LEGE nr.124 din 13 iulie 2000
privind structura personalului Curții Constituționale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 331/17 iul. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Personalul Curții Constituționale este constituit din: corpul magistraților-asistenți, personalul auxiliar de specialitate, personalul economic, administrativ și de serviciu.

Art. 2. - (1) Corpul magistraților-asistenți își desfășoară activitatea sub conducerea președintelui Curții Constituționale și este compus din:

a) prim-magistratul-asistent;
b) 3 magistrați-asistenți șefi, dintre care unul este director al cabinetului președintelui Curții Constituționale;
c) 18 magistrați-asistenți care pot fi organizați în secții, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale.

(2) Poate fi numită ca magistrat-asistent persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) și la alin. (2) ale art. 46 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru numirea ca prim magistrat-asistent sau ca magistrat-asistent șef este necesară îndeplinirea, după caz, a condițiilor de vechime prevăzute la art. 37 și 38 din Legea Curții Supreme de Justiție nr. 56/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau deținerea titlului de doctor în drept.

(4) Pentru numirea ca magistrat-asistent este necesară o vechime în magistratură de cel puțin 6 ani sau o vechime în magistratură, în calitate de judecător sau procuror, de cel puțin 4 ani ori deținerea titlului de doctor în drept.

(5) Persoana care nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (4) poate fi numită ca magistrat-asistent stagiar, în limita numărului de locuri de magistrat-asistent prevăzută la alin. (1) lit. c). Magistratul-asistent stagiar face parte din corpul magistraților-asistenți.

(6) Numirea membrilor corpului magistraților-asistenți se face de către președintele Curții Constituționale pe bază de concurs sau examen. Comisia de examinare se numește de președintele Curții Constituționale și este formată din 5 judecători ai Curții, în cazul prim-magistratului-asistent și al magistraților-asistenți șefi, și din 3 judecători ai Curții în celelalte cazuri. Rezultatele concursului sau ale examenului se validează de plenul Curții Constituționale.

(7) Directorul cabinetului președintelui Curții Constituționale se numește de către președintele Curții Constituționale, pe perioada exercitării mandatului acestuia. La propunerea președintelui Curții Constituționale plenul Curții poate aproba numirea în calitate de magistrat-asistent șef, cu atribuții de director al cabinetului președintelui, a unei persoane care se află în ipoteza prevăzută la alin. (5).

(8) Prim-magistratul-asistent, magistrații-asistenți șefi și magistrații-asistenți fac parte din Corpul magistraților, în sensul prevăzut prin titlul IV din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia sunt asimilați, ca rang și salarizare, cu magistrații de la Curtea Supremă de Justiție care ocupă funcțiile similare, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestora.

(9) Magistrații-asistenți stagiari sunt asimilați ca rang și salarizare, cu judecătorii stagiari de la instanțele judecătorești. Stagiul este de 2 ani. Pentru absolvenții Institutului Național al Magistraturii, precum și pentru directorul cabinetului președintelui Curții Constituționale, numit în condițiile prevăzute la alin. (7) teza a doua, stagiul este de un an. La expirarea stagiului magistratul-asistent stagiar care a promovat examenul de capacitate devine magistratasistent. Examenul de capacitate se desfășoară potrivit regulamentului aprobat de plenul Curții Constituționale.

(10) Prim-magistratul-asistent, magistrații-asistenți șefi, magistrații-asistenți și magistrații-asistenți stagiari îndeplinesc, după caz, atribuțiile prevăzute prin Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale.

(11) Membrilor corpului magistraților-asistenți le revin obligațiile prevăzute la art. 40 lit. b) și d)-f) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, care li se aplică în mod corespunzător.

Art. 3. - (1) Personalul auxiliar de specialitate și personalul economic, administrativ și de serviciu fac parte din Secretariatul General al Curții Constituționale, care este condus de un secretar general, asimilat, ca rang și salarizare, secretarilor generali ai Camerelor Parlamentului și secretarului general al Guvernului. Secretarul general este numit și eliberat din funcție de plenul Curții Constituționale dintre juriștii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) și (4).

(2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Curții Constituționale, nomenclatorul funcțiilor acestuia și atribuțiile personalului se aprobă de plenul Curții.

(3) Secretarul general își desfășoară activitatea sub conducerea președintelui Curții Constituționale. Secretarul general asigură pregătirea, organizarea și coordonarea activităților din cadrul Secretariatului General, ale cărui atribuții sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Secretarul general este ordonator principal de credite, în condițiile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Art. 4. - Personalul auxiliar de specialitate, compus din salariații care funcționează la compartimentele grefă, registratură și arhivă din cadrul Curții Constituționale, este asimilat, ca rang și salarizare, personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Supremă de Justiție, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestuia.

Art. 5. - (1) Personalul economic, administrativ și de serviciu este asimilat, ca rang și salarizare, personalului corespunzător din cadrul Parlamentului, beneficiind, în mod corespunzător, de drepturile acestuia.

(2) Personalul de specialitate juridică ce desfășoară activitate de cercetare sau documentare, de protocol, în domeniul relațiilor externe ale Curții Constituționale sau în domeniul resurselor umane este asimilat, ca rang și salarizare, magistraților-asistenți sau, după caz, magistraților-asistenți stagiari, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestora.

Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi plenul Curții Constituționale va stabili condițiile pentru asimilarea prevăzută la art. 5 alin. (2) în privința personalului cu pregătire juridică existent.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. 47 și 48 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum și orice alte prevederi contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

București, 13 iulie 2000.
Nr. 124.


Joi, 01 decembrie 2022, 18:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.