LEGE nr.125 din 13 iulie 2000
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 331/17 iul. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituția României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2000, să emită ordonanțe în următoarele domenii:

A. Aderarea României la convenții internaționale și ratificarea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale, cu excepția tratatelor:

1. Ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999;

2. Aderarea României la Convenția internațională privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989 (reglementează salvarea navelor);

3. Ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999;

4. Acceptarea amendamentelor la anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 78), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție, Londra, 7 iulie 1985;

5. Acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974;

6. Implementarea Rezoluției A 747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale;

7. Ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru eliminarea efectelor inundațiilor din România;

8. Adoptarea Protocolului privind apa și sănătatea la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, adoptat la Londra la 17 iunie 1999;

9. Adoptarea prevederilor Raportului final TINA referitor la necesitățile de infrastructură pentru transporturile din România;

10. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.I.R.D., destinat finanțării proiectului privind reforma sectorului sanitar;

11. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind fondul de dezvoltare socială;

12. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.I.R.D., destinat finanțării Proiectului "Facilitarea comerțului și transportului în Sud-Estul Europei";

13. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.I.R.D., destinat finanțării Proiectului pentru sprijinirea serviciilor de susținere a agriculturii;

14. Modificarea Ordonanței Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenției-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale, aprobată și modificată prin Legea nr. 78/1999;

15. Ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Uniunea Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO9911, semnat la București la 30 decembrie 1999;

16. Ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Uniunea Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO9912, semnat la București la 30 decembrie 1999;

17. Ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Uniunea Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001 RO9915, semnat la București la 30 decembrie 1999;

18. Ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni (LSIF - Large Scale Infrastructure Facility) - RO9909, semnat la București la 30 decembrie 1999;

19. Ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) RO9910, semnat la București la 30 decembrie 1999;

20. Ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Uniunea Europeană, referitor la Programul pentru reforma protecției sociale și implementarea acquisului comunitar în domeniul social (CONSENSUS III) - RO9914, semnat la București la 30 decembrie 1999;

21. Ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Uniunea Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice;

22. Aprobarea extinderii Aranjamentului Stand-by, încheiat cu F.M.I. la 5 august 1999;

23. Aprobarea afilierii României la unele organizații sportive internaționale și a plății cotizațiilor;

24. Retragerea României din calitatea de stat membru al Institutului de Cercetări Nucleare - Dubna, Federația Rusă;

25. Modificarea Legii nr. 7/1990 pentru aderarea României la Convenția privind Organizația Europeană de Telecomunicații prin Satelit "EUTELSAT";

26. Modificarea Legii nr. 8/1990 pentru aderarea României la Convenția privind Organizația Internațională de Telecomunicații Maritime prin Sateliți "INMARSAT";

27. Modificarea Decretului nr.199/1990 pentru aderarea României la Acordul privind Organizația Internațională de Telecomunicații prin Satelit "INTELSAT".

B. Buget, finanțe, bănci, accize, impozite, taxe și tarife:

1. Scutirea de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni"-S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru finanțarea lucrărilor obiectivului de investiții "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni" și a celor pentru rambursarea creditelor interne și externe contractate, potrivit legii, cu această destinație;

2. Stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne;

3. Modificarea și completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice;

4. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992;

5. Destinația sumelor încasate sub formă de tarife pentru accesul la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

6. Anularea obligațiilor restante la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale ale agenților economici din sectorul minier, înregistrate în exercițiile financiare precedente;

7. Asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997;

8. Majorarea de către România a capitalului său autorizat la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor (MIGA);

9. Rectificarea bugetului de stat pe anul 2000;

10. Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000;

11. Reorganizarea controlului fiscal la contribuabilii mari;

12. Modificarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;

13. Aprobarea Tarifului vamal integrat român;

14. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe, aprobată prin Legea nr. 228/1998;

15. Modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale;

16. Recuperarea creanțelor provenite din plățile efectuate la extern de către Ministerul Finanțelor, în calitate de garant;

17. Modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială;

18. Măsuri pentru desfășurarea normală a activității Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

19. Reglementarea deținerii și circulației metalelor prețioase în România;

20. Înființarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a programului.

C. Industrie și comerț:

1. Continuarea realizării obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-Electrică 5x700 MW - Unitatea 2;

2. Comercializarea produselor și serviciilor de piață.

D. Accelerarea reformei economice și a procesului de privatizare:

1. Măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

2. Modificarea și completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

E. Agricultură și alimentație:

1. Instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 2000;

2. Protecția, ameliorarea și utilizarea durabilă a solurilor;

3. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit;

4. Măsuri de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;

5. Aprobarea primei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație și de sămânță livrat din recolta anului 2000 - destinat consumului intern.

F. Transport:

1. Regimul navigației pe canalele navigabile din România;

2. Organizarea activității de căutare și salvare în transporturi;

3. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1998;

4. Modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;

5. Certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică;

6. Omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România;

7. Autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere;

8. Certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere;

9. Repartizarea capacităților de infrastructură feroviară;

10. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicată;

11. Măsuri de accelerare a procesului de armonizare a legislației transporturilor din România cu legislația Uniunii Europene;

12. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale

"Compania națională de transporturi aeriene române TAROM" - S.A., aprobată și modificată prin Legea nr. 136/1998;

13. Măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor;

14. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor.

G. Apărare, ordine publică și siguranță națională:

1. Definitivarea delimitărilor patriomoniale între Societatea Comercială Nitramonia - S.A. Făgăraș și Regia Autonomă "Arsenalul Armatei" - Uzina de Produse Speciale Făgăraș;

2. Statutul și regimul refugiaților în România;

3. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 216/1998;

4. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 212/1997;

5. Regulamentul privind conferirea și descrierea decorației Semnul onorific în serviciul armatei;

6. Modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții;

7. Modificarea și completarea Legii nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare;

8. Constituirea și organizarea clerului militar.

H. Administrație publică și amenajarea teritoriului:

- Declararea orașului Sulina și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.

I. Educație și învățământ:

1. Reglementări privind rolul partenerilor sociali în educație și formare profesională;

2. Reglementarea admiterii în colegii și facultăți;

3. Sprijinirea de către stat a învățământului privat;

4. Organizarea în universități de formațiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulație;

5. Acordarea de stimulente pentru elevii școlilor profesionale;

6. Profilurile studiilor master în România;

7. Autorizarea unităților și instituțiilor de învățământ de stat să își ruleze resursele extrabugetare prin bănci comerciale, cu măsuri prudențiale corespunzătoare;

8. Stingerea prin compensare a unor datorii ale unităților de învățământ special;

9. Echivalări ale examenului de capacitate pentru promoțiile anterioare anului 1999;

10. Organizarea sistemului de bacalaureat internațional în România.

J. Muncă și protecție socială:

1. Formarea profesională a adulților;

2. Măsuri de utilizare a personalului necesar în cadrul cercetărilor arheologice;

3. Completarea art. 38 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

4. Modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;

5. Reglementări privind organizarea, funcționarea și finanțarea sistemului național de asistență socială.

K. Cultură:

1. Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național, republicată;

2. Completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor de calculator, cu excepția infracțiunilor și a pedepselor.

L. Domeniul public și privat al statului:

1. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată și modificată prin Legea nr. 98/1999;

2. Reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

M. Comunicații:

- Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și DCS 1800 și stabilirea taxelor de licență, republicată.

N. Turism:

1. Reglementarea clasificării și regimul juridic al zonelor și stațiunilor turistice;

2. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, aprobată și modificată prin Legea nr. 23/2000;

3. Modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice;

4. Modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

O. Organizarea unor profesii:

1. Organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială;

2. Autorizarea experților criminaliști;

3. Organizarea și funcționarea serviciilor de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate și reintegrare socială.

P. Sănătate:

1. Modificarea și completarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor;

2. Acordarea gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru medici și pentru personalul angajat în unitățile sanitare;

3. Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman;

4. Stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice, precum și de asistență medicală balneară și de recuperare, cu excepția aspectelor privind reglementarea regimului proprietății;

5. Prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun;

6. Modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;

7. Suplimentarea veniturilor și cheltuielilor Fondului special pentru sănătate publică pe anul 2000.

Q. Salarizare:

1. Modificarea și completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată;

2. Stabilirea sistemului unitar de salarizare aplicabil tuturor funcționarilor publici;

3. Abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă.

R. Protecția consumatorilor:

1. Evaluarea conformității produselor în România;

2. Garanțiile legale pentru produsele comercializate către consumatori;

3. Răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase;

4. Finanțarea centrelor de consultanță și informare a consumatorilor;

5. Regimul juridic al contractelor la distanță.

S. Minorități:

1. Înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale;

2. Prevenirea discriminării.

T. Sponsorizare:

- Modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare.

U. Culte:

- Reglementări privind unele forme de sprijin pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri din cadrul cultelor religioase.

V. Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică:

1. Statutul personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare;

2. Modificarea Ordonanței Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, aprobată și modificată prin Legea nr. 95/1998, cu modificările ulterioare;

3. Reinstituirea Medaliei Meritul Științific.

W. Statistică:

- Modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (3) din Constituția României, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2000 ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi depuse la Camera Deputaților și la Senat spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atrăgând încetarea efectelor acestora.

(2) Ordonanțele depuse de Guvern, potrivit alin. (1), vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. - În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

București, 13 iulie 2000.
Nr. 125.


Vineri, 21 iunie 2024, 04:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.