excepția celor date prin lege în competența altor autorități publice."

43. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - Operatorilor care desfășoară transport rutier în interes propriu, de mărfuri și de persoane, în trafic internațional cu autovehicule care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, transporturi rutiere de mărfuri periculoase sau agabaritice le sunt aplicabile dispozițiile prezentei ordonanțe privind operatorul de transport rutier public. Ceilalți operatori care desfășoară transport rutier în interes propriu cu autovehicule care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune se autorizează în ceea ce privește capacitatea profesională și condițiile de bază tehnică materială necesare."

Art. II. - Anexele nr. 1 și 2 la Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor și alineatelor numerotarea corespunzătoare.

Art. IV. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.73 din 25 august 1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere, emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. l) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.313 din 27 august 1998.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

București, 27 iunie 2000.
Nr. 105.


ANEXA Nr. 1

DEFINIȚII

Pentru aplicarea prezentei ordonanțe termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

autovehicul - vehicul care se deplasează pe drum prin propulsie proprie, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a mopedelor;

activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfășoară în legătură cu operațiuni de transport rutier;

autoturism - autovehicul care, prin construcție și echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje și/sau al bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;

autobuz - autovehicul destinat și echipat pentru transportul de persoane și al bagajelor acestora, având cel puțin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;

autocar - autobuz destinat transportului de persoane în scopuri turistice, în condiții de confort deosebit, prevăzut din construcție cu spații special amenajate în afara salonului, pentru depozitarea bagajelor, și alte servicii;

agenție de voiaj - spațiu special amenajat în care se desfășoară activități de eliberare a legitimațiilor de călătorie, informare și îndrumare a călătorilor;

autorizație de transport - documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplinește condițiile de competență profesională și bază tehnică materială necesare, având dreptul de a efectua transporturi rutiere cu respectarea reglementărilor în domeniu;

autorizație de transport internațional - documentul eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare, care dă dreptul operatorului de transport să efectueze în anumite condiții unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unei alte țări, pe perioada sa de valabilitate;

autogară - spațiu special amenajat în care se desfășoară activități conexe serviciilor regulate de transport public de persoane;

cabotaj - operațiune de transport rutier efectuată între două puncte de încărcare-descărcare aflate pe teritoriul unei țări de către un operator de transport rutier străin. Deplasarea fără încărcătură a unui vehicul între două operațiuni de transport internațional nu este considerată cabotaj;

certificare - activitate prin care un organism acreditat eliberează un document scris care atestă că un produs, proces sau serviciu este conform cu condițiile specificate;

colectarea și expedierea mărfurilor - activitate de preluare, depozitare și expediere de mărfuri în partizi mici și mijlocii;

inspecție tehnică periodică - verificare tehnică a vehiculelor rutiere înmatriculate, efectuată la termenele stabilite, prin care se atestă continuitatea conformității acestora cu normele tehnice specifice;

intermediere în transporturile rutiere - operațiune prin care un agent economic preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier național și/sau internațional pe care îl efectuează în nume propriu printr-un operator de transport rutier ori prin asociere cu alți intermediari sau operatori din alte moduri de transport sau intermediază contractarea transportului între beneficiari și operatorii de transport rutier;

licență de execuție pentru vehicul - documentul operatorului de transport rutier în baza căruia acesta poate să execute anumite categorii și tipuri de transport, conform caracteristicilor tehnice constructive ale vehiculului pe care îl deține sub orice titlu, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini;

licență de execuție pentru activități conexe transportului rutier - documentul prin care un agent economic poate să execute activități conexe transportului rutier, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini, anexă la aceasta;

licență de transport - documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplinește condițiile de onorabilitate, competență profesională, capacitate financiară și bază tehnică materială, având dreptul să efectueze transporturi rutiere, cu respectarea reglementărilor naționale și internaționale în domeniu și a prevederilor caietului de sarcini, anexă la aceasta;

licență de execuție pentru traseu - documentul în baza căruia operatorul de transport rutier obține dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic național sau internațional pe un anumit traseu, conform caietului de sarcini, anexă la aceasta;

mesagerie - activitate de transport de bagaje, pachete și colete neînsoțite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport de persoane prin servicii regulate;

masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a vehiculului încărcat, declarată admisibilă cu prilejul omologării de către autoritatea competentă;

minibuz (sau microbuz) - autovehicul destinat prin construcție transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune și în picioare;

omologare - autorizare de comercializare sau de utilizare într-un scop precizat ori în condiții stabilite a unui produs, proces sau serviciu;

omologare pentru circulație - autorizare de admitere în circulația pe drumurile publice, în condiții reglementate, a vehiculelor rutiere;

operator pentru activități conexe transportului rutier agent economic care desfășoară activități conexe pentru transporturile rutiere;

program de transport - documentul care se întocmește de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin servicii regulate, orarele de circulație, punctele de plecare, de sosire și de oprire în parcurs pentru transporturile locale județene, interjudețene și internaționale;

refabricare (reconstrucție) a vehiculelor - activitate de producție industrială de vehicule, în care se folosesc piese, ansambluri și subansambluri noi sau recondiționate, pe un flux de fabricație cu tehnologie și sistem de asigurare a calității certificate de organisme competente;

remorcă - vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie și care este destinat să fie tractat de autovehicul;

serviciu regulat de transport de persoane - activitate în cursul căreia se transportă persoane, pe bază de legitimații de călătorie, pe un traseu stabilit, respectându-se un grafic orar, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate în stațiile publice sau la capetele de traseu;

serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu regulat în cursul căruia se transportă, pe bază de legitimații eliberate de beneficiarul transportului, numai o anumită categorie de persoane, acestea fiind îmbarcate sau debarcate în puncte de oprire stabilite, altele decât stațiile publice;

stație publică - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat și semnalizat corespunzător, în care opresc autovehiculele pentru urcarea și coborârea călătorilor;

serviciu ocazional de transport de persoane - activitate care poate fi efectuată de operatorii de transport numai pe baza unui contract unic, pentru un anumit grup de persoane anterior constituit, nominalizat în lista de pasageri;

sistemul calității - structuri organizatorice, proceduri, procese și resurse necesare pentru implementarea managementului calității;

supraveghere - evaluarea efectuată de un organism acreditat, pentru a determina dacă un produs, proces sau serviciu este în continuare conform cu condițiile specificate;

transport special - transport de mărfuri, bunuri sau persoane, efectuat cu unul sau mai multe vehicule, în condiții speciale de transport;

transport specializat - transport de mărfuri, bunuri sau persoane cu vehicule prevăzute cu amenajări speciale în acest scop;

transport public de persoane - activitate de transport de persoane contra plată sau echivalentul în natură ori servicii;

transport rutier național - operațiune de transport care se execută cu un vehicul rutier înmatriculat într-o țară, numai pe teritoriul țării respective;

transport rutier internațional - operațiune de transport care se execută cu un vehicul rutier între localitățile situate pe teritoriul a cel puțin două țări;

transport rutier local de persoane - operațiune de transport de persoane care se execută cu un vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ al unei localități;

transport rutier județean - operațiune de transport care se execută cu un vehicul rutier între cel puțin două localități situate pe teritoriul aceluiași județ;

transport rutier interjudețean - operațiune de transport care se execută cu un vehicul rutier între localități situate pe teritoriul a două sau mai multe județe;

vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase - vehicul care este astfel construit și echipat, încât respectă condițiile tehnice impuse prin reglementările în vigoare pentru transportul mărfurilor periculoase;

vehicul pentru transportul mărfurilor perisabile - vehicul special amenajat pentru transportul de mărfuri la temperaturi controlate;

vehicul pentru transportul animalelor vii - vehicul special amenajat pentru transportul de animale și de păsări vii;

vehicul rutier - sistem mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace proprii de propulsare și care se utilizează pentru transportul de persoane, de mărfuri, de bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau de lucrări. Fac excepție de la prevederile prezentei ordonanțe vehiculele cu tracțiune animală și cele împinse sau trase cu mâna.


ANEXA Nr. 2

CATEGORII ȘI TIPURI DE TRANSPORT

*) Transporturile în regim de taxi vor fi reglementate printr-o lege ulterioară.

I. Categoriile de transporturi rutiere

A. Clasificare din punct de vedere al desfășurării transportului rutier:

1. Transport rutier național

2. Transport rutier internațional

B. Clasificare din punct de vedere al caracterului transportului rutier:

1. Transport public

2. Transport în interes propriu

C. Clasificare din punct de vedere al caracterului activităților de transport:

1. Transporturi propriu-zise

2. Activități conexe:

2.1. Activitățile desfășurate în cadrul autogării

2.2. Activitatea de agenție de voiaj

2.3. Activitatea de intermediere a transporturilor

2.4. Activitatea de colectare, expediere și distribuție a mărfurilor

2.5. Activitatea de mesagerie

2.6. Alte activități conexe care vor fi definite prin hotărâre a Guvernului

II. Tipuri de transport rutier

A. Transporturi de mărfuri și bunuri

1. Transporturi de mărfuri generale

2. Transporturi de mărfuri perisabile

3. Transporturi de mărfuri periculoase

4. Transporturi de animale vii

5. Transporturi de mărfuri cu mase și/sau dimensiuni depășite

6. Transporturi cu vehicule specializate

7. Transporturi speciale cu vehicule

8. Alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor

B. Transporturi de persoane

1. Transporturi prin servicii regulate

2. Transporturi prin servicii regulate speciale

3. Transporturi prin curse ocazionale, altele decât turistice

4. Transporturi prin curse ocazionale turistice

5. Transporturi în regim de taxi*)

6. Transporturi în regim rent a car

7. Alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor

C. Transport mixt de mărfuri și de persoane

III. Activități conexe transportului rutier

1. Autogară și activitățile desfășurate în cadrul ei

2. Activitatea de agenție de voiaj

3. Activitatea de intermediere a activităților de transport

4. Activitatea de colectare și expediere a mărfurilor

5. Activitatea de mesagerie

6. Alte activități conexe


Sâmbătă, 10 decembrie 2022, 10:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.