ORDONANȚĂ nr.52 din 28 august 1997
privind regimul juridic al francizei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 224/30 aug. 1997

În temeiul prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Franciza este un sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau tehnologiilor, bazat pe o colaborare strânsă și continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un serviciu.

Art. 2. - În prezenta ordonanță, noțiunile de mai jos se definesc astfel:

a) Francizorul este un comerciant care:
- este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puțin egală cu durata contractului de franciză;
- oferă un ansamblu de produse și/sau servicii și/sau tehnologii;
- asigură beneficiarului o pregătire inițială pentru exploatarea mărcii înregistrate;
- utilizează personal și mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, a cercetării și inovației, asigurând dezvoltarea și viabilitatea produsului.
b) Beneficiarul este un comerciant, persoană fizică sau juridică, selecționat de francizor, care aderă la principiul omogenității rețelei de franciză, așa cum este ea definită de către francizor.

c) Know-how-ul este un ansamblu de informații practice, nebrevetate, rezultând din experiența francizorului și verificate de către acesta.

Know-how-ul, în ansamblul său, în configurația și asamblarea practică a componentelor sale, nu trebuie să fie accesibil unei terțe persoane decât cu acordul francizorului și trebuie să includă o informație esențială în legătură cu:

- prezentarea produselor în vederea vânzării;
- transformarea produselor în legătură cu prestarea de servicii;
- relațiile cu clientela;
- gestiunea administrativă și financiară.

Know-how-ul trebuie să fie util beneficiarului pentru a permite, la data încheierii contractului, îmbunătățirea poziției concurențiale.

d) Rețeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor și mai mulți beneficiari, în scopul promovării unei tehnologii, a unui produs sau serviciu, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu.

CAPITOLUL II
Principii generale

Secțiunea I
Relațiile precontractuale; relațiile postcontractuale

Art. 3. - Faza precontractuală are ca scop să permită fiecărei părți să-și confirme decizia de a colabora.

Francizorul furnizează viitorului beneficiar informații care îi permit acestuia să participe, în deplină cunoștință de cauză, la derularea contractului de franciză.

Francizorul se obligă, în special, să furnizeze beneficiarului informații despre:

- experiența dobândită și transferabilă;
- condițiile financiare ale contractului, respectiv redevența inițială sau taxa de intrare în rețea, redevențele periodice, redevențele din publicitate, determinarea tarifelor privind prestările de servicii și tarifele privind produsele, serviciile și tehnologiile, în cazul clauzei obligațiilor contractuale de cumpărare;
- elementele care permit beneficiarului să facă calculul rezultatului previzionat și să-și întocmească planul financiar;
- obiectivele și aria exclusivității acordate;
- durata contractului, condițiile reînnoirii, rezilierii, cesiunii.

Secțiunea a II-a
Contractul de franciză

Art. 4. - Contractul de franciză trebuie să reflecte interesele membrilor rețelei de franciză, protejând drepturile de proprietate industrială sau intelectuală ale francizorului, prin menținerea identității comune și a reputației rețelei de franciză.

Art. 5. - (1) Contractul de franciză trebuie să definească, fără ambiguitate, obligațiile și responsabilitățile fiecărei părți, precum și orice alte clauze ale colaborării.

(2) Francizorul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să dețină și să exploateze o activitate comercială, pe o anumită perioadă, anterior lansării rețelei de franciză;
b) să fie titularul drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială;
c) să asigure beneficiarilor săi o pregătire inițială, precum și asistență comercială și/sau tehnică permanentă, pe toată durata existenței drepturilor contractuale.

(3) Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să dezvolte rețeaua de franciză și să mențină identitatea sa comună, precum și reputația acesteia;
b) să furnizeze francizorului orice informație de natură a facilita cunoașterea și analiza performanțelor și a situației reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu franciza;
c) să nu divulge la terțe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât pe toată durata contractului de franciză, cât și ulterior.

Art. 6 - Contractul de franciză trebuie să cuprindă clauze privind următoarele:

- drepturile francizorului;
- drepturile beneficiarului;
- bunurile și/sau serviciile și/sau tehnologiile furnizate beneficiarului;
- obligațiile francizorului și ale beneficiarului;
- condițiile financiare pentru beneficiar;
- durata contractului;
- condițiile de reînnoire a contractului, dacă este cazul;
- condițiile în care vor putea să opereze cesiunea sau transferul drepturilor decurgând din contract și condițiile de preempțiune ale francizorului;
- condițiile de utilizare de către beneficiar a însemnelor distinctive aparținând francizorului: firma, emblema, marca de fabrică sau de comerț, marca, sigla etc.;
- dreptul francizorului de a dezvolta obiectul francizei;
- rezilierea contractului;
- recuperarea, de către francizor, a oricărui element corporal sau necorporal care-i aparține, în caz de încetare a contractului înainte de termenul de scadență prevăzut;
- descrierea know-how-lui ce va fi realizată potrivit contractului de franciză, într-un document separat sau în oricare altă formă adaptată.

Art. 7. - (1) Contractul de franciză va respecta următoarele principii:

- termenul va fi fixat astfel încât să permită beneficiarului amortizarea investițiilor specifice francizei;
- francizorul va înștiința pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare asupra intenției de a nu reînnoi contractul la data expirării sau de a nu semna un nou contract;
- în cadrul clauzelor de reziliere, se vor stabili în mod clar circumstanțele care pot să determine o reziliere fără preaviz;
- condițiile în care va putea să opereze cesiunea drepturilor decurgând din contract vor fi cu claritate precizate, în special condițiile de desemnare a unui succesor;
- dreptul de preempțiune va fi prevăzut, dacă interesul menținerii sau dezvoltării rețelei de franciză necesită recunoașterea acestui drept;
- clauzele de nonconcurență vor fi cuprinse în contract, pentru protejarea know-how-ului;
- obligațiile financiare ale beneficiarului vor fi cu claritate precizate și vor fi determinate astfel încât să favorizeze atingerea obiectivelor comune.

(2) Prin contractul de franciză, francizorul controlează respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii mărcii.

Marca francizorului, simbol al identității și al renumelui rețelei de franciză constituie garanția calității produsului/serviciului/tehnologiei furnizate consumatorului. Această garanție este asigurată prin transmiterea și prin controlul respectării know-how-lui, furnizarea unei game omogene de produse și/sau servicii și/sau tehnologii.

Francizorul se asigură că beneficiarul, printr-o publicitate adecvată, face cunoscut că este o persoană independentă din punct de vedere financiar în raport cu francizorul sau cu alte persoane.

(3) Dreptul care se transferă obligă beneficiarul la plata unei redevențe și îl autorizează să utilizeze marca produselor și/sau serviciilor, și/sau tehnologiilor, know-how-ul ori o altă experiență deosebită de franciză, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, după caz, susținut permanent de asistența comercială și/sau tehnică a francizorului, pe toată durata de valabilitate a contractului de franciză.

Art. 8. - În temeiul relațiilor lor contractuale, francizorul și beneficiarul se obligă să acționeze în mod echitabil.

Francizorul va notifica în scris beneficiarului orice încălcare a obligațiilor contractuale și îi va acorda un termen rezonabil de remediere.

Art. 9. - La încetarea relațiilor contractuale, relațiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurențe loiale. Francizorul poate să impună obligații ferme fostului beneficiar, asigurând astfel:

- protejarea caracterului confidențial al afacerii și, în special, neutilizarea know-how-ului de către o rețea concurentă;
- deschiderea unui nou punct de vânzare în zona în care operează fostul beneficiar.

Secțiunea a III-a
Contractul de exclusivitate

Art. 10. - În cazul în care francizorul propune semnarea unui contract de exclusivitate, vor fi respectate următoarele reguli:

- dacă este încasată o taxă de intrare în rețeaua de franciză, la semnarea contractului de franciză, suma privind drepturile de exclusivitate, prevăzută în contract, este proporțională cu taxa de intrare și se adaugă acesteia;
- în lipsa taxei de intrare, modalitățile de rambursare a taxei de exclusivitate sunt precizate în cazul rezilierii contractului de franciză;
- taxa de exclusivitate poate să fie destinată pentru a acoperi o parte a cheltuielilor necesare implementării francizei și/sau pentru a delimita zona și/sau pentru know-how-ul transmis;
- contractul de exclusivitate trebuie să prevadă o clauză de reziliere, convenabilă ambelor părți;
- durata este determinată în funcție de caracteristicile proprii fiecărei francize.

Art. 11. - Francizorul poate să impună o clauză de nonconcurență și de confidențialitate, pentru a împiedica întrăinarea know-how-ului transmis pe durata contractului de exclusivitate.

Secțiunea a IV-a
Raporturile între părți în rețeaua de franciză

Art. 12. - În temeiul relațiilor contractuale cu beneficiarii săi, francizorul va întemeia o rețea de franciză, care trebuie exploatată după anumite metode, astfel încât să permită păstrarea identității și a renumelui rețelei de franciză, pentru care francizorul este garant.

Art. 13. - Rețeaua de franciză este formată din francizor și din beneficiari. Prin organizare și dezvoltare rețeaua de franciză trebuie să contribuie la ameliorarea producției și/sau distribuției de produse și/sau prestări de servicii, cu o distribuire echitabilă a profitului care rezultă.

CAPITOLUL III
Publicitate și selecție

Art. 14. - Publicitatea pentru selecționarea beneficiarilor trebuie să fie lipsită de orice ambiguitate și să nu conțină informații eronate.

Art. 15. - Orice document publicitar, care prezintă direct sau indirect rezultatele financiare previzionate ale unui beneficiar, va trebui să fie obiectiv și verificabil.

Art. 16. - Pentru ca viitorul beneficiar să se poată angaja în afacere în perfectă cunoștință de cauză, francizorul îi va furniza o copie a codului deontologic, precum și o informație completă și scrisă privind clauzele contractului de franciză, într-un interval de timp rezonabil, înainte de semnarea acestuia.

Art. 17. - Francizorul selecționează și nu acceptă decât beneficiarul care, după o cercetare corespunzătoare, face dovada competențelor solicitate, respectiv: calități personale și capacitate financiară pentru exploatarea afacerii.

Francizorul, în calitate de inițiator și garant al rețelei de franciză, trebuie să vegheze la păstrarea identității și a reputației rețelei de franciză.

CAPITOLUL IV
Sancțiuni și contravenții

Art. 18. - Contractul de franciză se perfectează în conformitate cu reglementările legale privind protecția proprietății intelectuale și industriale. Sancțiunile pentru nerespectarea contractului de franciză vor fi reglementate cu ocazia încheierii fiecărui contract și sunt adaptate specificului său.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 19. - Contractele de franciză vor fi întocmite cu respectarea codului deontologic aprobat de Asociația Română de Franciză.

Art. 20. - În orice situație, părțile își vor soluționa litigiile pe cale amiabilă, prin comunicare și negociere directă, ori pe cale arbitrală sau la instanțele judecătorești.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu

Președintele
Agenției Naționale pentru Privatizare,
Valentin M. Ionescu

Ministru de stat,
ministrul industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu

București 28 august 1997.
Nr. 52.


Miercuri, 01 februarie 2023, 23:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.